0

Đỏnh giỏ chung

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 101-101 )

5. Kết cấu của đờ̀ tài

3.5. Đỏnh giỏ chung

3.5.1. Ưu điểm

Đảng và Nhà nƣớc ta đã có nhiờ̀u chủ trƣơng, chớnh sỏch đối với cỏn bộ, cụng chức nhằm nõng cao chất lƣợng nguụ̀n nhõn lực trong cỏc cơ quan nhà nƣớc. Đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cấp xã đƣợc thử thỏch, rốn luyện trọng quỏ trỡnh đấu tranh cỏch mạng lõu dài gian khổ, nờn đại bộ phận có bản lĩnh chớnh trị vững vàng, kiờn định mục tiờu, con đƣờng mà Đảng, Bỏc Hụ̀ và nhõn dõn đã lựa chọn. Điờ̀u đó trƣớc hết thể hiện ở vai trũ lãnh đạo của đội ngũ cỏn bộ trong việc xõy dựng đƣờng lối, chớnh sỏch phỏt triển kinh tế xã hội ở địa phƣơng, trờn cơ sở phỏt huy tinh thần độc lập dõn tộc và CNXH, tổng kết những kinh nghiệm ở địa phƣơng đã thực hiện đờ̀ ra những chủ trƣơng biện phỏp hợp với quy luật, hợp lũng dõn, nờn đã đi vào cuộc sống, phỏt huy hiệu quả tớch cực va đạt đƣợc những thành tựu quan trọng trong cụng cuộc đổi mới ở huyện Đại Từ.

Vờ̀ đạo đức lối sống, số đụng cỏn bộ, cụng chức nói chung và cỏ bộ cụng chức cấp xã nói riờng võ̃n giữ đƣợc đạo đức lối sống lành mạnh gắn bó với nhõn dõn, vƣợt lờn những khó khăn gian khổ, thiếu thốn, khụng sa vào những tiờu cực, mặt trỏi của kinh tế thị trƣờng giữ vững phẩm chất của ngƣời cỏn bộ, cụng chức.

Từ năm 2008, thực hiện chớnh sỏch thu hỳt ngƣời có trỡnh độ đại học chớnh quy có chuyờn ngành đào tạo phự hợp với chuyờn mụn nghiệp vụ đỳng chuyờn ngành cần tuyển vờ̀ cụng tỏc tại cỏc xã, phƣờng, thị trấn trong tỉnh thụng qua hỡnh thức xột tuyển và có chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nƣớc. Đõy là một chớnh sỏch đỳng, cần thiết phự hợp với điờ̀u kiện cụ thể tại địa phƣơng và đã khuyến khớch và thu hỳt đƣợc một lƣợng đội trớ thức trẻ có nhiệt huyết, có đạo đức lối sống laàn mạnh, có chuyờn mụn vờ̀ địa phƣơng cụng tỏc đóng góp xõy dựng quờ hƣơng.

Nhỡn chung đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cấp xã của huyện Đại Từ cơ bản đảm bảo vờ̀ số lƣợng, chất lƣợng, cơ cấu giữa cỏc độ tuổi và có tớnh thừa kế, đa số cỏn bộ cụng chức cấp xã đƣợc rốn luyện, thử thỏch trong thực tiễn, có

bản lĩnh chớnh trị vững vàng, gƣơng mõ̃u chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng; chớnh sỏch, phỏp luật của nhà nƣớc, có ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó mặt thiết với nhõn dõn, nắm bắt đƣợc tõm tƣ, nguyện vọng của nhõn dõn. Nhiờ̀u cỏn bộ cụng chức cấp xã đảm bảo cỏc tiờu chuẩn chức danh cỏn bộ, cụng chức theo quy định tại Thụng tƣ số 06/2012/TT/BNV ngày 30/10/2012 của Bộ nội vụ; luụn có trỏch nhiệm khắc phục khó khăn tớch cực vào sự phỏt triển của địa phƣơng. Thỏi độ giao tiếp của đa số cỏn bộ, cụng chức thực thi nhiệm vụ ở cấp xã đối với cỏc tổ chức, cụng dõn đến liờn hệ cụng việc đã có tinh thần chuyển biến rõ rệt, tận tỡnh, trực tiếp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với nhõn dõn ở cơ sở.

Việc tuyển dụng cỏn bộ, cụng chức cấp xã đã cơ bản thực hiện nghiờm theo Quy chế tuyển dụng cụng chức cấp xã của UBND tỉnh; đội ngũ cỏn bộ, cụng chức từng bƣớc đƣợc trẻ hóa, đƣợc đào tạo cơ bản và bố trớ sử dụng đỳng ngƣời, đỳng việc, đỳng trỡnh độ năng lực và đƣợc xếp lƣơng theo ngạch, bậc; hệ số lơng tƣơng ứng với trỡnh độ đào tạo, đã tạo sự cụng bằng với cỏn bộ, cụng chức từ cấp huyện trở lờn, kịp thời động viờn cỏn bộ, cụng chức cấp xã trong quỏ trỡnh phấn đấu học tập để đạt chuẩn trỡnh độ chớnh trị, trỡnh độ chuyờn. Vỡ vậy chất lƣợng cỏn bộ, cụng chức cấp xã của huyện Đại Từđƣợc nõng lờn năm sau cao hơn năm trƣớc.

3.5.2. Hạn chế chủ yếu

Bờn cạnh những thành tựu đạt đƣợc, bƣớc sang thời kỳ mới, trƣớc những yờu cầu nhiệm vụ mới, trong bối cảnh có nhiờ̀u thử thỏch, đội ngũ cỏn bộ, cụng chức nói chung và đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cấp xã của huyện Đại Từ cũn bộc lộ một số mặt yếu kộm, tụ̀n tại cần đƣợc quan tõm giải quyết nhằm đỏp ứng yờu cầu đổi mới đất nƣớc. Cũn có một bộ cỏn bộ, cụng chức sa sỳt vờ̀ phẩm chất chớnh trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liờu, tham nhũng, hối lộ biểu hiện khỏ gay gắt, đặc biệt ở một số nơi chƣa ngăn chặn và đẩy lựi.

Thực tế cho thấy, việc chuyển hóa đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cấp xã vừa qua mới chỉ tập trung việc chuẩn hóa bằng cấp. Khụng ớt cỏn bộ, cụng chức đƣơng nhiệm phải “chạy xụ” đi học để có đủ bằng cấp, đỏp ứn yờu cầu

“chuẩn hóa”. Vỡ vậy, năng lực thực tế của một số cỏn bộ, cụng chức cấp xã cũn yếu so với yờu cầu nhiệm vụ, cũn lỳng tỳng, bất cập vờ̀ kiến thức, năng lực và kỹ năng cụng tỏc, nờn có ảnh hƣởng đến việc giải quyết cụng việc chung, nhất là vờ̀ thủ tục hành chớnh, làm cho một số tổ chức, cụng dõn đến liờn hệ cụng việc thiếu hài lũng. Một bộ phận cỏn bộ chƣa chịu khó rốn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tỏc phong cụng tỏc cũn biểu hiện quan liờu, cửa quyờ̀n, mỏt dõn chủ, ý thức trỏch nhiệm kộm; cỏ biệt có cỏn bộ vi phạm phỏp luật bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trỏch nhiệm hỡnh sự.

Một số cỏn bộ, cụng chức có biểu hiện yếu kộm vờ̀ kỹ năng, nghờ̀ nghiệp năng lực, cũn lỳng tỳng trong việc hoạch định cỏc chủ trƣơng, kế hoạch cụng tỏc, nhiờ̀u vụ việc mới phỏt sinh khụng nắm đƣợc, một số cụng việc thuộc thẩm quyờ̀n của mỡnh xử lý khụng kịp thời hoặc khụng xử lý đƣợc đựn đẩy dựa dõ̃m nhau, hoặc cố tỡnh lấn sang cụng việc khỏc ngoài phạm vi phụ trỏch của mỡnh.

Cụng tỏc đào tạo, bụ̀i dƣỡng cỏn bộ đã đƣợc cỏc cấp quan tõm nhƣng chất lƣợng cỏn bộ chuyển biến cũn chậm, hiệu quả cụng tỏc đào tạo chƣa thật cao. Chƣa xõy dựng đƣợc quy hoạch dài hạn đối với đội ngũ cỏn bộ, xã phƣờng, thị trấn; nguụ̀n quy hoạch hạn chế vờ̀ số lƣợng và chất lƣợng (nhƣ chức danh Trƣởng cụng an và Chỉ huy trƣởng Quõn sự), nờn một số cơ sở khi biến động cỏn bộ, cụng chức thỡ gặp khó khăn vờ̀ nguụ̀n để thay thế. Cơ cấu vờ̀ độ tuổi hiện nay hõ̃ng hụt, thiếu đụ̀ng bộ và thiếu cỏn bộ, cụng chức trẻ. Cơ cấu giới tớnh cũn chƣa phự hợp cỏn bộ, cụng chƣc nữ cũn ớt có nơi chƣa có hoặc chƣa đƣợc quan tõm thỏa đỏng.

Chƣơng 4

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG

NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI CẤP CƠ SỞ HUYỆN ĐẠI TỪ,

TỈNH THÁI NGUYấN TRONG NHỮNG NĂM TỚI

4.1. Định hƣớng và cỏc giải phỏp nõng cao chất lƣợng cỏn bộ cụng chức cấp xó ở huyện Đại Từ

4.1.1. Bối cảnh phỏt triển và yờu cầu đối với cỏn bộ cụng chức cấp xã ở huyện Đại Từ, tỉnh Thỏi Nguyờn từ đến năm 2020 huyện Đại Từ, tỉnh Thỏi Nguyờn từ đến năm 2020

4.1.1.1. Bối cảnh phỏt triờ̉n kinh tế xó hội

Trong bối cảnh quốc tế và đất nƣớc hiện nay, huyện Đại Từ có những thuận lợi cơ bản: tỡnh hỡnh chớnh trị ổn định, toàn Đảng toàn quõn, toàn dõn đoàn kết thống nhất, kinh tế xã hội của huyện sau nhiờ̀u năm tớch lũy kết quả phỏt triển đã ở giai đoạn có chuyển biến vờ̀ chất, nội lực vờ̀ văn hóa, giỏo dục, con ngƣời tiếp tục đƣợc phỏt huy, phỏt triển kinh tế biển, phỏt triển nụng nghiệp và xõy dựng nụng thụn mới…đó là những lợi thế, cơ hội lớn cho sự phỏt triển nhanh, mạnh, vững chắc của huyện trong giai đoạn mới.

Bờn ca ̣nh đó, huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ cũn có những khó khăn cụ thể nhƣ sau: một số chỉ tiờu phỏt triển chủ yếu ở mức trung bỡnh và thấp so với sự phỏt triển chung của khu vực. Quy mụ nờ̀n kinh tế cũn nhỏ, hiệu quả chƣa cao dõ̃n tới mức tớch lỳy vốn cho đầu tƣ phỏt triển thấp, hạn chế khả năng cạnh tranh, khả năng ứng phó trƣớc cỏc biến động tài chớnh kinh tế trong hội nhập kinh tế trong nƣớc. Một số vấn đờ̀ xã hội bức xỳc chƣa đƣợc giải quyết căn bản. Cỏc thế lực thự địch, phản động gia tăng cỏc hoạt động chống phỏ. Cụng tỏc xõy dựng Đảng, hệ thống chớnh trị có một số hạn chế đó là những thỏch thức mà huyện phấn đấu vƣợt qua trong tỡnh hỡnh hiện nay.

4.1.1.2. Bối cảnh phỏt triờ̉n nguồn nhõn lực

* Quan điờ̉m phỏt triờ̉n nguồn nhõn lực của huyện

- Đảng thống nhất lãnh đạo cụng tỏc cỏn bộ và quản lý đội ngũ cỏn bộ, cụng chức theo nguyờn tắc tập trung dõn chủ, đi đụi với phỏt huy trỏch nhiệm của

cỏc tổ chức và ngƣời đứng đầu tổ chức trong hệ thống chớnh trị; thực hiện phõn cụng, phõn cấp trong quản lý cỏn bộ cho cỏc tổ chức đảng; tăng cƣờng cụng tỏc kiểm tra, giỏm sỏt việc thực hiện cụng tỏc cỏn bộ của cỏc cơ quan, đơn vị.

- Xõy dựng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức phải xuất phỏt từ yờu cầu tổ chức thực hiện cỏc nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phƣơng, giữ vững quốc phũng, an ninh, khụng ngừng nõng cao đời sống của nhõn dõn.

- Gắn việc xõy dựng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức với xõy dựng tổ chức và đổi mới cụng tỏc cỏn bộ. Từng bƣớc phỏt triển nguụ̀n nhõn có chất lƣợng để tuyển chọn, bổ sung cho đội ngũ cỏn bộ, cụng chức.

- Phỏt triển nhõn lực phải phự hợp, đụ̀ng bộ với quy hoạch, kế hoạch phỏt triển kinh tế - xã hội toàn huyện, của từng ngành, địa phƣơng và phự hợp với mục tiờu phỏt triển bờ̀n vững nờ̀n kinh tế - xã hội của huyện.

- Con ngƣời đƣợc đặt vào vị trớ trung tõm của việc phỏt triển nhõn lực và gắn việc phỏt triển nhõn lực với phỏt triển kinh tế xã hội. Trờn cơ sở đó, phỏt triển và nõng cao nhõn lực một cỏch toàn diện từ nõng cao chất lƣợng dõn số, đảm bảo sức khỏe, giỏo dục - đào tạo, dạy nghờ̀ đến việc làm, quản lý và sử dụng nhõn lực. Đụ̀ng thời, phải nõng cao chất lƣợng sống của ngƣời dõn.

- Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo, khuyến khớch mọi tổ chức, cỏ nhõn đầu tƣ cho nhõn lực. Phỏt triển và nõng cao chất lƣợng mạng lƣới cơ sở đào tạo nghờ̀, đa dạng cỏc hỡnh thức đào tạo nghờ̀, tạo điờ̀u kiện cho ngƣời lao động là thanh niờn, nụng dõn học nghờ̀, lập nghiệp.

- Cải thiện, phỏt triển cơ sở hạ tầng, nõng cao chất lƣợng giỏo dục và đào tạo, khụng ngừng nõng cao trỡnh độ học vấn của ngƣời dõn nhằm tạo ra nhõn lực chất lƣợng cao. Đặc biệt là quan tõm đầu tƣ đào tạo nhõn lực có chất lƣợng cao, coi đõy là nguụ̀n lực quan trọng để phỏt triển kinh tế - xã hội của huyện.

* Mục tiờu phỏt triờ̉n nguồn nhõn lực của huyện

Mục tiờu tổng quỏt: Xõy dựng đội ngũ cỏn bộ, cụng chức của huyện có số lƣợng và cơ cấu hợp lý; có tớnh kế thừa và phỏt triển; có bản lĩnh chớnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực cụng tỏc tốt đảm bảo thực hiện thắng lợi cỏc nhiệm vụ chớnh trị của huyện.

Phỏt triển nhõn lực đủ vờ̀ số lƣợng, đảm bảo vờ̀ chất lƣợng trờn cả 3 yếu tố cơ bản: đạo đức, sức khỏe, kỹ năng nghờ̀ nghiệp, cơ cấu hợp lý nhằm đỏp ứng nhu cầu chuyển đổi ngành nghờ̀, tỏi cấu trỳc của cỏc doanh nghiệptrờn đi ̣a bàn. Mở rộng đào tạo cỏc nghờ̀ mới, tiếp tục thực hiện xã hội hóa, khuyến khớch cỏc hỡnh thức đào tạo, dạy nghờ̀, hỡnh thành cỏc trƣờng, trung tõm dạy nghờ̀ trọng điểm, đảm bảo cung cấp lao động có kỹ thuật cao, đỏp ứng nhu cầu phỏt triển kinh tế - xã hội của huyện, chủ động hội nhập tớch cực vào thị trƣờng lao động khu vực và trong nƣớc.

* Phƣơng hƣớng phỏt triờ̉n nguồn nhõn lực cỏn bộ, cụng chức cấp xó giai đoạn 2015-2020

Tiờ́p tục quỏn triệt, thực hiện tốt cỏc nghị quyết của Trung ƣơng vờ̀ cụng tỏc tổ chức cỏn bộ; Nghị quyết số 04-NQ/TU vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ giai đoạn 2010- 2015, định hƣớng đến 2020, Đờ̀ ỏn số 07-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) vờ̀ “ Nõng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ, đảng viờn năm 2010 đến năm 2015 và những năm tiếp theo” xõy đội đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cấp xã từng bƣớc trẻ hóa, chuẩn hóa, đủ số lƣợng, có chất lƣợng, cơ cấu hợp lý và đủ khả năng hoàn thành tốt cỏc chức trỏch nhiệm vụ đƣợc giao, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ cức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chớnh trị của địa phƣơng.

4.1.1.3. Yờu cầu đặt ra đối với cỏn bộ cụng chức cấp xó ở huyện Đại Từ

Căn cứ vào Nghị quyết hội nghị Trung ƣơng III khóa VIII vờ̀ chiến lƣợc cỏn bộ thời kỳ đẩy mạnh cụng nghiệp hóa, hiện đại hóa, Quỏn triệt việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 22/2/2008 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X vờ̀ “nõng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cua tổ chức cơ sở đảng và chất lƣợng đội ngũ cỏn bộ, đảng viờn”. Theo đó cỏn bộ cụng chức huyện Đại Từ cũng phải đảm bảo tiờu chuẩn chung theo quy đinh. Cụ thể:

- Có tinh thần yờu nƣớc sõu sắc, tận tụy phục vụ nhõn dõn, kiờn định mục tiờu độc lập dõn tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đƣờng lối của Đảng, chớnh sỏch và phỏp luật của Nhà nƣớc.

- Cần kiệm, liờm chớnh, chớ cụng vụ tƣ. Khụng tham nhũng và kiờn quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, khụng cơ hội, gắn bó mật thiết với nhõn dõn, đƣợc nhõn dõn tớn nhiệm.

- Có trỡnh độ hiểu biết vờ̀ lý luận chớnh trị, quan điểm, đƣờng lối của Đảng, chớnh sỏch và phỏp luật của Nhà nƣớc; có trỡnh độ văn hóa, chuyờn mụn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đỏp ứng yờu cầu nhiệm vụ đƣợc giao.

Cỏc tiờu chuẩn đó, có quan hệ mật thiết với nhau. Coi trọng cả đức và tài, đức là gốc.

Ngoài cỏc tiờu chuẩn chung nói trờn, cỏn bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, đoàn thể nhõn dõn cũn phải:

- Có bản lĩnh chớnh trị vững vàng trờn cơ sở lập trƣờng giai cấp cụng nhõn, tuyệt đối trung thành với lý tƣởng cỏch mạng, với chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và tƣ tƣởng Hụ̀ Chớ Minh. Có năng lực dự bỏo và định hƣớng sự phỏt triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xõy dựng đƣờng lối, chớnh sỏch, phỏp luật; thuyết phục và tổ chức nhõn dõn thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đƣờng lối của Đảng, chớnh sỏch và phỏp luật của Nhà nƣớc.

- Gƣơng mõ̃u vờ̀ đạo đức, lối sống. Có tỏc phong dõn chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chỳng, đoàn kết cỏn bộ.

- Có kiến thức vờ̀ khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở cỏc trƣờng của Đảng, Nhà nƣớc và đoàn thể nhõn dõn; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

Bờn cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ huện Đại Từ Đại Từ khóa XXII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thống nhất chỉ đạo xõy dựng tiờu chuẩn cỏn bộ lãnh đạo cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2015-2020 nhƣ sau:

- Khụng cơ cấu vào cấp ủy những cỏn bộ, đảng viờn mà bản thõn hoặc vợ (chụ̀ng), con vi phạm cỏc quy định của Đảng chớnh sỏch, phỏp luật của Nhà nƣớc làm ảnh hƣởng tới uy tớn của cơ quan, đơn vị và bản thõn cỏn bộ; cỏn bộ vi phạm qui định vờ̀ tiờu chuẩn chớnh trị và những điờ̀u đảng viờn, cỏn bộ, cụng chức khụng đƣợc làm; cấp ủy viờn trong lực lƣợng vũ trang cũn phải khụng vi phạm qui định của Bộ Quốc phũng, Bộ Cụng an.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 101 -101 )

×