0

Khả năng tin học

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 87-87 )

5. Kết cấu của đờ̀ tài

3.3.8.2. Khả năng tin học

Cũng giống nhƣ ngoại ngữ , tin ho ̣c là tiờu chớ quan trọng đƣợc sử dụng nhằm đánh giá chṍt lƣợng nguụ̀n nhõn lƣ̣c . Đặc biệt, trong giai đoa ̣n hụ ̣i nhõ ̣p chung của cả nƣớc với kinh tờ́ thờ́ giới , kỹ năng sử dụng hành thạo tin học văn phũng, góp phần nõng cao hiệu qu ả và chất lƣợng cụng việc . Vỡ vậy , trong nhƣ̃ng năm gõ̀n đõy , Đảng và các cṍp chính quyờ̀n đă ̣c biờ ̣t chú tro ̣ng đờ́n viờ ̣c đõ̀u tƣ cơ sở võ ̣t chṍt cũng nhƣ viờ ̣c nõng cao trình đụ ̣ và năng lƣ̣c sƣ̉ dụng tin học trong cụng việc chuyờn mụn.

Năng lƣ̣c sƣ̉ dƣ̣ng tin ho ̣c trong cụng tác chuyờn mụn của đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ đƣợc trình ở bảng sau :

Bảng 3.23: Khả năng sử dụng tin học trong cụng việc Sƣ̉ dụng trong cụng tác

chuyờn mụn Tõ̀n suṍt Tỷ lệ Tỷ lệ tớch luỹ

Khụng có khả năng 38 6,4 6,4

Có khả năng 552 93,6 100,0

Tụ̉ng sụ́ 590 100,0

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Trong 590 ngƣờ i đƣơ ̣c điờ̀u tra , có 552 ngƣời có khả năng sƣ̉ dụng tin học trong cụng việc . Nhiờ̀u ngƣời trong sụ́ ho ̣ trả lời , họ có thể sử dụng thành thạo cụng nghệ thụng tin trong cụng việc nhƣ liờn quan tới tài chính , kờ́ toán, văn phòng , thụng kờ́ , đi ̣a chính , xõy dƣ̣ng , soạn thảo văn bản ,… Đă ̣c biờ ̣t là đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ trẻ trogn đụ ̣ tuụ̉i dƣới 25 cho đờ́n 45 sƣ̉ dụng tin ho ̣c trong cụng tác chuyờn mụn khá tụ́t . Tuy nhiờn, nhƣ đã phõn tích ở trờn , mục cỏc kỹ năng chung, kỹ năng sử dụng mỏy vi tớnh , đƣơ ̣c đánh giá ở mức tốt với giá tri ̣ trung bình chung là 3,57, nhƣng là mƣ́c thṍp của mƣ́c tụ́t . Điờ̀u này cho thṍy , mă ̣c đù hõ̀u hờ́t cán bụ ̣ , cụng chƣ́c cṍp cơ sở đờ̀u có khả năng sƣ̉ dụng và sƣ̉

dụng tốt cụng nghờ ̣ thụng tin trong cụng viờ ̣c , song cũng cũn nhiờ̀u ngƣời sử dụng đƣợc nhƣng chƣa ở mức thành thạo .

Bờn ca ̣nh đó , chỳng ta nhận thấy cũn 38 ngƣời khụng có khả năng sƣ̉ dụng tin ho ̣c trong viờ ̣c . Sụ́ này rơi nhiờ̀u vào các vi ̣ trí cụng viờ ̣c nhƣ chủ ti ̣ch hụ ̣i cƣ̣u c hiờ́n bình , trƣởng cụng an xã , và thậm chớ có cả cỏn bộ xã . Hõ̀u hờ́t, họ đờ̀u là những ngƣời lớn tuổi , hạn chế trong việc ứng dụng cụng nghệ thụng tin trong cụng viờ ̣c .

Bảng 3.24: Đánh giá chung vờ̀ kỹ nă ng tin ho ̣c văn phòng

Tõ̀n suṍt Tỷ lệ Tỷ lệ tớch lũy

Rṍt kém/ rṍt khụng thành tha ̣o 1 0,2 0,2

Kộm/ khụng thành tha ̣o 4 0,7 0,8

Khụng ý kiờ́n 183 31.0 31,9

Tụ́t/ thành thạo 377 63,9 95,8

Rṍt tụ́t/ rṍt thành tha ̣o 25 4,2 100,0

Tụ̉ng sụ́ 590 100.0

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Cụ thể, chỉ có 25 ý kiến (chiờ́m 4.2%) cho rằng , họ sử dụng tốt / thành thạo cỏc kỹ năng tin học văn phũng , 377 ý kiến (chiờ́m 63,9%) cho rằng ho ̣ sƣ̉ dụng thành thạo tin học văn phũng , 5 ý kiến cho rằng họ khụng sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phũng và 183 ngƣời (chiờ́m 31,0%) khụng có ý kiờ́n . Con sụ́ này bao gụ̀m cả nhƣ̃ng ngƣời mà bảng Bảng 3.23: Khả năng sử dụng tin ho ̣c trong cụng viờ ̣c cho họ khụng sử dụng tin ho ̣c văn phòng trong cụng tỏc chuyờn mụn .

Đõy là điờ̉m đáng quan tõm , nờ́u huyờ ̣n muụ́n nõng cao chṍt lƣợng nguụ̀n nhõn lƣ̣c . Đụ̀ng ý rằng , đụ́i với mụ ̣t huyờ ̣n nhƣ huyờ ̣n Đa ̣ i tƣ̀, viờ ̣c sƣ̉ dụng đƣợc ngoại ngữ trong cụng việc có thể khụng cần thiết , do huyờ ̣n khụng có nhiờ̀u cỏc dự ỏn đầu tƣ nƣớc ngoài . Nhƣng viờ ̣c sƣ̉ dụng thành tha ̣o cụng nghờ ̣ thụng tin trong cụng viờ ̣c chuyờn mụn là cõ̀n thiờ́t , góp p hõ̀n nõng cao chṍt lƣơ ̣ng và hiờ ̣u quả cụng viờ ̣c . Vỡ vậy, huyờ ̣n cõ̀n chú tro ̣ng hơn nƣ̃a trong viờ ̣c đõ̀u tƣ cơ sở võ ̣t chṍt cũng nhƣ đào ta ̣o nhằm nõng cao chṍt lƣợng đụ ̣i ngũ cỏn bộ, cụng chƣ́c cṍp cơ sở vờ̀ trình đụ ̣ tin ho ̣c .

3.3.8. Đá nh giá chṍt lượng nguụ̀n nhõn lực theo tiờu chuõ̉n chức danh

Theo quyờ́t đi ̣nh sụ́ 04/2004 QĐ - BNV ngày 16/1/2004 của Bộ Nội vụ vờ̀ quy đi ̣nh tiờu chuõ̉n cụ thờ̉ đụ́i với cán bụ ̣ , cụng chƣ́c cṍp xã , phƣờng, thị trṍn và Thụng tƣ 06/2012/TT-BNV Hƣớng dõ̃n vờ̀ chức trỏch, tiờu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng cụng chức xã, phƣờng, thị trấn, nụ ̣i dung đánh giỏ chṍt lƣơ ̣ng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cụng chƣ́c cṍp cơ sở bao gụ̀m đánh giá vờ̀ trình đụ ̣ lý luõ ̣n chính tri ̣ , trỡnh độ quản lý nhà nƣớc , trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ, trỡnh độ tin học văn phũng và trỡnh độ soạn thảo văn bản .

Vờ̀ mƣ́c đụ ̣ đa ̣t chuõ̉n chƣ́c danh , căn cƣ́ trờn các tiờu chuõ̉n đa ̣t đƣợc , đụ́i tƣơ ̣ng nghiờn cƣ́u đã đánh giá mƣ́c đụ ̣ đa ̣ t chuõ̉n chƣ́c danh theo vi ̣ trí cụng viờ ̣c của ho ̣. Vờ̀ đánh giá chung , cỏn bộ cụng chức cấp cơ sở huyện Đại Tƣ̀ đánh giá mƣ́c đụ ̣ đa ̣t chuõ̉n chƣ́c danh của ho ̣ ở mƣ́c đụ ̣ tụ́t , với điờ̉m trung bỡnh trung là 3,79 (trỡnh bày ở bảng t rờn). Cụ thể, có 158 phiờ́u khụng có ý kiờ́n, chiờ́m 36,8%. Có 399 phiờ́u 9 chiờ́m 67,6%) đánh giá mƣ́c đụ ̣ đa ̣t chuõ̉n chƣ́c danh của ho ̣ là tụ́t và có 33 phiờ́u (chiờ́m 5,6%) đánh giá ở mƣ́c rṍt tụ́t.

Bảng 3.25: Mức độ đạt chuõ̉n chức danh của cỏn bộ , cụng chƣ́c cṍp cơ sở huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀

Tụ̉ng mõ̃u

Tụ́i

thiờ̉u Tụ́i đa

Bỡnh quõn

í nghĩa

Mƣ́c đụ ̣ đa ̣t chuõ̉n chƣ́c danh

cụng chƣ́c 590 3 5 3,79 Tụ́t

í kiến đỏnh giỏ Tõ̀n suṍt Tỷ lệ Tỷ lệ tớch lũy

Valid Khụng ý kiờ́n 158 26,8 26,8

Tụ́t 399 67,6 94,4

Rṍt tụ́t 33 5,6 100,0

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Mă ̣c dù, khụng có ý kiờ́n nào đánh giá mƣ́c đụ ̣ đa ̣t chuõ̉n chƣ́c danh của đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ ở mƣ́c kém hay rṍt kém , song cũng cũn tỷ lệ khỏ lớn 26,78% cho rằng mƣ́c đụ ̣ đa ̣t chuõ̉n chƣ́c danh của ho ̣ với mƣ́c trung bình . Vỡ vậy , viờ ̣c đào ta ̣o , bụ̃i dƣờng trình đụ ̣ chuyờn mụn , kỹ năng quản lý nhà nƣ ớc, bụ̀i dƣỡng lý luõ ̣n chính tri ̣ , trỡnh độ tin học văn phũng, kỹ năng soạn thảo văn bản ,…. là cần thiết nhằm nõng cao chất lƣợng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở của huyờ ̣n .

3.3.9. Đá nh giá chung chṍt lượng nguụ̀n nhõn lực cṍp cơ sở huyờ ̣n Đại từ

Căn cƣ́ trờn nhƣ̃ng phõn tích trờn , chỳng tụi đỏnh giỏ chung chất lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ , tỉnh Thỏi Nguyờn qua bảng 3.26 dƣới đõy.

Bảng 3.26: Đánh giá chung vờ̀ trình đ ộ chuyờn mụn - nghiờ ̣p vụ của đội ngũ cỏn bộ, cụng chƣ́c cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀

Sụ́ mõ̃u Tụ́i đa Tụ́i thiờ́u Bỡnh quõn Mƣ́c ý nghĩa 1. Trỡnh độ lý luận chớnh trị 590 1 5 3,54 Tụ́t 2. Trỡnh độ quản lý nhà nƣớc 589 1 5 3,30 TB 3. Trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ 590 1 5 3,80 Tụ́t 4. Trỡnh độ tin học văn phũng 590 1 5 3,60 Tụ́t 5. Trỡnh độ soạn thảo văn bản 590 1 5 3,61 Tụ́t Tụ̉ng mõ̃u N (listwise) 590

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Bảng trờn tr ỡnh bày viờ ̣c đánh giá chung vờ̀ trình đụ ̣ lý luận , trỡnh độ quản lý nhà nƣớc , trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ , trỡnh độ tin học văn phũng

và trỡnh độ soạn thảo văn bản của đội ngũ cỏn bộ cụng , cụng chƣ́c cṍp cơ sở của huyện Đa ̣i Tƣ̀. Kờ́t quả điờ̀u tra thƣ̣c tờ́ cho thṍy :

Vờ̀ trình đụ̣ lý luọ̃n chính tri ̣ , cỏc đối tƣợng nghiờn cứu đỏnh giỏ trỡnh đụ ̣ lý luõ ̣n chính tri ̣ của ho ̣ ở mƣ́c tụ́t , với điờ̉m trung bình chung = 3,54. Đõy là mƣ́c thṍ p của mƣ́c tụ́t . Chỳng ta cũng nhận thấy , có cỏn bộ cụng chức đánh giá trình đụ ̣ lý luõ ̣n chính tri ̣ của ho ̣ ở mƣ́c cao nhṍt là 5 (rṍt tụ́t), song cũng có ngƣời đỏnh giỏ ở mức thấp nhất là 1 (rṍt kém).

Vờ̀ trình đụ̣ quản lý nhà nước, cỏc đối tƣợng nghiờn cứu đỏnh giỏ trỡnh đụ ̣ lý luõ ̣n chính tri ̣ của ho ̣ ở mƣ́c trung bình , với điờ̉m trung bình chung = 3,30. Chỳng ta cũng nhận thấy , có cỏn bộ cụng chức đỏnh giỏ trỡnh độ quản lý nhà nƣớc của họ ở mức cao nhất là 5 (rṍt tụ́t), song cũng có ngƣời đánh giá ở mức thấp nhất là 1 (rṍt kém ). Đõy là tiờu chí có mƣ́c đánh giá thṍp nhṍt . Nhƣ võ ̣y , chỳng ta nhận thấy chất lƣợng nguụ̀n nhõn lực ở cấp cơ sở x ột vờ̀ trỡnh độ quản lý nhà nƣớc ở mức trung bỡnh . Chỳng ta có thể kiến nghị , huyờ ̣n cõ̀n quan tõm chú tro ̣ng đă ̣c biờ ̣t hơn nƣ̃a trong viờ ̣c nõng cao trình đụ ̣ quản lý nhà nƣớc cho đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cṍp cơ sở , nờ́u nhƣ muụ́n nõng c ao chṍt lƣợng nguụ̀n nhõn lƣ̣c của đụ ̣i ngũ này .

Vờ̀ trình đụ̣ chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ , cỏc đối tƣợng nghiờn cứu đỏnh giỏ trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ của họ ở mức tốt , với điờ̉m trung bình chung

= 3,80. Đõy là tiờu ch i đƣơ ̣c đánh giá cao nhṍt trong các tiờu chí đánh giá vờ̀ trình đụ ̣ của đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ , cụng chƣ́c cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ . Chỳng ta cũng nhận thấy , có cỏn bộ cụng chức đỏnh giỏ trỡnh độ chuyờn mụn của ho ̣ ở mƣ́c cao nhṍ t là 5 (rṍt tụ́t ), song cũng có ngƣời đánh giá ở mƣ́c thṍp nhṍt là 1 (rṍt kém).

Vờ̀ trình đụ̣ tin học văn phòng , cỏc đối tƣợng nghiờn cứu đỏnh giỏ trỡnh đụ ̣ tin ho ̣c của ho ̣ ở mƣ́c tụ́t , với điờ̉m trung bình chung = 3,60. Đõy là mƣ́c

thṍp của mƣ́c tụ́t , mƣ́c đánh giá này cũng nhṍt quán với kỹ năng chung vờ̀ tin học văn học mà chỳng tụi đã phan tớch ở trờn .

Vờ̀ trình đụ̣ soạn thảo văn bản, cỏc đối tƣợng nghiờn cứu đỏnh giỏ trỡnh đụ ̣ soa ̣n thỏa văn bảncủa ho ̣ ở mƣ́c tụ́t , với điờ̉m trung bình chung = 3,61. Mƣ́c đánh giá này cũng nhṍt quán với khả năng sử dụng tin học trong c ụng tỏc chuyờn mụn , mà chỳng tụi đã phõn tớch ở phần trờn . Chỳng ta cũng nhậ n thṍy, có cỏn bộ cụng chức đỏnh giỏ trỡnh độ tin học văn phũng của họ ở mức cao nhṍt là 5 (rṍt tụ́t), song cũng có ngƣời đánh giá ở mƣ́c thṍp nhṍt là 1 (rṍt kộm). Cụ thể, đánh giá kỹ năng soa ̣n thảo văn bản đƣợc trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.27: Kỹ năng soạn thảo văn bản

Tõ̀n suṍt Tỷ lệ Tỷ lệ tớch lũy

Rṍt kém/ rṍt khụng thành tha ̣o 1 0,2 0,2

Kộm/ khụng thành tha ̣o 4 0,7 0,8

Khụng ý kiờ́n 196 33,2 34,1

Tụ́t/ thành thạo 364 61,7 95,8

Rṍt tụ́t/ rṍt thành tha ̣o 25 4,2 100,0

Tụ̉ng sụ́ 590 100,0

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Cụ thể , có 5 ý kiến cho rằng họ khụng và rất khụng thành thạo trong viờ ̣c soa ̣n thảo văn bản , có 196 ý kiến (33,2%) cho rằng kỹ năng soa ̣n thảo văn bản của ho ̣ ở mƣ́c trung bình , và có 389 ý kiến (chiờ́m 65,9%) cho rằng kỹ năng soạn thảo văn bản của họ ở mức thành thạo và rất thành thạo .

Vỡ vậy, viờ ̣c nõng cao kỹ năng soa ̣n thỏa văn b ản cho 201 cỏn bộ, cụng chƣ́c trong diờ ̣n điờ̀u tra của nghiờn cƣ́u này (34,1%) là việc cần thiết nhằm nõng cao chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở của huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ .

Đánh giá chung , so vớ i các tiờu chuõ̉n chƣ́c danh đƣơ ̣c quy đi ̣nh tại Quyờ́t đi ̣nh 04/2004 QĐ - BNV, vờ̀ cơ bản trỡnh độ lý luận chớnh trị , trỡnh độ chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ , trỡnh độ tin học văn phũng và trỡnh độ soạn thảo văn bản đƣợc đối tƣợng nghiờn cứu đỏnh giỏ ở mức tốt . Duy nhṍt có mụ ̣t tiờu chí

đánh giá vờ̀ trình đụ ̣ quản lý nhà nƣớc đƣợc đánh giá ở mƣ́c trung bình . Vỡ võ ̣y, trong thời gian tới , để nõng cao chất lƣợng nguụ̀n nhõn lực cấp cơ sở , cỏc cấp chớnh quyờ̀n địa phƣơng và huyện cần chỳ trọng hơn nữ a viờ ̣c nõng cao trình đụ ̣ quản lý nhà nƣớc cho đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ , cụng chƣ́c cṍp xã và thi ̣ trṍn của huyờ ̣n .

3.3.10. Cỏc hoạt động bồi dưỡng nhằm nõng cao chất lượng nguồn nhõn lực cṍp cơ sở

3.3.10.1. Bụ̀i dưỡng vờ̀ chuyờn mụn

Đờ̉ nõng cao chṍt lƣơ ̣ng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở , nhƣ chú ng tụi đã nờu trờn, cụ thể là đội ngũ cỏn bộ , cụng chƣ́c cṍp xã - thị trấn của huyện , cỏc hoạt động bụ̀i dƣỡng chuyờn mụn nghiệp vụ liờn quan đến cỏc chức danh và vị trớ cụng viờ ̣c mà ho ̣ đảm nhiờ ̣m là viờ ̣c làm hờ́t sƣ́c cõ̀n thiờ́t . trong thời gian qua, huyợ̀n Đa ̣i Tƣ̀ đã chú tro ̣ng viờ ̣c đào ta ̣o chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ cho đụ ̣i ngũ cỏn bộ cấp cơ sở của mỡnh . Kờ́t quả đào ta ̣o , bụ̃i dƣỡng chuyờn mụn nghiợ̀p vụ của cỏc đối tƣợng nghiờn cứu đƣợc trỡnh bày ở bảng sau :

Bảng 3.28: Bụ̀i dƣỡng chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ của đụ́i tƣơ ̣ng nghiờn cƣ́u Khóa đào tạo/ bụ̀i dƣỡng Sụ́ đƣơ ̣c đào ta ̣o suṍt Tṍn Tỷ lệ

Tỷ lệ tớch

lũy

Nghiờ ̣p vụ cụng tác Đảng Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 427 72,4 72.5 Đã đƣợc đào ta ̣o 162 27,5 100,0 Cụng tác hụ ̣i, đoàn thờ̉ Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 407 69,0 69,0 Đã đƣợc đào ta ̣o 183 30,0 100,0 Nghiờ ̣p vụ an ninh , quụ́c phòng Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 419 71,0 71,0 Đã đƣợc đào ta ̣o 171 29,0 100,0 Chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ tƣ pháp ,

hụ ̣ ti ̣ch

Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 526 89,2 89,2 Đã đƣợc đào ta ̣o 64 10,8 100,0

Chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ tài chính - kờ́ toán

Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 503 85,3 85,3 Đã đƣợc đào ta ̣o 87 14,7 100,0 Chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ vờ̀ văn

phũng, thụ́ng kờ

Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 499 84,6 84,6 Đã đƣợc đào ta ̣o 91 15,4 100,0 Chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ vờ̀ văn

hóa - thụng tin

Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 506 85,8 85,8 Đã đƣợc đào tạo 84 14,2 100,0 Chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ vờ̀ lao

đụ ̣ng - xã hội

Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 522 88,5 88,5 Đã đƣợc đào ta ̣o 68 11,5 100,0 Chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ vờ̀ đi ̣a chính Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 532 90,2 90,2 Đã đƣợc đào ta ̣o 58 9,8 100,0 Chuyờn mụng nghiờ ̣p vụ vờ̀

nụng nghiờ ̣p

Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 520 88,1 88,1 Đã đƣợc đào ta ̣o 70 11,9 100,0 Chuyờn mụng nghiờ ̣p vụ vờ̀

xõy dƣ̣ng

Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 542 91,9 91,9 Đã đƣợc đào ta ̣o 48 8,1 100,0 Chuyờn mụng nghiờ ̣p vụ vờ̀ đụ thi ̣

mụi trƣờng

Chƣa đƣơ ̣c đào ta ̣o 569 96,4 96,4 Đã đƣợc đào ta ̣o 21 3,6 100,0

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Bảng trờn cho thấy, sụ́ lƣơ ̣ng cán bụ ̣, cụng chƣ́c đƣợc đào ta ̣o chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ nhiờ̀u nhṍt là đào ta ̣o v ờ̀ cụng tỏc hội, đoàn thờ̉. Có 183 ngƣời, chiờ́m 30% sụ́ ngƣờ i đƣơ ̣c điờ̀u tra đã đƣơ ̣c tõ ̣p huṍn vờ̀ cụng tác hụ ̣i và đoàn thờ̉. Tiờ́p theo là nghiờ ̣p vụ an ninh, quụ́c phòng, đã có 171 ngƣời đƣợc tham gia bụ̀i dƣỡng, chiờ́m 29%. Xờ́p thƣ́ 3 là bụ̀i dƣỡng nghiờ ̣p vụ cụng tác Đảng, có 162 ngƣời đã đƣơ ̣c tõ ̣p huṍn và bụ̀i dƣỡng các lớp nghiờ ̣p vụ cụng tác Đảng, chiờ́m 27, 5%.

Tuy nhiờn, chỳng ta nhận thấy , trong sụ́ 30 xã và thị trấn của huyện Đại Tƣ̀, chỉ có 21 ngƣời đƣợc tõ ̣p tõ ̣p huṍn vờ̀ đụ thi ̣ - mụi trƣờng , chiờ́m 3,6%. Điờ̀u này cho thṍy võ̃n còn nhƣ̃ng xã chƣa đƣợc tõ ̣p huṍn vờ̀ nụ ̣i dung này .

Sụ́ lƣơ ̣ng cán bụ ̣ đƣợc tõ ̣p huṍn vờ̀ xõy dƣ̣ng , chỉ chiếm 8,1% và chuyờn mụn nghiờ ̣p vụ vờ̀ nụ ng nghiờ ̣p chỉ chiờ́m 11,9%.

Là một huyện nụng nghiệp và có vị trớ gần thành phố Thỏi Nguyờn , viờ ̣c tõ ̣p huṍn các nụ ̣i dung liờn quan đờ́n nụng nghiờ ̣p , xõy dƣ̣ng , đụ thi ̣ và mụi trƣờng còn ít, chƣa thờ̉ hiờ ̣n đƣợc sƣ̣ tƣơng xƣ́ng với sƣ̣ phát triờ̉n kinh tờ́ - xa hụ ̣i riờng của huyờ ̣n trong giai đoa ̣n hiờ ̣n nay và thời gian sắp tới. Vỡ vậy, huyờ ̣n

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 87 -87 )

×