0

Tải Mẫu tờ trình quy hoạch quản lý cán bộ trường học - HoaTieu.vn

2 7 0
  • Tải Mẫu tờ trình quy hoạch quản lý cán bộ trường học - HoaTieu.vn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:14

đã tổ chức quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ theo đúng Hướng dẫn, phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị, cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở từng chức danh trên cơ sở tiêu chuẩn [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Mẫu tờ trình quy hoạch quản lý cán bộ trường học - HoaTieu.vn