0

Cụng tỏc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ mỏy, cỏn bộ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 65-65 )

5. Kết cấu của đờ̀ tài

3.2.5.2. Cụng tỏc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ mỏy, cỏn bộ

- Cụng tỏc cỏn bộ là nhiệm vụ và trỏch nhiệm của cỏc cấp uỷ đảng, đụ̀ng thời nờu cao và phỏt huy vai trũ của ngƣời đứng đầu, chỳ trọng nõng cao chất lƣợng của cỏc cơ quan tham mƣu. Trong quỏ trỡnh thực hiện cấp uỷ huyện đã khụng ngừng quan tõm tới chất lƣợng hoạt động của cỏc cơ quan tham mƣu vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ, luụn đảm bảo đủ số lƣợng biờn chế, lựa chọn cỏn bộ có đủ phẩm chất đạo đức, chớnh trị, năng lực cụng tỏc để bố trớ làm việc trong cỏc cơ quan tham mƣu vờ̀ tổ chức cỏn bộ; quan tõm cho cỏn bộ đi đào tạo tập huấn để khụng ngừng nắm vững cỏc nguyờn tắc quy định vờ̀ tổ chức bộ mỏy, tổ chức cỏn bộ. Gắn trỏch nhiệm của cơ quan tham mƣu đối với những đờ̀ xuất của mỡnh vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ, xõy dựng quy định cụ thể vờ̀ phõn cấp trỏch nhiệm của tập thể và cỏ nhõn trong quyết định vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ.

- Đã tập trung lãnh đạo xõy dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó đặc biệt quan tõm nõng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xõy dựng Đảng, chớnh quyờ̀n với nõng cao chất lƣợng cụng tỏc của cả hệ thống chớnh trị trong toàn huyện. Năm 2012 đã xõy dựng và thực hiện Đờ̀ ỏn sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng cơ quan Huyện ủy, khối đoàn thể, cỏc phũng, ban thuộc UBND huyện và cỏc doanh nghiệp nhỏ trờn địa bàn huyện Đại Từ.

- Cụng tỏc cải cỏch hành chớnh đƣợc thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần nõng cao chất lƣợng cụng tỏc tham mƣu, năng lực quản lý, điờ̀u hành của cỏc phũng, ban, ngành, đơn vị; đang từng bƣớc thực hiện việc rà soỏt, hoàn thiện tiờu chuẩn cỏc chức danh chuyờn mụn, quy định rõ hơn nữa trỏch nhiệm của tập thể, của lãnh đạo, chuyờn viờn giỳp việc tại cỏc đơn vị thuộc UBND huyện và UBND cỏc xã, thị trấn.

- Mặt trận Tổ quốc và cỏc đoàn thể chớnh trị của huyện tiếp tục phỏt huy vai trũ giỏm sỏt, đóng góp ý kiến đối với cụng tỏc xõy dựng Đảng, chớnh quyờ̀n, nhất là thực hiện cụng tỏc cỏn bộ của cấp uỷ; nắm bắt, phản ỏnh kịp thời ý kiến, dƣ luận của nhõn dõn đối với đội ngũ cỏn bộ, cụng chức cỏc cấp. Đặc biệt, năm 2012 đã tớch cực tham gia góp ý để thực hiện tự phờ bỡnh và phờ bỡnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khoỏ XI) vờ̀ xõy dựng Đảng; năm 2013, tham gia triển khai thực hiện việc lấy phiếu tớn nhiệm đối với những ngƣời do HĐND cỏc cấp bầu.

3.2.5.3. Việc thực hiện cỏc quy định về phõn cấp quản lý cỏn bộ, quy trỡnh bổ nhiệm và giới thiệu cỏn bộ ứng cử; cụng tỏc tuyờ̉n dụng cỏn bộ

- Thực hiện nghiờm tỳc, chặt chẽ quy trỡnh bổ nhiệm và giới thiệu cỏn bộ theo quy định của Tỉnh uỷ; qua 05 năm đã thực hiện kiện toàn cỏc chức danh cỏn bộ thuộc diện Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ quản lý (chức danh Phó bớ thƣ Thƣờng trực Huyện uỷ, chức danh Chủ tịch HĐND huyện, chức danh Phó chủ tịch UBND huyện, chức danh Uỷ viờn Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ, chức

danh Uỷ viờn Thƣờng trực HĐND huyện); đờ̀ nghị kiện toàn bổ sung 07 Uỷ viờn BCH Đảng bộ huyện.

- Năm 2013, do yờu cầu thực tiễn, cấp uỷ huyện đã thực hiện bổ sung, sửa đổi quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm và giới thiệu cỏn bộ ứng cử góp phần thực hiện quy trỡnh cụng tỏc cỏn bộ đảm bảo chặt chẽ, khỏch quan, dõn chủ, đỳng quy định để lựa chọn cỏn bộ đỏp ứng đầy đủ cỏc tiờu chuẩn bố trớ sắp xếp, vào cỏc chức danh thuộc diện Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ quản lý; kịp thời kiện toàn cỏn bộ khi khuyết thiếu, đảm bảo bố trớ đủ cỏn bộ lãnh đạo, quản lý cỏc phũng, ban, đơn vị góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của huyện, nhất là cỏc nhiệm vụ trọng tõm, mang tớnh đột phỏ. Kết quả, trong 05 năm đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử 153 chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thƣờng vụ Huyện ủy quản lý.

3.2.5.4. Cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ

Tổ chức tốt việc quỏn triệt cỏc văn bản của Bộ chớnh trị và hƣớng dõ̃n của Tỉnh uỷ vờ̀ thực hiện cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ trong toàn đảng bộ. Cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ đƣợc thực hiện đỳng quy trỡnh hƣớng dõ̃n, đảm bảo đầy đủ chất lƣợng cỏc bƣớc theo yờu cầu đặt ra. Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ đã ban hành hƣớng dõ̃n số 23-HD/HU vờ̀ cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cụng nghiệp hoỏ - hiện đại hoỏ đất nƣớc, hƣớng dõ̃n cỏc chi bộ, đảng bộ, cỏc phũng, ban ngành, đoàn thể triển khai cụng quy hoạch cỏn bộ ở địa phƣơng, đơn vị mỡnh và lấy đó làm cơ sở để triển khai quy hoạch cỏn bộ cấp huyện.

Do làm tốt cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ nờn đã chủ động vờ̀ cỏn bộ, từng bƣớc khắc phục tỡnh trạng bị động, hõ̃ng hụt trong cụng tỏc cỏn bộ. Trong giai đoạn từ 2011-2015 đã thực hiện rà soỏt, bổ sung quy hoạch cỏn bộ, lãnh đạo quản lý 2010 - 2015; triển khai thực hiện quy hoạch cỏn bộ giai đoạn 2015 - 2020 cấp huyện và cơ sở. Kết quả, cụng tỏc quy hoạch cỏn bộ giai đoạn 2015 - 2020:

- Quy hoạch cấp huyện: Quy hoạch BCH đảng bộ 64 đụ̀ng chớ; quy hoạch BTV 18 đụ̀ng chớ; quy hoạch chức danh Bớ thƣ 02 đụ̀ng chớ, Phó bớ thƣ thƣờng trực 06 đụ̀ng chớ, chủ tịch HĐND 03 đụ̀ng chớ, Chủ tịch UBND 03

đụ̀ng chớ, uỷ viờn TT HĐND 02 đụ̀ng chớ, PCT UBND 09 đụ̀ng chớ, PCT HĐND 02 đụ̀ng chớ.

- Quy hoạch cấp xã, thị trấn: Quy hoạch BCH đảng bộ 672 đụ̀ng chớ; quy hoạch BTV 224 đụ̀ng chớ; quy hoạch chức danh Bớ thƣ 73 đụ̀ng chớ, Phó bớ thƣ thƣờng trực Đảng uỷ 110 đụ̀ng chớ, chủ tịch HĐND 71 đụ̀ng chớ, Chủ tịch UBND 72 đụ̀ng chớ, PCT UBND 110 đụ̀ng chớ, PCT HĐND 76 đụ̀ng chớ.

3.2.5.5. Cụng tỏc đào tạo, bồi dưỡng cỏn bộ

Căn cứ vào mục tiờu, chỉ tiờu của Đờ̀ ỏn, hằng năm Ban thƣờng vụ Huyện uỷ đờ̀u có kế hoạch đào tạo, bụ̀i dƣỡng cụ thể. Việc lựa chọn cỏn bộ, cụng chức đi học tập, bụ̀i dƣỡng đờ̀u đảm bảo dựa trờn căn cứ danh sỏch quy hoạch, trỏnh tỡnh trạng đào tạo tràn lan, thiếu trọng tõm, trọng điểm. Từ khi thực hiện Đờ̀ ỏn đến nay đã tổ chức đƣợc trờn 159 lớp đào tạo bụ̀i dƣỡng cho 14.298 lƣợt học viờn; chọn cử 02 đ/c đi học cử nhõn lý luận chớnh trị, 19 đụ̀ng chớ đi học cao cấp lý luận chớnh trị tại học viện khu vực I Hà Nội, cử 306 lƣợt cỏn bộ, lãnh đạo cỏc xã, thị trấn đi đào tạo, bụ̀i dƣỡng tại Trƣờng Chớnh trị tỉnh; phối hợp với Trƣờng Chớnh trị tỉnh mở 04 lớp Trung cấp lý luận chớnh trị tại huyện cho 388 đ/c, mở 5 lớp sơ cấp lý luận chớnh trị cho 341 học viờn. Bờn cạnh đó, từ năm 2011 đến nay, Ban Thƣờng vụ đã chỉ đạo Ban Tổ chức phối hợp với Đảng uỷ cỏc xã, thị trấn, Trung tõm Bụ̀i dƣỡng Chớnh trị huyện mở đƣợc 21 lớp tập huấn vờ̀ cụng tỏc tổ chức xõy dựng đảng cho cỏc đối tƣợng là Bớ thƣ, Phó Bớ thƣ, chi ủy viờn cỏc chi bộ, cỏn bộ làm cụng tỏc đảng ở cơ sở góp phần nõng cao năng lực, kỹ năng cho cỏn bộ ở cơ sở trong cụng tỏc.

Việc chọn cử cỏn bộ đi học đã đƣợc tập thể Thƣờng trực Huyện uỷ, Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ bàn bạc, quyết định, khắc phục đƣợc tỡnh trạng cỏn bộ đi học mà khụng đƣợc cấp có thẩm quyờ̀n cho phộp. Bờn cạnh đó,

đối với cỏn bộ tự nguyện đi học đờ̀u đƣợc sắp xếp tạo điờ̀u kiện để vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyờn mụn, vừa tham gia chƣơng trỡnh học tập đầy đủ, nghiờm tỳc.

3.2.5.6. Cụng tỏc luõn chuyờ̉n cỏn bộ

- Trờn cơ sở đỏnh giỏ quy hoạch đội ngũ cỏn bộ, căn cứ vào tỡnh hỡnh địa phƣơng, nhằm ổn định, phỏt triển, kế thừa của đội ngũ cỏn bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thƣờng vụ Huyện uỷ đã xõy dựng kế hoạch thực hiện cụng tỏc luõn chuyển cỏn bộ trong giai đoạn 2011 - 2013: Luõn chuyển từ cơ sở lờn huyện 03 đụ̀ng chớ; luõn chuyển từ huyện xuống cơ sở 04 đ/c.

- Trong cụng tỏc luõn chuyển cỏn bộ đã đảm bảo nguyờn tắc tập trung dõn chủ, thực hiện đỳng quy định, cỏn bộ luõn chuyển đã phỏt huy tốt khả năng, năng lực của mỡnh ở cƣơng vị mới, cỏn bộ đƣợc luõn chuyển vờ̀ cơ sở đã giỳp cho cơ sở có những chuyển biến tớch cực trong cụng tỏc lãnh đạo, điờ̀u hành cụng việc, chế độ cho cỏn bộ luõn chuyển đƣợc đảm bảo và đỏp ứng kịp thời.

3.2.5.7. Việc thực hiện chớnh sỏch cỏn bộ

Xỏc định làm tốt chớnh sỏch đối với cỏn bộ làm động lực giỳp cỏn bộ yờn tõm cụng tỏc, phỏt huy hết tinh thần trỏch nhiệm và năng lực làm việc, cỏc cấp uỷ đã chỉ đạo và thực hiện nghiờm tỳc cỏc quy định, chớnh sỏch của Trung ƣơng, của Tỉnh vờ̀ cỏc chớnh sỏch đối với cỏn bộ, bao gụ̀m đào đạo bụ̀i dƣỡng, chăm sóc sức khoẻ, cỏc chế độ lƣơng, phụ cấp, chế độ ƣu đãi, điờ̀u kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cụng tỏc, chế độ nghỉ hƣu trƣớc tuổi, chớnh sỏch đối với cỏn bộ nữ, cỏn bộ là ngƣời dõn tộc. Cụng tỏc thi đua khen thƣởng thực hiện kịp thời, khen thƣởng đỳng ngƣời, đỳng việc, qua đó đã giỳp cỏn bộ yờn tõm cụng tỏc, gắn bó với cơ quan và với cụng việc đƣợc giao.

3.2.5.8. Nõng cao năng lực của cơ quan tổ chức, cỏn bộ trong cụng tỏc tham mưu và nghiệp vụ về cụng tỏc cỏn bộ mưu và nghiệp vụ về cụng tỏc cỏn bộ

Đã thực hiện bố trớ đủ số lƣợng biờn chế cỏn bộ lãnh đạo, cỏn bộ cỏc cơ quan tham mƣu vờ̀ cụng tỏc tổ chức, cỏn bộ của huyện; thƣờng xuyờn cử cỏn bộ tham gia tập huấn, bụ̀i dƣỡng nghiệp vụ để nõng cao chất lƣợng cụng tỏc tham mƣu thực hiện cụng tỏc cỏn bộ.

- Cụng tỏc cải cỏch hành chớnh trong cụng tỏc tổ chức xõy dựng Đảng nói chung và cụng tỏc tổ chức cỏn bộ nói riờng đƣợc đẩy mạnh. Việc ỏp dụng cụng nghệ thụng tin vào cụng tỏc quản lý cỏn bộ, cụng chức, viờn chức đƣợc tăng cƣờng.

3.2.5.9. Cụng tỏc kiờ̉m tra, giỏm sỏt của Đảng đối với cụng tỏc cỏn bộ

Cụng tỏc kiểm tra, giỏm sỏt của cỏc cấp uỷ vờ̀ cụng tỏc cỏn bộ đƣợc quan tõm nhằm kịp thời phỏt hiện, uốn nắn cỏn bộ, đảng viờn có biểu hiện lệch lạc vờ̀ tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật và trỏch nhiệm thấp, trong 05 năm đã chỉ đạo thực hiện xử lý kỷ luật 33 trƣờng hợp cỏn bộ cụng chức, viờn chức, ngƣời lao động vi phạm.

3.3. Đá nh giá thƣ̣c t rạng chất lƣợng nguồn nhõn lực cấp cơ sở ở huyện Đa ̣i Tƣ̀, tỉnh Thỏi Nguyờn thụng qua đối tƣợng nghiờn cứu

Trong phõ̀n này , đờ̀ tài tập trung đi sõu phõn tớch thực trạng chất lƣợng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cṍp cơ sở cuả huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀ , tỉnh Thỏi Nguyờn .

Trong khuụn khụ̉ nghiờn cƣ́u của đờ̀ tài, chṍt lƣợng nguụ̀n nhõn lƣ̣c cṍp cơ sở bao gụ̀m đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c cṍp xã và thị trấn của Huyờ ̣n Đa ̣i Tƣ̀.

Nụ ̣i dung đánh giá chṍt lƣợng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cṍp cơ sở trong phõ̀n này bao gụ̀m đánh giá các kỹ năng chung , cỏc kỹ năng chuyờn mụn nghiệp vụ , kỹ năng quản lý , năng lƣ̣c ngoa ̣i ngƣ̃ và tin ho ̣c , đánh giá theo chƣ́c danh , đánh chṍt lƣơ ̣ng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣, cụng chƣ́c nói chung .

Tỏc giả đã điờ̀u tra tụ̉ng thờ̉ chṍt lƣơ ̣ng đụ ̣i ngũ cán bụ ̣ cṍp cơ sở tại 28 xã và 2 thị trấn thuộc huyện Đại Từ bao gụ̀m: thị trấn Hựng Sơn, thị trấn Quõn Chu và cỏc xã Tõn Linh, An Khỏnh, Phục Linh, Đức Lƣơng, La Bằng, Bản Ngoại, Phỳ Cƣờng, Hà Thƣợng, Hoàng Nụng, Tõn Thỏi, Yờn Lãng, Phỳ Lạc, Cỏt Nờ, Quõn

Chu, Phỳ Xuyờn, Cự Võn, Lục Ba, Bỡnh Thuận, Tiờn Hội, Phỳ Thịnh, Na Mao, Vạn Thọ, Ký Phỳ, Phỳc Lƣơng, Mỹ Yờn, Văn Yờn, Khụi Kỳ và Minh Tiến. Trong tụ̉ng sụ́ 650 phiờ́u phát ra, 630 phiờ́u thu vờ̀. Sụ́ phiờ́u hợp lờ ̣ dùng để phõn tích là 590 phiờ́u. Cụ thể số phiếu thu vờ̀ theo phõn theo các xã và thi ̣ trṍn nhƣ sau:

Bảng 3.7: Sụ́ lƣơ ̣ng phiờ́u điờ̀u tra hơ ̣p lờ ̣ phõn theo đi ̣a bàn

TT Xó/ Thị trấn SL Tỷ lệ TT Xó/ Thị trấn SL Tỷ lệ

1 Xã Tõn Linh 19 3.2 16 Xã Phỳ Xuyờn 15 2.5

2 Xã An Khỏnh 21 3.6 17 Xã Cự Võn 17 2.9

3 Xã Phục Linh 22 3.7 18 Thị trấn Hựng Sơn 18 3.1

4 Xã Đức Lƣơng 20 3.4 19 Xã Lục Ba 19 3.2

5 Xã La Bằng 22 3.7 20 Xã Bỡnh Thuận 20 3.4

6 Xã Bản Ngoại 21 3.6 21 Xã Tiến Hội 21 3.6

7 Xã Phỳ Cƣờng 22 3.7 22 Xã Phỳ Thịnh 20 3.4

8 Xã Hà Thƣợng 20 3.4 23 Xã Na Mao 16 2.7

9 Xã Hoàng Nụng 20 3.4 24 Xã Vạn Thọ 18 3.1

10 Xã Tõn Thỏi 19 3.2 25 Xã Ký Phỳ 20 3.4

11 Xã Yờn Lãng 17 2.9 26 Xã Phỳc Lƣơng 20 3.4

12 Xã Phỳ Lạc 22 3.7 27 Xã Mỹ Yờn 20 3.4

13 Xã Cỏt Nờ 19 3.2 28 Xã Văn Yờn 18 3.1

14 Xã Quõn Chu 21 3.6 29 Xã Khụi Kỳ 22 3.7

15 Thị trấn Quõn Chu 20 3.4 30 Xã Minh Tiến 21 3.6

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

3.3.1. Thụng tin chung vờ̀ đụ́i tượng nghiờn cứu

Trong tụ̉ng sụ́ 590 mõ̃u điờ̀u tra thƣ̣c tờ́ ta ̣i 30 xã và thị trấn của huyện Đa ̣i Tƣ̀, thụng tin chung vờ̀ đụ́i tƣợng nghiờn cƣ́u đƣợc trình bày ở bảng sau :

Bảng 3.8: Thụng tin chung vờ̀ đụ́i tƣơ ̣ng nghiờn cƣ́u

Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần suất Tỷ lệ (%)

Giới tớnh Nam 407 69 Nữ 183 31 Tớnh trạng hụn nhõn Độc thõn 53 9 Đã kết hụn 537 91 Vị trớ cụng tỏc Cỏn bộ quản lý 333 56.4 Chuyờn viờn 257 43.6

Từ 6- 10 năm 168 28.5

Từ 11- 15 năm 178 30.2

Từ 16-20 năm 63 10.7

Trờn 20 năm 31 5.3

Tụ̉ng sụ́ 590 100

(Nguồn: Số liệu điều tra của tỏc giả)

Kờ́t quả điờ̀u tra đƣợc trình bày ở Bảng 3.8: Thụng tin chung vờ̀ đụ́i tƣơ ̣ng nghiờn cƣ́u thấy:

Về giới tớnh, trong tổng số 590 mõ̃u nghiờn cứu, có 407 ngƣời là nam,

chiếm 69% tổng mõ̃u nghiờn cứu.

Về tỡnh trạng hụn nhõn, trong tụ̉ng sụ́ 590 ngƣờ i đƣơ ̣c nghiờn cƣ́u có

537 ngƣời đã kết hụn, chiếm 91% và số cũn lại 53 cỏn bộ, cụng chƣ́c là những ngƣời độc thõn.

Về vị trớ cụng tỏc, trong số 590 mõ̃u nghiờn cứu có 333 ngƣời là cỏn bộ

quản lý chiếm tỉ trọng 56.4%, cũn lại chuyờn viờn chiếm 43.6%

Về thõm niờn cụng tỏc, kết quả bảng trờn cho thấy có 150 cỏn bộ có thõm niờn cụng tỏc dƣới 5 năm, chiếm 25,4%; từ 6- 10 năm chiếm 28,5% ; 11- 15 năm chiếm 30,2%; từ 16- 20 năm chiếm 10,7% và trờn 20 năm 31 cỏn bộ chiếm 5,3% tổng số cỏn bộ đƣợc điờ̀u tra.

Bảng 3.9: Đối tƣợng điều tra phõn theo chức danh

Thụng tin chung Cỏc chỉ tiờu Tần suất Tỷ lệ (%)

Chức danh cụng việc

Bớ thƣ đảng ủy xã 28 4.7

Phó bớ thƣ đảng ủy xã 34 5.8

Chủ tịch hội đụ̀ng nhõn dõn xã 19 3.2

Phó chủ tịch hội đụ̀ng nhõn dõn xã 28 4.7

Chủ tịch ủy ban nhõn dõn xã 27 4.6

Phó chủ tịch ủy ban nhõn dõn xã 35 5.9

Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã 29 4.9

Chủ tịch hội liờn hiệp phụ nữ xã 29 4.9

Chủ tịch hội nụng dõn xã 26 4.4

Chủ tịch hội cựu chiến binh xã 24 4.1

Bớ thƣ đoàn TNCS HCM xã 27 4.6

Chỉ huy quõn sự xã 31 5.3

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CẤP CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 65 -65 )

×