0

Tài liệu về " khóa của lược đồ csdl " 5 kết quả

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 2)

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 2)

Cơ sở dữ liệu

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 2)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. . Dap an Bai tap mon CSDL trang 1 Đ N ÁN !"#$%!&$'()*$#("+$ (,-$ !./$0%12$ $ $ '345$67$$ !"#$%&'(#)"*#
 • 4
 • 15,183
 • 983
Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 3)

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 3)

Cơ sở dữ liệu

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 3)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. . 1 Đ N ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN CSDL Câu 1: Cho sơ đồ ER biểu diễn một phần cơ sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan. chiếu tới DOCGIA(MaTheDocGia) 2 Câu 2 : T lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ đại số ...
 • 3
 • 31,872
 • 944
Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu phần 3

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu phần 3

Cơ sở dữ liệu

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 3)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. . 1 Đ N ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN CSDL Câu 1: Cho sơ đồ ER biểu diễn một phần cơ sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan. chiếu tới DOCGIA(MaTheDocGia) 2 Câu 2 : T lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ đại số ...
 • 3
 • 12,076
 • 260
Đề cương ôn tập môn cơ sở dữ liệu

Đề cương ôn tập môn cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Câu 1: Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị csdl là gì? Cho ví dụ minh hoạCâu 2: Các thành phần của một hệ csdl là gì? Cho ví dụ minh hoạCâu 3: Mô hình cơ sở dữ liệu ? Cho ví dụ minh hoạCâu 4: Nêu các khái niệm về quan hệ, lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho ví dụ minh hoạCâu 5: Trình bày các phép toán trên mô hình quan hệ (Phép hợp, giao, chọn, chiếu, kết nối, trừ, ...
 • 3
 • 3,479
 • 62
BÀI TẬP TÍNH KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

BÀI TẬP TÍNH KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

Cơ sở dữ liệu

... K = {ABCD} Bài 7.8 Tìm khóa biết: U = ABCDE F = {AB -> DE, E -> AD, D -> C} Giải: Đặt: - T = {ABDE} P = {ACDE} K = UP Ta được: K = {B}, T ∩ P = {ADE} Tính K+ ta có: K+ = {B} U Ta tính: K = (UP)... = {BE} Bài 7.9 Tìm khóa biết: U = ABCDEG F = {AB -> C, G -> A, C -> B, ABD -> E} Đặt: - T = {ABCDEG} P = {CABE} K = UP Ta được: K = {DG}, T ∩ P = {CABE} Tính K+ ta có: K+ = {DGA} U Ta tính: K... = ...
 • 6
 • 9,135
 • 78