0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

GV và DN đánh giá về năng lực của SV:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 58 -60 )

IV TÌM HIỂU VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

3. GV và DN đánh giá về năng lực của SV:

Việc đánh giá chung về năng lực mà SV thể hiện sau khi đi thực tập vẫn là một vấn đề rất cần được xem xét, vì thế, chúng tôi đã tìm hiểu ở các GV - DN và ghi nhận kết quả trong bảng 18:

Bảng 18: Đánh giá năng lực của SV Các lựa chọn ĐốI TƯợNG Tốt Khá TRUNG BÌNH YếU Giảng viên 58.33% 31.25% 10.42% 0.00% Doanh nghiệp 71.05% 26.68% 5.26% 0.00% Nhận xét:

- Sự đánh giá xếp loại của GV và DN chưa hoàn toàn thống nhất.

- Loại tốt: tỷ lệ xếp loại của GV là 58.33%, của DN là 71.05%, sự chênh lệch này có thể được lý giải như sau: GV là những người trực tiếp giảng dạy cũng như theo dõi SV nên cái nhìn về SV có phần nghiêm khắc, sự đánh giá cũng chặt chẽ. Trong khi đó, đối với DN, đa số đều cho rằng 2/3 SV Hoa Sen khi đi thực tập đã thể hiện tốt năng lực chuyên môn cũng như ý thức tổ chức kỷ luật.

- Loại khá: tỷ lệ xếp loại của GV 31.25%, của DN là 26.68%. Tỷ lệ này vẫn có sự chênh lệch là 4.57%, cho thấy vẫn chưa có sự thống nhất cao trong cách đánh giá của DN và GV.

- Loại trung bình: tỷ lệ xếp loại của GV là 10.42%, của DN là 5.26%. Sự chênh lệch này lại còn cao hơn ở loại tốt và khá, một lần nữa chứng minh rằng phần nào đó, DN có dễ dãi trong việc đánh giá kết quả thực tập của SV.

- Cả GV và DN đều không xếp loại SV yếu. Đây là một kết quả chứng minh được cho hiệu quả đào tạo gắn liền lý thuyết với thực hành của trường CĐBC Hoa Sen.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ THỰC TẬP CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN (Trang 58 -60 )

×