0

Giá trị bất động sản

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ BÁN CĂN HỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 33-34 )

Theo Nguyễn Ngọc Vinh, (2012) “Giá trị bất động sản là số tiền ƣớc tính biểu hiện về những quyền lợi, chức năng, công năng, lợi ích mà bất động sản mang lại cho con ngƣời tại một thời điểm nhất định”[8]. Hiện nay có hai loại giá trị phổ biến là giá trị thị trƣờng và giá trị phi thị trƣờng.

Giá trị thị trƣờng là tổng số tiền trao đổi ƣớc tính về tài sản giữa một bên là ngƣời bán sẵn sàng bán với một bên là ngƣời mua sẵn sàng mua, vào thời điểm thẩm định giá, sau quá trình tiếp thị công khai mà tại đó bên bán và bên mua đều hành động một cách tự nguyện, thiện chí và hiểu biết lẫn nhau, trên thị trƣờng trao đổi một cách khách quan và độc lập, trong điều kiện thƣơng mại bình thƣờng.

Giá trị phi thị trƣờng là giá trị mà khi thẩm định giá bất động sản dựa vào công cụ kinh tế hay các chức năng bất động sản hơn là khả năng đƣợc mua, đƣợc bán trên thị trƣờng của bất động sản hay khi định giá trị bất động sản trong điều kiện thị trƣờng bất bình thƣờng. Giá trị không phản ánh giá trị thị trƣờng nhƣ: giá trị thanh lý, giá trị đặc biệt, giá trị bảo hiểm, giá trị tài sản chuyên dùng, giá trị đầu tƣ, giá trị thế chấp, giá trị để tính thuế, …

Tại hầu hết các nƣớc phát triển, định nghĩa giá trị thị trƣờng của BĐS đều đƣợc chuẩn hóa để tiện việc nghiên cứu, thống kê, quản lý và giao dịch mua bán. Một khái niệm về giá trị khác trong lĩnh vực bất động sản là giá trị đầu tƣ dựa trên những thông số hay giả định của nhà đầu tƣ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ BÁN CĂN HỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 33 -34 )

×