0

BAI TAP TN VAT LI 11 C7 MAT VA CAC DUNG CU QUANG HOC

43 5 0
  • BAI TAP TN VAT LI 11 C7 MAT VA CAC DUNG CU QUANG HOC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 02:14

7.59 Chọn: A Hướng dẫn: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh ảo của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.. 7.60 Chọn: B Hướng d[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP TN VAT LI 11 C7 MAT VA CAC DUNG CU QUANG HOC