0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Bối cảnh phỏt triển và yờu cầu đối với cỏn bộ cụng chức cấp xã ở

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 104 -104 )

5. Kết cấu của đờ̀ tài

4.1.1. Bối cảnh phỏt triển và yờu cầu đối với cỏn bộ cụng chức cấp xã ở

huyện Đại Từ, tỉnh Thỏi Nguyờn từ đến năm 2020

4.1.1.1. Bối cảnh phỏt triờ̉n kinh tế xó hội

Trong bối cảnh quốc tế và đất nƣớc hiện nay, huyện Đại Từ có những thuận lợi cơ bản: tỡnh hỡnh chớnh trị ổn định, toàn Đảng toàn quõn, toàn dõn đoàn kết thống nhất, kinh tế xã hội của huyện sau nhiờ̀u năm tớch lũy kết quả phỏt triển đã ở giai đoạn có chuyển biến vờ̀ chất, nội lực vờ̀ văn hóa, giỏo dục, con ngƣời tiếp tục đƣợc phỏt huy, phỏt triển kinh tế biển, phỏt triển nụng nghiệp và xõy dựng nụng thụn mới…đó là những lợi thế, cơ hội lớn cho sự phỏt triển nhanh, mạnh, vững chắc của huyện trong giai đoạn mới.

Bờn ca ̣nh đó, huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ cũn có những khó khăn cụ thể nhƣ sau: một số chỉ tiờu phỏt triển chủ yếu ở mức trung bỡnh và thấp so với sự phỏt triển chung của khu vực. Quy mụ nờ̀n kinh tế cũn nhỏ, hiệu quả chƣa cao dõ̃n tới mức tớch lỳy vốn cho đầu tƣ phỏt triển thấp, hạn chế khả năng cạnh tranh, khả năng ứng phó trƣớc cỏc biến động tài chớnh kinh tế trong hội nhập kinh tế trong nƣớc. Một số vấn đờ̀ xã hội bức xỳc chƣa đƣợc giải quyết căn bản. Cỏc thế lực thự địch, phản động gia tăng cỏc hoạt động chống phỏ. Cụng tỏc xõy dựng Đảng, hệ thống chớnh trị có một số hạn chế đó là những thỏch thức mà huyện phấn đấu vƣợt qua trong tỡnh hỡnh hiện nay.

4.1.1.2. Bối cảnh phỏt triờ̉n nguồn nhõn lực

* Quan điờ̉m phỏt triờ̉n nguồn nhõn lực của huyện

- Đảng thống nhất lãnh đạo cụng tỏc cỏn bộ và quản lý đội ngũ cỏn bộ, cụng chức theo nguyờn tắc tập trung dõn chủ, đi đụi với phỏt huy trỏch nhiệm của

cỏc tổ chức và ngƣời đứng đầu tổ chức trong hệ thống chớnh trị; thực hiện phõn cụng, phõn cấp trong quản lý cỏn bộ cho cỏc tổ chức đảng; tăng cƣờng cụng tỏc kiểm tra, giỏm sỏt việc thực hiện cụng tỏc cỏn bộ của cỏc cơ quan, đơn vị.

- Xõy dựng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức phải xuất phỏt từ yờu cầu tổ chức thực hiện cỏc nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phƣơng, giữ vững quốc phũng, an ninh, khụng ngừng nõng cao đời sống của nhõn dõn.

- Gắn việc xõy dựng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức với xõy dựng tổ chức và đổi mới cụng tỏc cỏn bộ. Từng bƣớc phỏt triển nguụ̀n nhõn có chất lƣợng để tuyển chọn, bổ sung cho đội ngũ cỏn bộ, cụng chức.

- Phỏt triển nhõn lực phải phự hợp, đụ̀ng bộ với quy hoạch, kế hoạch phỏt triển kinh tế - xã hội toàn huyện, của từng ngành, địa phƣơng và phự hợp với mục tiờu phỏt triển bờ̀n vững nờ̀n kinh tế - xã hội của huyện.

- Con ngƣời đƣợc đặt vào vị trớ trung tõm của việc phỏt triển nhõn lực và gắn việc phỏt triển nhõn lực với phỏt triển kinh tế xã hội. Trờn cơ sở đó, phỏt triển và nõng cao nhõn lực một cỏch toàn diện từ nõng cao chất lƣợng dõn số, đảm bảo sức khỏe, giỏo dục - đào tạo, dạy nghờ̀ đến việc làm, quản lý và sử dụng nhõn lực. Đụ̀ng thời, phải nõng cao chất lƣợng sống của ngƣời dõn.

- Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo, khuyến khớch mọi tổ chức, cỏ nhõn đầu tƣ cho nhõn lực. Phỏt triển và nõng cao chất lƣợng mạng lƣới cơ sở đào tạo nghờ̀, đa dạng cỏc hỡnh thức đào tạo nghờ̀, tạo điờ̀u kiện cho ngƣời lao động là thanh niờn, nụng dõn học nghờ̀, lập nghiệp.

- Cải thiện, phỏt triển cơ sở hạ tầng, nõng cao chất lƣợng giỏo dục và đào tạo, khụng ngừng nõng cao trỡnh độ học vấn của ngƣời dõn nhằm tạo ra nhõn lực chất lƣợng cao. Đặc biệt là quan tõm đầu tƣ đào tạo nhõn lực có chất lƣợng cao, coi đõy là nguụ̀n lực quan trọng để phỏt triển kinh tế - xã hội của huyện.

* Mục tiờu phỏt triờ̉n nguồn nhõn lực của huyện

Mục tiờu tổng quỏt: Xõy dựng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức của huyện có số lƣợng và cơ cấu hợp lý; có tớnh kế thừa và phỏt triển; có bản lĩnh chớnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực cụng tỏc tốt đảm bảo thực hiện thắng lợi cỏc nhiệm vụ chớnh trị của huyện.

Phỏt triển nhõn lực đủ vờ̀ số lƣợng, đảm bảo vờ̀ chất lƣợng trờn cả 3 yếu tố cơ bản: đạo đức, sức khỏe, kỹ năng nghờ̀ nghiệp, cơ cấu hợp lý nhằm đỏp ứng nhu cầu chuyển đổi ngành nghờ̀, tỏi cấu trỳc của cỏc doanh nghiệptrờn đi ̣a bàn. Mở rộng đào tạo cỏc nghờ̀ mới, tiếp tục thực hiện xã hội hóa, khuyến khớch cỏc hỡnh thức đào tạo, dạy nghờ̀, hỡnh thành cỏc trƣờng, trung tõm dạy nghờ̀ trọng điểm, đảm bảo cung cấp lao động có kỹ thuật cao, đỏp ứng nhu cầu phỏt triển kinh tế - xã hội của huyện, chủ động hội nhập tớch cực vào thị trƣờng lao động khu vực và trong nƣớc.

* Phƣơng hƣớng phỏt triờ̉n nguồn nhõn lực cỏn bộ, cụng chức cấp xó giai đoạn 2015-2020

Tiờ́p tục quỏn triệt, thực hiện tốt cỏc nghị quyết của Trung ƣơng vờ̀ cụng tỏc tổ chức cỏn bộ; Nghị quyết số 04-NQ/TU vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ giai đoạn 2010- 2015, định hƣớng đến 2020, Đờ̀ ỏn số 07-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) vờ̀ “ Nõng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ, đảng viờn năm 2010 đến năm 2015 và những năm tiếp theo” xõy đội đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cấp xã từng bƣớc trẻ hóa, chuẩn hóa, đủ số lƣợng, có chất lƣợng, cơ cấu hợp lý và đủ khả năng hoàn thành tốt cỏc chức trỏch nhiệm vụ đƣợc giao, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ cức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chớnh trị của địa phƣơng.

4.1.1.3. Yờu cầu đặt ra đối với cỏn bộ cụng chức cấp xó ở huyện Đại Từ

Căn cứ vào Nghị quyết hội nghị Trung ƣơng III khóa VIII vờ̀ chiến lƣợc cỏn bộ thời kỳ đẩy mạnh cụng nghiệp hóa, hiện đại hóa, Quỏn triệt việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 22/2/2008 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X vờ̀ “nõng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cua tổ chức cơ sở đảng và chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ, đảng viờn”. Theo đó cỏn bộ cụng chức huyện Đại Từ cũng phải đảm bảo tiờu chuẩn chung theo quy đinh. Cụ thể:

- Có tinh thần yờu nƣớc sõu sắc, tận tụy phục vụ nhõn dõn, kiờn định mục tiờu độc lập dõn tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đƣờng lối của Đảng, chớnh sỏch và phỏp luật của Nhà nƣớc.

- Cần kiệm, liờm chớnh, chớ cụng vụ tƣ. Khụng tham nhũng và kiờn quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, khụng cơ hội, gắn bó mật thiết với nhõn dõn, đƣợc nhõn dõn tớn nhiệm.

- Có trỡnh độ hiểu biết vờ̀ lý luận chớnh trị, quan điểm, đƣờng lối của Đảng, chớnh sỏch và phỏp luật của Nhà nƣớc; có trỡnh độ văn hóa, chuyờn mụn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đỏp ứng yờu cầu nhiệm vụ đƣợc giao.

Cỏc tiờu chuẩn đó, có quan hệ mật thiết với nhau. Coi trọng cả đức và tài, đức là gốc.

Ngoài cỏc tiờu chuẩn chung nói trờn, cỏn bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, đoàn thể nhõn dõn cũn phải:

- Có bản lĩnh chớnh trị vững vàng trờn cơ sở lập trƣờng giai cấp cụng nhõn, tuyệt đối trung thành với lý tƣởng cỏch mạng, với chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tƣ tƣởng Hụ̀ Chớ Minh. Có năng lực dự bỏo và định hƣớng sự phỏt triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xõy dựng đƣờng lối, chớnh sỏch, phỏp luật; thuyết phục và tổ chức nhõn dõn thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đƣờng lối của Đảng, chớnh sỏch và phỏp luật của Nhà nƣớc.

- Gƣơng mõ̃u vờ̀ đạo đức, lối sống. Có tỏc phong dõn chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chỳng, đoàn kết cỏn bộ.

- Có kiến thức vờ̀ khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở cỏc trƣờng của Đảng, Nhà nƣớc và đoàn thể nhõn dõn; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

Bờn cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ huện Đại Từ Đại Từ khóa XXII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thống nhất chỉ đạo xõy dựng tiờu chuẩn cỏn bộ lãnh đạo cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2015-2020 nhƣ sau:

- Khụng cơ cấu vào cấp ủy những cỏn bộ, đảng viờn mà bản thõn hoặc vợ (chụ̀ng), con vi phạm cỏc quy định của Đảng chớnh sỏch, phỏp luật của Nhà nƣớc làm ảnh hƣởng tới uy tớn của cơ quan, đơn vị và bản thõn cỏn bộ; cỏn bộ vi phạm qui định vờ̀ tiờu chuẩn chớnh trị và những điờ̀u đảng viờn, cỏn bộ, cụng chức khụng đƣợc làm; cấp ủy viờn trong lực lƣợng vũ trang cũn phải khụng vi phạm qui định của Bộ Quốc phũng, Bộ Cụng an.

- Cỏc đụ̀ng chớ bớ thƣ cấp ủy, chủ tịch UBND phải có năng lực, kinh nghiệm vờ̀ cụng tỏc đảng và cụng tỏc chớnh quyờ̀n; có hiểu biết toàn diện vờ̀

tỡnh hỡnh chớnh trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phũng; có trỡnh độ vờ̀ chuyờn mụn, nghiệp vụ đại học trở lờn; lý luận chớnh trị: cao cấp và tƣơng đƣơng trở lờn đối với cấp huyện.

- Phấn đấu có trỡnh độ đại học vờ̀ chuyờn mụn, nghiệp vụ và lý luận chớnh trị từ trung cấp trở lờn đối với cỏn bộ chủ chốt cấp xã, phƣờng, thị trấn.

- Vờ̀ sức khỏe: Cỏc đụ̀ng chớ đƣợc giới thiệu tham gia cấp ủy, ứng cử cỏc chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021 phải có đủ sức khỏe (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyờ̀n trong thời gian khụng quỏ 6 thỏng tớnh đến thời điểm giới thiệu nhõn sự) để hoàn thành chức trỏch nhiệm vụ đƣợc giao.

4.1.2. Định hướng về chất lượng lượng nguụ̀n nhõn lực cấp cơ sở ở huyện Đại Từ đến 2020

* Mục tiờu phỏt triờ̉n kinh tế - xó hội của huyện Đại Từ đến năm 2020

Tiếp tục xõy dựng và phỏt triển kinh tế bờ̀n vững kết hợp với đảm bảo an sinh xã hội; khai thỏc hiệu quả cỏc nguụ̀n lực, tiờ̀m năng nhằm đẩy mạnh phỏt triển cụng nghiệp - tiểu thủ cụng nghiệp, dịch vụ, xõy dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu trung tõm huyện, hỡnh thành và từng bƣớc phỏt triển ngành du lịch; phấn đấu đạt mục tiờu trở thành huyện nụng thụn mới vào năm 2020.

Khụng ngƣ̀ng nõng cao chất lƣợng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cụng chƣ́c cṍp cơ sở , khụng ngừng nõng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhõn dõn.

Ƣu tiờn huy động cỏc nguụ̀n lực để phỏt triển cụng nghiệp, dịch vụ và xõy dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; tăng trƣởng nhanh, hiệu quả bờ̀n vững trờn cơ sở đổi mới cơ cấu kinh tế theo hƣớng CNH-HĐH. Đảm bảo nờ̀n kinh tế có tốc độ tăng trƣởng ổn định trong một thời gian dài nhằm mục tiờu hóa thoỏt khỏi nghốo, tạo đà tăng trƣởng cao hơn ở giai đoạn sau.

* Những quan điờ̉m phỏt triờ̉n chủ yếu của huyện Đại Từ đến năm năm 2020

- Thỳc đẩy nhanh quỏ trỡnh phỏt triển của huyện gắn với quỏ trỡnh phỏt triển chung của Tỉnh Thỏi Nguyờn và cả nƣớc. Trong đó, tập trung tạo điờ̀u kiện thuận lợi cho phỏt triển cụng nghiệp, dịch vụ, du lịch; có bƣớc đi hợp lý trong phỏt triển nụng nghiệp theo chiờ̀u sõu, tạo nờn một số sản phẩm có sức

đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ mụi trƣờng, lấy nhiệm vụ xõy dựng nụng thụn mới làm nhiệm vụ trung tõm để tạo bƣớc đột phỏ. Tớch cực huy động và sử dụng hiệu quả cỏc nguụ̀n lực, coi trọng phỏt huy nội lực văn hóa, giỏo dục là lợi thế và phỏt triển cụng nghiệp, nụng nghiệp để tập trung sức khai thỏc và phỏt huy lợi thế của huyện là điờ̀u kiện tự nhiờn, tài nguyờn. Đảm bảo nờ̀n kinh tế có tốc độ tăng trƣởng nhanh trong thời gian dài nhằm giảm tốc độ chờnh lệch vờ̀ GDP so với bỡnh quõn chung của khu vực vào năm 2020.

- Chuyển nờ̀n kinh tế sang sản xuất hàng hóa , nõng cao chất lƣợng và sức cạnh tranh, gắn nờ̀n sản xuất hàng hóa của huyện với thị trƣờng trong nƣớc đặc biệt là thị trƣờng ở phớa Bắc. Đụ̀ng thời, tranh thủ mở rộng thị trƣờng quốc tế, trƣớc hết là những sản phẩm hàng hóa từ những lợi thế của mỡnh. Thực hiện tốt sự kết hợp tinh tế trung ƣớng với kinh tế địa phƣơng, sự chủ động liờn doanh liờn kết với tỉnh bạn và huyện bạn trong quỏ trỡnh khai thỏc tiờ̀m năng và thế mạnh của huyện và hội nhập với sự phỏt triển chung của tỉnh.

- Phỏt triển kinh tế hàng hóa nhiờ̀u thành phần tiếp tục củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất tạo động lực giải phóng và phỏt huy mọi nguụ̀n lực bờn trong và bờn ngoài cho phỏt triển. Sắp xếp, củng cố và phỏt triển khu vực kinh tế Nhà nƣớc đi đụi với những ngành, cơ sở có vị trớ quan trọng, có tỏc dụng thỳc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hƣớng CNH-HĐH, cụng nghệ tiến tiến có quy mụ lớn tạo nguụ̀n thu lớn cho ngõn sỏch. Coi trọng va tạo mọi điờ̀u kiện cho khu vực kinh tế dõn doanh.

- Phỏt triển kinh tế hài hũa, gắn kế với phỏt triển văn hóa, xã hội và bảo vệ mụi trƣờng, đảm bảo quốc phũng an ninh nhằm tạo sự ổn định vững chắc cho mục tiờu tăng trƣởng, trong đó nhõn tố con ngƣời cần đƣợc đặc biệt quan tõm coi trọng đến việc nõng cao dõn trớ, đào tạo nguụ̀n lực và đội ngũ cỏn bộ, cụng chức. Thực hiện dõn chủ cụng bằng xã hội. Chăm lo nõng cao hơn nữa đời sống của nhõn dõn. Củng cố khối đại đoàn kết và đụ̀ng thuận xã hội. Tăng cƣờng tiờ̀m lực quốc phũng, giữ vững an ninh chớnh trị, trật tự - an toàn xã hội.

- Kết hợp việc đẩy mạnh quỏ trỡnh đụ thị hóa với phỏt triển cỏc vựng nụng thụn.

Phỏt huy sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết nhất trớ một lũng của Đảng bộ và chớnh quyờ̀n cỏc cấp cựng toàn thể nhõn dõn chủ động nắm bắt và tạo dựng thời cơ có những bƣớc đột phỏ trong phỏt triển kinh tế của huyện ngày càng bờ̀n vững.

Trờn cơ sở tỡnh hỡnh chung của tỉnh và thực tiễn và cỏc điờ̀u kiện cụ thể vờ̀ điờ̀u kiện kinh tế, đội ngữ cỏn bộ, cụng chức của huyện Đại Từ; căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 22/11/2011 của Tỉnh ủy Thỏi Nguyờn, Huyện ủy Đại Từ đã thống nhất một số một dung cơ bản vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ của huyện đến năm 2020 nhƣ sau:

Xõy dựng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cấp xã đạt chuẩn và từng bƣớc vƣợt chuẩn. Tiờu chuẩn cụ thể đối với cụng chức cấp xã thực hiện theo Thụng tƣ số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ nội vụ và Đờ̀ ỏn 07- ĐA/TU ngày 17/8/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh. Trờn cơ sở đó huyện Đại Từ đã đặt ra mục tiờu nõng cao chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức đạt chuẩn và vƣợt chuẩn cụ thể thể nhƣ sau:

* Cụng tỏc đỏnh giỏ cỏn bộ cụng chức:

- 100% cỏn bộ, cụng chức đƣợc đỏnh giỏ định kỳ hàng năm; đỏnh giỏ trƣớc khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm lại, điờ̀u động, luõn chuyển theo phõn cấp quản lý tổ chức, cỏn bộ. Hàng năm có trờn 90% cỏn bộ, cụng chức, viờn chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao.

* Nõng cao chất lƣợng nguụ̀n nhõn lực cấp cơ sở

- Đối với cỏc chức danh bớ thƣ, phó bớ thƣ đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cỏc xã, thị trấn:

Đến hết năm 2020, 100% cỏn bộ cũn đủ điờ̀u kiện tỏi cử vào chức danh hiện tại có trỡnh độ chuyờn mụn từ trung cấp trở lờn (hiện tại cũn 14,9% chƣa

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 104 -104 )

×