0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

Tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện dạy học

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÀ MAU (Trang 76 -77 )

CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THPT TỈNH CÀ MAU

3.2.5. Tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện dạy học

Cải tiến hình thức thanh tra, tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất để đảm bảo đánh giá thật sự khách quan chất lượng và hiệu quả giảng dạy của GV. Quan tâm tổ chức thực hiện tốt việc xử lý kết quả sau thanh tra, xem đây là một trong các căn cứ của quá trình xem xét đề bạt, khen thưởng, luân chuyển, bồi dưỡng, sàng lọc đội ngũ.

3.2.5. Tăng cường ngun lc tài chính đầu tư cơ s vt cht trang thiết b, phương tin dy hc dy hc

Nguồn lực tài chính, CSVC nhà trường là điều kiện thiết yếu để tổ chức, triển khai tiến hành các hoạt động giáo dục và giảng dạy đạt hiệu quả. Đội ngũ GV giỏi nhưng CSVC thiếu thốn, phương tiện dạy học nghèo nàn lạc hậu tất yếu sẽ làm hạn chế chất lượng giảng dạy. Đặc biệt để hỗ trợ cho công tác đào tạo bồi dưỡng GV thực hiện chế độ ưu đãi, khuyến khích quá trình tự đào tạo, bồi dưỡng thì việc huy động các nguồn lực tài chính là hết sức cần thiết.

Tương ứng với tình hình phát triển KT-XH của địa phương ở mỗi giai đoạn, ngành GD&ĐT tỉnh và cán bộ quản lý các trường THPT cần tranh thủ khai thác nguồn lực tài chính

của địa phương, tranh thủ nguồn tài trợ của các đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn nhằm tăng cường CSVC, bổ sung, đổi mới trang thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm phục vụ đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, có quy chế thường xuyên kiểm tra theo dõi việc thu chi, sử dụng kinh phí giáo dục đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực, phối hợp các ngành chức năng kiên quyết ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí từ các nguồn kinh phí chi cho hoạt động giáo dục trên địa bàn.

Tăng cường khai thác trang thiết bị hiện có phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy học đồng thời khuyến khích phong trào tự làm đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả. Chú trọng trang bị và sử dụng đầy đủ máy vi tính cho các trường vùng sâu. Tiếp tục hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả mạng máy tính nội bộ (Intranet), chú trọng khai thác internet phục vụ việc cập nhật kiến thức và đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Ưu tiên đầu tư xây dựng, bổ sung CSVC, có biện pháp nhanh chóng ổn định chỗ ở và các điều kiện thiết yếu cho GV công tác ở các trường vùng sâu cách xa trung tâm tỉnh.

Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, tổ chức đoàn thể hữu quan thực hiện quan điểm “đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, tập trung các nguồn lực nhằm tăng cường CSVC trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

3.2.6. Chăm lo đời sng vt cht, tinh thn, to môi trường công tác thun li cho đội ngũ GV THPT

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÀ MAU (Trang 76 -77 )

×