0

Giáo án Địa 7 tuần 17 tiết 31 33

7 3 0
  • Giáo án Địa 7 tuần 17 tiết 31 33

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 06:02

- Hiểu được các hoạt động nông nghiệp và công nghiệp với kĩ thuật lạc hậu của châu Phi đã có tác động xấu đến môi trường.. Kĩ năng - Đọc, phân tích lược đồ để hiểu rõ sự phân bố các ngàn[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa 7 tuần 17 tiết 31 33

Hình ảnh liên quan

* Mục tiêu: - Phát biểu được đặc điểm công nghiệp và tình hình phát triển công - Giáo án Địa 7 tuần 17 tiết 31 33

c.

tiêu: - Phát biểu được đặc điểm công nghiệp và tình hình phát triển công Xem tại trang 6 của tài liệu.