0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Người chịu trách nhiệm quản lý thực tập

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 46 -47 )

III THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC THỰC TẬP

2. Người chịu trách nhiệm quản lý thực tập

Người chịu trách nhiệm quản lý thực tập sẽ góp phần quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực tập của SV. Vì thế, đây cũng là một vấn đề quan trọng cần được tìm

hiểu khi nghiên cứu thực trạng của công tác tổ chức thực tập. Chúng tôi đã thăm dò ý kiến của các GV về vấn đề này và ghi nhận được kết quả sẽ trình bày trong bảng 9

Bảng 9: Người chịu trách nhiệm quản lý thực tập Các lựa chọn Tần suất Tỷ lệ Trưởng ngành 24 50.00% Giảng viên 2 4.17% Quản sinh 6 12.50% Kết hợp 16 33.33% Nhận xét:

- Tỷ lệ chọn trưởng ngành là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý thực tập khá cao (50%) cho thấy từ truớc đến nay trưởng ngành vẫn phụ trách công việc này vì đây là một trong những nhiệm vụ đã được ghi rõ trong bảng mô tả công việc của trưởng ngành.

- Tỷ lệ chọn phương pháp kết hợp cũng là một tỷ lệ rất đáng được quan tâm (33.33%). Với khối lượng công việc mà các trưởng ngành và quản sinh của khoa Quản trị hiện đang đảm trách thì sự kết hợp sẽ giúp cho việc quản lý thực tập thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.

- Tỷ lệ chọn quản sinh là 12.50% cũng là một tỷ lệ cần được chú ý vì trong thực tế, ở một số ngành, quản sinh đã phối hợp cùng trưởng ngành để quản lý thực tập cho SV của ngành mà họ được phân công phụ trách.

- Tỷ lệ chọn GV thực hiện công việc này chỉ đạt 4.17% vì hiện nay, các ngành chỉ mới đang từng bước phân công cho GV theo dõi, quản lý việc thực tập cho SV thay vì công việc này, trước đây, chỉ có trưởng ngành phụ trách.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 46 -47 )

×