0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

Định hướng phát triển KT-XH tỉnh Cà Mau đến năm

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÀ MAU (Trang 31 -32 )

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2005-2010) xác định phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2006-2010) và Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Cà Mau đến năm 2020 đã nêu quan điểm, mục tiêu và các chỉ tiêu quan trọng về định hướng phát triển của tỉnh bao gồm một số nội dung chủ yếu như sau:

2.1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và của cấp ủy; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh CNH-HĐH. Huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy nhanh tốc độ tăng trường kinh tế, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

Tập trung đầu tư có trọng điểm, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, phấn đấu đưa Cà Mau sớm thoát khỏi tình trạng nghèo, đạt mức bình quân chung của cả nước.

2.1.3.2. Một số chỉ tiêu định hướng đến năm 2010

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn đến năm 2010 đạt từ 12-12,5%. - Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, cụ thể năm 2010:

+ Ngư, nông, lâm nghiệp: 41% + Công nghiệp xây dựng: 31% + Dịch vụ: 28%

- GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 950 USD

- Phấn đấu đến năm 2010 có 100% đường ô tô đến trung tâm các xã; 90% số dân được sử dụng điện; 100% dân số đô thị và 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,3%, dân số trung bình khoảng 1,33 triệu người. - Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 30% lao động xã hội; tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm dưới 60% lao động xã hội.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 16%. - Tỷ lệ xã (phường, thị trấn) đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học ít nhất 20%.

Yêu cầu quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Cà Mau phải đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH của cả nước và quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÀ MAU (Trang 31 -32 )

×