0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Mô hình nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ BÁN CĂN HỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 49 -50 )

Các nghiên cứu trƣớc cho thấy có rất nhiều nhân tố ảnh hƣởng đến giá căn hộ chung cƣ tại TP. HCM. Với mục tiêu (1) Đánh giá tình hình chung giá căn hộ chung cƣ tại TP. HCM hiện nay; (2) Xác định những nhân tố đang ảnh hƣởng đến giá căn hộ chung cƣ tại TP. HCM hiện nay và (3) Đánh giá mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đó đến giá căn hộ chung cƣ tại TP. HCM hiện nay, tác giả đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hƣởng đến giá căn hộ chung cƣ bao gồm:

Biến phụ thuộc: Giá căn hộ chung cƣ Biến độclập: bao gồm 5 biến

(1) Vị trí căn hộ

(2) Điều kiện cơ sở hạ tầng (3) Chất lƣợng môi trƣờng (4) Đặc điểm cấu trúc căn hộ (5) Tiện ích khu chung cƣ

Hình 2. 1: Mô hình nghiên cứu

(+) (+) (+) (+) (+) (+) Giá căn hộ chung cƣ (GIA) Vị trí căn hộ (VITRI)

Điều kiện cơ sở hạ tầng (CSHT)

Chất lƣợng môi trƣờng (CLMT)

Đặc điểm cấu trúc căn hộ (DACDIEM)

Mô hình các nhân tố ảnh hƣởng đến giá căn hộ chung cƣ đƣợc khái quát theo hình 2.1. Đồng thời, tác giả đƣa ra các giả thuyết nhằm kiểm định về các nhân tố ảnh hƣởng đến giá căn hộ chung cƣ trong bảng 2.1 nhƣ sau:

Bảng 2. 1: Giả thuyết nghiên cứu 1

Giả thuyết Nội dung

H1 Vị trí căn hộ có ảnh hƣởng đến giá căn hộ chung cƣ (+) H2 Điều kiện cơ sở hạ tầng có ảnh hƣởng đến giá căn hộ

chung cƣ (+)

H3 Chất lƣợng môi trƣờng có ảnh hƣởng đến giá căn hộ chung cƣ (+) H4 Đặc điểm cấu trúc căn hộ có ảnh hƣởng đến giá căn hộ

chung cƣ (+)

H5 Tiện ích khu chung cƣ có ảnh hƣởng đến giá căn hộ chung cƣ (+)

Tác giả thuyết nghiên cứu này sẽ đƣợc kiểm định để bác bỏ hay chấp nhận, từ đó xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến giá căn hộ chung cƣ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ BÁN CĂN HỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 49 -50 )

×