0

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 37-38 )

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dợc phẩm trung ơng

3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

- Phòng hành chính – tổ chức: có nhiệm vụ bố trí, sắp xếp lao động trong Công ty về số lợng, trình độ nghiệp vụ, tay nghề, làm kế hoạch tiền lơng, làm công tác chế độ, công tác đào tạo của Công ty.

- Phòng kế hoạch nghiệp vụ: lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch mua, bán hàng hoá theo các hợp đồng và dự trù hàng tháng, hàng quý của các bệnh viện và các Công ty Dợc, các đối tợng theo quy định.

- Phòng xuất nhập khẩu: làm đơn hàng và ký kết hợp đồng nhập khẩu thuốc và nguyên liệu, khai thác các nguồn hàng mới.

- Phòng kỹ thuật kiểm nghiệm: tổ chức thực hiện các quy chế chuyên môn quản lý thuốc, theo dõi, kiểm tra chất lợng hàng hoá, kiểm nghiệm hàng

nhập, hàng xuất đảm bảo chất lợng thuốc đúng quy định của Bộ y tế, tổ chức công tác bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn lao động.

- Phòng điều vận: có nhiệm vụ điều động phơng tiện vận chuyển, giao nhận hàng hoá khi có kế hoạch và hợp đồng của phòng kế hoạch.

- Phòng bảo vệ: tổ chức lực lợng bảo vệ ngày đêm, bảo đảm an toàn cho Công ty, tổ chức lực lợng tự vệ, phòng cháy và chữa cháy.

- Ban kho: đợc chia thành hai tổ chức bảo quản và xuất nhập hàng hoá theo đúng quy định của Công ty.

- Các cửa hàng: có nhiệm vụ giới thiệu và bán lẻ sản phẩm, và cũng có thể tự khai thác nguồn hàng để phục vụ nhu cầu đa dạng của nhân dân.

- Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh: mới thành lập nhằm tìm hiểu, chiếm lĩnh thị trờng tại miền Nam.

- Phòng kế toán tài vụ: Tổ chức quản lý công tác tài chính giá cả và hạch toán bao gồm hạch toán các nhiệm vụ kế toán nhằm góp phần bảo toàn và phát triển vốn sản xuất, giám sát đầy đủ, kịp thời và chính xác mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Công ty, chấp hành nghiêm pháp lệnh thống kê, kế toán và tài chính của Nhà nớc.

- Phân xởng sản xuất: làm nhiệm vụ ra lẻ và sản xuất một số mặt hàng bổ sung cho kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên.

- Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh: có nhiệm vụ tìm hiểu, khai thác thị trờng mới và giao dịch.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 37 -38 )