0
Tải bản đầy đủ (.doc) (89 trang)

Nguyễn Thị Thuý Hằng, tlđd, tr 51.

Một phần của tài liệu NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ (Trang 26 -27 )

Giao dịch tư lợi có thể hiểu một cách cơ bản là những giao dịch được thiết lập bởi người quản lý, điều hành công ty nhân danh công ty mà chủ yếu là với những người liên quan và các khách hàng của công ty nhằm mục đích trục lợi cho bản thân những người quản lý, gây tổn thất về tài sản, uy tín cho công ty. Về mặt bản chất, những giao dịch này xâm hại đến tài sản của công ty, cũng đồng nghĩa với khả năng xâm hại đến quyền lợi của các cổ đông trong công ty, mà đặc biệt là quyền lợi của CĐTS. Bởi lẽ, CĐTS là những người không có khả năng kiểm soát công ty, họ thực sự không thể trực tiếp kiểm soát được các giao dịch tư lợi của người quản lý và với số vốn ít ỏi của mình, thì thiệt hại tài sản của công ty xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn của họ.

Dự liệu được các bất lợi cho CĐTS phát sinh từ giao dịch tư lợi của người quản lý, pháp luật đã đặt ra một số công cụ pháp lý nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng quyền lực của người quản lý để thực hiện các giao dịch tư lợi. Theo đó, LDN 2005 quy định cụ thể các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được ĐHĐCĐ thông qua, còn đối với các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% sẽ thuộc thẩm quyền của HĐQT24. Đồng thời, theo quy định tại các Điều 118 và Điều 120 LDN 2005, thì các hoạt động, giao dịch giữa công ty với cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; giữa công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; giữa công ty với các doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty có sở hữu cổ phần; doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc và người quản lý khác trong công ty cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ; giữa công ty với những người liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận. Các giao dịch, hợp đồng giữa các đối tượng trên chỉ được thực hiện khi được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của các cổ đông (trừ những cổ đông có liên quan không được quyền biểu quyết).

Một phần của tài liệu NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ (Trang 26 -27 )

×