0

Tải Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ - HoaTieu.vn

1 3 0
  • Tải Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ - HoaTieu.vn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:12

Tuy nhiên, đến nay, đã …… ngày kể từ ngày hồ sơ của tôi được tiếp nhận/ thực hiện nộp lệ phí theo biên lai …… ngày … tháng … năm …., tôi vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Mẫu đơn khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ - HoaTieu.vn