0

Tình hình hoạt động kinhdoanh của NH

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN PGD PHÚ XUÂN​ (Trang 35-37 )

Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh chung được biểu thị trên bảng số liệu và được biểu diễn trên biểu đồ, để qua đó có thể nhìn rõ hơn về tình hình sức khỏe của PGD. Phú Xuân trong ba năm qua, về cả thu nhập, chi phí và lợi nhuận, so với tình hình kinh tế đang biến động mạnh thì NH hoạt động như thế nào.

Bảng 2.3 : Tổng hợp BCKQKD của – PGD. Phú xuân 2012-2014.

ĐVT: triệu đồng. Chỉ tiêu 2012 2013 2014 chênh lệch 2013 so với 2012 2014 so với 2013 tỷ lệ (%) tỷ lệ (%) I. Tổng thu nhập 48.794 57.343 60.163 17,52 4,92 1. Thu nhập từ lãi 48.674 57.190 59.902 17,50 4,74

2.Thu nhập ngoài lãi 120 153 261 27,50 70,59

II. Tổng chi phí 46.152 50.035 51.125 8,41 2,18

1.Chi phí trả lãi 39.807 42.172 43.129 5,94 2,27 2.Chi phí ngoài lãi 6.345 7.863 7.996 23,92 1,69

III.Lợi nhuận 2.642 7.308 9.038 176,61 23,67

Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính PGD. Phú Xuân 2012 – 2014.

Theo bảng 2.3 thì tình hình hoạt động kinh doanh của PGD trong 3 năm 2012, 2013 và 2014 được biểu diễn theo biểu đồ như sau:

Biểu đồ 2.1: Kết quả kinh doanh của ACB – PGD. Phú Xuân 2012 – 2014.

ĐVT: Triệu đồng.

Nguồn: Xử lý số liệu bảng 2.3

Tổng thu nhập

Các doanh nghiệp hoạt động nói chung và ngân hàng hoạt động nói riêng, mục tiêu chủ yếu trong kinh doanh là nhằm sinh lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận, NH cần có biện pháp để tăng thu nhập và giảm thiểu chi phí. Thu nhập của NHTM chủ yếu: thu nhập từ lãi và thu nhập ngoài lãi, đối với NH TMCP Á Châu, thu nhập bao gồm: thu nhập từ lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ: thu phí dịch vụ thanh toán, thu phí dịch vụ ngân quỹ, thu từ nghiệp vụ bảo lãnh…

Qua bảng số liệu ta thấy, thu nhập của ngân hàng đều tăng qua các năm, năm 2013 đạt 57.343 triệu đồng, tăng 8.549 triệu đồng tương đương 17,52% so với năm 2012. Nhưng qua năm 2014 thu nhập của NH đạt 60.163 triệu đồng, tăng nhẹ 2.820 triệu đồng tương đương 4,92% so với năm 2013. Năm 2012 tình hình chung các NH vẫn đang còn trong giai đoạn khó khăn, và cũng không tránh khỏi điều đó, ACB – PGD. Phú Xuân cũng vậy, nhưng qua đến năm 2013 thì tình hình kinh tế có phần ổn định hơn, nền kinh tế dần khôi phục, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội đầu tư, nhu cầu vay vốn tăng, hoạt động kinh doanh của NH cũng được khởi sắc trở lại, với đà phát triển đó, năm 2014 hoạt động của ngân hàng đã dần đi vào ổn định và tăng trưởng cao hơn so với 2013. Trong tổng nguồn thu, ta thấy NH có thu nhập chủ yếu từ lãi chiếm 99% trong tồng thu nhập của ngân hàng. Điều đó cho thấy hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu cho NH. Mặc dù

48.794 57.343 60.163 46.152 50.305 51.125 2.642 7.308 9.038 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

vậy, cơ cấu thu nhập của PGD cũng dần được thay đổi cho phù hợp với tiêu chuẩn của một NH bán lẻ đa năng hiện đại thể hiện qua việc thu nhập ngoài lãi tăng nhanh qua các năm, ví dụ như năm 2013 đạt 153 triệu đồng tăng 27,50% so với năm 2012. Năm 2014 đạt 261 triệu đồng, tăng mạnh 70,59% so với năm 2013. Đây là một tình hình rất khả quan. Nói tóm lại, thu nhập từ lãi đóng vai trò quan trọng đối với PGD. Phú Xuân, và là kết quả tài chính quan trọng được NH quan tâm hàng đầu.

Tổng chi phí

Tổng chi phí của PGD chủ yếu là chi phí trả lãi và chi phí ngoài trả lãi, tổng chi phí của PGD năm 2014 là 51.125 triệu đồng tăng 2,18% so với năm 2013, trong các khoản mục chi phí, thì chi phí trả lãi chiếm khoảng 84% trong tổng chi phí, tương ứng với mức thu nhập từ lãi. Thông thường cùng với sự tăng lên của các khoản thu nhập thì các khoản phí cũng tăng lên, tuy nhiên nhìn vào bảng 2.3 trong khi thu nhập năm 2014 tăng lên tương đối nhiều so với năm 2013, nhưng chi phí lại tăng không đáng kể. Việc thu nhập tăng khá mạnh còn chi phí tăng nhẹ, điều này đã phản ánh được sự phát triển, nổ lực của PGD và việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả với mức chi phí sao cho thấp nhất.

Lợi nhuận

Tuy lĩnh vực NH còn có nhiều nghiệp vụ kinh doanh với những đánh giá khác nhau, nhưng nhìn chung thì chúng cùng thể hiện thông qua chỉ tiêu lợi nhuận. Dựa vào số liệu ở bảng 2.3 ta thấy được lợi nhuận của PGD. Phú Xuân tăng cao qua các năm, năm sau tăng trưởng mạnh hơn so với năm trước. Như năm 2013, khi tình hình kinh tế của các NH nhìn chung còn chưa được khởi sắc lắm, thì lợi nhuận mà PGD đạt được có mức tăng trưởng rất cao so với năm 2012, tăng 176,61% so với năm 2012. Qua năm 2014 vẫn tiếp tục trên đà tăng trưởng. Để có được kết quả này, ACB – PGD. Phú Xuân đã phải nổ lực rất nhiều từ ban lãnh đạo cho đến toàn bộ nhân viên.

Từ tình hình phân tích trên, cho thấy hoạt động kinh doanh của PGD. Phú Xuân luôn tăng đều qua các năm và khá ổn định. Với những lợi thế riêng của mình, PGD đang ngày càng nổ lực không ngừng, chính vì vậy, hoạt đông kinh doanh đang được nâng cao và phát triển mạnh mẽ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN PGD PHÚ XUÂN​ (Trang 35 -37 )

×