0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Kỹ năng lãnh đạo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 28 -28 )

5. Kết cấu của đờ̀ tài

1.3.2. Kỹ năng lãnh đạo

Việc xõy dựng phong cỏch, kỹ năng lãnh đạo của đội ngũ cỏn bộ cṍp cơ sở là viờ ̣c làm cõ̀n thiờ́t . Kỹ năng lãnh đạo, quản lý là tổng hợp những phƣơng phỏp, cỏch thức, biện phỏp, tỏc phong, lờ̀ lối làm việc để vận dụng cỏc kiến thức, tri thức khoa học vào thực tiễn đem lại hiệu quả. Đõy là yếu tố đặc biệt quan trọng cấu thành phẩm chất, năng lực của đội ngũ cỏn bộ cấp cơ sở.

Thực tế cho thấy, đối với ngƣời cỏn bộ cơ sở, khi thực hiện chức trỏch, nhiệm vụ có những lỳc, những cụng việc chƣa hoàn thành tốt khụng phải do thiếu kiến thức và sự nhiệt tỡnh, trỏch nhiệm hay phƣơng tiện, vật chất bảo đảm mà cũn do phong cỏch lãnh đạo, quản lý chƣa phự hợp. Do đó, cõ̀n có nhƣ̃ng giải phỏp giỳp đội ngũ cỏn bộ cấp cơ sở có định hƣớng xõy dựng, rốn luyện phong cỏch lãnh đạo, quản lý cho mỡnh.

1.3.3. Trỡnh độ tin học và ngoại ngữ

Trong xu hƣớng cả nƣớc hụ ̣i nhõ ̣p chung với nờ̀n kinh tờ́ thờ́ giới , viờ ̣c đòi hỏi ngày càng cao vờ̀ ngoa ̣i ngƣ̃ và tin ho ̣c đụ́i với nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở, nhƣ̃ng ngƣời thƣ̣c hiờ ̣n nhiờ ̣m vụ chính tri ̣ quan tro ̣ng của đṍt nƣớc là mụ ̣t yờu cõ̀u cṍp bách và cõ̀n thiờ́t .

Đối với Việt Nam , khõu yếu nhất của phần lớn nguụ̀n nhõn lƣ̣c ở các cṍp nói chung và cṍp cơ sở nói riờng là trỡnh độ tin học , ngoại ngữ, thậm chớ nhiờ̀u cỏn bộ, cụng chức đã khụng biết sử dụng khỏ thành thạo mỏy vi tớnh và càng khụng biết ngoại ngữ . Tuy nhiờn, viờ ̣c nõng cao năng lực vờ̀ trỡnh độ tin

học, ngoại ngữ hơn nƣ̃a đỏp ứng yờu cầu với cụng việc trong thời kỳ cụng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc.

1.3.4. Trỡnh độ lý luận chớnh trị

Trỡnh độ lý luận chớnh trị và kiến thức quản lý nhà nƣớc là một yờu

cầu khỏ cấp thiết đối với nguụ̀n nhõn lƣ̣c ở bṍt kỳ cṍp nào .N những kiến thức này có thể đƣợc xem nhƣ những kiến thức chuyờn mụn mà họ phải dựng đến hàng ngày khi giải quyết cụng việc, đó là những cụng việc liờn quan đến chức năng, thẩm quyển của nhà nƣớc, liờn quan đến việc ỏp dụng phỏp luật cũng nhƣ cỏc chủ trƣơng, đƣờng lối, chớnh sỏch, liờn quan đến cụng việc chuyờn mụn. Khụng những thế, trỡnh độ lý luận chớnh trị cũn là điờ̀u kiện góp phần đảm bảo bản lĩnh chớnh trị và phẩm chất đạo đức trong sạch của đội ngũ cỏn bộ, cụng chức.

Trong điờ̀u kiện hện nay, với sự phỏt triển mạnh mẽ của khoa học và cụng nghệ, sự bựng nổ thụng tin, chớnh sỏch phỏp luật của nhà nƣớc luụn có sự điờ̀u chỉnh, bổ sung, sửa đổi để kịp thời điờ̀u chỉnh cỏc quan hệ xã hội mới phỏt sinh một cỏch kịp thời, đảm bảo cho sự nghiệp cải cỏch kinh tế, cải cỏch nờ̀n hành chớnh nhà nƣớc, do vậy bụ̀i dƣỡng kiến thức vờ̀ quản lý hành chớnh và nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi cụng cụ cho cụng chức Thành phố là vấn đờ̀ quan trọng và mang tớnh cấp thiết.

1.4. Cỏc yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng nguồn nhõn lực

1.4.1. Cỏc yếu tố bờn trong

- Điờ̀u kiện kinh tế xã hội

Điờ̀u kiện kinh tế xã hội của một địa phƣơng là nhõn tố ảnh hƣởng và tỏc động lớn đến chất lƣợng nguụ̀n nhõn lực của đị phƣơng đó. Địa phƣơng có điờ̀u kiện kinh tế - xã hội phỏt triển là yếu tố quan trọng để thu hỳt đƣợc ngƣời lao động có trỡnh độ chuyờn mụn chất lƣợng đến cụng tỏc. Ngƣời lao động luụn có xu hƣớng tỡm đế nhƣng nơi có mụi trƣờng cụng tỏc tốt hơn. Nếu đang phải cụng tỏc tại nơi có điờ̀u kiện kinh tế - xã hội khụng phự hợp với trỡnh độ chuyờn mụn đƣợc đào tạo, năng lực sở trƣờng ngƣời lao động sẽ

khụng yờn tõm cụng tỏc, luụn nghĩ đến việc tỡm cơ hội để thay đổi mụi trƣờng cụng tỏc, dõ̃n đến hiệu quả cụng tỏc khụng cao. Hệ thống cỏc chớnh sỏch xã hội nhằm vào mục tiờu vỡ con ngƣời, phỏt huy mọi tiờ̀m năng sỏng tạo của nguụ̀n nhõn lực trong quỏ trỡnh phỏt triển kinh tế-xã hội, với phƣơng hƣớng phỏt huy nhõn tố con ngƣời trờn cơ sở đảm bảo cụng bằng, bỡnh đẳng vờ̀ quyờ̀n lợi và nghĩa vụ cụng dõn, giải quyết tốt tăng trƣởng kinh tế với tiến bộ và cụng bằng xã hội, giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, giữa đỏp ứng cỏc nhu cầu trƣớc mắt với việc chăm lo lợi ớch lõu dài, giữa cỏ nhõn với tập thể và cộng đụ̀ng xã hội. Nghiờn cứu vờ̀ phỏt triển nguụ̀n nhõn lực khụng thể khụng nghiờn cứu đến đƣờng lối, chớnh sỏch của Đảng, phỏp luật của nhà nƣớc nhƣ Luật Giỏo dục, Luật Dạy nghờ̀, Luật Lao động, chớnh sỏch chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chớnh sỏch, cơ chế quản lý kinh tế, xã hội... Thực tiễn phỏt triển lực lƣợng sản xuất hiện đại cho thấy, sức sống và trỡnh độ phỏt triển lực lƣợng sản xuất hiện đại đờ̀u bắt nguụ̀n từ trỡnh độ xã hội hóa, tạo ra mối quan hệ giữa cỏc nguụ̀n lực xã hội với cỏc nhu cầu xã hội, bởi, khi sản xuất và tiờu dựng ngày càng có tớnh chất xã hội thỡ sẽ đỏnh thức mọi tiờ̀m năng vờ̀ vật chất và trớ tuệ của xã hội vào phỏt triển kinh tế thị trƣờng. Mức độ khai thỏc cỏc tiờ̀m năng vật chất của xã hội thể hiện rõ ở quy mụ phỏt triển của lực lƣợng sản xuất, cũn mức độ huy động và sử dụng tốt cỏc tiờ̀m năng trớ tuệ của xã hội lại là chỉ số vờ̀ chất lƣợng và trỡnh độ phỏt triển của lực lƣợng sản xuất hiện đại. Trong nờ̀n kinh tế thị trƣờng, mặc dự ngƣời lao động có nhiờ̀u cơ hội lựa chọn việc làm theo khả năng của mỡnh, song họ cũng phải đối mặt với nhiờ̀u thỏch thức, thậm chớ là thất nghiệp, bởi xột đến cựng sự ổn định vờ̀ việc làm chỉ mang tớnh tƣơng đối, do vậy, ngƣời lao động cần phải đƣợc đào tạo, đào tạo lại để có đƣợc trỡnh độ chuyờn mụn, kỹ năng tay nghờ̀ giỏi hơn, có sức khỏe và tỏc phong làm việc tốt hơn nhằm đỏp ứng yờu cầu ngày càng cao của thị trƣờng lao động. Vỡ vậy, quy luật giỏ trị đặt ra yờu cầu tiờn quyết là vấn đờ̀ chất lƣợng lao động. Cũn đối với quy luật cạnh tranh, thỡ đó là động lực của mọi sự phỏt triển. Mục tiờu của cạnh tranh là giành lợi ớch, lợi nhuận lớn nhất bảo đảm sự tụ̀n tại và phỏt triển của chủ thể tham gia cạnh tranh. Trong nờ̀n kinh tế thị trƣờng, cạnh tranh có vai trũ

to lớn, nó thỳc đẩy ngƣời lao động phải thƣờng xuyờn trao dụ̀i kiến thức để thớch ứng với cụng nghệ mới, phƣơng thức quản lý mới. Cũn đối với quy luật cung-cầu, thỡ đó là mối quan hệ giữa ngƣời bỏn và ngƣời mua, là quan hệ khụng thể thiếu đƣợc trong nờ̀n kinh tế thị trƣờng. Quan hệ cung-cầu trờn thị trƣờng sức lao động là một cõn bằng động. Do vậy, khi nghiờn cứu phỏt triển nguụ̀n nhõn lực cần phải chỳ ý đến tớnh cõn bằng giữa cung và cầu lao động, bởi đõy là nhõn tố rất quan trọng giỳp cho việc hoạch định cỏc chớnh sỏch trở nờn thiết thực và có hiệu quả hơn. Nhƣ vậy, mối quan hệ giữa phỏt triển nguụ̀n nhõn lực và kinh tế-xã hội là mối quan hệ nhõn quả, quan hệ qua lại hai chiờ̀u. Kinh tế-xã hội càng phỏt triển thỡ khả năng đầu tƣ của nhà nƣớc và xã hội cho phỏt triển nguụ̀n nhõn lực ngày càng tăng, tạo mọi cơ hội và mụi trƣờng thuận lợi cho phỏt triển nguụ̀n nhõn lực. Ngƣợc lại, nguụ̀n nhõn lực của quốc gia, địa phƣơng đƣợc phỏt triển tốt sẽ góp phần đẩy mạnh phỏt triển kinh tế-xã hội và trong vũng xoỏy ốc thuận chiờ̀u này nhõn tố nọ kớch thớch nhõn tố kia phỏt triển.

1.4.2. Cỏc yếu tố bờn ngoài

* Chiến lược phỏt triờ̉n nguồn nhõn lực của địa phương

Chất lƣợng nguụ̀n nhõn lực của cấp cơ sở phụ thuộc rất nhiờ̀u vào chiến lƣợc phỏt triển nguụ̀n nhõn lực của huyện và tỉnh. Cấp cơ sở là nơi quan lý, trực tiếp sử dụng cỏn bộ, cụng chức cấp xã. Việc tuyển dụng, điờ̀u động, luõn chuyển là do cấp huyện và tỉnh thực hiện.

Muốn nõng cao chất lƣợng nguụ̀n nhõn lực cấp cơ sở thỡ huyện hay tỉnh phải xõy dựng đƣợc kế hoạch phỏt triển nguụ̀n nhõn lực. Kế hoạch phỏt triển nguụ̀n nhõn lực cấp cơ sở là quỏ trỡnh nghiờn cứu, xỏc định nhu cầu nguụ̀n nhõn lực, đƣa ra cỏc chớnh sỏch và thực hiờn cỏc giải phỏp để đảm bảo cho cơ sở luụn đủ cỏn bộ, cụng chức có chất lƣợng vờ̀ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyờn mụn nghiệp vụ, kỹ năng nghờ̀ nghiệp đỏp ứng đƣợc cụng việc đƣợc giao. Khụng thể thực hiện Kế hoạch phỏt triển nguụ̀n nhõn lực ở cơ sở một cỏch độc lập, khi thực hiện phải gắn kết với cỏc nhiệm vụ chớnh trị khỏc tại địa phƣơng, có nhƣ vậy mới đảm bảo tớnh khả thi, bờ̀n vững và hiệu quả.

1.4.3. Chớnh sỏch tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cỏn bộ cụng chức

Chớnh sỏch tuyển dụng, bố trớ, sử dụng đi kốm với chớnh sỏch đãi ngộ là một yếu tố rất quan trọng trong việc nần cao chất lƣợng nguụ̀n nhõn lực. Nếu chớnh sỏch tuyển dụng, bố trớ, sử dụng, đãi ngộ cỏn bộ, cụng chức cấp xã đƣợc thực hiện tốt sẽ thu hỳt đƣợc ngƣời có năng lực thực sự, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trỏch nhiệm cao bổ sung cho đội ngũ cỏn bộ cụng chức ngày càng tốt hơn, cũn nếu làm khụng tốt thỡ tỏc dụng sẽ ngƣợc lại.

Hiện nay có tỡnh trạng cỏn bộ trẻ, cỏn bộ giỏi khụng muốn chọn cấp cơ sở là nơi cống hiến lõu dài. Bờn cạnh đó nguụ̀n cỏn bộ tại cơ sở thỡ hạn hẹp, một số đụ̀ng chớ khụng có đủ tiờu chuẩn võ̃n đƣợc đƣa vào quy hoạch, có nơi do nể nang, chƣa mạnh dạn đƣa những ngƣời khụng đủ tiờu chuẩn ra khỏi quy hoạch và chƣa bổ sung kịp thời những ngƣời trẻ, có đủ điờ̀u kiện vào quy hoạch. Một số chế độ chớnh sỏch của Đảng và nhà nƣớc có thay đổi, có điờ̀u chỉnh nhƣng chƣa đỏp ứng đƣợc với mong mỏi của ngƣời lao động: Huyện có chế độ hỗ trợ cho cỏn bộ đi học nõng cao trỡnh độ nhƣng mức hỗ trợ cũn thấp, một số cỏn bộ cụng tỏc theo chế độ bầu cử đụi khi cũng gõy khó khăn trong việc bố trớ cỏn bộ ở cơ sở. Do vậy cần có chớnh sỏch đụ̀ng bộ vờ̀ việc sử dụng cỏn bộ tại cơ sở cả vờ̀ vật chất lõ̃n tinh thần nhằm khuyến khớch cỏn bộ cụng chức đem hết khả năng của mỡnh để phục vụ cụng tỏc.

1.5. Kinh nghiệm quản lý nguồn nhõn lực ở một số địa phƣơng

1.5.1. Huyện Phỳ Lương, tỉnh Thỏi Nguyờn

Huyện Phỳ Lƣơng đã có những giải phỏp để nõng cao chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức. Làm tốt cụng tỏc thu hỳt nguụ̀n nhõn lực vờ̀ địa phƣơng, giải quyết tốt chế độ, chớnh sỏch đối với ngƣời lao động; từng bƣớc chuẩn hóa đội ngũ cỏn bộ cấp cơ sở.

* Tuyển dụng cỏn bộ, cụng chức chớnh quyờ̀n

- Thời gian qua, huyện tổ chức tuyển dụng cỏc chức danh cụng chức thụng qua hỡnh thức xột tuyển, để bổ sung, thay thế khi có chức danh cụng

chức bị thiếu, khuyết. Cụng tỏc xột tuyển đƣợc tiến hành cụng khai, minh bạch đỳng quy trỡnh.

* Điờ̀u động, luõn chuyển cỏn bộ, cụng chức chớnh quyờ̀n

Cỏc cấp ủy đảng, cỏn bộ, đảng viờn nhận thức sõu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng chiến lƣợc của cụng tỏc luõn chuyển cỏn bộ, là phƣơng thức để rốn luyện, bụ̀i dƣỡng, thử thỏch cỏn bộ lãnh đạo, quản lý, cỏn bộ trẻ, triển vọng. Từ đó, cỏc cấp, cỏc ngành đã tập trung đẩy mạnh cụng tỏc luõn chuyển cỏn bộ, tăng cƣờng cỏn bộ cho những nơi gặp khó khăn vờ̀ nhõn sự hoặc cỏc địa phƣơng có vấn đờ̀ vờ̀ đoàn kết nội bộ. Đụ̀ng thời, kết hợp chặt chẽ việc luõn chuyển cỏn bộ với chuẩn bị nhõn sự cấp ủy, HĐND và UBND cỏc cấp.

Trong những năm qua , huyờ ̣n tỉnh kịp thời điờ̀u động , luõn chuyển cỏn bộ, cụng chức từ cấp huyờ ̣n đến nhận nhiệm vụ và bố trớ giữ những chức vụ chủ chốt tại cấp xã , thị trấn (Bớ thƣ, Phó Bớ thƣ Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND…). Hầu hết cỏn bộ, cụng chức đƣợc điờ̀u động, luõn chuyển tớch cực học tập, chịu khó phấn đấu, rốn luyện, có kiến thức toàn diện hơn, phỏt huy năng lực và thể hiện đƣợc bản lĩnh nờn sớm tạo đƣợc uy tớn nơi cụng tỏc mới; cỏn bộ đƣợc luõn chuyển khụng phải là ngƣời địa phƣơng nờn trong giải quyết cụng việc cụng tõm, khỏch quan hơn; cỏn bộ đƣợc luõn chuyển đa phần trẻ tuổi, đƣợc đào tạo cơ bản đạt chuẩn, tiếp cận nhanh với cụng việc, điờ̀u kiện, mụi trƣờng làm việc mới, phỏt huy khả năng, sở trƣờng, tớch luỹ đƣợc kinh nghiệm thực tiễn và có bƣớc trƣởng thành.

Tuy nhiờn, tỉnh chƣa thực hiện việc luõn chuyển giữa huyện với nhau đối với cỏc chức danh cỏn bộ cấp huyện, đặc biệt đối với những ngƣời giữ chức vụ quỏ lõu.

* Đào ta ̣o, bụ̀i dƣỡng nõng cao trình đụ ̣ chuyờn mụn của cán bụ ̣ cṍp cơ sở Huyờ ̣n đã tạo điờ̀u kiện để cỏn bộ , cụng chƣ́c cṍp cơ sở đƣợc ho ̣c hoàn thiờ ̣n bằng cṍp , nõng cao trình đụ ̣ chuyờn mụn , đáp ƣ́ng yờu cõ̀u mới của phát triờ̉n kinh tờ́ xã hụ ̣i .

Qua bỏo cỏo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 vờ̀ cụng tỏc xõy dựng Đảng nhận thấy: Đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cấp xã, thị trấn đƣợc cấp ủy đảng, chớnh quyờ̀n, cỏc cơ quan đơn vị liờn quan quan tõm, có nhiờ̀u giải phỏp để quản lý, nõng cao chất lƣợng. Đặc biệt, cả hai huyện đờ̀u xỏc định giải phỏp đột phỏ để hoàn thành nhiệm vụ là cụng tỏc cỏn bộ. Số lƣợng cỏn bộ, cụng chức đƣợc cử đi tham gia cỏc lớp đào tạo, bụ̀i dƣỡng nhiờ̀u, cỏn bộ chủ chốt cấp xã đờ̀u có bằng chuyờn mụn từ trung cấp trở lờn, lý luận chớnh trị từ sơ cấp trở lờn, cỏn bộ chuyờn mụn đờ̀u sử dụng thành thạo mỏy tớnh. Đội ngũ cỏn bộ, cụng chức của huyện Phổ Yờn và Phỳ Lƣơng hằng năm đờ̀u đƣợc đỏnh giỏ là hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao, chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức, dịch vụ cụng phục vụ nhõn dõn ngày một nõng lờn, cỏc chủ trƣơng, chớnh sỏch của Đảng và Nhà nƣớc đƣợc thực hiện đầy đủ theo đỳng quy định, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liờn thụng. Lƣợng đơn thƣ của nhõn dõn gửi đến cỏc cơ quan giảm so với nhiệm kỳ trƣớc; cỏc đơn thƣ đƣợc giải quyết đỳng thời hạn, thời hiệu.

Để đạt đƣợc những kết quả trờn, hai đơn vị trờn đã và đang thực hiện đụ̀ng thời cỏc giải phỏp quan trọng sau:

Một là, cụ thể hoỏ cỏc chủ trƣơng, chỉ thị, nghị quyết của Trung ƣơng, tỉnh vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ phự hợp với tỡnh hỡnh thực tế tại địa phƣơng và từng đơn vị theo nguyờn tắc tập trung dõn chủ, tập thể quyết định đỏnh giỏ, quy hoạch, điờ̀u động, bố trớ, sử dụng, đào tạo bụ̀i dƣỡng cỏn bộ, phỏt huy tinh thần trỏch nhiệm của cỏc thành viờn, coi trọng chức năng, quyờ̀n hạn của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị trong cụng tỏc tổ chức cỏn bộ.

Hai là, trong cụng tỏc đỏnh giỏ cỏn bộ cần thực hiện nghiờm tỳc, đỳng phƣơng phỏp, quy trỡnh lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thƣớc đo chủ yếu trong cụng việc đỏnh giỏ cỏn bộ, cụng chức trỏch nhiệm tƣ tƣởng cỏ nhõn, hẹp hũi đỏnh giỏ sai lệch cỏn bộ, cụng chức ảnh hƣởng đến việc quy hoạch, đào tạo bụ̀i dƣỡng, bổ nhiệm, bố trớ, sử dụng cỏn bộ, cụng chức với phƣơng chõm “đỳng ngƣời, đỳng việc”: Đõy là cụng việc đƣợc tiến hành hàng năm, trƣớc khi bổ nhiệm, đờ̀ bạt, quy hoạch…

Ba là: Thƣờng xuyờn rà soỏt, bổ sung quy hoạch, thực hiện đụ̀ng bộ cụng tỏc quy hoạch từ cơ sở, quy hoạch từ cấp dƣới làm cơ sở cho quy hoạch

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 28 -28 )

×