0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Tìm hiểu về các hình thức kiểm tra thực tập:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 47 -49 )

III THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC THỰC TẬP

3. Tìm hiểu về các hình thức kiểm tra thực tập:

Việc kiểm tra quá trình thực tập của SV được tiến hành trong 13 tuần , từ trước đến nay trường Hoa Sen đã áp dụng nhiều hình thức kiểm tra khác nhau, qua phiếu thăm dò ý kiến của SV, GV và DN, chúng tôi đã ghi nhận kết quả được trình bày trong bảng 10 dưới đây:

Bảng 10: Các hình thức kiểm tra thực tập

Các lựa chọn Tần suất Tỷ lệ

Tiếp xúc với người hướng dẫn TT 48 42.11%

Gọi điện thoạiđể kiểm tra 24 21.05%

Qua báo cáo của người hướng dẫn TT 11 9.65% Kết hợp các hình thức nêu trên 31 27.19%

Nhận xét:

- Hình thức được chọn lựa cao nhất là tiếp xúc với người hướng dẫn thực tập (42.11%). Sự lựa chọn này cho thấy chính người hướng dẫn là người có thể cho những nhận xét đúng đắn nhất về quá trình thực tập của SV.

- Hình thức kết hợp có tỷ lệ 27.19% là một tỷ lệ đáng được quan tâm vì phương thức này có thể là cách tiến hành kiểm tra thực tập dễ dàng, thuận tiện trong sắp xếp, phân công mà vẫn mang lại hiệu quả.

- Tỷ lệ dành cho hình thức gọi điện thoại để kiểm tra cũng được chọn lựa khá nhiều (21.05%) vì việc gọi điện thoại tiết giảm được thời gian cũng như chi phí đi lại.

- Hình thức kiểm tra thông qua báo cáo của người hướng dẫn có tỷ lệ chọn lựa thấp nhất (9.65%) cho thấy hình thức này không có tính khả thi cao vì những người hướng dẫn thường không có thời gian để ghi những nhận xét về SV bằng các báo cáo mà họ chỉ có thể trao đổi trực tiếp với người chịu trách nhiệm kiểm tra mà thôi.

- Qua theo dõi tình hình kiểm tra thực tập của các ngành, chúng tôi nhận thấy đối với những ngành thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực tập thì kết quả thực tập của SV tốt và ngược lại.

- Xem xét các phiếu kiểm tra thực tập tại Khoa, chúng tôi cũng ghi nhận một số trưởng ngành, quản sinh sau khi kiểm tra thực tập đã không ghi lại kết quả kiểm tra theo mẫu qui định của trường vì họ cho rằng việc làm này làm mất thời gian, nhất là đối với những SV không có vấn đề cần xử lý. Vì thế, khi cần tổng kết số lượng SV đã được kiểm tra thì khoa không thể tổng kết một cách chính xác được.

- Phỏng vấn trực tiếp một số DN đã thường xuyên tiếp nhận SV Hoa Sen đến thực tập, chúng tôi được họ cho biết: hình thức kiểm tra mà họ cảm thấy hài lòng nhất là được tiếp xúc trực tiếp với người có trách nhiệm của trường vì chỉ có qua những cuộc trao đổi này, DN và trường mới có thể giúp SV phát huy những ưu điểm cũng như khắc phục những nhược điểm của các em. Qua trao đổi, trường và DN còn có thể bàn bạc thêm những vấn đề khác có liên quan đến việc thực tập của SV cũng như những vấn đề khác có liên quan đến quan hệ hợp tác giữa trường và DN.

- Ngoài ra, trường Hoa Sen còn qui định việc họp phản ánh tình hình thực tập như sau: Vào tuần thứ 4 của học kỳ thực tập, SV sẽ về trường họp với trưởng ngành, thông qua phản ánh của SV, trưởng ngành sơ bộ nắm được những thuận lợi cũng như khó khăn của các em, từ đó, có thể điều chỉnh cho SV nếu xét thấy cần thiết.

Đến tuần thứ 8, SV lại được họp phản ánh lần 2, trưởng ngành tiếp tục lắng nghe ý

kiến của SV. Thông thường ở thời điểm này, trưởng ngành không thay đổi địa điểm thực tập cho SV nữa mà chỉ giúp các em thực hiện đề tài, nhắc nhở SV viết báo cáo thực tập sau khi kết thúc học kỳ thực tập.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 47 -49 )

×