0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 67 -67 )

5. Kết cấu của đờ̀ tài

3.2.5.4. Cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ

Tổ chức tốt việc quỏn triệt cỏc văn bản của Bộ chớnh trị và hƣớng dõ̃n của Tỉnh uỷ vờ̀ thực hiện cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ trong toàn đảng bộ. Cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ đƣợc thực hiện đỳng quy trỡnh hƣớng dõ̃n, đảm bảo đầy đủ chất lƣợng cỏc bƣớc theo yờu cầu đặt ra. Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ đã ban hành hƣớng dõ̃n số 23-HD/HU vờ̀ cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cụng nghiệp hoỏ - hiện đại hoỏ đất nƣớc, hƣớng dõ̃n cỏc chi bộ, đảng bộ, cỏc phũng, ban ngành, đoàn thể triển khai cụng quy hoạch cỏn bộ ở địa phƣơng, đơn vị mỡnh và lấy đó làm cơ sở để triển khai quy hoạch cỏn bộ cấp huyện.

Do làm tốt cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ nờn đã chủ động vờ̀ cỏn bộ, từng bƣớc khắc phục tỡnh trạng bị động, hõ̃ng hụt trong cụng tỏc cỏn bộ. Trong giai đoạn từ 2011-2015 đã thực hiện rà soỏt, bổ sung quy hoạch cỏn bộ, lãnh đạo quản lý 2010 - 2015; triển khai thực hiện quy hoạch cỏn bộ giai đoạn 2015 - 2020 cấp huyện và cơ sở. Kết quả, cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ giai đoạn 2015 - 2020:

- Quy hoạch cấp huyện: Quy hoạch BCH đảng bộ 64 đụ̀ng chớ; quy hoạch BTV 18 đụ̀ng chớ; quy hoạch chức danh Bớ thƣ 02 đụ̀ng chớ, Phó bớ thƣ thƣờng trực 06 đụ̀ng chớ, chủ tịch HĐND 03 đụ̀ng chớ, Chủ tịch UBND 03

đụ̀ng chớ, uỷ viờn TT HĐND 02 đụ̀ng chớ, PCT UBND 09 đụ̀ng chớ, PCT HĐND 02 đụ̀ng chớ.

- Quy hoạch cấp xã, thị trấn: Quy hoạch BCH đảng bộ 672 đụ̀ng chớ; quy hoạch BTV 224 đụ̀ng chớ; quy hoạch chức danh Bớ thƣ 73 đụ̀ng chớ, Phó bớ thƣ thƣờng trực Đảng uỷ 110 đụ̀ng chớ, chủ tịch HĐND 71 đụ̀ng chớ, Chủ tịch UBND 72 đụ̀ng chớ, PCT UBND 110 đụ̀ng chớ, PCT HĐND 76 đụ̀ng chớ.

3.2.5.5. Cụng tỏc đào tạo, bồi dưỡng cỏn bộ

Căn cứ vào mục tiờu, chỉ tiờu của Đờ̀ ỏn, hằng năm Ban thƣờng vụ Huyện uỷ đờ̀u có kế hoạch đào tạo, bụ̀i dƣỡng cụ thể. Việc lựa chọn cỏn bộ, cụng chức đi học tập, bụ̀i dƣỡng đờ̀u đảm bảo dựa trờn căn cứ danh sỏch quy hoạch, trỏnh tỡnh trạng đào tạo tràn lan, thiếu trọng tõm, trọng điểm. Từ khi thực hiện Đờ̀ ỏn đến nay đã tổ chức đƣợc trờn 159 lớp đào tạo bụ̀i dƣỡng cho 14.298 lƣợt học viờn; chọn cử 02 đ/c đi học cử nhõn lý luận chớnh trị, 19 đụ̀ng chớ đi học cao cấp lý luận chớnh trị tại học viện khu vực I Hà Nội, cử 306 lƣợt cỏn bộ, lãnh đạo cỏc xã, thị trấn đi đào tạo, bụ̀i dƣỡng tại Trƣờng Chớnh trị tỉnh; phối hợp với Trƣờng Chớnh trị tỉnh mở 04 lớp Trung cấp lý luận chớnh trị tại huyện cho 388 đ/c, mở 5 lớp sơ cấp lý luận chớnh trị cho 341 học viờn. Bờn cạnh đó, từ năm 2011 đến nay, Ban Thƣờng vụ đã chỉ đạo Ban Tổ chức phối hợp với Đảng uỷ cỏc xã, thị trấn, Trung tõm Bụ̀i dƣỡng Chớnh trị huyện mở đƣợc 21 lớp tập huấn vờ̀ cụng tỏc tổ chức xõy dựng đảng cho cỏc đối tƣợng là Bớ thƣ, Phó Bớ thƣ, chi ủy viờn cỏc chi bộ, cỏn bộ làm cụng tỏc đảng ở cơ sở góp phần nõng cao năng lực, kỹ năng cho cỏn bộ ở cơ sở trong cụng tỏc.

Việc chọn cử cỏn bộ đi học đã đƣợc tập thể Thƣờng trực Huyện uỷ, Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ bàn bạc, quyết định, khắc phục đƣợc tỡnh trạng cỏn bộ đi học mà khụng đƣợc cấp có thẩm quyờ̀n cho phộp. Bờn cạnh đó,

đối với cỏn bộ tự nguyện đi học đờ̀u đƣợc sắp xếp tạo điờ̀u kiện để vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyờn mụn, vừa tham gia chƣơng trỡnh học tập đầy đủ, nghiờm tỳc.

3.2.5.6. Cụng tỏc luõn chuyờ̉n cỏn bộ

- Trờn cơ sở đỏnh giỏ quy hoạch đội ngũ cỏn bộ, căn cứ vào tỡnh hỡnh địa phƣơng, nhằm ổn định, phỏt triển, kế thừa của đội ngũ cỏn bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ đã xõy dựng kế hoạch thực hiện cụng tỏc luõn chuyển cỏn bộ trong giai đoạn 2011 - 2013: Luõn chuyển từ cơ sở lờn huyện 03 đụ̀ng chớ; luõn chuyển từ huyện xuống cơ sở 04 đ/c.

- Trong cụng tỏc luõn chuyển cỏn bộ đã đảm bảo nguyờn tắc tập trung dõn chủ, thực hiện đỳng quy định, cỏn bộ luõn chuyển đã phỏt huy tốt khả năng, năng lực của mỡnh ở cƣơng vị mới, cỏn bộ đƣợc luõn chuyển vờ̀ cơ sở đã giỳp cho cơ sở có những chuyển biến tớch cực trong cụng tỏc lãnh đạo, điờ̀u hành cụng việc, chế độ cho cỏn bộ luõn chuyển đƣợc đảm bảo và đỏp ứng kịp thời.

3.2.5.7. Việc thực hiện chớnh sỏch cỏn bộ

Xỏc định làm tốt chớnh sỏch đối với cỏn bộ làm động lực giỳp cỏn bộ yờn tõm cụng tỏc, phỏt huy hết tinh thần trỏch nhiệm và năng lực làm việc, cỏc cấp uỷ đã chỉ đạo và thực hiện nghiờm tỳc cỏc quy định, chớnh sỏch của Trung ƣơng, của Tỉnh vờ̀ cỏc chớnh sỏch đối với cỏn bộ, bao gụ̀m đào đạo bụ̀i dƣỡng, chăm sóc sức khoẻ, cỏc chế độ lƣơng, phụ cấp, chế độ ƣu đãi, điờ̀u kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cụng tỏc, chế độ nghỉ hƣu trƣớc tuổi, chớnh sỏch đối với cỏn bộ nữ, cỏn bộ là ngƣời dõn tộc. Cụng tỏc thi đua khen thƣởng thực hiện kịp thời, khen thƣởng đỳng ngƣời, đỳng việc, qua đó đã giỳp cỏn bộ yờn tõm cụng tỏc, gắn bó với cơ quan và với cụng việc đƣợc giao.

3.2.5.8. Nõng cao năng lực của cơ quan tổ chức, cỏn bộ trong cụng tỏc tham mưu và nghiệp vụ về cụng tỏc cỏn bộ mưu và nghiệp vụ về cụng tỏc cỏn bộ

Đã thực hiện bố trớ đủ số lƣợng biờn chế cỏn bộ lãnh đạo, cỏn bộ cỏc cơ quan tham mƣu vờ̀ cụng tỏc tổ chức, cỏn bộ của huyện; thƣờng xuyờn cử cỏn bộ tham gia tập huấn, bụ̀i dƣỡng nghiệp vụ để nõng cao chất lƣợng cụng tỏc tham mƣu thực hiện cụng tỏc cỏn bộ.

- Cụng tỏc cải cỏch hành chớnh trong cụng tỏc tổ chức xõy dựng Đảng nói chung và cụng tỏc tổ chức cỏn bộ nói riờng đƣợc đẩy mạnh. Việc ỏp dụng cụng nghệ thụng tin vào cụng tỏc quản lý cỏn bộ, cụng chức, viờn chức đƣợc tăng cƣờng.

3.2.5.9. Cụng tỏc kiờ̉m tra, giỏm sỏt của Đảng đối với cụng tỏc cỏn bộ

Cụng tỏc kiểm tra, giỏm sỏt của cỏc cấp uỷ vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ đƣợc quan tõm nhằm kịp thời phỏt hiện, uốn nắn cỏn bộ, đảng viờn có biểu hiện lệch lạc vờ̀ tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật và trỏch nhiệm thấp, trong 05 năm đã chỉ đạo thực hiện xử lý kỷ luật 33 trƣờng hợp cỏn bộ cụng chức, viờn chức, ngƣời lao động vi phạm.

3.3. Đá nh giá thƣ̣c t rạng chất lƣợng nguồn nhõn lực cấp cơ sở ở huyện Đa ̣i Tƣ̀, tỉnh Thỏi Nguyờn thụng qua đối tƣợng nghiờn cứu

Trong phõ̀n này , đờ̀ tài tập trung đi sõu phõn tớch thực trạng chất lƣợng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cṍp cơ sở cuả huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ , tỉnh Thỏi Nguyờn .

Trong khuụn khụ̉ nghiờn cƣ́u của đờ̀ tài, chṍt lƣợng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở bao gụ̀m đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c cṍp xã và thị trấn của Huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀.

Nụ ̣i dung đánh giá chṍt lƣợng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cṍp cơ sở trong phõ̀n này bao gụ̀m đánh giá các kỹ năng chung , cỏc kỹ năng chuyờn mụn nghiệp vụ , kỹ năng quản lý , năng lƣ̣c ngoa ̣i ngƣ̃ và tin ho ̣c , đánh giá theo chƣ́c danh , đánh chṍt lƣơ ̣ng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c nói chung .

Tỏc giả đã điờ̀u tra tụ̉ng thờ̉ chṍt lƣơ ̣ng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cṍp cơ sở tại 28 xã và 2 thị trấn thuộc huyện Đại Từ bao gụ̀m: thị trấn Hựng Sơn, thị trấn Quõn Chu và cỏc xã Tõn Linh, An Khỏnh, Phục Linh, Đức Lƣơng, La Bằng, Bản Ngoại, Phỳ Cƣờng, Hà Thƣợng, Hoàng Nụng, Tõn Thỏi, Yờn Lãng, Phỳ Lạc, Cỏt Nờ, Quõn

Chu, Phỳ Xuyờn, Cự Võn, Lục Ba, Bỡnh Thuận, Tiờn Hội, Phỳ Thịnh, Na Mao, Vạn Thọ, Ký Phỳ, Phỳc Lƣơng, Mỹ Yờn, Văn Yờn, Khụi Kỳ và Minh Tiến. Trong tụ̉ng sụ́ 650 phiờ́u phát ra, 630 phiờ́u thu vờ̀. Sụ́ phiờ́u hợp lờ ̣ dùng để phõn tích là 590 phiờ́u. Cụ thể số phiếu thu vờ̀ theo phõn theo các xã và thi ̣ trṍn nhƣ sau:

Bảng 3.7: Sụ́ lƣơ ̣ng phiờ́u điờ̀u tra hơ ̣p lờ ̣ phõn theo đi ̣a bàn

TT Xó/ Thị trấn SL Tỷ lệ TT Xó/ Thị trấn SL Tỷ lệ

1 Xã Tõn Linh 19 3.2 16 Xã Phỳ Xuyờn 15 2.5

2 Xã An Khỏnh 21 3.6 17 Xã Cự Võn 17 2.9

3 Xã Phục Linh 22 3.7 18 Thị trấn Hựng Sơn 18 3.1

4 Xã Đức Lƣơng 20 3.4 19 Xã Lục Ba 19 3.2

5 Xã La Bằng 22 3.7 20 Xã Bỡnh Thuận 20 3.4

6 Xã Bản Ngoại 21 3.6 21 Xã Tiến Hội 21 3.6

7 Xã Phỳ Cƣờng 22 3.7 22 Xã Phỳ Thịnh 20 3.4

8 Xã Hà Thƣợng 20 3.4 23 Xã Na Mao 16 2.7

9 Xã Hoàng Nụng 20 3.4 24 Xã Vạn Thọ 18 3.1

10 Xã Tõn Thỏi 19 3.2 25 Xã Ký Phỳ 20 3.4

11 Xã Yờn Lãng 17 2.9 26 Xã Phỳc Lƣơng 20 3.4

12 Xã Phỳ Lạc 22 3.7 27 Xã Mỹ Yờn 20 3.4

13 Xã Cỏt Nờ 19 3.2 28 Xã Văn Yờn 18 3.1

14 Xã Quõn Chu 21 3.6 29 Xã Khụi Kỳ 22 3.7

15 Thị trấn Quõn Chu 20 3.4 30 Xã Minh Tiến 21 3.6

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

3.3.1. Thụng tin chung vờ̀ đụ́i tượng nghiờn cứu

Trong tụ̉ng sụ́ 590 mõ̃u điờ̀u tra thƣ̣c tờ́ ta ̣i 30 xã và thị trấn của huyện Đa ̣i Tƣ̀, thụng tin chung vờ̀ đụ́i tƣợng nghiờn cƣ́u đƣợc trình bày ở bảng sau :

Bảng 3.8: Thụng tin chung vờ̀ đụ́i tƣơ ̣ng nghiờn cƣ́u

Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần suất Tỷ lệ (%)

Giới tớnh Nam 407 69 Nữ 183 31 Tớnh trạng hụn nhõn Độc thõn 53 9 Đã kết hụn 537 91 Vị trớ cụng tỏc Cỏn bộ quản lý 333 56.4 Chuyờn viờn 257 43.6

Từ 6- 10 năm 168 28.5

Từ 11- 15 năm 178 30.2

Từ 16-20 năm 63 10.7

Trờn 20 năm 31 5.3

Tụ̉ng sụ́ 590 100

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Kờ́t quả điờ̀u tra đƣợc trình bày ở Bảng 3.8: Thụng tin chung vờ̀ đụ́i tƣơ ̣ng nghiờn cƣ́u thấy:

Về giới tớnh, trong tổng số 590 mõ̃u nghiờn cứu, có 407 ngƣời là nam,

chiếm 69% tổng mõ̃u nghiờn cứu.

Về tỡnh trạng hụn nhõn, trong tụ̉ng sụ́ 590 ngƣờ i đƣơ ̣c nghiờn cƣ́u có

537 ngƣời đã kết hụn, chiếm 91% và số cũn lại 53 cỏn bộ, cụng chƣ́c là những ngƣời độc thõn.

Về vị trớ cụng tỏc, trong số 590 mõ̃u nghiờn cứu có 333 ngƣời là cỏn bộ

quản lý chiếm tỉ trọng 56.4%, cũn lại chuyờn viờn chiếm 43.6%

Về thõm niờn cụng tỏc, kết quả bảng trờn cho thấy có 150 cỏn bộ có thõm niờn cụng tỏc dƣới 5 năm, chiếm 25,4%; từ 6- 10 năm chiếm 28,5% ; 11- 15 năm chiếm 30,2%; từ 16- 20 năm chiếm 10,7% và trờn 20 năm 31 cỏn bộ chiếm 5,3% tổng số cỏn bộ đƣợc điờ̀u tra.

Bảng 3.9: Đối tƣợng điều tra phõn theo chức danh

Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần suất Tỷ lệ (%)

Chức danh cụng việc

Bớ thƣ đảng ủy xã 28 4.7

Phó bớ thƣ đảng ủy xã 34 5.8

Chủ tịch hội đụ̀ng nhõn dõn xã 19 3.2

Phó chủ tịch hội đụ̀ng nhõn dõn xã 28 4.7

Chủ tịch ủy ban nhõn dõn xã 27 4.6

Phó chủ tịch ủy ban nhõn dõn xã 35 5.9

Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã 29 4.9

Chủ tịch hội liờn hiệp phụ nữ xã 29 4.9

Chủ tịch hội nụng dõn xã 26 4.4

Chủ tịch hội cựu chiến binh xã 24 4.1

Bớ thƣ đoàn TNCS HCM xã 27 4.6

Chỉ huy quõn sự xã 31 5.3

Tƣ phỏp hộ tịch 36 6.1

Tài chớnh kế toỏn 38 6.4

Văn phũng thống kờ 53 9.0

Văn hóa xã hội 50 8.5

Địa chớnh, nụng nghiệp, xõy dựng,

mụi trƣờng và đụ thị 50 8.5

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Bảng 3.9: Đối tƣợng điờ̀u tra phõn theo chức danh đƣơ ̣c trình bày ở trờn cho thấy:

Về chức danh cụng việc, có 28 cỏn bộ là Bớ thƣ đảng ủy xã chiếm 4,7%,

có 34 cỏn bộ là phó bớ thƣ đảng ủy xã chiếm 5,8%. Có 19 cỏn bộ là chủ tịch hội đụ̀ng nhõn dõn xã và 28 cỏn bộ là phó chủ tịch hội động nhõn dõn xã. Vờ̀ ủy ban nhõn dõn xã, có 27 đụ̀ng chớ là chủ tịch chiếm 4,6% và 35 đụ̀ng chớ phó chủ tịch chiếm 5,9%. Có 29 đụ̀ng chớ là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã chiếm 4,9%, có 29 Chủ tịch hộ liờn hiệp phụ nữ xã chiếm 4,9%, có 26 ngƣời là chủ tịch hội nụng dõn xã chiếm 4,4%, 26 ngƣời là chủ tịch hội cựu chiến binh xã chiếm 4,1% và 27 cỏn bộ là bớ thƣ đoàn Thanh niờn Cộng sản Hụ̀ Chớ Minh. Bờn cạnh đó, có 26 cỏn bộ cụng an và 31 chỉ huy quõn sự xã. Bờn cạnh đó, có 36 cỏn bộ tƣ phỏp hộ tịch, 38 cỏn bộ tài chớnh kế toỏn, 53 cỏn bộ làm văn phũng thụng kờ, 50 cỏn bộ văn hóa xã hội và 50 cỏn bộ địa chớnh nụng nghiệp, xõy dựng, mụi trƣờng và đụ thị.

3.3.2. Thực trạng chṍt lượng nguụ̀n nhõn lự c cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đại Từ , tỉnh Thỏi Nguyờn phõn theo độ tuổi

Cơ cṍu đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ phõn theo đụ ̣i tuụ̉i đƣơ ̣c trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.10: Cơ cṍu nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở phõn theo đụ ̣ tuụ̉i Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần suất Tỷ lệ (%)

Nhóm tuổi

Dƣới 25 tuổi 31 5,3

Từ 26 - 35 tuổi 163 27,6

Từ 45-60 tuổi 200 33,9

Từ 60 tuổi 1 0,1

Tụ̉ng sụ́ 590 100

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Vờ̀ đụ ̣ tuụ̉i của đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ , cụng chƣ́c cṍp cơ sở , sụ́ cán bụ ̣ có đụ ̣ tuụ̉i tƣ̀ 45-60 tuụ̉i chiờ́m tỷ lờ ̣ lớn nhṍt , 33,9% với sụ́ lƣợng 200 cỏn bộ cụng chƣ́c. Tiờ́p theo là sụ́ lƣợng cán bụ ̣ , cụng chƣ́c có đụ ̣ tu ổi từ 25-45 tuụ̉i chiờ́m 33,1%, 27,6% có độ tuổi từ 26-35. Sụ́ có đụ ̣ tuụ̉i dƣới 25 chỉ chiếm có 5,3%. Qua sụ́ liờ ̣u bảng trờn cho thṍy , vờ̀ cơ bản đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ , cụng chƣ́c của huyờ ̣n khá trẻ , sụ́ lƣợng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ , cụng chƣ́c có đụ ̣ tuụ̉i tƣ̀ 25-45 chiờ́m 60,7%. Vớ i sụ́ lƣơ ̣ng khỏ lớn đội ngũ cỏn bộ , cụng chƣ́c ở độ tuổi này , sẽ thuõ ̣n tiờ ̣n cho viờ ̣c nõng cao chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cán bụ ̣ cṍp cơ sở của huyện , thụng qua các hoa ̣t đụ ̣ng nõng cao trì nh đụ ̣ chuyờn mụn , trỡnh độ quản lý , kỹ năng tin học ,…

3.3.3. Chṍt lượng nguụ̀n nhõn lực cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đại từ phõn theo trỡnh độ

Bảng 3.11: Chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở phõn theo trình đụ ̣

Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần

suất Tỷ lệ (%)

Trỡnh độ học vấn

Tốt nghiệp trung học cơ sở 19 3.2 Tốt nghiệp trung học phổ thụng 66 11.2 Tốt nghiệp trung học chuyờn nghiệp 181 30.7

Cao đẳng 77 13.1

Đại học 247 41.9

Tụ̉ng sụ́ 590 100

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Về trỡnh độ học vấn, số cỏn bộ đƣợc điờ̀u tra có trỡnh độ đại học chiếm

cũn lại là 66 ngƣời có trỡnh độ trung học phụ̉ thụng (11,2%) và 19 ngƣời tụ́t nghiờ ̣p trung học cơ sở (3,2%). Kờ́t quả nghiờn cƣ́u thƣ̣c tờ́ cho thṍy , có 85.7% cỏn bộ, cụng chƣ́c cṍp cơ sở của huyờ ̣n có trình đụ ̣ tƣ̀ trung ho ̣c chuyờn nghiờ ̣p trở lờn. Tuy nhiờn, chỳng ta nhận thấy , cũn một số lƣợng đỏng kể , 85 ngƣời, chiờ́m 14,4% cỏn bộ, cụng chƣ́c của huyờ ̣n mới chỉ có trình đụ ̣ trung ho ̣c cơ sở hay trung ho ̣c phụ̉ thụng . Đõy là con sụ́ mà lãnh đa ̣o huyờ ̣n cõ̀n quan tõm , nờ́u muụ́n nõng cao chṍt lƣơ ̣ng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c cṍp cơ sở.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 67 -67 )

×