0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (93 trang)

Lý thuyết tín hiệu (Signalling theory)

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU NỢ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Trang 31 -32 )

Lý thuyết tín hiệu đƣợc nhắc đến từ những năm 70 của thế kỷ XX. Đến năm 1973, Spence tiến hành nghiên cứu thị trƣờng lao động và đƣa ra lý thuyết tín hiệu thông qua kết quả của nghiên cứu, ngƣời lao động muốn tìm đƣợc việc làm cần phát tín hiệu, nghĩa là cung cấp thông tin cá nhân đến thị trƣờng lao động để bộc lộ khả năng của mình.

Bini và các cộng sự (2010) cho rằng các doanh nghiệp có khả năng sinh lợi cao sẽ cung cấp tín hiệu thông qua các thuyết minh nhằm tăng sức cạnh tranh của mình. Nhƣ vậy, lý thuyết tín hiệu đƣợc phát triển dựa trên nền tảng thông tin bất cân xứng, nghĩa là khi có sự bất cân xứng thông tin thì bên có nhiều giữ thông tin cần phát tín hiệu cho bên ít thông tin nhằm đạt đƣợc một mục tiêu nào đó.

Nhà quản lý có đƣợc nhiều thông tin của doanh nghiệp do họ là ngƣời điều hành, nếu họ cố tình che đậy thì có thể sẽ gây ảnh hƣởng đến quyết định của cổ

đông, từ đó gây bất lợi cho cổ đông. Doanh nghiệp không phát tín hiệu hoặc phát tín hiệu không chính xác ra bên ngoài thì có thể ảnh hƣởng đến quyết định và gây tổn thất đối với các bên liên quan. Trong thực tế, doanh nghiệp vì muốn giảm thuế nên thƣờng công bố thông tin báo cáo tài chính sai lệch, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, dẫn đến số tiền thuế nộp cho nhà nƣớc sẽ không phản ánh đúng thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các chủ nợ hay nhà đầu tƣ có thể sẽ đƣa ra quyết định sai lầm về vấn đề giải ngân hay đầu tƣ.

Việc phân tích, đánh giá cơ cấu vốn và cơ cấu nợ của doanh nghiệp sẽ giúp các nhà đầu tƣ có thêm nhiều thông tin và nhận đƣợc tín hiệu về tình hình tài chính cũng nhƣ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà đầu tƣ có thể đƣa ra các quyết định chính xác và có lợi cho bản than hơn.

Nhƣ vậy, theo lý thuyết tín hiệu, để giảm thiểu sự bất cân xứng thông tin, các doanh nghiệp cần phát tín hiệu cho các bên liên quan, tuy nhiên, các doanh nghiệp thƣờng có xu hƣớng phát tín hiệu có lợi cho bản thân công ty để che giấu những yếu kém và gia tăng sức cạnh tranh của công ty, nhằm thu hút vốn đầu tƣ. Nói cách khác, lý thuyết tín hiệu giải thích việc nhà quản lý có thể vận dụng các công cụ để cung cấp thông tin có lợi nhất về doanh nghiệp cho các nhà đầu tƣ.

Một phần của tài liệu ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU NỢ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Trang 31 -32 )

×