0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Chớnh sỏch tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cỏn bộ cụng chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 32 -32 )

5. Kết cấu của đờ̀ tài

1.4.3. Chớnh sỏch tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cỏn bộ cụng chức

Chớnh sỏch tuyển dụng, bố trớ, sử dụng đi kốm với chớnh sỏch đãi ngộ là một yếu tố rất quan trọng trong việc nần cao chất lƣợng nguụ̀n nhõn lực. Nếu chớnh sỏch tuyển dụng, bố trớ, sử dụng, đãi ngộ cỏn bộ, cụng chức cấp xã đƣợc thực hiện tốt sẽ thu hỳt đƣợc ngƣời có năng lực thực sự, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trỏch nhiệm cao bổ sung cho đội ngũ cỏn bộ cụng chức ngày càng tốt hơn, cũn nếu làm khụng tốt thỡ tỏc dụng sẽ ngƣợc lại.

Hiện nay có tỡnh trạng cỏn bộ trẻ, cỏn bộ giỏi khụng muốn chọn cấp cơ sở là nơi cống hiến lõu dài. Bờn cạnh đó nguụ̀n cỏn bộ tại cơ sở thỡ hạn hẹp, một số đụ̀ng chớ khụng có đủ tiờu chuẩn võ̃n đƣợc đƣa vào quy hoạch, có nơi do nể nang, chƣa mạnh dạn đƣa những ngƣời khụng đủ tiờu chuẩn ra khỏi quy hoạch và chƣa bổ sung kịp thời những ngƣời trẻ, có đủ điờ̀u kiện vào quy hoạch. Một số chế độ chớnh sỏch của Đảng và nhà nƣớc có thay đổi, có điờ̀u chỉnh nhƣng chƣa đỏp ứng đƣợc với mong mỏi của ngƣời lao động: Huyện có chế độ hỗ trợ cho cỏn bộ đi học nõng cao trỡnh độ nhƣng mức hỗ trợ cũn thấp, một số cỏn bộ cụng tỏc theo chế độ bầu cử đụi khi cũng gõy khó khăn trong việc bố trớ cỏn bộ ở cơ sở. Do vậy cần có chớnh sỏch đụ̀ng bộ vờ̀ việc sử dụng cỏn bộ tại cơ sở cả vờ̀ vật chất lõ̃n tinh thần nhằm khuyến khớch cỏn bộ cụng chức đem hết khả năng của mỡnh để phục vụ cụng tỏc.

1.5. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhõn lực ở một số địa phƣơng

1.5.1. Huyện Phỳ Lương, tỉnh Thỏi Nguyờn

Huyện Phỳ Lƣơng đã có những giải phỏp để nõng cao chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức. Làm tốt cụng tỏc thu hỳt nguụ̀n nhõn lực vờ̀ địa phƣơng, giải quyết tốt chế độ, chớnh sỏch đối với ngƣời lao động; từng bƣớc chuẩn hóa đội ngũ cỏn bộ cấp cơ sở.

* Tuyển dụng cỏn bộ, cụng chức chớnh quyờ̀n

- Thời gian qua, huyện tổ chức tuyển dụng cỏc chức danh cụng chức thụng qua hỡnh thức xột tuyển, để bổ sung, thay thế khi có chức danh cụng

chức bị thiếu, khuyết. Cụng tỏc xột tuyển đƣợc tiến hành cụng khai, minh bạch đỳng quy trỡnh.

* Điờ̀u động, luõn chuyển cỏn bộ, cụng chức chớnh quyờ̀n

Cỏc cấp ủy đảng, cỏn bộ, đảng viờn nhận thức sõu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng chiến lƣợc của cụng tỏc luõn chuyển cỏn bộ, là phƣơng thức để rốn luyện, bụ̀i dƣỡng, thử thỏch cỏn bộ lãnh đạo, quản lý, cỏn bộ trẻ, triển vọng. Từ đó, cỏc cấp, cỏc ngành đã tập trung đẩy mạnh cụng tỏc luõn chuyển cỏn bộ, tăng cƣờng cỏn bộ cho những nơi gặp khó khăn vờ̀ nhõn sự hoặc cỏc địa phƣơng có vấn đờ̀ vờ̀ đoàn kết nội bộ. Đụ̀ng thời, kết hợp chặt chẽ việc luõn chuyển cỏn bộ với chuẩn bị nhõn sự cấp ủy, HĐND và UBND cỏc cấp.

Trong những năm qua , huyờ ̣n tỉnh kịp thời điờ̀u động , luõn chuyển cỏn bộ, cụng chức từ cấp huyờ ̣n đến nhận nhiệm vụ và bố trớ giữ những chức vụ chủ chốt tại cấp xã , thị trấn (Bớ thƣ, Phó Bớ thƣ Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND…). Hầu hết cỏn bộ, cụng chức đƣợc điờ̀u động, luõn chuyển tớch cực học tập, chịu khó phấn đấu, rốn luyện, có kiến thức toàn diện hơn, phỏt huy năng lực và thể hiện đƣợc bản lĩnh nờn sớm tạo đƣợc uy tớn nơi cụng tỏc mới; cỏn bộ đƣợc luõn chuyển khụng phải là ngƣời địa phƣơng nờn trong giải quyết cụng việc cụng tõm, khỏch quan hơn; cỏn bộ đƣợc luõn chuyển đa phần trẻ tuổi, đƣợc đào tạo cơ bản đạt chuẩn, tiếp cận nhanh với cụng việc, điờ̀u kiện, mụi trƣờng làm việc mới, phỏt huy khả năng, sở trƣờng, tớch luỹ đƣợc kinh nghiệm thực tiễn và có bƣớc trƣởng thành.

Tuy nhiờn, tỉnh chƣa thực hiện việc luõn chuyển giữa huyện với nhau đối với cỏc chức danh cỏn bộ cấp huyện, đặc biệt đối với những ngƣời giữ chức vụ quỏ lõu.

* Đào ta ̣o, bụ̀i dƣỡng nõng cao trình đụ ̣ chuyờn mụn của cán bụ ̣ cṍp cơ sở Huyờ ̣n đã tạo điờ̀u kiện để cỏn bộ , cụng chƣ́c cṍp cơ sở đƣợc ho ̣c hoàn thiờ ̣n bằng cṍp , nõng cao trình đụ ̣ chuyờn mụn , đáp ƣ́ng yờu cõ̀u mới của phát triờ̉n kinh tờ́ xã hụ ̣i .

Qua bỏo cỏo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 vờ̀ cụng tỏc xõy dựng Đảng nhận thấy: Đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cấp xã, thị trấn đƣợc cấp ủy đảng, chớnh quyờ̀n, cỏc cơ quan đơn vị liờn quan quan tõm, có nhiờ̀u giải phỏp để quản lý, nõng cao chất lƣợng. Đặc biệt, cả hai huyện đờ̀u xỏc định giải phỏp đột phỏ để hoàn thành nhiệm vụ là cụng tỏc cỏn bộ. Số lƣợng cỏn bộ, cụng chức đƣợc cử đi tham gia cỏc lớp đào tạo, bụ̀i dƣỡng nhiờ̀u, cỏn bộ chủ chốt cấp xã đờ̀u có bằng chuyờn mụn từ trung cấp trở lờn, lý luận chớnh trị từ sơ cấp trở lờn, cỏn bộ chuyờn mụn đờ̀u sử dụng thành thạo mỏy tớnh. Đội ngũ cỏn bộ, cụng chức của huyện Phổ Yờn và Phỳ Lƣơng hằng năm đờ̀u đƣợc đỏnh giỏ là hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao, chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức, dịch vụ cụng phục vụ nhõn dõn ngày một nõng lờn, cỏc chủ trƣơng, chớnh sỏch của Đảng và Nhà nƣớc đƣợc thực hiện đầy đủ theo đỳng quy định, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liờn thụng. Lƣợng đơn thƣ của nhõn dõn gửi đến cỏc cơ quan giảm so với nhiệm kỳ trƣớc; cỏc đơn thƣ đƣợc giải quyết đỳng thời hạn, thời hiệu.

Để đạt đƣợc những kết quả trờn, hai đơn vị trờn đã và đang thực hiện đụ̀ng thời cỏc giải phỏp quan trọng sau:

Một là, cụ thể hoỏ cỏc chủ trƣơng, chỉ thị, nghị quyết của Trung ƣơng, tỉnh vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ phự hợp với tỡnh hỡnh thực tế tại địa phƣơng và từng đơn vị theo nguyờn tắc tập trung dõn chủ, tập thể quyết định đỏnh giỏ, quy hoạch, điờ̀u động, bố trớ, sử dụng, đào tạo bụ̀i dƣỡng cỏn bộ, phỏt huy tinh thần trỏch nhiệm của cỏc thành viờn, coi trọng chức năng, quyờ̀n hạn của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị trong cụng tỏc tổ chức cỏn bộ.

Hai là, trong cụng tỏc đỏnh giỏ cỏn bộ cần thực hiện nghiờm tỳc, đỳng phƣơng phỏp, quy trỡnh lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thƣớc đo chủ yếu trong cụng việc đỏnh giỏ cỏn bộ, cụng chức trỏch nhiệm tƣ tƣởng cỏ nhõn, hẹp hũi đỏnh giỏ sai lệch cỏn bộ, cụng chức ảnh hƣởng đến việc quy hoạch, đào tạo bụ̀i dƣỡng, bổ nhiệm, bố trớ, sử dụng cỏn bộ, cụng chức với phƣơng chõm “đỳng ngƣời, đỳng việc”: Đõy là cụng việc đƣợc tiến hành hàng năm, trƣớc khi bổ nhiệm, đờ̀ bạt, quy hoạch…

Ba là: Thƣờng xuyờn rà soỏt, bổ sung quy hoạch, thực hiện đụ̀ng bộ cụng tỏc quy hoạch từ cơ sở, quy hoạch từ cấp dƣới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trờn, đƣa những nhõn tố mới đỏp ứng đƣợc những điờ̀u kiện, tiờu chuẩn vờ̀ phẩm chất, đạo đức, năng lực trỡnh độ vào quy hoạch, mỗi chức danh quy hoạch từ 2-3 ngƣời và mỗi cỏn bộ cụng chức có đủ điờ̀u kiện năng lực, phẩm chất đạo đức đƣợc quy hoạch từ 2-3 chức danh. Kiờn quyết đƣa ra khỏi quy hoạch những cỏn bộ, cụng chức khụng đủ điờ̀u kiện vờ̀ năng lực, phẩm chất đạo đức, trỡnh độ chuyờn mụn.

Bốn là, đã xỏc định việc nõng cao chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cấp xã trong đó chỳ trọng đến việc nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn, nghiệp vụ lý luận chớnh trị, quản lý nhà nƣớc, quản lý kinh tế cho cỏn bộ, cụng chức cấp xã là một yờu cầu hết sức cấp thiột có tỏc động tớch cực đến việc thực hiện cỏc nhiệm vụ tại địa phƣơng. Đặc biệt xõy dựng kế hoạch đào tạo bụ̀i dƣỡng cỏn bộ, cụng chức cấp xã đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Hàng năm huyện đã mở cỏc lớp đào tạo vờ̀ lýu luận chớnh trị, chuyờn mụn nghiệp vụ, cỏc lớp bụ̀i dƣỡng cập nhật, kiến thức vờ̀ quản lý nhà nƣớc, quản lý kinh tế, tin học, ngoại ngũ và kỹ năng phự hợp với yờu cầu cụng tỏc.

Năm là, đã chỳ trọng thực hiện tốt cỏc chế độ chớnh sỏch đối với cỏn bộ, cụng chức cấp xã nhƣ chớnh sỏch đối với cỏn bộ nữ, chớnh sỏch quy hoạch, chớnh sỏch đào tạo bụ̀i dƣỡng, chớnh sỏch thu hỳt, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, cụng chức dự bị cấp xã. Tớch cực chăm lo đầu tƣ xõy dựng trụ sở và trang bị cỏc phƣơng tiện làm việc ở cơ sở theo hƣớng tin học hoỏ.

1.6. Những bài học kinh nghiệm rỳt ra từ thực tiễn về nõng cao chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn l ực cṍp cơ sở cho huyện Đại Từ, tỉnh Thỏi Nguyờn

Xỏc định nõng cao chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở là một trong những giải phỏp đột phỏ để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2010-2015,

Có đƣợc kết quả trờn là do huyện Đại Từ đã làm tốt cỏc nội dung sau: + Thƣờng xuyờn bụ̀i dƣỡng chuyờn mụn nghiệp vụ, đạo đức lối sống, tinh thần trỏch nhiệm, ý thức trong thực thi cụng vụ để nõng cao nghiệp vụ

cỏn bộ cụng chức cấp xã là giải phỏp quan trọng hàng đầu để tăng cƣờng hiệu quả, hiệu lực của bộ mỏy hành chớnh nhà nƣớc.

+ Đẩy mạnh chất lƣợng của việc thi tuyển cỏn bộ cụng chức cấp xã. Việc thi tuyển cỏn bộ cụng chức cấp xã cần đƣợc triển khai một cỏch dõn chủ, minh bạch, cụng bằng, khỏch quan. Có nhƣ vậy mới tuyển đƣợc những ngƣời thực sự có năng lực vào cụng tỏc trong bộ mỏy nhà nƣớc.

+ Phỏt huy vai trũ của ngƣời đứng đầu trong việc quản lý cỏn bộ cụng chức; gắn trỏch nhiệm của thủ trƣởng cỏc cơ quan, ngƣời đứng đầu cỏc tổ chức trong việc quản lý, đỏnh giỏ phõn cụng nhiệm vụ cho cỏn bộ cụng chức. Việc phõn cụng cỏn bộ cụng chức đảm bảo phự hợp giữa chuyờn mụn đào tạo với nội dung cụng việc sẽ phỏt huy đƣợc năng lực sở trƣờng của cỏn bộ cụng chức.

+ Làm tốt cụng tỏc đỏnh giỏ phõn loại nhận xột cỏn bộ cụng chức theo định kỳ. Thực tế trong năm năm gần đõy huyện Đại Từ đã chỉ đạo cấp ủy đảng chớnh quyờ̀n cỏc cấp làm tốt cụng tỏc đỏnh giỏ phõn loại cỏn bộ hàng năm. Việc đỏnh giỏ có sự tham gia của cỏc tổ chức đoàn thể tại cơ sở, lãnh đạo cỏc cơ quan chuyờn mụn cấp trờn đối với cỏn bộ chuyờn mụn cấp dƣới, nờn việc phõn loại cỏn bộ cụng chức của huyện Đại Từ đã đạt đƣợc những kết quả tốt. Việc phõn loại cỏn bộ cụng chức hàng năm đƣợc thực hiện dõn chủ khỏch quan, cụng bằng. Điờ̀u này đã chở thành động lực thực sự để cỏn bộ cụng chức phấn đấu rốn luyện bản thõn. Việc đỏnh giỏ phõn loại đƣợc cụ thể hóa thành tiờu chuẩn cụ thể trỏnh tỡnh trạng nhận xột chung chung khụng rõ ràng.

Từ thực tiễn, kinh nghiệm nõng cao năng lực quản lý của cỏn bộ cụng chức cấp xã có thể rỳt ra một số bài học quan trọng nhƣ sau:

Một là: Thƣờng xuyờn bụ̀i dƣỡng, nõng cao chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ cụng chức cấp xã xỏc định giải phỏp quan trọng hàng đầu để tăng cƣờng hiệp quản, hiệu lực bộ mỏy hành chớnh nhà nƣớc.

Hai là: Cải cỏch đụ̀ng bộ nờ̀n hành chớnh trong đó quan tõm đặc biệt đến cụng tỏc thi tuyển cụng khai minh bạch nhằm chọn và thu hỳt những cỏn bộ giỏi từ mọi nguụ̀n nhõn lực đóng góp cho nhõn lực cỏn bộ cụng chức cấp xãm ƣu tiờn trong tuyển dụng là con em địa phƣơng nắm chắc địa bàn.

Ba là: Việc nõng cao năng lực có vai trũ hết sức to lớn đối với hoạt động của ngƣời cỏn bộ lãnh đạo chủ chốt. Có năng lực hoạt động chỉ đạo thực tiễn của ngƣời cỏn bộ lãnh đạo vừa ở tầm khỏi quỏt, hệ thống, vừa cụ thể, chặt

chẽ, mờ̀m dẻo, linh động. Ở nƣớc ta hiện nay, vai trũ của năng lực điờ̀u hành năng lực tƣ duy lý luận đối với cỏn bộp cụng chức cấp xã lại càng quan trọng do phải đỏp ứng yờu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ. Ngƣời cỏn bộ lãnh đạo cựng với việc rốn luyện trao dụ̀i đạo đức cỏch mạng thỡ phải nõng cao năng lực tƣ duy lý luận, năng lực quản lý điờ̀u hành một trong những yếu tố nờ̀n tảng cơ bản nhất của năng lực lãnh đạo.

Bốn là: Cỏn bộ, cụng chức tiến tới phải là những ngƣời đƣợc đào tạo cơ bản trong nhà trƣờng và đƣợc đào tạo, bụ̀i dƣỡng sau khi đƣợc bổ nhiệm, tuyển dụng, đƣợc rốn luyện qua cỏc cƣơng vị cần thiết trong thực tế, ƣu tỳ vờ̀ năng lực và hội tụ tƣơng đối đầy đủ những tố chất đạo đức của ngƣời cỏn bộ, cụng chức. Cần phải đổi mới tƣ duy trong việc định hƣớng chiến lƣợc xõy dựng kế hoạch, chƣơng tỡnh, cựng với cỏc giải phỏp một cỏch cụ thể trong việc đào tạo, sử dụng, thu hỳt những ngƣời có đủ cỏc điờ̀u kiện đỏp ứng yờu cầu của cụng việc. Cần phải thực hiện tốt cỏc cụng tỏ tổ chức nhƣ điờ̀u động, bổ nhiệm theo nguyờn tắc Đảng thống nhất lãnh đạo cụng tỏc cỏn bộh. Thực hiện nghiờm tỳc đỳng phƣơng phỏp quy trỡnh vờ̀ đỏnh giỏ, nhận xột cỏn bộ, cụng chức, tụn trọng cụng tỏc quy hoạch từ cơ sở, đảm bảo nguụ̀n cỏn bộ cụng chứ kế cận và có sự kế thừa qua cỏc thế hệ. Cụng tỏc tổ chức cần đảm bảo nguyờn tắc phỏg huy trỏch nhiệm, quyờ̀n hạn, đỏnh giỏ đỳng khả năng, năng lực của cỏn bộ, cụng chức xuất phỏt từ yờu cầu cụng việc.

Năm là: Chỳ trọng quy haọch nguụ̀n cỏn bộ, cụng chức trẻ, cỏn bộ nữ có khả năng năng lực, đƣợc đào tạo nguyờn sõu vờ̀ chuyờn mụn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt gắn với kế hoạch đào tạo bụ̀i dƣỡng sỏt với tỡnh hỡnh thực tế tại địa phƣơng, để nõng cao chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ cụng chức cấp xã đạt chuẩn và vƣợt chuẩn. Phải đổi mới và có những chớnh sỏch thực hiện việc xột tuyển cụng khai, minh bạch mang tớnh cạnh tranh cao, giỏo dục mọi cỏn bộ, cụng chức nờu cao ý thức tự giỏc trao dụ̀i kiến thức, kỹ năng nghờ̀ nghiệp.

Chƣơng 2

PHƢƠNG PHÁP NGHIấN CỨU

2.1. Cõu hỏi nghiờn cứu

- Thực trạng chṍt lƣợng nguụ̀n nhõn lực cấp cơ sở của huyện Đại Từ, tỉnh Thỏi Nguyờn nhƣ thế nào?

- Yếu tố nào ảnh hƣởng đến cụng tỏc nõng cao nguụ̀n nhõn lực đối với cấp cơ sở của huyện Đại Từ, tỉnh Thỏi Nguyờn?

- Giải phỏp nào cần đƣợc thực hiện nhằm chṍt lƣợng nguụ̀n nhõn lực đối với cấp cơ sở của huyện Đại Từ, tỉnh Thỏi Nguyờn?

2.2. Phƣơng phỏp nghiờn cứu

2.2.1. Phương phỏp thu thập thụng tin

Đờ̉ thƣ̣c hiờ ̣n đờ̀ tài , sụ́ liờ ̣u thứ cấp và số liệu sơ cấp đã đƣợc đƣợc thu thõ ̣p đờ̉ phõn tích.

2.2.2.1. Thụng tin thứ cấp

Thụng tin chung chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣc nhƣ quy mụ, cơ cṍu nguụ̀ n nhõn lƣ̣c ở huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ ở cấp cơ sở đã đƣợc thu thõ ̣p.

Thụng tin vờ̀ chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c tƣ̀ bỏo cỏo của huyện , tỉnh, tƣ̀ website, internet.

Ngoài ra , cỏc cụng bố trong và ngoài nƣớc vờ̀ chṍt lƣợng nguụ̀n nhõn lƣ̣c tƣ̀ các ta ̣p chí chuyờn ngành , sỏch bỏo,… đã đƣợc thu thõ ̣p.

2.2.2.2. Thụng tin sơ cấp

* Quy mụ mẫu:

- Điờ̀u tra tại cỏc phũng ban của UBND huyện Đại Từ.

- Điờ̀u tra tại 30 xã, thị trấn của huyện Đại Từ: sụ́ lƣợng điờ̀u tra dƣ̣ kiờ́n với tṍt cả các đụ́i tƣợng nhƣ đƣợc trình bày ở dƣới đõy .

* Đối tƣợng điều tra:

Cấp xã và: - Chủ tịch UBND xã - Bớ thƣ Đảng ủy

- Cỏc chức danh của cỏn bộ, cụng chƣ́ c cṍp xã và thi ̣ trṍn Tổng số phiếu phỏt ra 650 phiếu, tổng số phiếu thu vố 630 phiếu, tổng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 32 -32 )

×