0

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 2)

4 15,186 983

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2013, 16:48

Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (Phần 2)Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập kèm đáp án và bài thảo luận môn cơ sở dữ liệu. Dap an Bai tap mon CSDL trang 1 Đ N ÁN !"#$%!&$'()*$#("+$ (,-$ !./$0%12$ $ $ '345$67$$ !"#$%&'(#)"*# +,-#./01# 8(/98!($: 388 ;$#<=88;$1>=953?$ /8(/@*A/$: 3/@ ;$#<=/@?$ 8!(1!/$: 381 ;$/B3C81;$ 3/@?$ 0#81$: 381;$ 30# ;$ 388;$%>2D>=B?$ $ 6767$@5<EF$G3HG$G3ID$%J2$GK>$L5<EFM$ /2#,"/3!#."4#5/63#78"39#3/:;#<==>#7!?"#;/@7#!/A39B#CD?47#8/E39#F"/3!#."4#5/63#G# +"-0"39#H#,"3ID/B#J?47#K0/L#!D?M3#7!N#9"*;#O/P#QQR#S?T3#QQ#U/A#7"M39#F"/3!#."4#5/63B# # %A2A0#$KK7N3KK;$F<=KK;$ODN:O>PD>=BQR>=B53?$$(%$ROL3=$ ST! $K3=BK>3$KK;$K>3R>=$KR;$GFKR$$GF$ $$$$U8ATA$KK7N3KKVGF7N3KK$$ $$$$$$$$$(/1$KR7N3KRVGF7N3KR$$ $$$$$$$$$$$$$$(/1$WA(T:=B3CKR?VXYYZ$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$9T!-+$'W$KK7N3KK;$F<=KK$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!T1AT$'W$%- :O>PD>=BQR>=B53?$ # 52#V!/T3#UD?T3#U/A#."4#$%&'39#!"6/#)&3#5/63#78"39#7!/639#=>#3/:;#<==>#F"#!"'#W!0'#78/6(!B# S!"T39#7D3#9"*;1#O/P#VXR#S?T3#VXR#+"4#$%&'39#!"6/#)&3#W!0'#78/6(!R#./YW#Z?4W#7!?"#."4# $%&'39#9D/L;#F/*3B# # %A2A0#$=[7N3=[;F<==[;$G>D=F:N3KR?$(%$O>\PD>=B\KR\L3=$ ST! $=K3=[5<=$=[;K>3R>=$KR$ $$$$$U8ATA$=[7N3=[VKR7N3=[$$ $$$$$$$$$$(/1$WA(T:=B3CKR?VXYYZ$(/1$ !/#8:=B3CKR?VYZ$ $$$$$$$$$$$$$$$$$9T!-+$'W$=[7N3=[;F<==[$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!T1AT$'W$0!-/#:N3KR?$1A%0$ # (2#Q/A39#!"6/#("6#)&3#9D/6#$&63#3!/47#$/A#!/A39#!"6/#3/A"[#V?40#("6#3!D?*0#;/@7#!/A39#3!%# 7!?4R#\?47#K0/L#./YW#Z?4W#7!?"#S?T3#QQB# # %A2A0#$887 (88;$#A/88$ST! $8(/98!($88$ $$$$$$U8ATA$1!/9*(V:%A2A0#$ (]:1!/9*(?$ST! $8(/98!(?$ $$$$$$$$$$$$!T1AT$'W$#A/88$ Dap an Bai tap mon CSDL trang 2 8>3GM$ %A2A0#$887 (88;$#A/88$ST! $8(/98!($88$ $$$$$$U8ATA$1!/9*($^V$(22$:%A2A0#1!/9*($ST! $8(/98!(?$ $$$$$$$$$$$$!T1AT$'W$#A/88$ # F2#,/3!#./6(!#3!/T3#UD?T3#(!%/#7%A39#W!0'#78/6(!#5/63#;"]7#!"6/#)&3#3/A"#(/LB# # %A2A0#$/@7 (/@;$#A//@$$ $$$ST! $/8(/@*A/$/@$ $$$$$$$U8ATA$ (/@$/!#$*/$:%A2A0#$1*%#*/0#$ (/@$ST! $8!(1!/?$$ # ?2#S"M39#F"/3!#."4#5/63#78"39#7!/639#=>^<==>#(0L/#;/@7#!/A39#("6#7?T3#_D`QaVb#cIdB# CD?47#8/E39#F"/3!#."4#5/63#G#+"-0"39#H#,"3ID/B#S!"T39#7D3#9"*;1#S?3QQR#S"39,+B# # %A2A0#$ 388;$#<=88;$%- :%!2-!/9Q1!/9*(?$(%$1%'(/$ $$$$$ST! $0#81$0#;$8(/98!($88;$8!(1!/$81$ $$$$$$$$$$U8ATA$817 (81V0#7 (81$$ $$$$$$$$$$$$$$$$(/1$0#7 (88V887 (88$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$(/1$#A/88V_5+8!/A$`9_$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(/1$WA(T:/9(W81?VXYYZ$(/1$ !/#8:/9(W81?VYZ$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9T!-+$'W$0#7 (88;$#<=88$$$$$$$ # e2#,"/3!#."4#5/63#78"39#(/6(#!"6/#)&3#F"#3!/T3#UD?T3#("6#7?T3#_f0g3!#Q0"39d#W!0'#78/6(!B# S!"T39#7D3#9"*;1#O/Q,R#V9/gQ,R#,"/3!#."4B#J?47#K0/L#./YW#Z?4W#7!?"#F"/3!#."4#9D/L;# F/*3B# # %A2A0#$817 (81;$/9(W81;$%- :%!2-!/9Q1!/9*(?$(%$1%'(/$ $$$$$$$ST! $8!(1!/$81;$0#81$0#;$/8(/@*A/$/@;$8(/98!($88$ $$$$$$$$$$$$$$$U8ATA$817 (81V0#7 (81$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$(/1$0#7 (88V887 (88$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(/1$/@7 (/@V817 (/@$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(/1$#A//@V_JDC=K$8D>=B_$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9T!-+$'W$817 (81;$/9(W81$$$$$$ ## 92#,/3!#./6(!#3!/T3#UD?T3#\!"T39#W!0'#78/6(!#!"6/#)&3#3/A"#78"39#7!/639#=>^<==>B# # %A2A0#$/@7 (/@;$#A//@$$ $$ST! $/8(/@*A/$/@$ $$$$$$$U8ATA$ (/@$/!#$*/$$ $$$$$$$$$$$$:%A2A0#$1*%#*/0#$ (/@$ST! $8!(1!/$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$U8ATA$WA(T:/9(W81?VXYYZ$(/1$ !/#8:/9(W81?VYZ?$$ Dap an Bai tap mon CSDL trang 3 # !2#,/3!#./6(!#!/A39#!"6/#(!%/#7%A39#)%&'(#5/63B# # %A2A0#$887 (88;$#A/88$$ $$$$$$$$ST! $8(/98!($88$$ $$$$$$$$$$$$$U8ATA$ (88$/!#$*/$:%A2A0#$ (88$ST! $0#81?$ # 67X7$@5<EF$L5<aD$FKbHG$c3d5$O>E$eD3=$K<f#(!"#5D?47#;/P#."4R#7?T3#(0L/#(/6(#3!/T3#UD?T3#W!0'# 78/6(!#(/6(#!"6/#)&3#5/63#!/A39#;/@7#!/A39#_.0/dB## # π MANV, TENNV (NHANVIEN h ❃  h (HOADON h ❃  h TENHH=’sua’ (HANGHOA h ❃  h CTHD))) ## 67`7$@5<EF$L5<aD$FKbHG$c3d5$O>E$eD3=$K<f$(!"#5D?47#;/P#."4R#7?T3#(0L/#(/6(#!/A39#!"6/#5/63# 78"39#39/Ag#ci^i<^<==j# # MAHH,TENHH (HANGHOA h ❃  h (CTHD h ❃  h NGAYHD=’31/12/2007’ HOADON)) # '345$XM$g3HG$ch=K$iKDd$FKD>fG$K34N7$$ X767$ !"#$%&'(#)"*#K0/3#!?]#fklC ,bIQ2#U/A#7/]W#(/6(#W!0'#7!0"](#!/A;# m#G#n#lC#à# # #C#à#,# # ,#à#b# b#à#IQ# #I#à#l#o# `!0'#7!0"](#!/A;#CI#à#b#("6#)%&'(#.0g#8/#7%A#m#\!"T39[# !%639#;D3!B# $ Sp3!#5/"#)"639#kCI2 q #G#CI,l bQ# ➱ #bB#X/]g#CI#à#b#)%&'(#.0g#8/#7%A#m# $ $ X7X7$ !"#$%&'(#)"*#K0/3#!?]#fk#rsJ-OVa2#U/A#7/]W#(/6(#W!0'#7!0"](#!/A;# m#G#n#rs#à#J### #s#à#-### #J-#à#O## JO#à#Va## #Và#r##o# `!0'#7!0"](#!/A;#sV#à#O#("6#)%&'(#.0g#8/#7%A#m#\!"T39[# !%639#;D3!B# # Sp3!#ksV2 q GsV-rJOa# ➱ #O#3?T3#sVàO#)%&'(#.0g#7%A#m# $ Dap an Bai tap mon CSDL trang 4 '345$`M$g3HG$ch=K$R3d=B$GKD3a=$GDj3$PbkdG$c>l$eD3=$K<f7$$ `767$ !"#$%&'(#)"*#K0/3#!?]#fklC ,bIQr2#U/A#7/]W#W!0'#7!0"](#!/A;#m# m#G#n#lC#à#,b# # #à#lC,b# #I#à#Q# #lCr#à#Q## #Cr#à#IQ#o# # t#u/6(#)N3!#nr o#$/A#\!"6/#(0L/#$%&'(#)"*B# t#u/6(#)N3!#F/'39#(!0/M3#(0L/#$%&'(#)"*B# SD́3!#nr o q #G#nr lC,bo# n#r lC,b#o q #G#n#r lC,bIQ#o#G#f q # Gv#r #$/A#.D?T0#\!"6/R#U/A#(/6(#7/]W#("3#(0L/#r #7!"L/1# nro q #G#nro#Gv#\!"T39#$/A#.D?T0#\!"6/###### n o q #G#n lC,bo#Gv#\!"T39#$/A#.D?T0#\!"6/###### Gv#r ##$/A#7"4D#7!D?M0#Gv#r #$/A#\!"6/###### # ,"#e<1#lC,b#W!0'#7!0"](#\!"T39#)/*g#)0L#U/A"#\!"6/#à#J!"T39#)/'7#F/'39#(!0/M3#<#à# ,/'39#(!0/M3#i# # `7X7$ !"#$%&'(#)"*#K0/3#!?]#fk ,X-IS`V2#U/A#7/]W#W!0'#7!0"](#!/A;#m# m#G#n#X#à# ,-I# # ,#à#-I## #S#à#`# # ,V#à#`# #,V#à#S`#o# # t#u/6(#)N3!#nXVo#$/A#\!"6/#(0L/#$%&'(#)"*B# t#u/6(#)N3!#F/'39#(!0/M3#(0L/#$%&'(#)"*B# # SD́3!#nXVo q #G#nXV ,-Io# n#XV ,-I#o q #G#n#XV ,-IS`#o#G#l778.kf2# Gv#XV#$/A#.D?T0#\!"6/R#U/A#(/6(#7/]W#("3#(0L/#XV#7!"L/1# nXo q #G#nX ,-Io#Gv#\!"T39#$/A#.D?T0#\!"6/###### nVo q #G#nVo#Gv#\!"T39#$/A#.D?T0#\!"6/###### Gv#XV##$/A#7"4D#7!D?M0#Gv#XV#$/A#\!"6/###### # ,"#ei#3?T3# ,-I#W!0'#7!0"](#\!"T39#)/*g#)0L#U/A"#\!"6/#à#\!"T39#)/'7#,/'39#(!0/M3#<# à#,/'39#(!0/M3#i# . Dap an Bai tap mon CSDL trang 1 Đ N ÁN !"#$%!&$'()*$#("+$ (,-$ !./$0%12$ $ $ '345$67$$ !"#$%&'(#)"*#
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án một số bài tập mẫu môn cơ sở dữ liệu (phần 2) ,

Từ khóa liên quan