0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Nõng cao trình đụ̣ chuyờn mụn chuyờn mụn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 27 -28 )

5. Kết cấu của đờ̀ tài

1.3.1. Nõng cao trình đụ̣ chuyờn mụn chuyờn mụn

Nõng cao trình đụ ̣ chuyờn mụn là một tiờu chớ quan trọng trong cụng tỏc đỏnh giỏ hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao hàng năm. Khi trỡnh độ văn hóa, trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ chƣa đỏp ứng đƣợc đũi hỏi của nhu cầu cuộc sống, trong giải quyết cụng việc thỡ việc tiếp thu cỏc kiến thức mới sẽ bị hạn chế, những chủ trƣơng, đƣờng lối, cỏc chớnh sỏch phỏp luật của Đảng và Nhà nƣớc khụng đƣợc thực hiện một cỏch đầy đủ hoặc thực hiện khụng đỳng sẽ gõy ra những tổn thất cho xã hội.

- Nõng cao trỡnh độ văn húa của đội ngũ cỏn bộ, cụng chức

Trỡnh độ văn hóa là cơ sở để ngƣời lao đụ ̣ng có điờ̀u kiện tiếp thu cỏc kiến thức, cỏc kỹ năng trong cụng tỏc chuyờn mụn , trong cụng tỏc quản lý nhà nƣớc với những lƣợng kiến thức đƣợc cập nhật liờn tục . Trong xu hƣớng hụ ̣i nhõ ̣p hiờ ̣n nay , trỡnh độ dõn trớ của chỳng ta ngày càng đƣợc nõng lờn đũi hỏi ngƣời lao đụ ̣ng nói chung , cỏn bộ, cụng chƣ́c riờng phải nõng tầm hiểu biểu của mỡnh đỏp ứng yờu cầu, nhiệm vụ trong tỡnh hỡnh mới. Thƣờng xuyờn trau dụ̀i cỏc kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm sống khụng ngừng học tập, nõng cao trỡnh độ văn hóa, trỡnh độ học vấn, cỏc kỹ năng vờ̀ chuyờn mụn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết cụng việc một cỏch có hiệu quả.

Trỡnh độ học vấn là cơ sở để ngƣời lao đụ ̣ng có điờ̀u kiện tiếp xỳc với những nụ ̣i dung quản lý mới và có điờ̀u kiện tốt hơn để thực thi cụng việc quản lý của chớnh quyờ̀n . Cụng việc đũi hỏi sõu vờ̀ chuyờn mụn . Vỡ vậy , ngƣời lao đụ ̣ng chức phải có một trỡnh độ chuyờn mụn và nghiệp vụ vƣ̃ng

vàng. Hiện nay trong bối cảnh thế giới và quốc gia đang biến chuyển và phỏt triển từng ngày vờ̀ mọi măt, đũi hỏi ngƣời cỏn bộ, cụng chức phải có trỡnh độ học vấn ở một mức độ cao nhất định để đỏp ứng đƣợc với những nhu cầu ngày càng phỏt triển của đời sống xã hội.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 27 -28 )

×