0

Phơng hớng phát triển Công ty 1.Định hớng phát triển.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 55-57 )

1.Định hớng phát triển.

a. Củng cố thị trờng hiện có:

Đứng trớc xu thế và định hớng phát triển của đất nớc ta hiện nay, cũng nh bao doanh nghiệp khác Công ty dợc phẩm trung ơng I phải hoạt động trong một cơ chế thị trờng mở, cạnh tranh khốc liệt. Để Công ty tồn tại và phát triển thì vấn đề thị phần của Công ty là vô cùng quan trọng nó mang tính chất quyết định sự tồn tại và phát triển Công ty. Hiện nay thị trờng ngành dợc đã có nhiều biến chuyển và thay đổi. Đặc biệt có nhiều loại thuốc nớc ngoài đa vào thị tr- ờng Việt nam và sản xuất thuốc trong nớc cũng đẩy mạnh và phát triển, các Công ty cổ phần, Công ty liên doanh, Liên hiệp xí nghiệp, mạng lới t nhân đã phải có chính sách đúng đắn và phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm củng cố thị trờng hiện có. Các sản phẩm của Công ty đợc cấp II, Cấp III và đại lý. Tuy nhiên, ở nhiều nơi sản phẩm của Công ty vẫn cha đến đợc với ngời bệnh do nhiều yếu tố nh vị trí địa lý, thu nhập của ngời dân, tập quán vùng đó, do vậy Công ty phải đa dạng hoá nguồn hàng, đa dạng hoá sản phẩm nhằm làm tốt hơn công tác cung cấp thuốc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Về mặt chất lợng, giá cả Công ty bằng mọi cách đa quy trình kiểm tra trớc khi đem sản phẩm ra bán. Kiên quyết không đa ra bán những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lợng tốt nhất phục vụ cho nhân dân, Công ty tìm nguồn hàng nhiều, giảm chi phí, để tăng tính cạnh tranh và cạnh tranh

thắng lợi trên thị trờng. Đồng thời với công tác trên thì Công ty phải thúc đẩy và khuyến khích bán hàng và bằng mọi cách phải quay vòng vốn nhanh không để ứ đọng vốn và dễ bị chiếm dụng vốn

b. Phát triển thị trờng:

Để mở rộng thị trờng khởi đầu của vấn đề này là nghiên cứu thị trờng, và chất lợng công tác này dễ ảnh hởng tới chất lợng của công tác khác nh mua bán, dự trữ hàng hoá...

Bộ phận nghiên cứu thị trờng phải thu nhập và trình bày thông tin, xử lý thông tin và sử dụng các thông tin thu thập đợc; trên cơ sở đó đề ra các quyết định nh kế hoạch xuất bản, kế hoạch tạo nguồn, tổ chức các điểm và các ph- ơng thức bán phù hợp và từ thông tin đó tìm kiếm thị trờng mới, xâm nhập thị trờng mới. Khi nghiên cứu phải xác định cho đợc các yếu tố cụ thể nh nguồn sản phẩm ở đâu và bán ra sao chất lợng sủa sản phẩm, chủng loại bao bì mẫu mã, mức độ tiêu thụ để từ đó đa ra một chính sách phù hợp nhằm làm tăng hiệu quả trong cạnh tranh trên thị trờng, nhằm chiếm lĩnh thị trờng mới nâng cao uy tín của Công ty.

2. Mục tiêu cơ bản:

Để giành đợc mục tiêu phát triển của Công ty, Công ty đã có một sô giải pháp sau:

- Lấy hoạt động tiêu thụ sản phẩm là mục tiêu chủ yếu của Công ty và đồng thời kết hợp với các hoạt động hỗ trợ khác nh quảng cáo, khuyến mại.

- Nghiên cứu nhu cầu thị trờng và nhu cầu của khách hàng để đa các sản phẩm mới nhằm chiếm lĩnh thị trờng hiện tại và tơng lai.

- Tổ chức bộ máy quản lý cơ cấu gọn nhẹ có hiệu quả cao.

- Mở rộng mạng lới bán hàng, đa dạng hoá chủng loại sản phẩm và bao bì, bảo quản, đóng gói.

- Củng cố hoàn thiện cơ sở vật chất xây dựng và hiện đại hoá các dây truyền gia công chế biến và dịch vụ hoàn hảo.

- Tập trung khai thác sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, phấn đấu giảm mức tối đa các sản phẩm chậm luân chuyển.

- Tăng cờng hoạt động thu hút, lôi kéo khách hàng mới, duy trì các khách hàng cũ nhằm củng cố thị trờng đã có và chiễm lĩnh thị trờng tơng lai.

- Tham gia hội trợ triển lãm, tham gia tài trợ các Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành để quảng cáo uy tín và chất lợng sản phẩm của Công ty.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I (Trang 55 -57 )