0

các dạng bài tập hóa học lớp 8 kì 2

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... Bài 4: Hãy cho biết hỗn hợp khí A gồm 1 ,25 mol O 2; 0, 125 mol CO2; 2, 5 mol H2; 1,5 mol SO2 nặng hay nhẹ hỗn hợp khí B gồm: 0 ,25 mol O2; 0, 125 mol CO2; 2, 5 mol H2; XIII – Tính theo công thức hóa ... (g/ml) C% 1 ,2 1 ,25 1,1 1 ,25 20 1,5 6, 125 19 , 82 1,15 19,6 1 ,25 49 400 39 ,2 0,15 20 0 0,09 25 78, 4 400 1: Hãy tính nồng độ phần trăm dung dịch sau: 1) Pha 25 gam KNO3 vào 175 gam nước 2) Pha 32 gam CuSO4 ... axit: BaO; H2SO4; Fe(OH)3; Fe2(SO4)3; CuSO4; HNO3; HCl; MnO2; Mg(OH )2; SO3; P2O5 Bài 2: Hãy viết công thức hóa học bazơ tương ứng với oxit sau: CaO; ZnO; Al2O3; Fe2O3; Na2O; K2O 15 Bài 3: Hãy...
 • 19
 • 154,946
 • 536
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học

... CuCl2 → FeCl2 + Cu FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O Fe(OH )2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2↑ + H2O 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 FeBr2 + Cl2 → FeCl2 + Br2 Ví dụ 2: Nêu cách ... tan kim loại: 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O 2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O 21 CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS Số mol H2 = 0,4; số mol SO2 = 0,55 Gọi ... tº 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O 2FeCl2 (lục nhạt)+ Cl2 → 2FeCl3(vàng nâu) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO4 4Fe(NO3 )2 + O2 +...
 • 32
 • 12,745
 • 243
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học

... CO(NH2 )2 Bài 2: a) Các cách viết sau ý gì? 4Na; 5H2O; 16N2; 3NaCl; 7CaCO3… b) Hãy dùng chữ số công thức hóa học để diễn đạt ý sau: nguyên tử sắt; phân tử nước; phân tử muối natri clorua Bài 3: ... Hãy viết CTHH chất trang IV – Hóa trị: Bài 1: Hãy xác định hóa trị: a) nguyên tố N hợp chất: NH3; NO; NO2; N2O5 b) Của nguyên tố Fe hợp chất: FeO; Fe2O3; Fe(OH )2; Fe(OH)3; ... nước III – Công thức hóa học: Bài 1: Hãy nêu biết chất sau: a) Khí lưu huỳnh đioxit: SO2 b) Khí hiđro: H2 c) Cacbon: C d) Đồng: Cu e) Axit nitric: HNO3 f) Axit sunfuric: H2SO4 g) Thuốc tím: KMnO4...
 • 2
 • 1,965
 • 5
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học

... 1,5 1 023 C 0,9 1 023 ; 1,4 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 D 0,9 1 023 ; 1 ,2 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 Bi 2: Cho lợng chất sau: a, 0 ,25 mol phân tử N2 b, 0,5 mol phân tử O2 c, 0,75 mol phân tử Cl2 d, ... tử CO2 b, 0 ,2 mol phân tử CaCO3 c, 0, 12 mol phân tử O2 d, 0 ,25 mol phân tử NaCl Số phân tử lợng chất lần lợt l A 0,9.1 023 ; 1,3.1 023 ; 0,0 72 1 023 ; 1,5 1 023 B 0 ,8 1 023 ; 1 ,2 1 023 ; 0, 72 1 023 ; ... Tính tỉ lệ % N * NH4NO3 28 hợp chất % N = 100% 35% (1) 80 * (NH4 )2 SO4 28 100% 21 ,21 % (2) 1 32 %N= * NH4Cl %N= 28 100% 26 ,16% (3) 53,5 Bớc 2: So sánh tỉ lệ % N Vậy từ (1), (2) ,(3) kết luận hm lợng...
 • 15
 • 1,535
 • 1
giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng và hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán hoá học lớp 8

giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng và hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán hoá học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... 0,0 72 1 023 ; 1,5 1 023 B 0 ,8 1 023 ; 1 ,2 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 C 0,9 1 023 ; 1,4 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 D 0,9 1 023 ; 1 ,2 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 Bài 2: Cho lượng chất sau: a, 0 ,25 mol ... = 0 ,2. 64 = 12 ,8 g Vậy khối lượng chất rắn sau phản ứng là: + 12 ,8 ; 20 ,8 g CÁC BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài 1: Nếu cho 16 ,25 g Zn tham gia phản ứng khối lượng HCl cần dùng ? A 18, 25 g B 18, 1 g C 18, 3 ... * NH4NO3 hợp chất %N= 28 100% = 35% (1) 80 * (NH4 )2 SO4 %N= 28 100% = 21 ,21 % (2) 1 32 * NH4Cl 28 % N = 53,5 100% = 26 ,16% (3) Vậy từ (1), (2) ,(3) kết luận hàm lượng Bước 2: So sánh tỉ lệ % N N...
 • 33
 • 2,764
 • 2
các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc

các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc

Hóa học

... → FeO + 2HCl   FeCl2 + H 2O → 0,12mol ¬  0,12mol H2 : ⇒ thể tích VH ↑ = n x 22 , = 0, 0 125 x 22 , = 0, 28 lit Vậy V=0, 28 lit V (LƯU Ý: TỪ CÔNG THỨC n = 22 , ⇒ V = n 22 , ) Câu 2: Cho 0,45 ... Phương trình 2NaOH + H 2SO  Na 2SO + 2H 2O → 0,02mol  → 0, 02 = 0,01mol { nNa2 SO4 = 0, 01mol M Na2 SO4 = 23 x + 32 + 16 x = 1 42 ⇒ khối lượng SO4 mNa2 SO4 = n.M = 0, 01x1 42 = 1, 42 gam Na Vậy ... 0,03 x74 = 2, 22 gam Vậy mct = 2, 22 gam { Mà m dd = m H O + mCaO = 300 + 1, 68 = 301, 68 gam m 2, 22 ct Vậy nồng độ phần trăm Ca(OH )2: ⇒ c% = m x100% = 301, 68 x100% = 0,736% dd Câu 2: Cho 12 gam đồng...
 • 30
 • 6,401
 • 21
một số dạng bài tập hóa học lớp 8

một số dạng bài tập hóa học lớp 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... K2SO4 + H2SO4 37 K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O 38 K2Cr2O7 + HBr CrBr3 + KBr + Br2 + H2O 39 K2Cr2O7 + HCl CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O 40 K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4 Cr2(SO4)3 + K2SO4 ... to 17 H2SO4 + Fe Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O o t 18 H2SO4 + Ag Ag2SO4 + SO2 + H2O 19 Ba(HCO3 )2 + Ca(OH )2 BaCO3 + CaCO3 + H2O 20 Fe2O3 + HNO3 Fe(NO3 )2 + H2O t 21 FexOy + O2 Fe2O3 22 MnO2 + HCl ... Fe(OH )2 + O2 + H2O Fe(OH)3 FeCl2 + NaOH Fe(OH )2 + NaCl MnO2 + HBr Br2 + MnBr2 + H2O Cl2 + SO2 + H2O HCl + H2SO4 10 Ca(OH )2 + NH4NO3 NH3 + Ca(NO3 )2 + H2O 11 Ca(H2PO4 )2 + Ca(OH )2 Ca3(PO4 )2 + H2O...
 • 9
 • 1,711
 • 20
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Hóa học

... : 2a = d + Sè nguyªn tư O : 2b = 3c + 2d §Ỉt a = ⇒ c = 1 /2, d = 2, b = 3 /2 + 2. 2 = 11 /2 Thay a, b, c, d vµo PT: aFeS2 + bO2 -> cFe2O3 + dSO2 FeS2 + 11/2O2 -> 1/2Fe2O3 + 2SO2 Hay: 2FeS2 + 11O2 ... Fe2O3 + H2O KNO3 -> KNO2 + O2 AgNO3 -> Ag + O2 + NO2 Fe + Cl2 -> FeCln FeS2 +O2 -> Fe2O3 + SO2 FeS +O2 -> Fe2O3 + SO2 FexOy + O2 -> Fe2O3 Cu +O2 + HCl -> CuCl2 + H2O Fe3O4 + C -> Fe + CO2 Fe2O3 ... nghiệm 1: 2K + 2HCl → 2KCl + H2 ↑ a a /2 M + 2HCl → MCl2 + H2 ↑ b b a 5, ⇒ số mol H2 = + b = 22 , = 0, 25 ⇔ a + 2b = 0, Thí nghiệm 2: M + 2HCl → MCl2 + H2 ↑ 9/M(mol) → 9/M 11 Theo đề bài: M < 22 , ⇒...
 • 39
 • 18,229
 • 65
các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8-bồi dưỡng học sinh

các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8-bồi dưỡng học sinh

Hóa học

... S : 2a = d + Sè nguyªn tư O : 2b = 3c + 2d §Ỉt a = ⇒ c = 1 /2, d = 2, b = 3 /2 + 2. 2 = 11 /2 Thay a, b, c, d vµo PT: aFeS2 + bO2 -> cFe2O3 FeS2 + 11/2O2 -> 1/2Fe2O3 + Hay: 2FeS2 + 11O2 -> Fe2O3 ... Fe2O3 + H2O KNO3 -> KNO2 + O2 AgNO3 -> Ag + O2 + NO2 Fe + Cl2 -> FeCln FeS2 +O2 -> Fe2O3 + SO2 FeS +O2 -> Fe2O3 + SO2 FexOy + O2 -> Fe2O3 Cu +O2 + HCl -> CuCl2 + H2O Fe3O4 + C -> Fe + CO2 Fe2O3 ... R 2SO4 80 0C 100C 28 , 3 gam gam Giải:S( 80 0C) = 28 , 3 gam ⇒ 1 28 , 3 gam ddbh có 28 , 3g R2SO4 100g H2O Vậy : 1 026 ,4gam ddbh → 22 6,4 g R2SO4 80 0 gam H2O Khối lượng dung dịch bão hồ thời điểm 100C: 1 026 ,4...
 • 38
 • 3,071
 • 7
sáng kiến kinh nghiệm phân dạng và các phương pháp giải bài tập hóa học lớp 8

sáng kiến kinh nghiệm phân dạngcác phương pháp giải bài tập hóa học lớp 8

Lớp 8

... líp m 6 ,2 = = 0 ,2 mol M 31 V 6, 72 nO2= 22 ,4 = 22 ,4 = 0,3 mol nP = to PTHH: 4P + 5O2 LËp tØ lƯ : 0 ,2 = 0,05 < 2P2O5 0,3 = 0,06 VËy Oxi d sau ph¶n øng, tÝnh to¸n theo lỵng ®· dïng hÕt 0 ,2 mol P ... nguyªn d¬ng) Theo bµi ta cã : 64x + 56y = 29 ,6 x /2 + 2y/3 = 0,3  x = 0 ,2 ; y = 0,3  khèi lỵng oxit thu ®ỵc lµ : 80 x + (23 2y:3 ) = 80 0 ,2 + 23 2 0,1 = 39 ,2 gam 3.Bµi to¸n tÝnh hiƯu st cđa ph¶n ... tra bµi tiÕt Líp SÜ sè Giái Kh¸ TB Ỹu-KÐm SL % SL % SL % SL % 8A 35 0 11,4 19 54,3 12 34,3 8D 38 2, 6 15 ,8 23 60,5 21 ,1 8C 35 0 8, 6 21 60,0 11 31,4 III.BiƯn ph¸p thùc hiƯn: Qua qu¸ tr×nh gi¶ng...
 • 15
 • 995
 • 0
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

Hóa học

... tử O : 2b = 3c + 2d Đặt a = ⇒ c = 1 /2, d = 2, b = 3 /2 + 2. 2 = 11 /2 Thay a, b, c, d vào PT: aFeS2 + bO2 -> cFe2O3 + dSO2 FeS2 + 11/2O2 -> 1/2Fe2O3 + 2SO2 Hay: 2FeS2 + 11O2 -> Fe2O3 + 4SO2 Ví dụ ... Fe2O3 + H2O KNO3 -> KNO2 + O2 AgNO3 -> Ag + O2 + NO2 Fe + Cl2 -> FeCln FeS2 +O2 -> Fe2O3 + SO2 FeS +O2 -> Fe2O3 + SO2 FexOy + O2 -> Fe2O3 Cu +O2 + HCl -> CuCl2 + H2O Fe3O4 + C -> Fe + CO2 Fe2O3 ... muối BaCl2 là: m BaCl2 = (24 ,4 + 175,6) x 10,4 = 20 ,8 100 (gam) Số mol muối BaCl2 là: n BaCl2 = n BaCl2 xH 2O = 20 ,8 : 2 08 = 0,1 nH O = 0,1x = (mol) 24 ,4 − 20 ,8 = 0 ,2 18 →x =2 Từ BaCl2 xH2O → Cơng...
 • 56
 • 3,345
 • 53
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Tư liệu khác

... S : 2a = d + Sè nguyªn tư O : 2b = 3c + 2d §Ỉt a = ⇒ c = 1 /2, d = 2, b = 3 /2 + 2. 2 = 11 /2 Thay a, b, c, d vµo PT: aFeS2 + bO2 -> cFe2O3 FeS2 + 11/2O2 -> 1/2Fe2O3 + Hay: 2FeS2 + 11O2 -> Fe2O3 ... Fe2O3 + H2O KNO3 -> KNO2 + O2 AgNO3 -> Ag + O2 + NO2 Fe + Cl2 -> FeCln FeS2 +O2 -> Fe2O3 + SO2 FeS +O2 -> Fe2O3 + SO2 FexOy + O2 -> Fe2O3 Cu +O2 + HCl -> CuCl2 + H2O Fe3O4 + C -> Fe + CO2 Fe2O3 ... R 2SO4 80 0C 100C 28 , 3 gam gam Giải:S( 80 0C) = 28 , 3 gam ⇒ 1 28 , 3 gam ddbh có 28 , 3g R2SO4 100g H2O Vậy : 1 026 ,4gam ddbh → 22 6,4 g R2SO4 80 0 gam H2O Khối lượng dung dịch bão hồ thời điểm 100C: 1 026 ,4...
 • 38
 • 7,268
 • 152
PHÂN DẠNG CÁC LOẠI BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8

PHÂN DẠNG CÁC LOẠI BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8

Hóa học - Dầu khí

... 0,0 72 1 023 ; 1,5 1 023 B 0 ,8 1 023 ; 1 ,2 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 C 0,9 1 023 ; 1,4 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 D 0,9 1 023 ; 1 ,2 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 Bài 2: Cho lượng chất sau: - a, 0 ,25 mol ... lệ % N * NH4NO3 28 hợp chất 100% = 35% % N = 80 (1) * (NH4 )2 SO4 28 100% = 21 ,21 % % N = 1 32 (2) * NH4Cl 28 100% = 26 ,16% % N = 53,5 (3) Bước 2: So sánh tỉ lệ % N Vậy từ (1), (2) ,(3) kết luận hàm ... Cu + H2O 4, 48 = 22 ,4 =0 ,2 mol ; 24 n CuO = 80 =0,3 mol n H2 Theo PTHH tỷ lệ phản ứng H2 CuO 1: Vậy CuO dư : 0,3 - 0 ,2 = 0,1 mol Số mol Cu sinh 0 ,2 mol mCuO = 0,1 80 = g, mCu = 0 ,2. 64 = 12 ,8 g...
 • 16
 • 891
 • 5
Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS

Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS

Khoa học xã hội

... CO2 b, 0 ,2 mol phõn t CaCO3 c, 0, 12 mol phõn t O2 d, 0 ,25 mol phõn t NaCl 2/ S phõn t nhng lng cht trờn ln lt l A 0,9.1 023 ; 1,3.1 023 ; 0,0 72 1 023 ; 1,5 1 023 B 0 ,8 1 023 ; 1 ,2 1 023 ; 0, 72 1 023 ... 1,5 1 023 C 0,9 1 023 ; 1,4 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 D 0,9 1 023 ; 1 ,2 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 Bi 2: 1/.Cho lng cỏc cht sau: a, 0 ,25 mol phõn t N2 b, 0,5 mol phõn t O2 c, 0,75 mol phõn t Cl2 d, ... l % ca N tng * NH4NO3 28 hp cht % N = 100% = 35% (1) 80 * (NH4 )2 SO4 %N= 28 100% = 21 ,21 % (2) 1 32 * NH4Cl %N= 28 100% = 26 ,16% 53,5 (3) Vy t (1), (2) ,(3) kt lun hm lng Bc 2: So sỏnh t l % ca N...
 • 24
 • 11,803
 • 20
Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8

Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8

Khoa học xã hội

... CO2 b, 0 ,2 mol phõn t CaCO3 c, 0, 12 mol phõn t O2 d, 0 ,25 mol phõn t NaCl 2/ S phõn t nhng lng cht trờn ln lt l A 0,9.1 023 ; 1,3.1 023 ; 0,0 72 1 023 ; 1,5 1 023 B 0 ,8 1 023 ; 1 ,2 1 023 ; 0, 72 1 023 ... 1,5 1 023 C 0,9 1 023 ; 1,4 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 D 0,9 1 023 ; 1 ,2 1 023 ; 0, 72 1 023 ; 1,5 1 023 Bi 2: 1/.Cho lng cỏc cht sau: a, 0 ,25 mol phõn t N2 b, 0,5 mol phõn t O2 c, 0,75 mol phõn t Cl2 d, ... l % ca N tng * NH4NO3 28 hp cht % N = 100% = 35% (1) 80 * (NH4 )2 SO4 %N= 28 100% = 21 ,21 % (2) 1 32 * NH4Cl %N= 28 100% = 26 ,16% 53,5 (3) Vy t (1), (2) ,(3) kt lun hm lng Bc 2: So sỏnh t l % ca N...
 • 24
 • 7,302
 • 9
cac dang bai tap don gian lop 8

cac dang bai tap don gian lop 8

Tiếng anh

... GrAngEr(Nhung) Good bye KEY I/ 1.d 2. d 3.a 4.b II/ 1.d 2. b 3.c 4.c III/ 1.answering 2. are going to see 3.is 4.was /didn’t have 5.wrote 6.to come IV/ 1.The weather today is cold enough 2. The radio isn’t small ... ‘enough’ 1.The radio isn’t small I can’t put it in my pocket ………………………………………………………………………………………… 2. The explanation is clear.We can understand ………………………………………………………………………………………… 3.She is beautiful...
 • 5
 • 5,654
 • 36
Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

Khoa học tự nhiên

... dựng tập hoá học nâng cao sử dụng tập hoá học nâng cao dạy học hóa học trường THCS 28 1.3.1 Khái niệm tập hóa học dạy học 28 1.3 .2 Tác dụng tập hóa học dạy học 28 1.3 .2. 1 Ý nghĩa trí dục 29 1.3 .2. 2 ... 1 .2. 3 .2 So sánh 19 1 .2. 3.3 Trừu tượng hoá – khái quát hoá 20 1 .2. 4 Các hình thức tư 21 1 .2. 4.1 Khái niệm 21 1 .2. 4 .2 Phán đoán 21 1 .2. 4.3 Suy lý 22 1 .2. 5 Phát triển tư học sinh dạy học hoá học 23 ... tử 65 2. 2 .8. 2 Xây dựng sử dụng tập hóa học theo phương pháp biện luận để tìm công thức phân tử dạy học trường THCS 65 2. 3 Bài tập áp dụng 2. 3.1 Bài tập tự luận (có lời giải) 68 2. 3 .2 Bài tập trắc...
 • 155
 • 4,259
 • 7
200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

Hóa học

... không? A + O2 CO2 + H2O B + O2 CO2 C + O2 SO2 D + O2 CO2 + H2O + Cl2 E + O2 CO2 + Na2CO3 F + O2 CO2 + H2O + CaO Bài 150: Những công thức cho dới ứng với chất: CH3 O CH3 CH3 CH2 OH CH3 ... HCl Bài 19: Cân phơng trình phản ứng: KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 KClO3 KCl + O2 Fe(OH )2 + O2 + H2O Fe(OH)3 Fe3O4 + Al Fe + Al2O3 Zn + HNO3 đặc Zn(NO3 )2 + NO2 + H2O KMnO4 + HCl KCl + Cl2 + H2O ... hoá học nhận biết bình đựng khí: CH 4, H2, C2H4, CO2 Trình bày phơng pháp hoá học để làm tạp chất: a Loại CO2 khỏi C2H2 b Loại C2H4 khỏi CO2 c Loại C2H5OH khỏi CH3COOH Bài 161: Cho mol Cl2 tác...
 • 27
 • 17,034
 • 763
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

Hóa học

... dịch HCl : A 1,12M 2, 48M B 2, 24M 2, 48M C 1,12M 3 ,84 M D 2, 24M 3 ,84 M 12 Trên đường thành công dấu chân kẻ lười biếng! GV: Nguyễn Viết Xuân Bài 22 Cho 23 ,45 gam hỗn hợp X gồm Ba K vào 125 ml dung dịch ... A B B C B B C D C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A A A C B D A B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B B B D B A B A D GV: Nguyễn Viết Xuân 31 32 33 34 C A B C Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, ... ml dung dịch HCl 0,5M Biết A có tỉ khối so với H2 52 Công thức phân tử A A (H2N)2C2H3COOH B H2NC2H3(COOH )2 C (H2N)2C2H2(COOH )2 D H2NC3H5(COOH )2 Bài 17,7 gam ankyl amin cho tác dụng với dung dịch...
 • 26
 • 14,699
 • 1,016
Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Hóa học - Dầu khí

... Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h ... Kênh học tập Online Page 12 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 13 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 14 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 15 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 16 Vuihoc24h ... Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 10 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 11 Vuihoc24h –...
 • 18
 • 60,409
 • 2,551

Xem thêm