0

Cơ cấu tiền gửi huy động theo đối tượng khách hàng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN PGD PHÚ XUÂN​ (Trang 41-43 )

Cơ cấu tiền gửi huy động theo đối tượng khách hàng của Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Phú Xuân được hình thành từ các nguồn: tiền gửi huy động từ khách hàng là

cá nhân và tiền gửi từ khách hàng là các tổ chức kinh tế. Việc phân loại như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho PGD trong quá trình quản lý, phân tích và đánh giá khách hàng để từ đó xác định mục tiêu và phương hướng cụ thể cho chi nhánh đối với từng loại khách hàng. Sự biến động cả các nguồn vốn này sẽ được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng 2.7: Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng

ĐVT: Tỷ đồng.

Chỉ tiêu

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền trọng(%) Tỷ Tổng nguồn vốn huy động 298 100 374 100 426 100 Cá nhân 253 84,9 325 86,9 370 86,9 Tổ chức kinh tế 45 17,8 49 13,1 56 13,1

Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính PGD. Phú Xuân năm 2012 – 2014.

Theo bảng 2.7 cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng được thể hiện trên sơ đồ như sau:

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng.

Nguồn: xử lý số liệu từ bảng 2.7 84,9 86,9 86,9 17,8 13,1 13,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Cá nhân Tổ chức kinh tê

Tiền gửi của cá nhân là khối lượng tiền nhàn rỗi của người dân gửi vào ngân hàng để hưởng lãi hoặc tiết kiệm cho chi tiêu trong tương lai. Tiền gửi của cá nhân chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Đây là nguồn vốn có tính ổn định cao nhất và luôn chiếm tỷ trong lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động và là nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng thực hiện đầu tư. Thường chiếm hơn 90% trong tổng tiền gửi huy động cá nhân, cụ thể năm 2014 chiếm hơn 96% so với tồng tiền gửi huy động cá nhân. Khách hàng là cá nhân của PGD khá lớn chiếm tỷ trọng lớn, trong 3 năm hoạt động gần đây tỷ trọng tiền gửi dân cư luôn lớn hơn 80%. Số còn lại khách hàng là các tổ chức kinh tế, họ có các hoạt động thu, chi tiền theo các chu kỳ xác định. Họ gửi tiền vào ngân hàng dưới các hình thức: tiền gửi thanh toán, tiền gửi ký quỹ, tiền gửi có kỳ hạn. Đối với PGD. Phú xuân, thì tiền tiền gửi ký quỹ chiếm phần lớn tỷ trọng. Vốn huy động từ cá nhân mỗi năm cao hơn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế. Nguyên nhân của tình trạng này là do tiền gửi từ các tổ chức kinh tế thường ở dưới dạng tiền gửi thanh toán nên ngân hàng có nguy cơ phải đối mặt với rủi ro thanh khoản. Trong khi đó tiền gửi của cá nhân thường dưới dạng tiền gửi tiết kiệm nên mang tính ổn định hơn. Ngân hàng có thể sử dụng nguồn vốn của cá nhân để đầu tư vào các dự án trung và dài hạn.

Dù đối tượng khách hàng là cá nhân hay tổ chức kinh tế, thì đều có mức tăng trưởng mạnh qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Để đạt được kết quả như vậy là do ngân hàng đã đưa ra những chính sách hợp lý: về lãi suất cũng như kỳ hạn, các chương trình khuyến mãi, dự thưởng… Bên cạnh đó, ngân hàng cũng biết tích cực trong việc mở rộng các mối quan hệ, tạo uy tín với các tổ chức kinh tế.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN PGD PHÚ XUÂN​ (Trang 41 -43 )

×