0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (136 trang)

Nõng cao năng lực của cơ quan tổ chức, cỏn bộ trong cụng tỏc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 69 -69 )

5. Kết cấu của đờ̀ tài

3.2.5.8. Nõng cao năng lực của cơ quan tổ chức, cỏn bộ trong cụng tỏc

Đã thực hiện bố trớ đủ số lƣợng biờn chế cỏn bộ lãnh đạo, cỏn bộ cỏc cơ quan tham mƣu vờ̀ cụng tỏc tổ chức, cỏn bộ của huyện; thƣờng xuyờn cử cỏn bộ tham gia tập huấn, bụ̀i dƣỡng nghiệp vụ để nõng cao chất lƣợng cụng tỏc tham mƣu thực hiện cụng tỏc cỏn bộ.

- Cụng tỏc cải cỏch hành chớnh trong cụng tỏc tổ chức xõy dựng Đảng nói chung và cụng tỏc tổ chức cỏn bộ nói riờng đƣợc đẩy mạnh. Việc ỏp dụng cụng nghệ thụng tin vào cụng tỏc quản lý cỏn bộ, cụng chức, viờn chức đƣợc tăng cƣờng.

3.2.5.9. Cụng tỏc kiờ̉m tra, giỏm sỏt của Đảng đối với cụng tỏc cỏn bộ

Cụng tỏc kiểm tra, giỏm sỏt của cỏc cấp uỷ vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ đƣợc quan tõm nhằm kịp thời phỏt hiện, uốn nắn cỏn bộ, đảng viờn có biểu hiện lệch lạc vờ̀ tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật và trỏch nhiệm thấp, trong 05 năm đã chỉ đạo thực hiện xử lý kỷ luật 33 trƣờng hợp cỏn bộ cụng chức, viờn chức, ngƣời lao động vi phạm.

3.3. Đá nh giá thƣ̣c t rạng chất lƣợng nguồn nhõn lực cấp cơ sở ở huyện Đa ̣i Tƣ̀, tỉnh Thỏi Nguyờn thụng qua đối tƣợng nghiờn cứu

Trong phõ̀n này , đờ̀ tài tập trung đi sõu phõn tớch thực trạng chất lƣợng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cṍp cơ sở cuả huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ , tỉnh Thỏi Nguyờn .

Trong khuụn khụ̉ nghiờn cƣ́u của đờ̀ tài, chṍt lƣợng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở bao gụ̀m đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c cṍp xã và thị trấn của Huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀.

Nụ ̣i dung đánh giá chṍt lƣợng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cṍp cơ sở trong phõ̀n này bao gụ̀m đánh giá các kỹ năng chung , cỏc kỹ năng chuyờn mụn nghiệp vụ , kỹ năng quản lý , năng lƣ̣c ngoa ̣i ngƣ̃ và tin ho ̣c , đánh giá theo chƣ́c danh , đánh chṍt lƣơ ̣ng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c nói chung .

Tỏc giả đã điờ̀u tra tụ̉ng thờ̉ chṍt lƣơ ̣ng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cṍp cơ sở tại 28 xã và 2 thị trấn thuộc huyện Đại Từ bao gụ̀m: thị trấn Hựng Sơn, thị trấn Quõn Chu và cỏc xã Tõn Linh, An Khỏnh, Phục Linh, Đức Lƣơng, La Bằng, Bản Ngoại, Phỳ Cƣờng, Hà Thƣợng, Hoàng Nụng, Tõn Thỏi, Yờn Lãng, Phỳ Lạc, Cỏt Nờ, Quõn

Chu, Phỳ Xuyờn, Cự Võn, Lục Ba, Bỡnh Thuận, Tiờn Hội, Phỳ Thịnh, Na Mao, Vạn Thọ, Ký Phỳ, Phỳc Lƣơng, Mỹ Yờn, Văn Yờn, Khụi Kỳ và Minh Tiến. Trong tụ̉ng sụ́ 650 phiờ́u phát ra, 630 phiờ́u thu vờ̀. Sụ́ phiờ́u hợp lờ ̣ dùng để phõn tích là 590 phiờ́u. Cụ thể số phiếu thu vờ̀ theo phõn theo các xã và thi ̣ trṍn nhƣ sau:

Bảng 3.7: Sụ́ lƣơ ̣ng phiờ́u điờ̀u tra hơ ̣p lờ ̣ phõn theo đi ̣a bàn

TT Xó/ Thị trấn SL Tỷ lệ TT Xó/ Thị trấn SL Tỷ lệ

1 Xã Tõn Linh 19 3.2 16 Xã Phỳ Xuyờn 15 2.5

2 Xã An Khỏnh 21 3.6 17 Xã Cự Võn 17 2.9

3 Xã Phục Linh 22 3.7 18 Thị trấn Hựng Sơn 18 3.1

4 Xã Đức Lƣơng 20 3.4 19 Xã Lục Ba 19 3.2

5 Xã La Bằng 22 3.7 20 Xã Bỡnh Thuận 20 3.4

6 Xã Bản Ngoại 21 3.6 21 Xã Tiến Hội 21 3.6

7 Xã Phỳ Cƣờng 22 3.7 22 Xã Phỳ Thịnh 20 3.4

8 Xã Hà Thƣợng 20 3.4 23 Xã Na Mao 16 2.7

9 Xã Hoàng Nụng 20 3.4 24 Xã Vạn Thọ 18 3.1

10 Xã Tõn Thỏi 19 3.2 25 Xã Ký Phỳ 20 3.4

11 Xã Yờn Lãng 17 2.9 26 Xã Phỳc Lƣơng 20 3.4

12 Xã Phỳ Lạc 22 3.7 27 Xã Mỹ Yờn 20 3.4

13 Xã Cỏt Nờ 19 3.2 28 Xã Văn Yờn 18 3.1

14 Xã Quõn Chu 21 3.6 29 Xã Khụi Kỳ 22 3.7

15 Thị trấn Quõn Chu 20 3.4 30 Xã Minh Tiến 21 3.6

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

3.3.1. Thụng tin chung vờ̀ đụ́i tượng nghiờn cứu

Trong tụ̉ng sụ́ 590 mõ̃u điờ̀u tra thƣ̣c tờ́ ta ̣i 30 xã và thị trấn của huyện Đa ̣i Tƣ̀, thụng tin chung vờ̀ đụ́i tƣợng nghiờn cƣ́u đƣợc trình bày ở bảng sau :

Bảng 3.8: Thụng tin chung vờ̀ đụ́i tƣơ ̣ng nghiờn cƣ́u

Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần suất Tỷ lệ (%)

Giới tớnh Nam 407 69 Nữ 183 31 Tớnh trạng hụn nhõn Độc thõn 53 9 Đã kết hụn 537 91 Vị trớ cụng tỏc Cỏn bộ quản lý 333 56.4 Chuyờn viờn 257 43.6

Từ 6- 10 năm 168 28.5

Từ 11- 15 năm 178 30.2

Từ 16-20 năm 63 10.7

Trờn 20 năm 31 5.3

Tụ̉ng sụ́ 590 100

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Kờ́t quả điờ̀u tra đƣợc trình bày ở Bảng 3.8: Thụng tin chung vờ̀ đụ́i tƣơ ̣ng nghiờn cƣ́u thấy:

Về giới tớnh, trong tổng số 590 mõ̃u nghiờn cứu, có 407 ngƣời là nam,

chiếm 69% tổng mõ̃u nghiờn cứu.

Về tỡnh trạng hụn nhõn, trong tụ̉ng sụ́ 590 ngƣờ i đƣơ ̣c nghiờn cƣ́u có

537 ngƣời đã kết hụn, chiếm 91% và số cũn lại 53 cỏn bộ, cụng chƣ́c là những ngƣời độc thõn.

Về vị trớ cụng tỏc, trong số 590 mõ̃u nghiờn cứu có 333 ngƣời là cỏn bộ

quản lý chiếm tỉ trọng 56.4%, cũn lại chuyờn viờn chiếm 43.6%

Về thõm niờn cụng tỏc, kết quả bảng trờn cho thấy có 150 cỏn bộ có thõm niờn cụng tỏc dƣới 5 năm, chiếm 25,4%; từ 6- 10 năm chiếm 28,5% ; 11- 15 năm chiếm 30,2%; từ 16- 20 năm chiếm 10,7% và trờn 20 năm 31 cỏn bộ chiếm 5,3% tổng số cỏn bộ đƣợc điờ̀u tra.

Bảng 3.9: Đối tƣợng điều tra phõn theo chức danh

Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần suất Tỷ lệ (%)

Chức danh cụng việc

Bớ thƣ đảng ủy xã 28 4.7

Phó bớ thƣ đảng ủy xã 34 5.8

Chủ tịch hội đụ̀ng nhõn dõn xã 19 3.2

Phó chủ tịch hội đụ̀ng nhõn dõn xã 28 4.7

Chủ tịch ủy ban nhõn dõn xã 27 4.6

Phó chủ tịch ủy ban nhõn dõn xã 35 5.9

Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã 29 4.9

Chủ tịch hội liờn hiệp phụ nữ xã 29 4.9

Chủ tịch hội nụng dõn xã 26 4.4

Chủ tịch hội cựu chiến binh xã 24 4.1

Bớ thƣ đoàn TNCS HCM xã 27 4.6

Chỉ huy quõn sự xã 31 5.3

Tƣ phỏp hộ tịch 36 6.1

Tài chớnh kế toỏn 38 6.4

Văn phũng thống kờ 53 9.0

Văn hóa xã hội 50 8.5

Địa chớnh, nụng nghiệp, xõy dựng,

mụi trƣờng và đụ thị 50 8.5

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Bảng 3.9: Đối tƣợng điờ̀u tra phõn theo chức danh đƣơ ̣c trình bày ở trờn cho thấy:

Về chức danh cụng việc, có 28 cỏn bộ là Bớ thƣ đảng ủy xã chiếm 4,7%,

có 34 cỏn bộ là phó bớ thƣ đảng ủy xã chiếm 5,8%. Có 19 cỏn bộ là chủ tịch hội đụ̀ng nhõn dõn xã và 28 cỏn bộ là phó chủ tịch hội động nhõn dõn xã. Vờ̀ ủy ban nhõn dõn xã, có 27 đụ̀ng chớ là chủ tịch chiếm 4,6% và 35 đụ̀ng chớ phó chủ tịch chiếm 5,9%. Có 29 đụ̀ng chớ là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã chiếm 4,9%, có 29 Chủ tịch hộ liờn hiệp phụ nữ xã chiếm 4,9%, có 26 ngƣời là chủ tịch hội nụng dõn xã chiếm 4,4%, 26 ngƣời là chủ tịch hội cựu chiến binh xã chiếm 4,1% và 27 cỏn bộ là bớ thƣ đoàn Thanh niờn Cộng sản Hụ̀ Chớ Minh. Bờn cạnh đó, có 26 cỏn bộ cụng an và 31 chỉ huy quõn sự xã. Bờn cạnh đó, có 36 cỏn bộ tƣ phỏp hộ tịch, 38 cỏn bộ tài chớnh kế toỏn, 53 cỏn bộ làm văn phũng thụng kờ, 50 cỏn bộ văn hóa xã hội và 50 cỏn bộ địa chớnh nụng nghiệp, xõy dựng, mụi trƣờng và đụ thị.

3.3.2. Thực trạng chṍt lượng nguụ̀n nhõn lự c cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đại Từ , tỉnh Thỏi Nguyờn phõn theo độ tuổi

Cơ cṍu đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ phõn theo đụ ̣i tuụ̉i đƣơ ̣c trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.10: Cơ cṍu nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở phõn theo đụ ̣ tuụ̉i Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần suất Tỷ lệ (%)

Nhóm tuổi

Dƣới 25 tuổi 31 5,3

Từ 26 - 35 tuổi 163 27,6

Từ 45-60 tuổi 200 33,9

Từ 60 tuổi 1 0,1

Tụ̉ng sụ́ 590 100

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Vờ̀ đụ ̣ tuụ̉i của đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ , cụng chƣ́c cṍp cơ sở , sụ́ cán bụ ̣ có đụ ̣ tuụ̉i tƣ̀ 45-60 tuụ̉i chiờ́m tỷ lờ ̣ lớn nhṍt , 33,9% với sụ́ lƣợng 200 cỏn bộ cụng chƣ́c. Tiờ́p theo là sụ́ lƣợng cán bụ ̣ , cụng chƣ́c có đụ ̣ tu ổi từ 25-45 tuụ̉i chiờ́m 33,1%, 27,6% có độ tuổi từ 26-35. Sụ́ có đụ ̣ tuụ̉i dƣới 25 chỉ chiếm có 5,3%. Qua sụ́ liờ ̣u bảng trờn cho thṍy , vờ̀ cơ bản đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ , cụng chƣ́c của huyờ ̣n khá trẻ , sụ́ lƣợng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ , cụng chƣ́c có đụ ̣ tuụ̉i tƣ̀ 25-45 chiờ́m 60,7%. Vớ i sụ́ lƣơ ̣ng khỏ lớn đội ngũ cỏn bộ , cụng chƣ́c ở độ tuổi này , sẽ thuõ ̣n tiờ ̣n cho viờ ̣c nõng cao chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cán bụ ̣ cṍp cơ sở của huyện , thụng qua các hoa ̣t đụ ̣ng nõng cao trì nh đụ ̣ chuyờn mụn , trỡnh độ quản lý , kỹ năng tin học ,…

3.3.3. Chṍt lượng nguụ̀n nhõn lực cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đại từ phõn theo trỡnh độ

Bảng 3.11: Chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở phõn theo trình đụ ̣

Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần

suất Tỷ lệ (%)

Trỡnh độ học vấn

Tốt nghiệp trung học cơ sở 19 3.2 Tốt nghiệp trung học phổ thụng 66 11.2 Tốt nghiệp trung học chuyờn nghiệp 181 30.7

Cao đẳng 77 13.1

Đại học 247 41.9

Tụ̉ng sụ́ 590 100

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Về trỡnh độ học vấn, số cỏn bộ đƣợc điờ̀u tra có trỡnh độ đại học chiếm

cũn lại là 66 ngƣời có trỡnh độ trung học phụ̉ thụng (11,2%) và 19 ngƣời tụ́t nghiờ ̣p trung học cơ sở (3,2%). Kờ́t quả nghiờn cƣ́u thƣ̣c tờ́ cho thṍy , có 85.7% cỏn bộ, cụng chƣ́c cṍp cơ sở của huyờ ̣n có trình đụ ̣ tƣ̀ trung ho ̣c chuyờn nghiờ ̣p trở lờn. Tuy nhiờn, chỳng ta nhận thấy , cũn một số lƣợng đỏng kể , 85 ngƣời, chiờ́m 14,4% cỏn bộ, cụng chƣ́c của huyờ ̣n mới chỉ có trình đụ ̣ trung ho ̣c cơ sở hay trung ho ̣c phụ̉ thụng . Đõy là con sụ́ mà lãnh đa ̣o huyờ ̣n cõ̀n quan tõm , nờ́u muụ́n nõng cao chṍt lƣơ ̣ng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c cṍp cơ sở.

3.3.4. Chṍt lượng nguụ̀n nhõn lực phõn theo loại ngành đào tạo

Bảng 3.12: Chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c phõn theo ngành hình đào ta ̣o Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần suất Tỷ lệ (%)

Ngành đào tạo

Khoa học cơ bản 14 2,4

Khoa học kỹ thuật 12 2,0

Nụng nghiệp 110 18,6 Y dƣợc 1 0,2 Chớnh trị, hành chớnh 94 16,1 Khối ngành kinh tế 146 24,7 Sƣ phạm 18 3,1 Khỏc 194 32,9 Tụ̉ng sụ́ 590 100

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Về ngành đào tạo, kờ́t quả điờ̀u tra ở bảng 3.12 cho thṍy : số cỏn bộ , cụng chƣ́c đƣợc đào tạo ngành kinh tế chiờ́m sụ́ lƣợng cao nhṍt là 146 ngƣời, chiếm 24,7%; tiờ́p theo là sụ́ lƣợng cán bụ ̣ , cụng chƣ́c đƣợc đ ào tạo vờ̀ khụ́i ngành nụng nghiờ ̣p là 110 cỏn bộ , cụng chƣ́c , chiếm 18,6%; số cỏn bộ đƣợc đào tạo vờ̀ ngành chớnh trị hành chớnh là 95 ngƣời chiếm 16,1%,

cũn lại là khối khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật, y dƣợc, sƣ phạm và 1 số ngành khỏc…

Qua đõy, ta nhõ ̣n thṍy đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ của huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ là đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ tƣơng đụ́i trẻ , có trỡnh độ chuyờn mụn , đƣợc đào ta ̣o khá bài bản , là lƣợng lƣơ ̣ng nòng cụ́t cṍp cơ sở của huyờ ̣n .

Với sụ́ lƣợng các ngành nghờ̀ đào ta ̣o đa d ạng của đội ngũ cỏn bộ , cụng chƣ́c cṍp cơ sở của huyờ ̣n, đảm bảo đƣợc viờ ̣c đảm nhiờ ̣m các chƣ́c danh cụng viờ ̣c của xã và thi ̣ trṍn .

3.3.5. Chṍt lượng nguụ̀n nhõn lực phõn theo loại hình đào tạo

Bảng 3.13: Chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c phõn theo loa ̣i hình đào ta ̣o Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần suất Tỷ lệ (%)

Loại hỡnh đào tạo

Chớnh quy 257 43,6

Tại chức 248 42,0

Khỏc (khụng chuyờn nghiệp) 85 14,4

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Về loại hỡnh đào tạo, kờ́t quả trình bày ở Bảng 3.13: cho thṍy: số cỏn bộ đƣợc đào tạo chớnh quy là 257 ngƣời chiếm 43,6%, số cỏn bộ đƣợc đào tại tại chức là 248 ngƣời chiếm 42% và số cũn lại là 85 ngƣời, chiếm 14,4%. Đõy là những ngƣời chƣa tham gia cỏc loại hỡnh đào tạo chuyờn nghiệp , tƣ́c là mới chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở hay trung học phổ thụng .

Với sụ́ lƣợng 85 cỏn bộ, cụng chƣ́c cṍp cơ sở của huyờ ̣n chƣa qua các trƣờng lớp đào ta ̣o chuyờn nghiờ ̣p. Nhƣ̃ng ngƣời này thƣờng đảm nhiờ ̣m các vi ̣ trớ nhƣ chủ tịch phụ nữ xã, chủ tớch hội cựu chiến binh, cụng an xã, chỉ huy quõn sƣ̣ xã,… Đõy là nhƣ̃ng đụ́i tƣợng mà lãnh đa ̣o huyờ ̣n cõ̀n quan tõm, bụ̀i dƣỡng và đào ta ̣o, nờ́u muụ́n nõng cao chṍt lƣợng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở của huyờ ̣n.

3.3.6. Thực trạng chṍt lượng kỹ năng nghề nghiệp của nguụ̀n nhõn lực cṍp cơ sở

Đối với bất kỡ đơn vị hành chớnh sự nghiệp nói chung và đơn vị hành chớnh cấp xã nói riờng cỏc kĩ năng của cỏn bộ là điờ̀u quan trọng. Kĩ năng của ngƣời cỏn b ộ thể hiện chất lƣợng hiệu quả của bộ mỏy hành chớnh cấp cơ sở tại địa phƣơng.

Để đỏnh giỏ kỹ năng chung c ủa cỏn bộ cấp xã huyện Đại Từ, có 7 tiờu chớ đƣợc sử dụng để đỏnh giỏ: (1) Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chớnh, (2) Kỹ năng sử dụng mỏy vi tớnh, (3) Kỹ năng nghe, (4) Kỹ năng đọc, (5) Kỹ năng phản hụ̀i, (6) Kỹ năng viết, (7)Kỹ năng trỡnh bày.

Kết quả nghiờn cứu đƣợc trỡnh bày ở bảng dƣới đõy.

Bảng 3.14: Đánh giá thƣ̣c tra ̣ng các kỹ năng chung của đụ́i tƣơ ̣ng nghiờn cƣ́u Sụ́

mõ̃u Tụ́i đa

Tụ́i thiờ́u

Bỡnh

quõn Mƣ́c ý nghĩa

1. Kỹ năng soạn thảo

văn vản hành chớnh 590 1 5 3,56 Tụ́t

2. Kỹ năng sử dụng

mỏy vi tớnh 590 1 5 3,57 Tụ́t

3. Kỹ năng nghe 590 2 5 3,96 Tụ́t

4. Kỹ năng đọc 590 2 5 4,00 Tụ́t

5. Kỹ năng phản hụ̀i 590 2 5 3,83 Tụ́t

6. Kỹ năng viết 590 2 5 3,97 Tụ́t

7. Kỹ năng trỡnh bày 590 2 5 3,94 Tụ́t Valid N (listwise) 590

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Đánh giá các kỹ năng chung của đụ́i tƣợng nghiờn cƣ́u , Bảng 3.14: Đánh giá thƣ̣c tra ̣ng các kỹ năng chung của đụ́i tƣợng nghiờn cƣ́u cho thṍy , trong sụ́ các kỹ năng đƣợc hỏi , kỹ năng đƣ ợc đỏnh giỏ cao nhṍt là kỹ năng đo ̣c, có điểm đỏnh giỏ bỡnh quõn = 4,00; tiờ́p theo là kỹ năng viờ́t = 3,97,

kỹ năng nghe = 3,96 và kỹ năng trỡnh bày = 3,94. Có thể nói đõy là nh ững điờ̉m ma ̣nh của nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở ở huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ .

Tuy nhiờn , cỏc kỹ năng có điểm trung bỡnh chung đƣợc đỏnh giỏ thấp nhṍt là kỹ năng sƣ̉ dụng máy tính và kỹ năng soa ̣n thảo văn bản . Mă ̣c dù, cả 2 kỹ năng đờ̀u đƣợ c đánh giá là tụ́t , song so với các kỹ năng khác , thỡ đõy là 2 kỹ năng đƣợc đỏnh giỏ thấp nhất .

Mă ̣c dù, 7 cỏc kỹ năng trờn đƣợc đối tƣợng nghiờn cứu đỏnh giỏ ở mức tụ́t, nhƣng chúng ta cũng nhõ ̣n thṍy còn nhƣ̃ng ngƣời đánh giỏ cỏc kỹ năng này ở mức cao nhất là 5 (rṍt tụ́t), nhƣng cũng có ngƣời đánh giá các kỹ năng này ở mức thấp nhất là 1 (rṍt kém ) và 2 (kộm). Đõy là điờ̉m mà lãnh đa ̣o huyờ ̣n cõ̀n quan tõm , chỳ trọng nhằm giỳp cỏn bộ , cụng chƣ́c cṍp cơ sở nõng cao các kỹ năng chung này , cũng nhƣ nõng cao chất lƣợng nguụ̀n nhõn lực nói chung của huyờ ̣n .

3.3.6.2. Chṍt lượng nguụ̀n nhõn lực theo các kỹ năng chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ

Chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở còn đƣ ợc thể hiện qua kỹ năng chuyờn mụn nghiờ ̣p của ho ̣ . Đờ̉ đánh giá kỹ năng chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ của đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c cṍp cơ sở , 6 lĩnh vực chuyờn mụn nghiệp vụ chớnh ở cấp cơ sở đã đƣợc đỏnh giỏ, bao gụ̀m: (1) Lĩnh vực an ninh, quụ́c phòng, (2) lĩnh vực tƣ phỏp , hụ ̣ ti ̣ch, (3) lĩnh vực tài chớnh - kờ́ toán, (4) vờ̀ lĩnh vƣ̣c văn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 69 -69 )

×