0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Yêu cầu của doanh nghiệp khi chọn SV đến thực tập:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 38 -39 )

I VỆC CHUẨN BỊ CHO HỌC KỲ THỰC TẬP

4. Yêu cầu của doanh nghiệp khi chọn SV đến thực tập:

Tìm hiểu yêu cầu của các DN đã tiếp nhận thực tập về tiêu chuẩn chọn lựa SV, chúng tôi thu được kết quả trong bảng 3 sau đây:

Bảng 3: Tiêu chuẩn chọn SV đến thực tập

Các lựa chọn Tần suất Tỷ lệ

Nhiệt tình, tận tụy 46 40.35%

Khả năng chuyên môn tốt 23 20.18%

Phẩm chất đạo đức tốt 37 32.46%

Kiến thức xã hội 08 7.02%

Nhận xét:

- Có đến 40.35% DN chọn tiêu chuẩn nhiệt tình, tận tụy trong công việc là tiêu chuẩn hàng đầu, điều này cho thấy đa số DN tập trung chú ý đến sự siêng năng, chịu khó, cần cù của SV. 32.46% SV được chọn vì có phẩm chất đạo đức tốt. Như vậy, có thể kết luận đây là hai tiêu chuẩn mà DN rất xem trọng và cũng chính là những yếu tố cơ bản để DN chọn lựa SV.

- Một số khá nhiều ý kiến (20.18%) quan tâm đến khả năng chuyên môn nghiệp vụ của SV và chỉ có 7.02% chú ý đến kiến thức xã hội của SV.

- Như vậy, các DN đều chú ý đến phẩm chất đạo đức hơn là chuyên môn, điều này chứng tỏ DN mong muốn chọn được những SV có đạo đức tốt vì đây cũng là nền tảng khẳng định vị trí của SV trong tương lai. Về khả năng chuyên môn, không phải DN không xem trọng yếu tố này, tuy nhiên, đối với họ, nếu SV có nhiệt tình, tận tụy trong công việc và có đạo đức tốt thì SV có thể học hỏi thêm về chuyên môn. Dù sao đi nữa, SV cũng chỉ là thực tập sinh thì cũng không nên đòi hỏi một trình độ chuyên môn nghiệp vụ quá cao.

- Phỏng vấn một số doanh nghiệp đã nhiều năm tiếp nhận thực tập sinh của trường Hoa Sen cũng như qua kết quả điều tra, chúng tôi nhận thấy tiêu chuẩn được DN đặt lên hàng đầu khi tiếp nhận SV đến thực tập là sự nhiệt tình, tận tụy của SV đối với công việc (40.35%). DN cho rằng nếu có được phẩm chất này thì cũng có nghĩa là SV có thể vượt qua những khó khăn, trở ngại để hòa nhập cũng như thực hiện những công việc mà DN đã giao phó. Trong quá trình thực tập, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kiến thức xã hội của các em từng buớc sẽ được nâng lên.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 38 -39 )

×