0

hay neu hoan canh sang tac và gioi thieu tap tho nhat ky trong tu cua ho chi minh

Tầm quan trọng và vai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh

Tầm quan trọng vai trò của công tác thanh tra trong tưởng hồ chí minh

Tài liệu khác

... tu n theo pháp luật không ai được cản trở ho t động thanh tra. Tính thường xuyên trong ho t động thanh tra do chính đặc điểm, tính chất của ho t động chấp hành, điều hành trong quản lý hành ... Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh, như một chi c cầu nối giữa lãnh đạo cơ quan cấp trên cơ quan cấp dưới, giữa cơ quan ban hành chính sách cơ quan thực hiện chính sách, giữa trung ương địa ... điều kiện cho tổ chức thanh tra ho t động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Ho t động thanh tra phải được bảo đảm tính độc lập tương đối, thanh tra phải tu n theo pháp luật, chỉ tu n theo...
 • 11
 • 1,432
 • 3
Sự kế thừa và phát triển học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Sự kế thừa phát triển học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tưởng Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... nghĩa xã hội, có công nghiệp nông nghiệp hiện đại, có văn ho khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ xây dựng nền kinh tế ... truyền thống lịch sử - văn ho con người Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xác định chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội mang trong bản thân nó bản chất nhân văn văn ho , là một giai đoạn phát ... nghĩa xã hội ở Việt Nam là ho n toàn đúng đắn sáng tạo. Chính vì vậy, giờ đây, trong công cuộc xây dựng đổi mới chủ nghĩa xã hội, mặc dù diễn ra trong một bối cảnh điều kiện mà cả ở Việt...
 • 8
 • 3,195
 • 31
Cơ sở hình thành và quá trình xác lập mô hình nhà nước ở VN trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước

Cơ sở hình thành quá trình xác lập mô hình nhà nước ở VN trong tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước

Cao đẳng - Đại học

... cho đến các vấn đề trong nước trên thế giới.Với quan niệm như vậy, trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc, HCM khẳng định ‘lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong ... khôn khéo, sáng tạo yếu tố dân tộc giai cấp, vững vàng về nguyên tắc phương châm xây dựng Đảng, cụ thể hóa vào thực tiễn sinh động của phong trào công nhân cách mạng VN, với HCM, xây dựng ... của dân tộc VN, củng cố phát triển trong lịch sử dựng nước giữ nước trong dân tộc.Để tồn tại phát triển, dân ta phải chống lại thiên tai, liên tục trị thủy, văn minh nông nghiệp trồng...
 • 7
 • 4,245
 • 6
Biện chứng về vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh.DOC

Biện chứng về vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh.DOC

Kế toán

... thực tế, cả trong chi n tranh ác liệt lẫn trong những khó khăn của ho bình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh đang thể hiện giá trị trường tồn nhấttrong bối cảnh ... tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc giai cấp trong tình hình mới, làm cơ sở vững chắc cho việc vận dụng, ho ch định, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng Nhà nước, để ... thực tế, cả trong chi n tranh ác liệt lẫn trong những khó khăn của ho bình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh đang thể hiện giá trị trường tồn nhấttrong bối cảnh...
 • 22
 • 2,200
 • 7
Tìm hiểu tính sáng tạo về vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh.doc

Tìm hiểu tính sáng tạo về vấn đề dân tộc trong tưởng Hồ Chí Minh.doc

Tài chính - Ngân hàng

... đê hèn của bọn thực dân, phong kiến dùng chính sách “chia để trị” nhằm chia rẽ các dân tộc Việt Nam để kìm hãm các dân tộc trong vòng nghèo nàn dốt nát, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tính ưu việt ... giành cho được độc lập.” (3)Năm 1966, khi đế quốc Mỹ mở rộng chi n tranh phá ho i miền Bắc bằng không quân hải quân, Hồ Chí Minh kêu gọi: Chi n tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm ho c ... quốc pháp phong kiến, làm chó nước Nam ho n toàn độc lập. Sau CMT8 thành công, HCM đó đọc bản tuyên ngôn độc lập khẳng định: "Nước VN có quyền hưởng tự do độc lập, sự thật...
 • 15
 • 11,365
 • 31
Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... tộc giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh. Bài làmI- Hồ Chí Minh tưởng cua Người Hồ Chí Minh ( 1980-1969) Lịch sử cách mạng của nước ta trong gần 80 năm qua gắn liền với tên tu i ... chủ nghĩa đế quốc sự câu kết các nc đế quốc trong việc xâm chi m thống trị thuộc địa, Hồ Chí Minh cho rằng muốn giải quyết thành công vấn đề thuộc địa, các nc thuộc địa giai cấp vô sản ... Mỹ mở rộng chi n tranh phá ho i miền Bắc bằng không quân hải quân, Hồ Chí Minh kêu gọi: Chi n tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm ho c lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng một số thành...
 • 17
 • 11,208
 • 82
Tính khoa học cách mạng và Nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tính khoa học cách mạng Nhân văn trong tưởng Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... điều trên em xin đi vào:” Phân tích tính khoa học cách mạng Nhân văn trong tưởng Hồ Chí Minh .Thứ nhất: Tính khoa học cách mạng trong tưởng của Người.Hồ Chí Minh rất khâm phục tinh ... của sự sáng tạo khoa học trong tưởng hành động trong thực tiễn. Trong con người Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa lòng yêu thương con người với lòng tin, sự tôn trọng ý chí cùng hành ... mạng Nhân văn trong tưởng Hồ Chí Minh . Bài làm.Lịch sử cách mạng của nước ta trong gần 70 năm qua gắn liền với tên tu i sự nghiệp,tư tưởng đạo đức của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, người...
 • 11
 • 13,679
 • 79
Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Kinh tế - Thương mại

... tộc giai cấp, dân tộc quốc tế, dân tộc thời đại. Người đã tìm ra động lực cho cách mạng nước ta phù hợp với lý tưởng giải phóng dân tộc giải phóng xã hội. Với duy khoa học ... xác định đường lối, ho ch định chính sách để đưa các dân tộc tho t khỏi đói nghèo lạc hậu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Vì vậy, con đường ... thực tế, cả trong chi n tranh ác liệt lẫn trong những khó khăn của ho bình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, tưởng Hồ Chí Minh đang thể hiện giá trị trường tồn nhấttrong bối cảnh...
 • 16
 • 1,527
 • 3
Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề Đại đoàn kết dân tộc ngày nay

Đại đoàn kết dân tộc trong tưởng Hồ Chí Minh vấn đề Đại đoàn kết dân tộc ngày nay

Khoa học xã hội

... công trong việc sáng lập rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành một đảng đạo đức văn minh, một “Đảng hiện thân cho trí tu , danh dự lương tâm của dân tộc, một đảng cách mạng tiên phong ... thành phát triển ngày càng ho n thiện trong tiến trình cách mạng. - Năm 1941, cùng với chủ trương thay đổi chi n lược cách mạng, Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh giữa ... naychungcaocả. -Đức khoan dung, sự độ lượng lòng vị tha là những đức tính, phẩm chất trong con người Hồ Chí Minh đây cũng là cách để Người thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Theo Hồ Chí Minh làm người...
 • 14
 • 2,585
 • 4
Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Lý luận chính trị

... thực tế, cả trong chi n tranh ác liệt lẫn trong những khó khăn của ho bình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh đang thể hiện giá trị trường tồn nhấttrong bối cảnh ... thực tế, cả trong chi n tranh ác liệt lẫn trong những khó khăn của ho bình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh đang thể hiện giá trị trường tồn nhấttrong bối cảnh ... tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc giai cấp trong tình hình mới, làm cơ sở vững chắc cho việc vận dụng, ho ch định, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng Nhà nước, để...
 • 22
 • 1,083
 • 1
BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH7

BIỆN CHỨNG GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC GIAI CẤP TRONG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH7

Lý luận chính trị

... dụ: Trong chế độ chi mhữu nô lệ bao gồm giai cấp chủ nô nô lệ. Trong chế độ phong kiến bao gồmgiai cấp địa chủ nông nô. Trong chế độ bản chủ nghĩa bao gồm giai cấp tưsản vô sản. Trong ... đê hèn của bọn thực dân, phong kiến dùngchính sách “chia để trị” nhằm chia rẽ các dân tộc Việt Nam để kìm hãm cácdân tộc trong vòng nghèo nàn dốt nát, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tính ưu việt ... Chí Minh đã dành trọn cho nhân dân, cho đất nước,cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người, giải phóng nhân loại cần lao, tho t khỏi mọi áp bức, bất công, vươn tới cuộc sống ấm no, tự do và...
 • 17
 • 1,975
 • 6
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Lý luận chính trị

... tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc giai cấp trong tình hình mới,làm cơ sở vững chắc cho việc vận dụng, ho ch định, tổ chức thực hiệnđường lối, chính sách của Đảng Nhà nước, để ... lẹ phức tạp của tình hình quốc tế, chúng ta càng thấy sự đúng đắn,sáng tạo của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc giai cấp. Vấn đề đó đã được kiểm nghiệm bằng thực tế, cả trong chi n ... trong chi n tranh ác liệtlẫn trong những khó khăn của ho bình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngàynay, tưởng Hồ Chí Minh đang thể hiện giá trị trường tồn nhấttrong bốicảnh các dân tộc đang...
 • 9
 • 1,962
 • 29
Biện chứng mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Biện chứng mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Lý luận chính trị

... tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc giai cấp. Vấn đề đó đã được kiểm nghiệm bằng thực tế, cả trong chi n tranh ác liệt lẫn trong những khó khăn của ho bình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. ... tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc giai cấp trong tình hình mới, làm cơ sở vững chắc cho việc vận dụng, ho ch định, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng Nhà nước, để ... Đảng ta đã ngày càng cụ thể ho ho n thiện đường lối đổi mới toàn diện, mà thực chất là nhận thức đúng đắn sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp đúng đắn vấn...
 • 9
 • 2,086
 • 23
BIỆN CHỨNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BIỆN CHỨNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC GIAI CẤP TRONG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Lý luận chính trị

... thực tế, cả trong chi n tranh ác liệt lẫn trong những khó khăn của ho bình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, tưởng Hồ Chí Minh đang thể hiện giá trị trường tồn nhấttrong bối cảnh ... tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc giai cấp trong tình hình mới, làm cơ sở vững chắc cho việc vận dụng, ho ch định, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng Nhà nước, để ... HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẤN ĐỀ DÂN TỘC VẤN ĐỀ GIAI CẤP LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHÂN TỐ ĐẢM BẢO THÀNH CÔNG CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM, MỘT TRONG NHỮNG ĐÓNG GÓP XUẤT SẮC CỦA NGƯỜI VÀO KHO TÀNG...
 • 12
 • 2,794
 • 4
vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp trong tưởng Hồ Chí Minh

Lý luận chính trị

... nhà ho t động xuất sắc củaphong trào cộng sản công nhân quốc tế, một chi n sĩ kiên cường của phong tràogiải phóng dân tộc trong thế kỷ XX. Cả cuộc đời Người đã dành trọn cho nhân dân,cho ... mạnh thêm”. Vào năm 1966, khi đế quốc Mỹ mở rộng chi n tranh phá ho i miền Bắc bằngkhông quân hải quân, Hồ Chí Minh kêu gọi: “ Chi n tranh có thể kéo dài 5 năm,10 năm, 20 năm ho c lâu hơn ... nửaphong kiến. Ngoài các giai cấp công nhân nông dân, giai cấp sản dân tộc và một bộ phận địa chủ vừa nhỏ mặc dù vẫn có mặt hạn chế trong quan hệ vớiquần chúng lao động, nhưng trong...
 • 13
 • 1,057
 • 0

Xem thêm