0

Đánh giá hiệu quả của hoạt động bán hàng:

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 26-27 )

Sau mỗi kỳ kinh doanh, khái niệm cần phải tổng hợp đánh giá hiệu quả của công tác bán hàng để rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện chu kỳ sản xuất kinh doanh sau đợc tốt hơn.

Hiệu quả của công tác bán hàng thể hiện thông qua các chỉ tiêu phản ánh tình hình bán hàng của doanh nghiệp. Lợng sản phẩm bán ra đợc đo bằng thớc đo hiện vật và thớc đo giá trị.

- Bằng thớc đo hiện vật, lợng sản phẩm bán ra biểu hiện bằng số mét, kg, chiếc... đáng bán đợc, thớc đo hiện vật biểu hiện cụ thể dới lợng hàng hoá bán ra trong kỳ. Đây là căn cứ để tính mức thoả mãn hu cầu của các thành viên trong xã hội, nhng thớc đo hiện vật có nhợc điểm là không cho phép doanh nghiệp tổng hợp đợc kết quả sản xuất kinh doanh nhất là khi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng có tính chất không so sánh đợc.

- Bằng thớc đo giá trị: Lợng sản phẩm hàng hoá bán ra biểu hiện công việc đã hoàn thành và đợc khách hàng chấp nhận, đó là doanh thu bán hàng.

Để mang tính so sánh đợc, khi tính giá trị sản lợng hàng hoá (doanh thu) ngời ta dùng giá trị buôn công nghiệp để tính.

Đầu t = Qt x Gt Trong đó:

- Qt: Sản lợng tiêu thụ sản phẩm thứ t (có m sản phẩm ) - Gt: Giá bán sản phẩm thứ t

Sản lợng bán từng mặt hàng phụ thuộc vào các nhân tố dự trữ đầu kỳ (Dđk), sản xuất trong kỳ (SX) và tồn kho cuối kỳ (Dck)

Qt = Dđk + SX - Gt

Từ các chỉ tiêu Qt, Dđk, SX, Gt và Dck có thể tính ra các hệ số phân tích, phản ánh tình hình bán hàng trong kỳ.

Hệ số bán hàng SX = < 1 Hệ số quay kho =

Hệ số bán hàng hoá sản xuất cho thấy mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu thị trờng. Hệ số quay kho cho biết mức độ chu chuyển hàng hoá. Các hệ số này càng cao thì tốc độ bán hàng cao, càng tốt đối với doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 26 -27 )