0

giáo án tuần 12 chính

24 3 0
  • giáo án tuần 12 chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:14

Cho cả lớp phát âm chữ c 3.Hoạt động 3: Trò chơi chữ cái *Và ngay bây giờ đây mời các bé đén với phần 3 của trương trình đó là phần: Trò chơi chữ cái - Trò chơi 1: Hộp quà kì diệu Cô c[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tuần 12 chính