0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymmetric Information

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU NỢ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Trang 30 -31 )

Khái niệm về thông tin bất cân xứng đƣợc giới thiệu lần đầu tiên bởi Akerlof George A. vào năm 1970. Akerlof cho rằng ngƣời mua có ít thông tin hơn về sản phẩm nên có thể có lựa chọn đối nghịch. Ngƣời mua nghĩ rằng nếu ngƣời bán đồng ý bán theo giá ngƣời mua đề xuất thì đồng nghĩa giá mua đã đƣa ra cao hơn giá trị thật của sản phẩm. Việc này dẫn đến giá cả của sản phẩm trên thị trƣờng bị đánh giá thấp khi ngƣời mua và ngƣời bán không có cùng mức độ thông tin

Theo Kyle (1985), thông tin bất cân xứng trên thị trƣờng chứng khoán xảy ra khi một hoặc nhiều nhà đầu tƣ sở hữu đƣợc thông tin riêng hoặc có nhiều thông tin công bố hơn về một công ty so với các nhà đầu tƣ còn lại. Nói một cách khác, thông tin bất cân xứng là một hiện tƣợng thƣờng gặp trên thị trƣờng. Trong một cuộc giao dịch khi các chủ thế cố tình che giấu thông tin, dẫn đến một bên có đầy đủ thông tin

và bên còn lại thiếu những thông tin quan trọng trong việc đƣa ra các quyết định đầu tƣ.

Trên thị trƣờng chứng khoán, các nhà đầu tƣ là những ngƣời chủ sở hữu của doanh nghiệp còn các nhà quản trị là những đại diện đƣợc các nhà đầu tƣ ủy quyền và giao trọng trách điều hành doanh nghiệp. Trên thực tế, những nhà quản trị chính là ngƣời nắm nhiều thông tin về tình hình và triển vọng phát triển của doanh nghiệp hơn những ngƣời có quyền sở hữu bị tách rời khỏi quyền quản lý là các nhà đầu tƣ. Nhƣ vậy, theo Kaplan và Atkinson (1998) thông tin bất cân xứng xảy ra khi có sự chệnh, khác biệt về lƣợng thông tin giữa bên đại diện và bên ủy quyền.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu về nguồn vốn, các nhà quản trị sẽ có nhiều thông tin hơn trong việc lựa chọn phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu hoặc vay nợ ngân hàng để phù hợp với tình hình hoạt động hay cũng nhƣng có chi phí sử dụng phù hợp với những dự án sắp tới hay không. Khi đó, các nhà đầu tƣ và ngân hàng sẽ là những bên thiếu thông tin về những dự án của doanh nghiệp dẫn đến dễ đƣa ra những quyết định sai lầm nếu chỉ dựa vào những thông tin mà doanh nghiệp cung cấp.

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU NỢ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Trang 30 -31 )

×