0

Bai 12 Dan nong mot

43 0 0
  • Bai 12 Dan nong mot

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 07:59

Bước 1: Kẻ, cắt các nan Có thể sử dụng bìa cứng không có ô sẵn để kẻ như sau: Một tờ giấy có chiều dài 9 ô, ngang 1 ônẹp xung quanh... Bước 1: Kẻ, cắt các nan Cắt các nan ngang tờ giấy m[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 12 Dan nong mot