0

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

208 0 0
  • PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:11

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ PHẦN HAI (Kinh) Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, thị đẳng chư đại Bồ Tát (Chánh Kinh: Và vị Bồ Tát Ma Hát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, với vị đại Bồ Tát thế) Trong Tự Phần có Tín Nguyện Hạnh, đoạn trước mười sáu vị Thanh Văn nhằm khuyến tín (khun phát khởi lịng tin) Ở đây, hàng Bồ Tát, hai vị Bồ Tát nêu tên nhằm khuyên phát nguyện “Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử”: Phật tử nhiều, giống Đế vương đông con, phải chọn người làm Thái Tử để kế thừa vua tương lai Nhà Phật dùng tỷ dụ nên có danh xưng Pháp Vương Tử Trong vị Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát (Mjuśrī) trí huệ bậc Trong hội Hoa Nghiêm, phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đồng thời phát nguyện Hai vị trợ thủ Tỳ Lô Giá Na Phật Thế Giới Hoa Tạng, hai vị Bồ Tát với Tỳ Lô Giá Na Phật gọi Hoa Nghiêm Tam Thánh Trong phần trên, A La Hán phát nguyện cầu sanh Thế Giới Cực Lạc Sau PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ sanh Tây Phương, đoạn dứt hai thứ sanh tử (Biến Dịch Phần Đoạn), tiếp nhận dạy bảo A Di Đà Phật, viên thành Phật đạo, điều cịn hiểu Chứ Văn Thù Phổ Hiền bậc Đẳng Giác Bồ Tát hội Hoa Nghiêm, bậc bổ xứ thành Phật sau này, Ngài sanh Tây Phương để làm gì? Nếu Tây Phương Thế Giới chẳng vượt trỗi Thế Giới Hoa Tạng, hai Ngài sanh chẳng có mảy may ý nghĩa chi cả! Do đây, biết rằng: Bất luận tu học Pháp Môn Phật Pháp, đến cuối cùng, chỗ quy túc Thế Giới Hoa Tạng Sau sanh Hoa Tạng, gặp Văn Thù, Phổ Hiền, Ngài lại khuyên hành giả niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quý vị suy nghĩ kỹ càng: Chúng ta đường thẳng, khơng cần phải vịng khúc quanh lớn sang Hoa Tạng trước, gặp Pháp Mơn bận tâm tới Có kẻ hồi nghi, Pháp Mơn tốt đẹp thế, Phật cịn phải nói nhiều Pháp Mơn vậy? Phải biết rằng: Pháp Mơn nhằm nói với kẻ duyên chín muồi, thành Phật! Nếu chưa đến giai đoạn thành Phật, đành học Pháp Môn Đại Thừa rộng lớn, tinh vi, sâu xa khác Trước kia, tơi nẩy sanh tín tâm Pháp Mơn Niệm Phật đọc Kinh Hoa Nghiêm, thấy Văn Thù, Phổ Hiền Thiện Tài đồng tử phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nghiêm túc phản tỉnh, PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ suy nghĩ cặn kẽ, quay đầu lại, buông bỏ Kinh Giáo, sốt sắng tu học Pháp Môn Nếu vị ban cho tơi khải thị, dù thầy có buốt lịng rát miệng khun dạy, tơi khó thể tiếp nhận A Dật Đa (Ajita) Di Lặc Bồ Tát (Maitreya) Trong Hiền Kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật vị Phật thứ tư, Di Lặc Bồ Tát vị Phật thứ năm Ngài “hậu bổ Phật” (vị Phật kế tiếp), Đâu Suất nội viện Có kẻ bịa chuyện Phật Thích Ca thối vị, Phật Di Lặc cầm quyền, hoàn toàn ăn nói nhảm nhí! Theo Kinh Di Lặc Hạ Sanh, tính theo thời gian năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn (567.000.000) năm sau, Di Lặc Bồ Tát giáng sanh thành Phật nhân gian Ngài Trời Đâu Suất (Tusita) Cõi Trời Đâu Suất có thọ mạng bốn ngàn năm, ngày Trời Đâu Suất bốn trăm năm nhân gian Đem bốn ngàn nhân với ba trăm sáu mươi nhân với bốn trăm (tức 576.000.000 năm), tính thời gian Di Lặc Bồ Tát giáng sanh nhân gian Trong Kinh Vô Lượng Thọ, nửa đầu, Ngài A Nan đương cơ, nửa sau Ngài Di Lặc đương Có người mong sanh lên Trời Đâu Suất, thân cận Di Lặc Bồ Tát, tương lai Ngài Di Lặc hạ sanh nhân gian, theo Ngài hoằng hóa gian Nhưng Trời Đâu Suất hoàn toàn chẳng dễ sanh về, phải có cơng phu định lực Đã thế, Ngài Di Lặc chuyên gia Duy PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ Thức, môn đình cao, phải tu Duy Tâm Thức Định, tu thành cơng sanh được! Hãy nên biết rằng: Sanh Tây Phương, làm đệ tử Phật Di Đà, Di Lặc Bồ Tát đệ tử Di Đà, người Vãng Sanh Cực Lạc mang thân phận bạn học Di Lặc Bồ Tát, đến thăm Đâu Suất nội viện lúc Danh hiệu Càn Đà Ha Đề (Gandhahastin) có nghĩa Bất Hưu Tức (không ngơi nghỉ), danh hiệu Thường Tinh Tấn có nghĩa khơng gián đoạn, khơng xen tạp, khơng hồi nghi, tinh khơng lui sụt Nêu tên hai vị Bồ Tát nhằm khuyên nên hành trì (Giải) Bồ Tát Ma Ha Tát, thử vân Đại Đạo Tâm, thành tựu chúng sanh, nãi Trí Bi song vận, tự tha kiêm lợi chi xưng Phật vi Pháp Vương, Văn Thù thiệu Phật gia nghiệp, danh Pháp Vương Tử Bồ Tát chúng trung, trí huệ đệ Phi dũng mãnh Thật Trí, bất chứng giải Tịnh Độ Pháp Môn, cố cư sơ Di Lặc đương lai thành Phật, cư Đẳng Giác, dĩ cứu cánh nghiêm tịnh Phật quốc vi yếu vụ, cố thứ liệt Bất Hưu Tức giả, khống kiếp tu hành, bất tạm đình cố Thường Tinh Tấn giả, tự lợi, lợi tha, vô bì quyện cố Thử đẳng thâm vị Bồ Tát, tất giai cầu sanh Tịnh Độ, dĩ bất ly kiến Phật, bất ly văn pháp, bất ly thân cận cúng dường chúng tăng, nãi tốc tật viên mãn Bồ Đề cố (Giải: Bồ Tát Ma Ha Tát, cõi dịch Đại Đạo Tâm, từ ngữ để gọi bậc “thành tựu chúng sanh, vận dụng Bi Trí, tự lợi, lợi PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ tha” Phật Pháp Vương, Văn Thù nối tiếp gia nghiệp Phật, nên gọi Pháp Vương Tử Trong vị Bồ Tát, Văn Thù trí huệ bậc Nếu khơng có Thật Trí dũng mãnh, chẳng thể chứng giải Pháp Môn Tịnh Độ, nên xếp Ngài vào đầu danh sách vị Bồ Tát Ngài Di Lặc tương lai thành Phật, bậc Đẳng Giác Do rốt nghiêm tịnh cõi Phật nhiệm vụ cần kíp, nên nêu tên Bất Hưu Tức tu hành từ bao kiếp lâu xa, chẳng tạm nghỉ Thường Tinh Tấn tự lợi, lợi tha, không mệt mỏi Những vị Bồ Tát thuộc địa vị sâu xa cầu sanh Tịnh Độ, chẳng lìa thấy Phật, chẳng lìa nghe pháp, chẳng lìa thân cận cúng dường chúng tăng, để mau chóng viên mãn Bồ Đề vậy) “Bồ Tát” tiếng Phạn, gọi tắt Bồ Đề Tát Đỏa (Boddhisattva) Người Hoa thích đơn giản, văn tự ngôn ngữ trọng đơn giản, trọng yếu, rõ ràng Huyền Trang Đại Sư dịch Giác Hữu Tình, dịch theo lối cổ (cách dịch trước thời Ngài Huyền Trang) Đại Đạo Tâm Chúng Sanh, nhằm bậc chân chánh phát nguyện tu học, muốn viên thành Vô Thượng Đại Đạo Ma Ha (Mahā) Đại, vị thuộc địa vị Tam Hiền gọi Bồ Tát, Đăng Địa Bồ Tát gọi Bồ Tát Ma Ha Tát Thanh Văn, Duyên Giác có tâm tự lợi, chẳng chủ động giúp đỡ chúng sanh, nên gọi Tiểu Thừa Bồ Tát chủ động hóa độ chúng sanh vơ điều kiện, vận dụng Bi lẫn Trí Trong Kinh này, nhân vật đại biểu hàng Bồ Tát không nhiều, kể PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ bốn vị “Phật vi Pháp Vương”: Trong pháp, Phật đắc đại tự tại, nên gọi Pháp Vương, tiếng tôn xưng với ý nghĩa tỷ dụ Văn Thù trí huệ bậc nhất, kế thừa nghiệp giáo hóa chúng sanh Đức Phật, thế, gọi “Pháp Vương Tử” (con đấng Pháp Vương) Sự dạy học truyền thừa Phật Pháp coi trí huệ bậc Huệ mục tiêu cuối cùng, bậc Phật Pháp Giới Định phương thức, phương pháp thế, Phật học gọi “trí huệ chi học” (cái học trí huệ) Trí huệ, thần thơng, đức vị Bồ Tát giống nhau, bình đẳng, nhằm biểu thị pháp, vị Bồ Tát nêu gương sở trường riêng, chẳng hạn Ngài Văn Thù trí huệ bậc Pháp Mơn Niệm Phật cần phải có trí huệ cao độ tiếp nhận Chúng ta nghe tới Pháp Môn liền sanh đại hoan hỷ, phát đại nguyện, y giáo phụng hành, chọn lựa theo trí huệ cao nhất, chẳng khác Văn Thù Bồ Tát Ngài Xá Lợi Phất Trí huệ Thật Trí, khơng phải trí huệ thông minh gian Do vậy, Ngài Văn Thù nên tên “Di Lặc” tiếng Phạn, có nghĩa Từ Bi Vì thế, Ngài cịn gọi Từ Thị Di Lặc họ, A Dật Đa tên Các vị đồng tu học Phật ngày niệm kệ hồi hướng có câu “nguyện dĩ thử công đức, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ” (nguyện đem công đức này, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ), trang nghiêm nào? Di Lặc Bồ Tát PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ lấy rốt trang nghiêm tịnh cõi Phật làm nhiệm vụ trọng yếu A Di Đà Phật từ bi hoan nghênh sanh Tây Phương Thế Giới, cịn có nhiều vị Bồ Tát tịnh trang nghiêm cõi Phật Nếu không tịnh biến cõi thành nhiễm, cõi dung nạp chúng ta? Hãy nên biết rằng: Trang nghiêm cõi Phật phải thực tại, tâm tịnh cõi tịnh Vì niệm Phật? Vì đọc Kinh? Mục đích muốn sửa đổi tâm ô nhiễm thành tâm tịnh Thân chánh báo, cõi nước y báo Nếu tâm niệm Phật, đọc Kinh chẳng tịnh, biến thành phước báo, báo tương lai lục đạo, chẳng thể thoát khỏi tam giới Từ Thị Bồ Tát vị Phật Thế Giới Sa Bà, địa vị Đẳng Giác, Ngài đại từ đại bi Trong nhà Phật, từ bi thêm vào chữ Đại nhằm rõ lòng từ bi bình đẳng, tịnh Tâm có phân biệt sai khác chẳng tịnh Hai thứ phước huệ trang nghiêm trọn đủ điều kiện tất yếu để Vãng Sanh Tịnh Độ Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí huệ, Ngài Di Lặc tượng trưng cho phước đức trang nghiêm Hai vị Bồ Tát sau nhằm khuyến hành (khuyên hành trì) Bất Hưu Tức tu hành chẳng biếng nhác, bê trễ Người Trung Quốc thường nói: “Nhất nhật bộc chi, thập nhật hàn chi” (Một ngày nóng, mười ngày lạnh) Chẳng hạn như, ngày dụng cơng bốn cịn có hai mươi gián đoạn Ở Ấn PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ Độ vào thời cổ, thời gian chia thành đêm ba thời, ngày ba thời Ban ngày chia thành Sơ Nhật Phần, Trung Nhật Phần, Hậu Nhật Phần ban đêm chia thành Sơ Dạ Phần, Trung Dạ Phần, Hậu Dạ Phần Trước kia, Trung Quốc, thời gian chia thành mười hai đơn vị, dùng Tý, Sửu, Dần, Mão (Mẹo), Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi để phân định mười hai Thời Thần Hiện thời áp dụng quy cách “ngày đêm gồm hai mươi bốn tiếng đồng hồ” Một Thời Ấn Độ bốn thời Trung Quốc Lúc Đức Phật thế, người xuất gia ngủ khoảng Trung Dạ Phần, tức mười đêm ngủ, hai sáng phải thức dậy, họ ngủ bốn tiếng đồng hồ thuộc Trung Dạ Phần, có hai mươi để tu hành Nếu muốn có thành tựu, chẳng thể khơng tận dụng thời gian dũng mãnh dụng cơng Ngồi ra, cịn phải học theo Thường Tinh Tấn Bồ Tát, tự tu tự lợi, phải giúp đỡ người khác, lợi người tự lợi Trong tâm tịnh chẳng nhiễm mảy trần, khơng có chấp trước, mất, ngạo nghễ, ngã mạn, đạt đến mức “làm mà không làm, tam ln thể khơng”, có không mệt mỏi Bốn vị Đại Sĩ vừa nêu tên Văn Thù v.v Đẳng Giác Bồ Tát, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ Sanh Tịnh Độ có điều tốt đẹp Thứ chẳng lìa thấy Phật, thứ hai PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ chẳng lìa nghe pháp, thứ ba thân cận cúng dường hải hội đại chúng, lại cịn mau chóng viên mãn đạo Bồ Đề Lấy Đẳng Giác Bồ Tát để nói Ngài có lực đến mười phương cõi nước lúc nào, phải sanh Thế Giới Cực Lạc? Kinh Hoa Nghiêm nói bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân Đại Sĩ theo Phổ Hiền Bồ Tát cầu sanh Tịnh Độ, cho thấy Tây Phương nơi có quang cảnh ngoạn mục khôn sánh, cho thấy sanh Tây Phương thấy Phật, nghe pháp, thân cận chư thiện tri thức, không gián đoạn phút, giây nào, nêu rõ Tây Phương có hồn cảnh đặc biệt thù thắng Đẳng Giác Bồ Tát có lực đến Mười Phương Thế Giới cơng đức Chư Phật, khó tránh khỏi có lúc bị gián đoạn Thích Ca Mâu Ni Phật trụ bảy mươi chín năm, giảng Kinh ba trăm hội, thuyết pháp bốn mươi chín năm, thời gian trọn chẳng dài Pháp vận Ngài có vạn hai ngàn năm Sau thời gian khơng cịn Phật Pháp, phải đợi năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn năm sau Di Lặc Phật hạ sanh, có Phật Pháp Thời gian gián đoạn chừng dài quá! Trong cõi Phật khác giống Người cõi Tây Phương thọ mạng vơ lượng, dù nói theo mặt lý luận hữu lượng Sau A Di Đà Phật diệt độ, Quán Thế Âm Bồ Tát kế thừa vị Phật, A Di Đà Phật nhập diệt, Kinh Vơ Lượng Thọ nói rõ ràng: Ngài Mục Liên thần thông rộng lớn, hai mươi bốn PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 10 tiếng đồng hồ tính số lượng chúng sanh Thế Giới Sa Bà Giả sử chúng sanh Mười Phương Thế Giới thành Duyên Giác, thọ đến vạn ức năm, thần thông giống Ngài Mục Kiền Liên, trọn hết tuổi thọ tính tốn khơng có cách tính thọ mạng Vơ Lượng Thọ Phật Do biết rằng: Cõi Tây Phương thọ mạng vơ lượng, đường Bồ Đề chẳng có mảy may chướng ngại nào, Đẳng Giác Bồ Tát muốn mau chóng viên thành Phật đạo nên nguyện Vãng Sanh Tây Phương (Kinh) Cập Thích Đề Hồn Nhân đẳng, vơ lượng chư thiên đại chúng câu (Giải) Thích Đề Hồn Nhân, thử vân Năng Vi Chủ, tức Đao Lợi thiên vương Đẳng giả, hạ đẳng tứ vương, thượng đẳng Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa, Sắc, Vơ Sắc, vô lượng chư thiên dã Đại chúng câu, vị thập phương thiên nhân, bát Tu La, nhân, phi nhân đẳng, vô bất dự hội, vô phi Tịnh Độ Pháp Môn sở nhiếp chi dã Thông Tự cánh (Chánh Kinh: Và Thích Đề Hồn Nhân v.v vơ lượng chư thiên đại chúng nhóm họp Giải: Thích Đề Hoàn Nhân, cõi dịch Năng Vi Chủ, tức vua cõi Trời Đao Lợi Chữ “đẳng”: Phía Trời Tứ Vương, phía tầng Trời Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa, PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 194 tánh Tiểu Thừa, giới hạn người Sơ Quả, Phật giúp cho người chứng Sơ Quả Nếu cực hạn Tứ Quả Phật giúp cho người đạt đến A La Hán Đối với thứ giới hạn sai biệt chúng sanh, Phật biết tường tận, giáo hóa người đạt nguyện vọng họ 7) Tri thiết chí xứ đạo trí lực: Đây nói vị Có nghiệp nhân nào, tương lai đạt đến đạo nào, Như Lai biết trọn khắp thật Như người gian chưa thoát khỏi lục đạo mục tiêu giáo học ngăn ngừa chúng sanh tạo tác ác nghiệp, đọa nhập tam đồ Vì ác đạo khổ, dễ vào, khó Nếu người có tánh nhân, thiên, nói Ngũ Giới, Thập Thiện, thuận theo nguyện họ Đây ứng theo mà lập cách giáo hóa Do thấy rằng: Đại Thừa nói Phật chẳng độ chúng sanh, Phật làm Tăng Thượng Duyên, dạy đường tu hành, tài đối tượng mà lập cách dạy dỗ, trọn chẳng miễn cưỡng, thật ra, người Đức Phật giáo hóa tự độ 8) Tri túc mạng vơ lậu trí lực: Tức trí thơng đạt, hạnh viên mãn Quỷ thần có thần thơng, lực họ hữu hạn Trung Quốc có thuyết cầu cơ, linh quỷ giáng đàn chuyển bút, quỷ biết chuyện xảy tháng một, hai năm Đối với thứ túc mạng chúng sanh, Như Lai PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 195 biết tình trạng sanh tử từ đời trăm ngàn vạn đời, biết trọn khắp, thật 9) Tri thiên nhãn vơ ngại trí lực: Thiên nhãn Phật tận hư không, trọn pháp giới, q khứ, tại, vị lai, khơng chẳng thấy, khơng chẳng biết La Hán có Thiên Nhãn Thông, cần phải tác ý Hơn nữa, thấy tiểu thiên Thế Giới, vượt phạm vi dù có nhìn thật kỹ khơng thấy, họ cịn có Trần Sa Vô Minh gây chướng ngại, họ đoạn Kiến Tư phiền não Chỉ có thiên nhãn Phật thấy vơ tận Thế Giới q khứ, vị lai lâu xa 10) Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực: Đây Lậu Tận Thơng Lậu tên gọi khác phiền não Tự biết Kiến Tư, Trần Sa, Vô Minh đoạn sạch, chẳng cần phải hỏi khác, thành tựu đại giác viên mãn Mười loại “bổn năng” (năng lực sẵn có) mình, vốn có sẵn Ngồi bổn chẳng có pháp để đắc Tiếp theo Vơ Úy, Như Lai giáo hóa chúng sanh mà nói thành bốn Vơ Úy, tức trí huệ, đức viên mãn, liền giáo hóa hài hịa: 1) Nhất Thiết Trí Vơ Sở Úy: Khơng chẳng biết, khơng chẳng thể Bất chẳng thể bắt bí Trên thực tế, PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 196 lực sẵn có Thuở ấy, có người toan trắc nghiệm Thích Ca Mâu Ni Phật, hỏi Ngài có lá, Phật trả lời Sai người kiểm rõ, nhiên chẳng sai Những chuyện Kinh ghi chép nhiều 2) Lậu Tận Vô Sở Úy: Mơn thứ (tức Nhất Thiết Trí Vơ Sở Úy) trí huệ viên mãn, mơn thứ hai Như Lai đoạn phiền não, đức hạnh viên mãn Phật có đức lớn, đại chúng chẳng sợ hãi 3) Thuyết Chướng Đạo Vô Sở Úy: Tà tri tà kiến thường nói gian thuộc chướng đạo, người đời không biết, chẳng thể phân biệt tà, chánh Do vậy, thời gian tu hành dài, chuyện gây chướng đạo nhiều, chướng ngại tu trì Cao Tăng Truyện, Cư Sĩ Truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục khơi gợi đạo tâm chúng ta, người ta thành tựu, cịn chẳng thể thành tựu Nếu tiêu trừ chướng ngại có hy vọng thành công Phật biết sâu xa chuyện này, Kinh, Ngài thường nhắc tới nhân duyên gây chướng đạo 4) Thuyết Tận Khổ Đạo Vô Sở Úy: Tam giới khổ, ngồi tam giới có khổ Bậc Đẳng Giác Bồ Tát cịn có phẩm sanh tướng vơ minh chưa phá, khổ Dùng phương pháp để tiêu trừ khổ sẽ? Phật biết phương pháp ấy, liền nói cách hết khổ khơng sợ hãi Phật dạy chúng sanh lìa khổ vui, chúng sanh bao PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 197 gồm Đẳng Giác Phật dạy Đẳng Giác Bồ Tát Pháp Mơn, có phương pháp xảo diệu Trong hội Hoa Nghiêm, khuyên Đẳng Giác Bồ Tát niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ Nói thật ra, lúc đầu học Phật, Pháp Môn Tịnh Độ chẳng hứng thú cho Thầy Lý học Tịnh Tông, theo học với thầy mười năm, tôn trọng thầy, Tịnh Tông chẳng hủy báng mà thôi, bảo suốt ngày từ sáng tới tối niệm Phật, không chịu làm đâu nhé! Mãi đọc thấy hội Hoa Nghiêm, phương pháp tu thành Phật Đức Phật dạy hàng Đẳng Giác Bồ Tát có Pháp Mơn này, tơi tỉnh ngộ, quay đầu lại nhìn thấy Pháp Môn khác hẳn trước Phật dạy đại Bồ Tát thứ lý luận phương pháp, phàm phu chẳng thể làm được, dạy phương pháp niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thấy A Di Đà Phật làm Chúng ta chọn lấy Pháp Môn này, há bước lên Trời? Sau biết Chư Phật Như Lai khen ngợi Pháp Môn đại từ đại bi vậy! Pháp Môn Niệm Phật cần quý vị chịu tin, chịu niệm, lịng (Vãng Sanh), vạn người tu vạn người đến Lý sâu, Di Đà Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư phơi bày chẳng sót, phương pháp xảo diệu, tín nguyện trì danh, đời thành Phật Đấy Tận Khổ Đạo Vô Úy PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 198 (Giải) Tam thập thất phẩm, thâu pháp tận, nhi duyên bất đẳng, tác chủng chủng khai hợp, danh nghĩa bất đồng, tùy sở dục văn, vô bất diễn sướng Cố linh văn giả, niệm Tam Bảo, phát Bồ Đề tâm, phục diệt phiền não dã (Giải: Ba mươi bảy phẩm bao gồm trọn hết pháp, duyên khác mà có thứ mở rộng, hay tóm gọn, danh nghĩa khác nhau, tùy theo ý muốn người nghe, khơng chẳng diễn nói thơng suốt Vì thế, làm cho người nghe nghĩ nhớ Tam Bảo, phát Bồ Đề tâm, khuất phục, diệt trừ phiền não) Ba mươi bảy đạo phẩm tổng cương lãnh, gồm trọn pháp Khi Phật, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, tánh duyên chúng sanh khác vậy, Đức Phật thuyết pháp người nghe, thời cơ, nơi chốn mà thuyết pháp khác nhau, sử dụng đủ cách triển khai hay quy nạp, tùy theo ý muốn người nghe, khơng chẳng diễn nói thơng suốt Mỗi người tập tánh khác nhau, bổn tánh giống nhau, chúng sanh vốn Phật Vì ngàn Kinh mn luận, chốn chốn quy? Bất luận Pháp Môn tự tánh, Pháp Môn Niệm Phật Sự tự tánh Do vậy, pháp dạy chúng sanh niệm Tam Bảo, giác không mê, chánh không tà, tịnh chẳng nhiễm Phật Giác, Pháp Chánh, Tăng Tịnh Tam Bảo báu tánh đức tự tánh Học Phật nhập môn liền quy y Tam Bảo, Quy quay đầu trở PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 199 lại, Y nương tựa Phản nghĩa Tam Bảo “mê, tà, nhiễm” Chúng ta sống “mê, tà, nhiễm”, học Phật từ mê quay đầu trở lại, nương theo Giác nơi tự tánh gọi “quy y Phật” Từ tà tri tà kiến quay đầu trở lại, nương theo Chánh tự tánh, tức chánh tri chánh kiến gọi “quy y Pháp” Từ tâm lý, tư tưởng, kiến giải, tinh thần ô nhiễm mà quay đầu trở lại, nương theo tịnh tự tánh gọi “quy y Tăng” Tam Bảo chỗ quy y chân chánh Thời thời khắc khắc cảnh tỉnh Cơng khóa sáng tối đơn giản đệ tử Phật niệm Tam Quy Y Buổi sáng nhắc nhở mình, buổi tối phản tỉnh, ngày hơm nay, ta xử thế, đãi người, tiếp vật có sai lầm hay chăng? Tư tưởng có sai lệch chăng? Tự kiểm điểm lỗi quấy mình, có tác dụng, khơng phải niệm Tam Quy Y cho Phật, Bồ Tát nghe Phát Bồ Đề tâm, tức giác tâm Đại Thừa Phật Pháp thời thời khắc khắc khuyên lơn chúng sanh phát Bồ Đề tâm Chúng sanh mê, cách nghĩ, cách nhìn, cách làm sai lầm làm sai nên kết nghiệp cảm quả, rắc rối chỗ Nhất Chân pháp giới bổn tánh bị biến thành mười pháp giới, mười pháp giới “mê, tà, nhiễm” biến Mê nhẹ bốn thánh pháp giới, mê nặng lục đạo pháp giới, nặng xuống Phật dạy phát Bồ Đề tâm Quán PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 200 Vơ Lượng Thọ Kinh nói thứ chí thành tâm, thứ hai thâm tâm, thứ ba hồi hướng phát nguyện tâm Chí thành tâm Thể, có Thể có Dụng, Dụng chia thành Tự Thụ Dụng Tha Thụ Dụng Thâm tâm ưa thiện chuộng đức Tự Thụ Dụng Hồi hướng phát nguyện tâm tâm đại từ đại bi đối đãi chúng sanh, Tha Thụ Dụng Đối với phải tịnh, người khác phải từ bi Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát dùng danh từ khác, ý nghĩa giống hệt Ngài nói Bồ Đề tâm Trực Tâm, Thể, tức Chí Thành Tâm Tự Thụ Dụng Thâm Tâm giống Quán Kinh, Tha Thụ Dụng Đại Bi Tâm Thời thời khắc khắc phải nghĩ cách điều phục, diệt trừ phiền não, trước hết phải điều phục sau diệt Nương theo tiêu chuẩn Yếu Giải, Đẳng Giác Bồ Tát điều phục phiền não, đến địa Như Lai đoạn Tiểu Thừa La Hán đoạn Kiến Tư, Trần Sa Vơ Minh cịn Đại Thừa Bồ Tát đoạn Trần Sa phiền não, phá phẩm Vô Minh, điều phục Chúng ta chưa đoạn phiền não phải có lực chế phục Nói theo đường lối thơng thường dùng Định lực Trong Pháp Mơn Niệm Phật dùng Phật hiệu, tịnh niệm tiếp nối, phiền não chẳng tiền, dễ dàng dùng công phu Định lực PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 201 (Giải) Chước kiến từ oai bất khả tư nghị, cố niệm Phật Pháp hỷ nhập tâm, pháp vị sung túc, cố niệm Pháp Đồng văn cộng bẩm, tâm tu chứng, cố niệm Tăng Năng niệm tức Tam Quán Sở niệm Tam Bảo, hữu biệt tướng thể, cập tứ giáo ý nghĩa Tam Đế quyền, thật chi bất đồng, thượng liệu giản đạo phẩm ưng tri (Giải: Thấy rõ rành rành oai đức từ bi chẳng thể nghĩ bàn, niệm Phật Tâm sanh pháp hỷ, pháp vị tràn ngập, niệm Pháp Cùng nghe, tiếp nhận, tâm tu chứng, niệm Tăng Năng niệm Tam Quán Sở niệm Tam Bảo, có tướng sai khác, Thể, mang ý nghĩa bốn phương pháp giáo hóa Tam Đế có quyền biến hay thật pháp khác nhau, nên dựa theo phân định đạo phẩm phần trước để hiểu điều này) Phần giải thích nhân duyên niệm Tam Bảo Trong phần trên, Kinh Văn giới thiệu điểm trọng yếu tình trạng sống tình hình thuyết pháp nơi Tây Phương Tịnh Độ, đến cuối cùng, nói thành tích giáo học niệm Tam Bảo Trước tiên, phải biết quy kết Tam Bảo? Tam Bảo đại diện toàn thể Phật Pháp Trong tựa đề Kinh Vơ Lượng Thọ có ghi “thanh tịnh, bình đẳng, giác”, tâm tịnh Tăng Bảo, tâm bình đẳng Pháp Bảo, tâm giác ngộ Phật Bảo Lại Tam Học: “Thanh tịnh” Giới Học, “bình đẳng” Định Học, “giác” Huệ Học Do vậy, PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 202 Tam Bảo Tam Học bao qt tồn thể Phật Pháp Tồn thể Phật Pháp tánh đức Chúng ta ngưỡng mộ Đức Phật, tới ngày thấy rõ ràng A Di Đà Phật, định hoan hỷ Trong gian thấy, Kinh Lăng Nghiêm dạy: “Nhớ Phật, niệm Phật, tiền, tương lai định thấy Phật” Có cảm có ứng, cảm dùng vọng niệm, tâm tịnh có cảm ứng Đã thấy Phật, thấy nhân vật khác pháp giới, mà vật chiều khơng gian khác thấy Tại Ấn Độ, có khơng nhà Tơn Giáo từ Định thật thấy tình Trời lục đạo Định sanh thần thơng, mức độ sâu hay cạn khác Lão Hòa Thượng Hư Vân tịnh tọa từ mười ngày nửa tháng, cảnh giới Định ghi chép tường tận Hư Vân Niên Phổ Có lần, Định, Sư tới Nội Viện Trời Đâu Suất, nghe Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp, tuyệt đối hư cấu Điểm đặc thù Phật Pháp dạy hành giả chiếu theo lý luận, phương pháp Kinh để thực hành, đích thân chứng Niệm Phật cơng phu thành phiến Định sơ cấp Có người cơng phu thành phiến, thấy Phật Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tu đến mức Sự tâm bất loạn, cảnh PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 203 giới giống A La Hán, Bích Chi Phật Tu đến Lý tâm bất loạn, công phu Định lực sâu xa, khơng có nhập Định hay xuất Định Thầy dạy học trị, có lịng từ ái, lại cịn có oai nghiêm, chẳng thể phế bỏ bên Do vậy, học sinh thầy vừa cung kính lại vừa kiêng dè A Di Đà Phật vị thầy tốt nhất, mười phương Chư Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán A Di Đà Phật Đức Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật “Phật trung cực tôn, Phật trung chi vương” (tôn quý vị Phật, vua vị Phật) Thờ tượng Phật có hai ý nghĩa: 1) Thứ chẳng quên gốc Người Trung Quốc nói: “Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu” Nho gia Trung Quốc Đại Thừa Phật Pháp kiến lập hiếu đạo, sanh mạng cha mẹ mà có Vì ân đức phụ mẫu lớn Kế đến huệ mạng, huệ mạng giáo dục, giáo dục thầy mà có Theo cổ lễ, cha mẹ qua đời, để tang ba năm Thầy qua đời, để tang lòng ba năm, chẳng mặc hiếu phục (áo tang) mà Con thầy giống anh em trai, chị em gái mình, phải ln ln chăm sóc họ Do vậy, thờ tượng Phật thờ vị Tổ Tiên mang ý nghĩa kỷ niệm giống Thờ Phật thờ vị thầy bậc nhằm biểu thị ý nghĩa “chẳng quên ân sư” PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 204 2) Thứ hai “kiến hiền tư tề” (thấy người hiền, mong bằng) Trông thấy tượng Phật nhớ Kinh Điển nhà Phật có nhiều giáo huấn, thường ngày làm người sống cõi đời có tuân thủ, làm theo lời dạy Phật hay không “Pháp hỷ nhập tâm, pháp vị sung túc” (Tâm sanh pháp hỷ, pháp vị tràn ngập) Hiện thời, Phật không cõi đời, giáo huấn Ngài lưu lại nhân gian Mong tiếp nhận giáo huấn Phật để đạt lợi ích chân thật, phải đọc tụng Kinh Điển, nhớ chẳng quên Đối với thầy phải có tín tâm, thành tựu quý vị lớn hay nhỏ tỷ lệ thuận với tín tâm thầy Nếu khơng có lịng cung kính thầy, chẳng khơng học, học vơ ích Người thật có trí huệ, chẳng coi trọng tiếng tăm, lợi dưỡng, mà quý trọng thời gian, “một tấc quang âm, tấc vàng, tấc vàng khó chuộc tấc quang âm” Cầu học phải theo học với vị thầy mà ta ngưỡng mộ lợi ích lời thầy nói, ta làm theo trăm phần trăm Cổ Nhân tham học, tìm thầy, hỏi đạo, từ Cao Tăng Truyện, ta thấy có người học đến tham thầy, thầy nói chuyện với người xong liền bảo: “Nhân duyên ông theo học với vị thầy chỗ lợi ích” Người tn lời dạy qua đó, chẳng đầy năm liền khai ngộ Từ nhỏ, mang tư tưởng độc lập, chẳng bị ảnh hưởng hoàn cảnh bên cho Lúc cầu học Nam Kinh, học hai PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 205 năm giáo hội Cơ Đốc Giáo, hai lượt đọc Tân Ước Cựu Ước Toàn Thư, lại học theo Y Tư Lan giáo (Islam, đạo Hồi) năm Giáo hội Cơ Đốc Giáo bảo chịu phép rửa tội (baptism), tơi khơng nghe, tơi có nhiều nghi vấn khơng có cách giải đáp Sau đến Đài Loan, thân cận Tiên Sinh Phương Đông Mỹ, lịng tơi, Ngài vị đáng ngưỡng mộ tâm ý tơi Ngài nói: “Triết học Kinh Phật triết học cao sâu Thế Giới, học Phật hưởng thụ tối cao đời người” Tơi đến Chùa xem Kinh, có nhiều câu văn chẳng dễ hiểu, phải có người dạy, chi Kinh Luận trọng yếu phần nhiều ý nằm lời Về sau, gặp Chương Gia Đại Sư từ bi, Ngài dạy ba năm, định vững sở học Phật cho tơi Về sau, lão Cư Sĩ Châu Kính Trụ giới thiệu cho quen biết với thầy Lý Bỉnh Nam Tôi lại theo học với cụ mười năm Bái sư phải chí thành, cung kính, y giáo phụng hành tu học có tâm đắc, thai hốn cốt, biến đổi khí chất, pháp hỷ ngập tràn, phiền não nhẹ đi, trí huệ tăng thêm, tự nhiên hoan hỷ Theo Cao Tăng Truyện, Huệ Viễn Đại Sư kiến lập Đạo Tràng Lô Sơn, gọi Đông Lâm Niệm Phật Đường, suốt ba mươi năm chưa rời khỏi nơi đó, khơng bế quan, thật giống cấm túc Một đời Ngài ba lần thấy Thế Giới Cực Lạc, chẳng hai, chẳng khác với Kinh nói Đến lâm chung, PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 206 Ngài nói rõ với đệ tử Do vậy, “hành” trừ khử vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, khôi phục tâm tịnh Nếu cầu hiểu biết xuông, chẳng thể trừ chướng ngại được! “Đồng văn cộng bẩm, tâm tu chứng, cố niệm Tăng” (Cùng nghe, lãnh thụ, tâm tu chứng, niệm Tăng) Dưới tịa A Di Đà Phật, người tu thượng thiện nhân, tức niệm Tăng “Năng niệm tức Tam Quán”, chỗ giảng Năng Niệm Sở Niệm khác “Năng niệm” nói đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, không làm Thành tu học họ lãnh ngộ sơ lược đôi chút Tông Thiên Thai nói đến Tam Qn Tam Đế Tây Phương Thế Giới, vị thượng thiện nhân hoàn toàn chứng đắc điều Đối với tư tưởng, lý luận, cảnh giới tơng Thiên Thai, nói hiểu biết có hạn Chẳng qua, Tổ Sư, Đại Đức nêu danh từ, thuật ngữ mà Pháp Môn Niệm Phật đặc biệt chỗ cần tâm xưng niệm lý luận, phương pháp, cảnh giới nằm ấy, khơng riêng tông Thiên Thai mà Thiền Tông, Mật Tông nằm câu Phật hiệu Có người hỏi tơi: “Hiện thời học Phật, người già nhà chẳng chịu học Phật phải làm sao?” Tơi nói: “Vậy trách ông học Phật chưa nghiêm túc, khơng có thành tựu!” Hà Đơng tước sĩ phu nhân Hương Cảng niệm Phật, người nhà PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 207 hoàn toàn tin theo Cơ Đốc Giáo, hiếu thuận với mẹ Bà cụ lâm chung bảo cái: “Nhà ta tự Tôn Giáo, đối xử với hịa hợp Hơm mẹ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, có dịp làm mẹ với nhau, niệm Phật câu tiễn mẹ đi” Nói xong, chưa đầy khắc, cụ ngồi Vãng Sanh Từ lúc ấy, nhà tướng quân Hà Thế Lễ, ông trai bà cụ, tin Phật Chuyện gây xôn xao đất Hương Cảng thời Phật Pháp từ đầu đến cuối cầu khai trí huệ, Năng Niệm Tam Quán Tam Quán trí huệ chân thật, Tam Quán quán sát chân tướng nhân sinh Vũ Trụ, quán sát từ ba phương diện: Một Không, hai Giả, ba Trung - Không chẳng có, Khơng thể vạn pháp Vũ Trụ Bản thể tồn tại, khơng thấy được, mị chẳng được, nghe chẳng được, nói chẳng được, sáu khơng có cách tiếp xúc nó, tồn tại, sanh Hữu Hữu sâm la vạn tượng, vạn pháp, thể biến Khơng Tánh, Tánh khơng Tướng có Trong ứng xử nên dùng Trung, Nho gia gọi Trung Trung Dung, Phật Pháp gọi Trung Đạo Đã không thiên chấp Hữu mà đừng thiên chấp Không Phàm phu phạm lỗi chấp Hữu, chấp tướng, chẳng biết thể, rớt vào lục đạo luân hồi Hữu giả có, nên chấp trước! Thể bất PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ 208 sanh bất diệt, Tướng sanh diệt sát na, vạn pháp vơ thường Do vậy, nói “Năng Niệm tức Tam Quán” Trong tượng, nên dùng Trung Đối tượng niệm (Sở Niệm) Tam Bảo Tam Bảo biệt tướng Từ tượng mà nói phiền não, vọng tưởng đoạn hết, trí huệ viên mãn tiền gọi “thành Phật” Phật có đại trí, thành tựu giác ngộ trí huệ viên mãn, gọi Phật Bảo Hết thảy pháp Đức Phật nói, lưu truyền thành Kinh Điển gọi Pháp Bảo Đệ tử xuất gia nương theo Kinh Luận để tu hành gọi Tăng Bảo “Nhất Thể” nói theo Tánh, tức “giác, chánh, tịnh” Chánh giác Phật Bảo, chánh tri chánh kiến Pháp Bảo, tịnh vô nhiễm Tăng Bảo Giác không mê, chánh không tà, tịnh chẳng nhiễm, gọi Tự Tánh Tam Bảo, gọi Nhất Thể Tam Bảo “Tứ giáo ý nghĩa” “Tạng, Thơng, Biệt, Viên” Tơng Thiên Thai nói ... Loại H? ?a Thân Tuy phân biệt ba thân đơn kép, thật ra, chúng một, ba, ba, một, chẳng dọc ngang, chẳng tồn hay sai khác, l? ?a lỗi, dứt sai, chẳng thể nghĩ bàn Nay nói A Di Đà Phật nói Thị Sanh H? ?a thân... Sanh hay khơng hồn tồn có tín nguyện hay khơng Phẩm vị cao hay thấp, hồn tồn trì danh sâu hay cạn) Tây Phương có bốn cõi, ba bậc, chín phẩm, phẩm vị cao hay thấp trì danh sâu hay cạn “Thâm” hay... gian Di Lặc Bồ Tát giáng sanh nhân gian Trong Kinh Vô Lượng Thọ, n? ?a đầu, Ngài A Nan đương cơ, n? ?a sau Ngài Di Lặc đương Có người mong sanh lên Trời Đâu Suất, thân cận Di Lặc Bồ Tát, tương lai
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ, PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

Từ khóa liên quan