0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Các văn bản chỉ đạo và qui định của trường CĐBC Hoa Sen trong việc quản lý thực tập:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 29 -30 )

- Quản sinh: là một nhân viên trong trường hoặc có thể là thư ký của các Khoa,

6. Các văn bản chỉ đạo và qui định của trường CĐBC Hoa Sen trong việc quản lý thực tập:

5. Đánh giá thực tập :

Việc đánh giá quá trình thực tập của SV dựa trên những qui định về cách cho điểm, cụ thể như sau:

5.1 Đim s bao gm:

Điểm của cơ quan tiếp nhận thực tập; điểm chấm quyển báo cáo thực tập;

điểm bảo vệ thực tập; điểm kỹ năng bàn phím (là một môn thi đuơc thưc hiện nhằm mục đích kiểm tra tốc độ gõ máy của SV sau thời gian thực tập).

5.2 T lđim :

- Điểm của cơ quan tiếp nhận 20% - Điểm quyển báo cáo 30%

- Điểm bảo vệ 40% đến 50% - Điểm kỹ thuật bàn phím 10%.

6. Các văn bản chỉ đạo và qui định của trường CĐBC Hoa Sen trong việc quản lý thực tập: quản lý thực tập:

6.1 Các văn bn chđạo:

- Công văn số 27/CV-BGH: Một số nguyên tắc về quản lý đào tạo tại trường Hoa Sen.

- Quyết định số 109/Q9-BGH ngày 10/5/02 Qui định về việc chấm và bảo vệ thực tập nhận thức- tốt nghiệp.

- Thông báo số 194/UQ-BGH 31/5/02 Thông báo v/v ủy quyền ký công văn thực tập của SV.

- Quyết định số 174/QĐ-BGH Về một số qui định trong việc tổ chức và quản lý thực tập.

- Qui định số 01/QĐ-QT ngày 2/4/04 qui định điểm thành phần môn thực tập nhận thức- tốt nghiệp.

6.2 Các quy định:

Sau khi kết thúc thực tập, sinh viên phải thực hiện những qui định sau đây của nhà trường:

ƒ Họp phản ánh thực tập:

Trong mỗi học kỳ thực tập, vào tuần thứ 4 và thứ 8, SV phải về trường họp với trưởng ngành và quản sinh để báo cáo những việc đã làm được ở cơ quan, doanh nghiệp, những khó khăn, tồn tại nếu có để trưởng ngành kịp thời xử lý.

ƒ Báo cáo thực tập:

Mỗi sinh viên sau khi kết thúc 13 tuần thực tập phải viết báo cáo thực tập để: xác định mục tiêu của đợt thực tập, giới thiệu cơ quan thực tập, nêu những công việc đã thực hiện trong quá trình thực tập và những kinh nghiệm mà bản thân đã rút ra được trong quá trình thực tập, tự nhận xét, đánh giá kết quả thực tập so với mục tiêu đã đề ra khi đi thực tập.

ƒ Hội đồng bảo vệ:

Hai tuần sau khi SV kết thúc thực tập, Khoa Quản trị sẽ tổ chức các Hội đồng bảo vệ: Mỗi SV sẽ trình bày báo cáo thực tập và phản biện trước Hội đồng giám khảo.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 29 -30 )

×