0

Hoàn thiện phơng thức bán hàng ở Công ty.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 61-63 )

II. các giải pháp đẩymạnh bán hàng

3. Hoàn thiện phơng thức bán hàng ở Công ty.

a) Hoàn thiện các hình thức bán hàng.

Trong hoạt động kinh doanh thì quá trình mua bán phải đợc tổ chức và diễn ra, kết thúc nhanh chóng thì mới đạt hiệu quả cao trong kinh doanh tức là khi có nguồn hàng phải tổ chức tiêu thụ ngay nguồn hàng đó để tránh sự biến động về giá cả, tăng vòng quay của vốn, giảm chi phí.

Trong những năm qua hình thức bán hàng và Công ty áp dụng về cơ bản phù hợp với hoạt động kinh doanh song cơ cấu còn có chỗ cha hợp lý với hoạt động kinh doanh. Do vậy Công ty tiếp tục đẩymạnh hình thức bán buôn để đẩy

nhanh tổng số bán ra và tạo quan hệ chặt chẽ với khách hàng của mình. Trong bán buôn cần tăng cờng hình thức bán giao thẳng không qua kho vì hình thức này đảm bảo tiết kiệm nhiều chi phí, thu lợi nhuận cao và đẩy nhanh vòng quay vốn kinh doanh. Muốn tăng cờng hình thức này không phải vì các nhu cầu bất thờng khá lớn và họ có thể thoả mãn bằng nhiều cách khác nhau. Để tăng cờng hình thức này Công ty cần phải có hệ thống tạo nguồn nguồn hàng chặt chẽ đảm bảo các nhu cầu bất thờng của khách hàng. Mặt khác, bên cạnh bán buồn Công ty cần đẩy mạnh hình thức bán lẻ và xỉ hơn nữa nh mở thêm đại lý, cửa hàng. Tóm lại Công ty cần thực hiện đa dạng các hình thức bán hàng để thích nghi và phát triển với điều kiện kinh doanh mới hiện nay hoạt động bán hàng ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với cá hoạt động của mọi tổ chức nói chung và của Công ty noí riêng. Thực hiện và hoàn thiện đổi mới cá hình thức bán hàng là yêu cầu bắt buộtc đối với Công ty. Phải thực hiện để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

b. Hoàn thiện việc đào tạo tổ chức kinh doanh của đội ngũ bán hàng.

Cơ chế thị trờng tạo ra cơ hội kinh doanh làm giàu cho tất cả mọi ngời nhng đồng thời cũng chứa đựng nhiều nguy cơ thách thức mà không ai có thể lờng trớc đợc.

Kinh doanh trong cơ chế thị trờng đòi hỏi con ngời phải có kiến thức về cơ chế thị trờng am hiểu các đối thủ cạnh tranh, các bạn hàng của mình và tâm lý khách hàng những ngời có mối quan hệ giao dịch chủ yếu đối với các hoạt động kinh doanh. Muốn kinh doanh có hiệu quả cao thì yếu tố con ngời đóng vai trò quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của Công ty. Do vậy Công ty cần phải:

- Phải lựa chọn và đào tạo đội ngữ cán bộ bán hàng đảm bảo các yêu cầu sau:

- Ngời bán hàng có thái độ niềm nở, có cách c sử lịch thiệpc và phải có tính kiên trì.

- Phải trung thực với khách hàng, - Phải có kiến thức chuyên môn giỏi

- Tiến hành đào tạo lại cán bộ trong Công ty. Trang bị cho họ những kiến thức kinh doanh cần thiết.

- Có chính sách khuyến khích vật chất và chịu trách nhiệm vật chất thích đáng nhằm tạo cho họ tập trung năng lực vào nhiệm vụ của mình

- Chiêu sinh tuyển thêm nhân viên mới am hiểu sâu rộng về kinh doanh và thị trờng.

Bên cạnh đó cần phải tổ chức tiến hành thờng xuyên công tác kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo an toàn cho việc mua bán. Cần tiến hành kiểm tra tự phê bình để thờng xuyên uốn nắn rút kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện đội ngũ bán hàng.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 61 -63 )