0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Quản lý thực tập tại trường Hoa Sen:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 25 -27 )

IV. CÔNG TÁC THỰC TẬP VÀ QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CĐBC HOA SEN:

3. Quản lý thực tập tại trường Hoa Sen:

Việc quản lý thực tập tại trường Hoa Sen được thực hiện căn cứ vào trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận như sau:

- Tìm địa điểm cho SV thực tập theo số lượng do Khoa cung cấp theo từng học kỳ.

- Ghi nhận yêu cầu của công ty đối với SV thực tập. - Kiểm tra thực tập đối với SV tự tìm địa điểm thực tập.

- Tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ công ty cũng như từ SV để kết hợp giải quyết với ngành.

3.2 Trách nhim ca phòng Đào to:

- Cung cấp cho phòng Quan hệ công ty số lượng SV thực tập ở mỗi học kỳ. - Cung cấp danh sách SV đủ điều kiện thực tập để ngành phân công.

- Tiếp nhận các Quyết định xử lý , điều chỉnh phân công từ trưởng ngành. - Thành lập Quyết định hội đồng chấm báo cáo thực tập theo đề nghị của trưởng ngành.

- Thông báo lịch bảo vệ cho SV.

- Cùng với ngành tham gia quản lý, nắm tình hình thực tập nếu ngành có yêu cầu.

3.3 Trách nhim ca Khoa-Ngành:

- Phân công SV thực tập tùy khả năng, điều kiện thực tế của SV.

- Tổ chức họp lớp trước khi SV đi thực tập để phổ biến những điều cần thiết và phát công văn thực tập cho SV.

- Cung cấp danh sách SV đã được phân công cho P. Đào tạo và phòng Quan hệ công ty.

- Ghi các biểu mẫu liên quan đến việc thực tập của SV. - Quyết định các trường hợp thay đổi địa điển thực tập.

- Tìm hiểu và chấp thuận hoặc không chấp thuận các địa điểm do SV tự tìm, báo với P. Đào tạo và P. Quan hệ công ty.

- Gửi danh sách đề nghị hội đồng chấm báo cáo cho P. Đào tạo.

- Nhận báo cáo thực tập của SV và chấm chậm nhất là 10 ngày sau khi SV kết thúc thực tập.

- Quản lý mục tiêu, kế hoạch, đề cương và nội dung thực tập.

- Quản lý việc liên hệ chỗ thực tập, kiểm tra quá trình thực tập và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên.

3.5 Phân công qun lý thc tp

- Phòng Quan hệ công ty: chịu trách nhiệm:

- Nắm nhu cầu thực tập của các ngành

- Liên hệ công ty tìm chỗ thực tập cho sinh viên phù hợp với yêu cầu đào tạo và thông báo danh sách công ty nhận sinh viên thực tập cho các ngành - Phản hồi với công ty tình hình xử lý sinh viên thực tập vi phạm nội quy

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 25 -27 )

×