0
Tải bản đầy đủ (.doc) (89 trang)

Nguyễn Thị Thu Hằng, tlđd, tr 44.

Một phần của tài liệu NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ (Trang 34 -35 )

Theo quy định của LDN 2005, thì công bố thông tin là nghĩa vụ của doanh nghiệp trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời, người quản lý trong CTCP còn có nghĩa vụ thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối31.

Bên cạnh đó, pháp luật về chứng khoán quy định một cách rõ ràng và cụ thể về vấn đề này. Theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK, thì công ty đại chúng, công ty niêm yết có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động, sản xuất, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng; công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, giao dịch cổ phiếu quỹ, giao dịch cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng; hay về các giao dịch chào mua công khai. Ngoài ra, công ty niêm yết còn có nghĩa vụ phải công bố kịp thời và đầy đủ các thông tin khác, nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Đặc biệt Bộ luật Hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 đã bổ sung thêm một chế tài hình sự đối với người thực hiện hành vi cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán. Theo đó, Điều 181a Bộ luật này quy định người nào cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm tuỳ từng trường hợp. Như vậy, pháp luật hiện hành đã quan tâm rất nhiều đến việc minh bạch TTCK và chú trọng xây dựng các chế tài nghiêm khắc để xử lý các hành vi vi phạm, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư nói chung cũng như những CĐTS nói riêng. Bởi trên thực tế, các CTCP không bao giờ tự nguyện công bố thông tin hoặc công bố thông tin một cách trung thực, việc công bố thông tin của doanh nghiệp còn mang nhiều tính hình thức và đối phó, hầu hết các thông tin quan trọng đều bị cổ đông lớn che dấu để sử dụng cho mục đích tư lợi riêng, gây ra những thiệt hại đáng kể cho các CĐTS.

Một phần của tài liệu NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ (Trang 34 -35 )

×