0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

GV và DN xác định các tiêu chuẩn:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 57 -58 )

IV TÌM HIỂU VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

2. GV và DN xác định các tiêu chuẩn:

Đối với GV và DN là những người có trách nhiệm trực tiếp trong việc đánh giá kết quả thực tập của SV, để cho kết quả đánh giá được chính xác chúng tôi đã yêu cầu GV và DN xác định các tiêu chuẩn mà họ đã dựa vào đó để đánh giá kết quả thực tập của SV. Kết quả điều tra này được trình bày trong bảng 17 dưới đây:

Bảng 17: Việc xác định các tiêu chuẩn đểđánh giá SV trong học kỳ TT

Các lựa chọn ĐốI TƯợNG Phẩm chất đạo đức Nhiệt tình tận tụy trong công việc CÓ KHả NĂNG CHUYÊ N MÔN TốT CÓ KIếN THứC XÃ HộI Giảng viên 20.83% 29.17% 45.83% 4.17% Doanh nghiệp 19.30% 30.70% 47.37% 2.63%

Nhận xét:

- Khả năng chuyên môn là tiêu chuẩn được GV và DN xem trọng: với GV là 45.83%, với DN là 47.37%. Tỷ lệ này cho thấy cả GV và DN đều mong muốn rằng SV phải có khả năng chuyên môn thì mới đáp ứng được yêu cầu của việc thực tập.

- Về phẩm chất đạo đức, tỷ lệ chọn lựa của GV là 20.83%, của DN là 19.30%, sự chênh lệch không đáng kể. Điều đó chứng tỏ đối với cả GV và DN, phẩm chất đạo đức vẫn là một tiêu chuẩn khá quan trọng để đánh giá kết quả thực tập của các em.

- Sự tận tụy, nhiệt tình trong công việc trong chọn lựa của GV là 29.17%, của DN là 30.70%. Tỷ lệ này đối với DN cao hơn tỷ lệ của GV là 1.53%. Như vậy DN vẫn đánh giá cao sự siêng năng, chịu khó của SV trong thời gian thực tập. Qua các cuộc trao đổi với DN trong những lần đi kiểm tra thực tập, chúng tôi nhận thấy họ rất khen ngợi những SV siêng năng, chịu khó và theo họ, các em sẽ đạt kết quả thực tập tốt phần lớn là nhờ yếu tố này.

- Về kiến thức xã hội, có tỷ lệ chọn lựa của GV là 4.17%, tuy không cao lắm nhưng vẫn khẳng định đây là một trong những tiêu chuẩn mà GV cũng có xem xét khi đánh giá kết quả thực tập của SV. Đối với DN tỷ lệ này lại thấp hơn (2.63%), chúng tôi đã được các DN giải thích là sở dĩ họ không xem trọng tiêu chuẩn này lắm vì họ cho rằng trong quá trình thực tập, đương nhiên SV sẽ được bồi dưỡng và hiểu biết thêm những kiến thức xã hội.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 57 -58 )

×