0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Tìm hiểu về cách kiểm tra thực tập:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 49 -51 )

III THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC THỰC TẬP

4. Tìm hiểu về cách kiểm tra thực tập:

4.1 V s ln kim tra: trong thời gian SV đi thực tập (13 tuần), việc kiểm tra nên được tiến hành bao nhiêu lần là phù hợp và hiệu quả, chúng tôi đã thăm dò ý tra nên được tiến hành bao nhiêu lần là phù hợp và hiệu quả, chúng tôi đã thăm dò ý kiến của SV và ghi nhận được kết quả như sau:

Bảng 11: Số lần kiểm tra

Các lựa chọn Tần suất Tỷ lệ

Kiểm tra 02 lần 184 51.98%

Kiểm tra 01 lần 87 24.58%

Chỉ kiểm tra khi có vấn đề 83 23.45%

Nhận xét:

- Có 51% SV chọn số lần kiểm tra là 2 lần, đây là một tỷ lệ khá cao chứng tỏ rằng SV mong muốn được kiểm tra để có thể kịp thời khắc phục những khuyết điểm với những ý kiến đóng góp của DN và sự hướng dẫn của GV.

- Có 24.58% SV chọn số lần kiểm tra là 1 lần, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ mong muốn được kiểm tra 2 lần cho thấy đa số SV đều hiểu rằng việc kiểm tra 2 lần sẽ có lợi cho các em hơn là 1 lần.

- 23.45% SV có lựa chọn chỉ kiểm tra khi có vấn đề, tỷ lệ này chỉ thấp hơn tỷ lệ chọn số lần kiểm tra là 1 lần 1.13%. Điều đó chứng tỏ vẫn còn một số khá lớn SV chưa hiểu mục đích của việc kiểm tra thực tập, sợ bị DN góp ý và bị GV nhắc nhở, phê bình nên còn có ý tránh né việc kiểm tra này.

4.2 V cách tiến hành kim tra: DN là nơi phải tiếp nhận sự kiểm tra, vì thế, cách tiến hành kiểm tra của trường là vấn đề được DN quan tâm, trong phiếu cách tiến hành kiểm tra của trường là vấn đề được DN quan tâm, trong phiếu thăm dò, chúng tôi ghi nhận được kết quả sẽ trình bày trong bảng 12

Bảng 12: Ý kiến về cách tiến hành kiểm tra thực tập

Các lựa chọn Tần suất Tỷ lệ

Tiến hành thường xuyên 60 52.63%

Chỉ tiếp xúc khi có vấn đề 48 42.11%

Không cần thiết 3 2.63%

Thực hiện như một thủ tục HC 3 2.63%

Nhận xét:

- Tỷ lệ cho rằng việc kiểm tra nên được tiến hành thường xuyên là 52.63%, điều này chứng tỏ các DN đều hiểu rằng, nếu việc kiểm tra SV thực tập được tiến hành thường xuyên thì sẽ giúp cho trường nắm vững được tình hình thực tập của các em và sự phối hợp thường xuyên này cũng sẽ giúp cho SV phát huy được các mặt mạnh cũng như được uốn nắn thêm nếu các em còn nhiều thiếu sót.

- Tỷ lệ chọn giải pháp chỉ kiểm tra khi có vấn đề là 42.11% cũng là một tỷ lệ khá cao vì đa số các DN đều rất bận rộn nên cũng không muốn mất nhiều thời gian cho việc tiếp xúc với trường. Hơn nữa, DN cũng có phần tin tưởng trường cho nên cho rằng chỉ cần tiếp xúc khi có vấn đề cần giải quyết.

- Tỷ lệ cho rằng không cần thiết phải kiểm tra là 2.63% tuy không cao lắm nhưng vẫn cho thấy còn có một số ít DN chưa nhận thức đầy đủ mục tiêu mà

trường Hoa Sen mong muốn đạt được khi tổ chức cho SV đi thực tập, đó là SV phải thực tập một cách nghiêm túc với sự quản lý và kiểm tra chặt chẽ của trường.

- Tỷ lệ xem việc kiểm tra chỉ là một thủ tục hành chánh chiếm 2.63% thể hiện vẫn còn có một số ít DN có cách nhìn chưa hoàn toàn đúng đắn về mục đích, yêu cầu của việc kiểm tra thực tập.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 49 -51 )

×