0

Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp

101 2 0
  • Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:33

Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp TÓM TẮT Trong đời sống phát triển kinh tế - xã hội, bảo hiểm y tế đóng vai trị to lớn, góp phần ổn định đời sống người tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội Người tham gia bảo hiểm y tế gia đình họ chi trả chi phí khám chữa bệnh có người phải ốm đau cần đến dịch vụ y tế thông qua quỹ bảo hiểm y tế Giúp cho người tham gia khắc phục khó khăn ổn định mặt tài khơng may gặp phải rủi ro ốm đau, bệnh tật, không đủ tiền để chữa bệnh, sẻ gánh nặng cho gia đình họ gánh nặng cho xã hội Tuy nhiên, đa số người dân đến lúc ốm đau ốm nặng tham gia bảo hiểm y tế, nhiều gia đình chọn mua bảo hiểm y tế cho người có nguy mắc bệnh cao, người bị bệnh mạn tính, chưa có ý thức mua cho tồn thành viên gia đình, ngược lại sách bảo hiểm y tế chia sẻ với cộng đồng nguyên tắc “lấy số đông bù đắp cho số ít”, chia sẻ rủi ro, góp phần giúp người dân phịng tránh rủi ro tài ốm đau Vì vậy, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân huyện Hồng Ngự nhiệm vụ Ngành Bảo hiểm xã hội quan tâm triển khai thực hiện, nhằm tiến tới chăm sóc sức khỏe cho dân thơng qua quỹ bảo hiểm y tế, góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội huyện Hồng Ngự uận văn hệ thống tổng quát vấn đề lý luận bảo hiểm y tế phát triển bảo hiểm y tế toàn dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; tác giả tập trung phân tích tiêu chí đánh giá phát triển bảo hiểm y tế toàn dân qua mức độ bao phủ dân số tham gia bảo hiểm y tế; mức độ bao phủ chất lượng dịch vụ y tế; phát triển quỹ bảo hiểm y tế; sách Chính phủ bảo hiểm y tế Thơng qua số liệu tổng hợp năm giai đoạn từ 2015-2019 luận văn phân tích, đánh giá kết đạt được, tồn tại, hạn chế Từ đề xuất nhóm giải pháp để tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế huyện Hồng Ngự, mở rộng phạm vi quyền lợi thụ hưởng dịch vụ y tế; quản lý, sử dụng có hiệu nguồn tài bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh người lao động người dân Qua thúc đẩy tăng nhanh tỷ lệ người dân tham bảo hiểm y tế phấn đấu đạt tiêu 95% dân số vào năm 2025 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm khả thi xiii ABSTRACT In life and socio-economic development, health insurance plays a great role, contributing to stabilizing the life of the insured, ensuring social security Health insurance participants and their families will be covered for medical care costs when someone is sick and needs medical services through the health insurance fund Helping the participants overcome difficulties as well as stabilize their finances when they unfortunately encounter health risks, illness, or not enough money for treatment, and become a burden for their families and society However, most people only participate in health insurance when they are sick Many families only choose to buy health insurance for people at high risk of disease or people with chronic illnesses but have not consciously bought for all family members This goes against the mechanism of health insurance that is sharing with the community on the principle of "taking the majority to compensate for the few", sharing risks together, helping people to avoid financial risks when sick Therefore, developing universal health insurance in Hong Ngu district is one of the tasks that the Social Insurance Industry is always interested in implementing, aiming to take care of people's health through the health insurance fund, contributing to poverty reduction and socio-economic development of Hong Ngu district This thesis systematically and summarizes the basic theoretical issues of health insurance and the development of universal health insurance in Hong Ngu district, Dong Thap province The author focuses on analyzing the criteria for evaluating the development of universal health insurance through the coverage of the population participating in health insurance; coverage of health service quality; health insurance fund development; Government policy on health insurance Through 5-year aggregate data for the period 2015 to 2019, the dissertation analyzes and evaluates the achieved results, shortcomings and limitations Since then, proposing solutions to increase the proportion of the population participating in health insurance in Hong Ngu district, expand the scope of benefits to enjoy health services; efficiently manage and use financial resources of health insurance; improve the quality of medical services to meet the medical examination and treatment needs of workers and people Thereby, accelerating the rate of people participating in health insurance, striving to reach the target of 95% of the population by 2025 and towards universal health insurance in the following years is feasible xiv MỤC LỤC Trang Quyết định giao đề tài ii Biên chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ - năm 2020 iii Lý lịch khoa học ix Lời cam đoan xi Lời cảm ơn xii Tóm tắt xiii Mục lục xv Danh mục chữ viết tắt xixx Danh sách bảng xx Danh sách hình xxvi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Các cơng trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu dự kiến luận văn PHẦN NỘI DUNG Chƣơng HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ 1.1 Tổng quan bảo hiểm y tế 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm bảo hiểm y tế 1.1.1.2 Khái niệm BHYT toàn dân 1.1.1.3 Khái niệm phát triển BHYT toàn dân 1.1.2 Đặc điểm BHYT xv 1.1.2.1 Về đối tượng tham gia BHYT 1.1.2.2 Về hình thức tham gia BHYT 1.1.2.3 Về mức đóng BHYT 1.1.2.4 Về quyền lợi mức hưởng khám bệnh - chữa bệnh BHYT 1.1.2.5 Về thẻ BHYT 10 1.1.3 Vai trò BHYT cần thiết phát triển BHYT toàn dân 11 1.2 Nội dung phát triển BHYT toàn dân 12 1.2.1 Phát triển đối tượng tham gia BHYT 12 1.2.2 Phát triển sở khám, chữa bệnh BHYT 15 1.2.3 Phát triển quỹ BHYT 16 1.2.4 Phát triển chất lượng BHYT 17 1.2.5 Chính sách Chính phủ BHYT tồn dân 19 1.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển BHYT tồn dân 19 1.3.1 Mức độ bao phủ dân số tham gia BHYT 19 1.3.2 Mức độ bao phủ gói dịch vụ y tế quyền lợi bảo hiểm y tế 20 1.3.3 Bao phủ chi phí khám, chữa bệnh cân đối quỹ BHYT 21 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng bảo hiểm y tế toàn dân 22 1.4.1 Điều kiện tự nhiên 22 1.4.2 Điều kiện văn hóa – xã hội 22 1.4.3 Điều kiện kinh tế 23 1.4.4 Vai trị hệ thống trị 24 1.4.5 Công tác truyền thông 24 1.4.6 Hệ thống tổ chức thực BHYT 25 1.5 Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm y tế số nƣớc giới 25 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TẠI HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP 28 2.1 Thực trạng phát triển đối tƣợng tham gia BHYT 28 2.2 Thực trạng phát triển sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT 32 2.3 Thực trạng phát triển quỹ BHYT 34 2.4 Thực trạng phát triển chất lƣợng BHYT 35 xvi 2.4.1 Năng lực mạng lưới sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT 35 2.4.2 Về khả tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng KCB 36 2.4.3 Bao phủ gói quyền lợi người tham gia BHYT 38 2.4.4 Thực trạng công tác tổ chức KCB chất lượng dịch vụ BHYT 39 2.5 Thực thi sách phát triển BHYT toàn dân 40 2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động BHYT huyện Hồng Ngự 41 2.6.1 Điều kiện tự nhiên 41 2.6.2 Điều kiện văn hóa – xã hội 42 2.6.3 Điều kiện kinh tế tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế: 43 2.6.4 Hệ thống tổ chức thực BHYT địa bàn 44 2.6.5 Công tác truyền thông, phổ biến pháp luật BHYT 44 2.6.6 Vai trị hệ thống trị huyện Hồng Ngự 45 2.7 Phân tích hiểu biết khả tham gia BHYT ngƣời dân 46 2.8 Đánh giá hoạt động phát triển BHYT toàn dân huyện Hồng Ngự 48 2.8.1 Những thành công đạt 48 2.8.2 Những tồn tại, hạn chế 51 2.8.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 53 2.8.4 Những biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế 54 Chƣơng GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BHYT TOÀN DÂN TẠI HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP 58 3.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển BHYT toàn dân huyện Hồng Ngự 58 3.1.1 Quan điểm 58 3.1.2 Mục tiêu 58 3.1.2.1 Mục tiêu chung 58 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 59 3.2 Nhóm giải pháp phát triển BHYT tồn dân 59 3.2.1 Giải pháp phát triển theo nhóm đối tượng 59 3.2.1.1 Nhóm đối tượng lao động người sử dụng lao động người lao động đóng BHYT 59 3.2.1.2 Nhóm đối tượng tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng BHYT 59 xvii 3.2.1.3 Nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng BHYT 59 3.2.1.4 Nhóm đối tượng NSNN hỗ trợ phần mức đóng BHYT 59 3.2.1.5 Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình 60 3.2.2 Các giải pháp phát triển chất lượng dịch vụ BHYT 61 3.2.2.1 Đổi phương pháp tổ chức làm thủ tục khám, chữa bệnh 61 3.2.2.2 Nâng cao lực sở khám, chữa bệnh BHYT 61 3.2.2.3 Đổi chế tài chính, phương thức tốn 63 3.2.3 Giải pháp nâng cao độ bao phủ BHYT 63 3.2.3.1 Chủ động công tác tham mưu, lãnh đạo, đạo phối hợp thực sách, pháp luật BHYT 63 3.2.3.2 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác truyền thông 63 3.2.3.3 Cải cách thủ tục hành cơng tác thu cấp thẻ BHYT 65 3.2.3.4 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám định y tế 65 3.2.4 Các giải pháp khác 66 3.3 Một số kiến nghị, đề xuất 67 3.3.1 Về chế sách 67 3.3.2 Về mức hỗ trợ đóng BHYT cách thức tham gia BHYT 67 3.3.3 Về nâng cao chất lượng khám bệnh - chữa bệnh BHYT 68 3.3.4 Về tra, kiểm tra 69 KẾT LUẬN 70 Về hệ thống trị tác động xã hội 70 Hiệu kinh tế cho nhà nƣớc ngƣời dân thụ hƣởng 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 75 PHIẾU KHẢO SÁT SỐ 76 PHIẾU KHẢO SÁT SỐ 81 BÀI BÁO KHOA HỌC 84 xviii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội KCB Khám, chữa bệnh DVKT Dịch vụ kỹ thuật VTYT Vật tư y tế BVĐK Bệnh viện đa khoa TTYT Trung tâm y tế NSNN Ngân sách nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân HSSV Học sinh, sinh viên VHXH Văn hóa - Xã hội xix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2-1: Nhóm đối tượng cấp thẻ BHYT giai đoạn 2015-2019 28 Bảng 2-2: Thực trạng bao phủ dân số BHYT theo địa bàn xã 2019 31 Bảng 2-3: Thực trạng sở khám chữa bệnh BHYT năm 2017-2019 33 Bảng 2-4: Tình hình sử dụng nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT 34 Bảng 2-5: Thực trạng, lực trang thiết bị KCB BHYT đến 2019 35 Bảng 2-6: Nơi đăng ký KCB ban đầu theo nhóm đối tượng 36 Bảng 2-7: Thực trạng chi phí khám chữa bệnh BHYT huyện Hồng Ngự 38 Bảng 2-8: Diện tích, dân số theo địa bàn hành xã/thị trấn năm 2019 43 Bảng 2-9: Nhận định khả bao phủ BHYT năm 2020 46 Bảng 2-10: Kết phiếu khảo sát điều tra hộ gia đình 47 Bảng 2-11: Tìm hiểu lý người dân khơng tham gia BHYT 47 Bảng 2-12: Kết phiếu khảo sát từ người bệnh 48 xx DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1-1: Khái niệm khơng gian chiều bao phủ BHYT tồn dân Hình 2-1: Thực trạng mức độ bao phủ dân số tham gia BHYT huyện Hồng Ngự từ năm 2015-2019 30 Hình 2-2: Thực trạng bao phủ BHYT theo khu vực xã 32 Hình 2-3: Tình hình cân đối quỹ BHYT huyện Hồng Ngự (Tr đồng) 39 xxi PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bất kỳ có quyền sống sống khỏe mạnh, có quyền hưởng thành tựu mà y học đạt lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khỏe người Nhưng đủ khả kinh tế để chi trả cho dịch vụ y tế khám điều trị bệnh Khi người gặp rủi ro tai nạn nghề nghiệp bị ốm đau, nhóm đối tượng yếu xã hội sẻ gánh nặng đặt lên vai họ bao gồm đau đớn chi phí trả cho dịch vụ khám chữa bệnh chi phí khác liên quan nằm viện Trong đó, khả lao động họ lại bị giảm việc dẫn đến thu nhập họ bị giảm theo không đủ tiền để chữa bệnh, sẻ gánh nặng cho gia đình họ gánh nặng cho xã hội Tuy nhiên, từ trước tới nay, đa số người dân đến lúc ốm đau ốm nặng tham gia bảo hiểm y tế, nhiều gia đình chọn mua bảo hiểm y tế cho người có nguy mắc bệnh cao, người bị bệnh mạn tính, chưa có ý thức mua cho tồn thành viên gia đình, ngược lại sách bảo hiểm y tế chia sẻ với cộng đồng nguyên tắc lấy số đông bù đắp cho số ít, chia sẻ rủi ro, góp phần giúp người dân phịng tránh rủi ro tài ốm đau Theo Điều 38, Hiến pháp năm 2013[1] nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu r : “Mọi người có quyền bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đ ng việc sử dụng dịch vụ y tế có nghĩa vụ thực quy định phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh” Đây định hướng quan trọng để tiến tới bảo hiểm y tế tồn dân nước ta nói chung huyện Hồng Ngự nói riêng Ngày 14/11/2008, Quốc khóa XII, kỳ họp thứ IV thơng qua uật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/7/2009[4], theo uật quy định “tất cơng dân Việt Nam có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế” Tuy nhiên, qua 10 năm thực số người tham gia bảo hiểm y tế thấp, phần lớn hộ gia đình bn bán tự hộ gia đình nơng, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế Để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, bước đưa dần nhóm đối tượng thuộc diện chưa tham gia bảo hiểm y tế vào mạng lưới y tế huyện yêu cầu cấp thiết Stt Câu hỏi Phương án trả lời 4.8 Khác Trong năm 2019-2020; gia đình 5.1 Có ơng (bà) có tham gia BHYT hộ 5.1 Khơng gia đình khơng? 6.1 Cơng chức, viên chức Nhà nước 6.2 Doanh nghiệp 6.3 Hưu trí 6.4 Hộ người nghèo 6.5 Người cao tuổi 6.6 Bảo trợ xã hội Trong gia đình ơng (bà) 6.7 Có cơng cách mạng có người có 6.8 Thất nghiệp thẻ BHYT thuộc nhóm đối 6.9 Trẻ em tuổi tượng sau (đánh X vào ô 6.10 Cựu chiến binh trống): 6.11 Học sinh, sinh viên 6.12 Cán xã, thị trấn 6.13 Thân nhân sĩ quan QĐND CAND 6.14 Hộ gia đình bn bán tự 6.15 Hộ nơng lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình 7.1 Để chia sẻ rủi ro Theo ông (bà), BHYT toàn dân 7.2 Để người dân tham thực với mục tiêu gia BHYT nào? 7.3 Để đảm bảo công xã hội 7.4 Đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội Trong thời gian đến, chủ 8.1 Có trương BHYT tồn dân 8.2 Chưa triển khai, ơng (bà) có ý định ý do: ……………………………… đăng ký tham gia BHYT cho tất thành viên gia đình khơng? Ơng (bà) khám chữa bệnh 9.1 Có sở khám chữa bệnh 78 Lựa chọn Stt Câu hỏi Phương án trả lời có ký hợp đồng KCB BHYT 9.2 khơng khơng? 10.1 Các sở KCB có đầy đủ sở vật chất phục vụ KCB 10 11 12 13 14 Ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe các sở khám chữa bệnh mà đăng ký? Ơng (bà) có hài lịng điều trị sở khám chữa bệnh mà đ đăng ký? Theo ơng (bà), chi phí điều trị mức đồng chi trả phù hợp chưa? Khi chủ trương BHYT toàn dân triển khai thực hiện, ơng (bà) có mong muốn lựa chọn đăng ký nơi KCB phù hợp không? Theo ông (bà), song song với thực chủ trương BHYT tồn dân, Nhà nước ta cần phải có sách gì? 10.2 Các thủ tục hành thực nhanh chóng, đơn giản 10.3 Cơ sở KCB bảo đảm an toàn vệ sinh, an ninh trật tự 10.4 Đội ngũ y, bác sĩ tận tâm 10.5 Có phân biệt đối xử người có thẻ BHYT với người khám chữa bệnh theo yêu cầu 10.6 Thủ tục hành cịn rườm rà, nhiêu khê 10.7 Đội ngũ y, bác sĩ chưa thật người bệnh 10.8 Cơ sở vật chất KCB nghèo nàn, lạc hậu 11.1 Hài lịng 11.2 Tạm hài lịng 11.3 Khơng hài lòng 12.1 Phù hợp 12.2 Chưa phù hợp 13.1 Có 13.2 Khơng 14.1 Đầu tư mức cho sở KCB có 14.2 Xây mới, nâng cấp cở sở KCB xuống cấp 79 Lựa chọn Stt 15 16 Câu hỏi Phương án trả lời 14.3 Có kế hoạch đào tạo đào tạo lại đội ngũ y, bác sĩ có để đáp ứng ngày tốt công tác khám điều trị 14.4 Nhà nước cần có sách hỗ trợ phần mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng gặp rủi ro, khó khăn đột xuất 15.1 Thơng tin tun truyền, tạo chuyển biến tích cực nhận thức Để đạt mục tiêu BHYT toàn nhân dân dân vào năm 2025 huyện, 15.2 Tăng cường giải pháp đồng theo ông (bà) cần thực cơng tác thu – chi Quỹ BHYT biện pháp gì? 15.3 Xây dựng tính bền vững Quỹ BHYT Theo ông (bà), sở 16.1 Đẩy mạnh công tác cải cách thủ khám chữa bệnh cần thực tục hành để đạt mục tiêu 16.2 Chỉ định thuốc, vật tư y tế, dịch BHYT toàn dân? vụ kỹ thuật an toàn, hợp lý 16.3 Tăng cường tra, kiểm tra định kỳ đột xuất Xin trân trọng cám ơn cộng tác Ông/Bà Ngày /5/2020 Ngƣời khảo sát (Ký, ghi rõ họ tên) 80 Lựa chọn PHIẾU KHẢO SÁT SỐ Sự hiểu biết Luật BHYT, quyền lợi nghĩa vụ tham gia BHYT ngƣời bệnh nằm viện Khảo sát viên…………………………………mã số phiếu…… Mục tiêu bảo hiểm y tế toán dân việc đảm bảo cho người dân hưởng quyền lợi chăm sóc y tế đơi với nghĩa vụ đóng góp chia sẻ trách nhiệm xã hội cá nhân, cộng đồng, người lao động có hỗ trợ Nhà nước góp phần đảm bảo an sinh xã hội Để thực mục tiêu trên, ơng/bà vui lịng cho biết thông tin cá nhân ý kiến hộ gia đình ơng/bà theo phiếu khảo sát sau đây: A Phần hành Họ tên: Tuổi Giới tính: Nam Nữ Địa chỉ: ……………………………………………………………… Trình độ học vấn: Khơng học Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông Trung học chuyên nghiệp Đại học Trên đại học Không trả lời Nghề nghiệp: Nông nghiệp Công chức, viên chức Kỹ sư lao động trực tiếp Công nhân Buôn bán nhỏ Giáo viên khác Không trả lời Dân tộc: Đang điều trị khoa/phòng bệnh viện Chẩn đoán B Phần bảo hiểm y tế Ơng/Bà có hiểu biết Luật bảo hiểm y tế khơng? Có Khơng Khơng trả lời 81 10 Ơng/Bà có thẻ BHYT hay khơng? Có Khơng 11 Thủ tục tham gia BHYT có phiền hà khơng? Có Khơng Nếu có xin nêu cụ thể 12 Nếu có thẻ BHYT nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu đâu? Trạm y tế xã/phường Bệnh viện tuyến huyện Bệnh viện tuyến Tỉnh Bệnh viện tuyến Trung ương Không biết 13 Nếu chưa có BHYT Ơng/Bà có biết mua đau không? 14 Xin Ơng/Bà cho biết lý người dân khơng tham gia BHYT: Mức đóng BHYT cao, khơng đủ tiền đóng Chất lượng khám, chữa bệnh khơng bảo đảm Thuốc BHYT khơng bảo đảm Bác sĩ quan tâm đến người bệnh BHYT Thủ tục hành phiền hà Khơng nói cho biết để tham gia BHYT Lý khác: 15 Ơng/bà điều trị bệnh viện có hưởng chế độ BHYT khơng? Có Khơng 16 Nếu có thủ tục khám BHYT chuyển tuyến điều trị thề nào? Rất phiền hà Phiền hà Thuận tiện Không biết Nếu phiền hà xin cho biết cụ thể: 17 Khi khám chữa bệnh BHYT Ông/bà phải trả thêm khoản tiền nào? Bệnh viện thu thêm tiền dịch vụ Mua thêm thuốc Cùng chi trả chi phí KCB BHYT Khơng biết Các khoản khác 82 18 Nếu chưa hưởng, xin Ông/bà cho biết lý Có biết thủ tục, muốn đến bệnh viện để khám Do thủ tục nên đến th ng bệnh viện Đã xin bệnh viện tuyến trước chuyển BHYT không Không trả lời Ly khác 19 Nếu có vướng mắc chế độ BHYT Ơng/Bà hỏi ai? Nhân viên bệnh viện Đại diện quan bảo hiểm xã hội bệnh viện Bộ Y tế Không biết 20 Theo Ơng/bà BHYT có thiết thực với người dân khơng? Có Khơng 21 Trong năm tới Ơng/Bà có tiếp tục tham gia BHYT khơng? Có Khơng 22 Ơng/Bà có đề xuất khác để người dân tích cực tham gia BHYT: Xin trân trọng cám ơn cộng tác Ông/Bà Ngày /5/2020 Ngƣời khảo sát (Ký, ghi rõ họ tên) 83 BÀI BÁO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TẠI HUYỆN HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP DEVELOPING PEOPLE HEALTH INSURANCE IN HONG NGU DISTRICT DONG THAP PROVINCE Nguyễn Hữu Phƣớc1, PGS.TS Nguyễn Duy Thục2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp.HCM Trường Đại học Văn Lang TÓM TẮT Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân nhiệm vụ Đảng Nhà nước quan tâm đạo triển khai thực hiện, nhằm tiến tới chăm sóc sức khỏe tồn dân thơng qua quỹ bảo hiểm y tế Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân khơng có vai trị, ý nghĩa quan trọng người tham gia bảo hiểm y tế, với ngành Bảo hiểm xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Bài viết đánh giá phát triển bảo hiểm y tế toàn dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ năm 2015 đến 2019, hạn chế, tồn từ đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm không ngừng mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thời gian tới Từ khóa: Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp ABSTRACT Developing universal health insurance is one of the tasks that the Party and the State have always closely directed in the implementation, aiming to take care of the entire population through the health insurance fund This has an important and meaningful role not only for people participating in health insurance, but also for the social insurance sector, contributing to hunger eradication, poverty reduction and socio-economic development of Hong Ngu district, Dong Thap Province This article evaluates the development of universal health insurance in Hong Ngu district, Dong Thap province in the period from 2015 to 2019, points out the limitations, and then proposes synchronous and feasible solutions in order to constantly expand the beneficiaries of health insurance in Hong Ngu district, Dong Thap province in the coming time Keywords: Development of universal health insurance, Hong Ngu district, Dong Thap province BHYT triển khai kịp thời, bước vào sống người dân, việc triển khai áp dụng trách nhiệm tham gia BHYT thực đối tượng, thời điểm theo quy định, phủ triển khai mở rộng sách hỗ trợ BHYT cho nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình Nhóm đối tượng hộ nghèo giảm số lượng tỷ trọng cho thấy sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương thực hướng từ hộ nghèo thoát nghèo đáng kể, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, yếu tố thuận lợi cho phát triển bảo hiểm y tế toàn dân Tuy nhiên, Thực trạng phát triển bảo hiểm y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 1.1 Về phát triển đối tƣợng tham gia BHYT: Tính đến 31/12/2019, tổng số cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng tham gia BHYT huyện Hồng Ngự 108.286 người, tăng so với năm 2015 13.433 người, chiếm 89,81% dân số, (tỷ lệ dân số tham gia BHYT bình quân nước 89,98%), cho thấy phát triển BHYT huyện Hồng Ngự có nhiều thuận lợi Độ bao phủ dân số BHYT năm vừa qua tăng tương đối đặn cho thấy uật 84 thực tế tăng trưởng độ bao phủ dân số BHYT chịu ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, nuôi trồng, thủy sản địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, tình trạng “được mùa giá”, thu nhập người dân, người lao động giảm, việc làm tăng khơng đáng kể Bên cạnh doanh nghiệp khó khăn tài tìm cách thỏa thuận với người lao động xác lập hợp đồng lao động để tránh nghĩa vụ đóng BHYT cho người lao động Số người tham gia BHYT 144.999 145.252 Tiêu thức I Tổng thu quỹ BHYT (trđ) Nhóm đối tượng người lao động người sử dụng lao động đóng Nhóm đối tượng tổ chức BHXH đóng Nhóm đối tượng NSNN đóng Nhóm đối tượng NSNN hỗ trợ mức đóng Nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình 145.776 145.514 121.220 tt Tỷ lệ %/dân số 120.571 108.286 112.689 104.358 94.853 Dân số tới Quỹ bảo hiểm y tế biến động theo chiều hướng tăng tổng quỹ BHYT nhằm đảm bảo nhu cầu chi cho khám chữa bệnh BHYT, đồng thời quan BHXH chủ động nguồn tài y tế để chủ động phân bổ dự tốn gói lợi ích BHYT phù hợp, bước tăng bao phủ gói lợi ích BHYT người tham gia 65,42 Năm 2015 Năm 2016 83,15 77,44 71,85 Năm 2017 Năm 2018 Thực trạng bao phủ sở khám chữa bệnh BHYT Số sở KCB BHYT Trong Bệnh viện Ban/phòng Trạm y tế xã, thị trấn Số giường bệnh Bệnh viện Ban/phòng Trạm y tế xã, thị trấn Bác sỹ, bác sỹ Y sỹ, kỹ thuật viên Số người tham gia BHYT Số người BHYT/1 bác sỹ Số người BHYT/giường bệnh Số bác sỹ/1000 dân Bình quân 20172019 48.833 71.163 64.409 7.788 5.739 7.800 6.900 581 486 575 689 102 18.259 24.985 22.075 1.908 10.754 19.113 18.316 3.781 13.595 18.690 16.429 1.417 Số người có thẻ BHYT 112.689 121.220 108.286 2.202 III Quỹ BHYT/đối tượng (trđ) 0,43 0,59 0,59 0,08 Tổng quỹ BHYT năm 2019 tăng so với năm 2017 15.576 triệu đồng tương đương tăng 31,89% mức đóng BHYT gia tăng theo mức lương sở phủ quy định hàng năm, bình quân hàng năm tăng 7.788 triệu đồng, tương đương 25,87% Về giá trị quỹ 02 nhóm đối tượng NSNN đóng hỗ trợ mức đóng tăng lớn đạt 5.689 triệu đồng chiếm 73,04% tổng giá trị tăng quỹ BHYT Năm 2019 số lượng người tham gia BHYT giảm, nguyên nhân người dân di cư lên thành phố lớn tìm việc làm dẫn đến tổng quỹ BHYT năm 2019 giảm so năm 2018 Tuy nhiên qũy BHYT/đối tượng không giảm, năm 2019 Chính phủ tăng lương sở nên mức đóng BHYT tăng theo, đáp ứng khả chi trả BHYT người KCB quỹ BHYT Như vậy, xem xét khía cạnh tổng quỹ BHYT mức đóng bình qn/đối tượng tham gia BHYT địa bàn huyện Hồng Ngự tăng giai đoạn 2017 – 2019 Để đánh giá hiệu quỹ BHYT cần phải so sánh, phân tích q trình tăng BHYT ảnh hưởng chi phí KCB, chất lượng dịch vụ khía cạnh khác liên quan đến chất lượng BHYT Qua biểu đồ hình 2.1, ta nhân thấy dân số giai đoạn năm 2015 đến 2019 tăng bình quân 0,2%/năm Theo số liệu điều tra dân số nhà đến ngày 01/4/2019 dân số huyện Hồng Ngự có 120.571 nhân khẩu, giảm 25.205 người, đa số thuộc diện lao động phổ thông chưa đào tạo nghề, thực trạng khó khăn nhiều địa phương tỉnh Đồng Sông Cửu Long Tiêu thức Năm 2019 Nguồn: Bào cáo tổng kết BHXH tỉnh Đồng Tháp Nguồn: Báo cáo hàng năm BHXH huyện Hồng Ngự tt Năm 2018 II 89,81 Năm 2019 Năm 2017 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 14 1 11 288 250 15 22 135 92 112.689 834 391 0,93 14 1 11 375 320 20 35 145 95 121.220 836 323 0,99 14 1 11 475 400 25 35 165 105 108.286 656 227 1,37 Nguồn: Tính tốn tác giả 1.2 Thực trạng phát triển quỹ BHYT: 1.3 Thực trạng phát triển chất lượng BHYT: Đánh giá gia tăng quỹ BHYT, mức độ gia tăng quỹ BHYT/người tham gia, xu huy động quỹ bảo hiểm y tế năm Hiện địa bàn huyện Hồng Ngự, hệ thống khám, chữa bệnh BHYT gồm: 01 85 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 01 bệnh viên đa khoa cấp huyện, 01 phòng khám đa khoa khu vực, 10 trạm y tế xã 01 Phòng khám đa khoa quân dân y, khơng có bệnh viện chun khoa Với thực trạng hệ thống sở y tế đáp ứng toàn yêu cầu khám điều trị người tham gia BHYT, điều trị bệnh thông thường, bệnh phức tạp yêu cầu phải điều trị chuyên khoa chưa đáp ứng phải chuyển tuyến tt Tiêu thức Trạm y tế tuyến xã BV tuyến huyện Số y bác sỹ Số giường bệnh Máy xét nghiệm Xquang Máy CT Scan Máy siêu âm Thiết bị cộng hưởng từ Thiết bị phẫu thuật nội soi Các thiết bị kỹ thuật khác 143 475 0 0 0 80 540 520 1 2 25 người dân cư trú địa bàn khu vực đăng ký KCB Việc tổ chức khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT sở khám chữa bệnh thực đầy đủ, quy trình, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT tiếp cận với dịch vụ y tế Tuy nhiên, điều kiện quy mô sở vật chất, trang thiết bị, số lượng bác sỹ hạn chế dẫn đến chất lượng cơng tác phục vụ số bước q trình KCB chưa cao việc làm thủ tục đăng ký, thời gian chờ đến lượt khám, nhận kết tương đối lâu Bênh cạnh đó, địa bàn huyện Hồng Ngự chưa có Bệnh viện tư nhân hoạt động, chưa mở rộng sở khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT chủ động lựa chọn đăng ký khám, chữa bệnh BV tuyến Tỉnh 756 700 9 1.500 - Bao phủ quyền lợi người tham gia BHYT: Số liệu cho thấy đội ngũ bác sỹ trang thiết bị kỹ thuật cao chủ yếu tập trung Bệnh viện tuyến Tỉnh, tuyến huyện; sở y tế tuyến xã chưa trang bị thiết bị cần thiết để khám, chẩn đoán xét nghiệm, chụp X Quang, đội ngũ kỹ thuật viên theo yêu cầu Trong hầu hết nhóm đối tượng tham gia BHYT có tâm lý muốn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu Bệnh viện tuyến tỉnh, dẫn đến tải thời gian qua Thực tiễn huyện Hồng Ngự, quyền lợi khám, chữa bệnh người tham gia BHYT tương đối toàn diện, đáp ứng ngày tốt với nhu cầu khám, chữa bệnh ngày gia tăng Hầu hết loại thuốc, vật tư y tế dịch vụ kỹ thuật thực hành bệnh viện thuộc phạm vi chi trả từ quỹ BHYT Quyền lợi người tham gia BHYT thể thông qua số liệu chi BHYT hàng năm sau: Năng lực khám chữa bệnh Bệnh viện tuyến huyện tuyến xã chưa đáp ứng yêu cầu điều trị kỹ thuật cao, thiết bị đại Hệ thống sở khám chữa bệnh đánh giá chưa đáp ứng toàn diện nhu cầu khám chữa bệnh đa số đối tượng tham gia BHYT, thách thức lớn cho mục tiêu phát triển BHYT toàn dân tt Tiêu thức Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số thẻ 104.358 112.689 121.220 108.286 Tổng số lượt KCB 239.981 250.859 310.036 290.215 2,30 2,23 2,56 2,68 48.833 60.002 74.570 75.920 35.955 50.395 67.920 68.550 12.878 9.607 6.650 7.370 344 447 560 633 150 201 219 236 - Khả tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng khám chữa bệnh: Hầu hết người tham gia BHYT có nguyện vọng đăng ký khám chữa bệnh bệnh viện tuyến Tỉnh, tập trung đội ngũ bác sỹ có chun mơn giỏi, nhiều kinh nghiệm, trang thiết bị đại, đầy đủ sở khác Nhưng không thực phân bổ gây tình trạng tải bệnh viện tuyến Tỉnh, đồng thời chủ trương UBND Tỉnh đồng ý cho phân khu vực có Bệnh viện tuyến tỉnh để thuận lợi cho Tần suất KCB đối tượng/năm Tổng Quỹ BHYT Tổng chi KCB BHYT (trđ) Cân đối quỹ (4)(5)/(trđ) Tổng chi/số thẻ (1000đ) Mức chi bình quân/lượt KCB (1000đ) Nguồn: BHXH tỉnh Đồng Tháp Tổng chi quỹ BHYT hàng năm tăng, cân đối quỹ từ năm 2016/tổng chi phí KCB BHYT đến thường xuyên có kết dư (khoảng 16,38%) cho thấy Quỹ BHYT luôn đảm bảo nguồn tài đáp ứng nhu cầu tốn chi phí khám chữa bệnh BHYT cho đối tượng theo chế hành Tầng suất KCB BHYT 01 người năm 86 tương đối cao tăng dần từ 2,3 lần/năm 2016, đến năm 2019 2,68 lần/năm Mức chi bình quân cho 01 lượt khám chữa bệnh năm 2019 tăng 1,6 lần so với năm 2016 cho thấy giá dịch vụ y tế tăng, chi phí cho lượt khám chữa bệnh tăng lên theo yêu cầu chuyên môn y tế, người tham gia BHYT quỹ BHYT đảm bảo chi trả Mức chi bình quân cho lượt khám chữa bệnh tăng lên phản ánh chất lượng khám chữa bệnh ngày nâng cao Tuy nhiên, cân đối quỹ BHYT có xu hướng giảm dần, nguyên nhân số sơ khám chữa bệnh lạm dụng quỹ khám chữa bệnh kéo dài ngày nằm viện bệnh thông thường, số y, bác sỹ lập hồ sơ bệnh án khống để tư lợi chiếm dụng thuốc vật tư y tế… chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Thực tốn chi phí KCB đầy đủ, quy định, nguồn quỹ thường xuyên có kết dư đảm bảo sẵn nguồn tài sẵn sàng chi trả cho người tham gia BHYT Mặt khác công tác tổ chức KCB, thủ tục BHYT sở KCB cải cách đáng kể số khâu phục vụ chưa người tham gia BHYT hài lịng 1.4 Thực thi sách phát triển BHYT tồn dân: Để kịp thời triển khai Luật BHYT[1], Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 38CT/TW, ngày 07/9/2009 đẩy mạnh cơng tác BHYT tình hình mới[2]; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 509-CV/TU ngày 20/10/2009 việc thực Chỉ thị 38CT/TW Ban Bí thư “đẩy mạnh cơng tác bảo hiểm y tế tình hình mới”; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn số 100HD/BTGTU ngày 22/01/2010 để hướng dẫn cấp uỷ, quyền cấp triển khai, quán triệt Chỉ thị 38-CT/TW UBND Tỉnh ban hành Công văn số 506/VPUBND-VX ngày 17/9/2009 hướng dẫn thực Luật BHYT Sở Y tế có Cơng văn số 551/SYT ngày 05/8/2009 để hướng dẫn triển khai Luật BHYT đạo đơn vị nghiêm túc thực Chương trình 527/CTr-BYT ngày 18/6/2009 Bộ Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mục tiêu đáp ứng hài lịng người bệnh; Quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, đưa khám chữa bệnh ban đầu sở, quy định chuyển tuyến; quy định nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sở KCB; Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp thực sách BHYT, thành lập Đồn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra sở khám chữa bệnh BHYT địa bàn tỉnh, chấn chỉnh kịp thời tồn tại sở khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT Đồng thời định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá kết triển khai chế, lộ trình BHYT tồn dân để có điều chỉnh, đạo kịp thời nhằm đạt mục tiêu Chính phủ đề - Thực trạng cơng tác tổ chức khám chữa bệnh chất lượng dịch vụ BHYT: Hàng năm, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế đạo BHXH huyện, bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, xã thực ký hợp đồng KCB BHYT đảm bảo kịp thời KCB cho người có BHYT từ đầu năm Về bản, sở khám, chữa bệnh phối hợp chặt chẽ với quan BHXH tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh BHYT quy trình, từ bước tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ BHYT, lập thủ tục đăng ký khám, thực chẩn đoán theo chun mơn kỹ thuật, cấp phát thuốc, tốn trả kết hệ thống KCB điện tử tập trung phận cửa, tạo điều kiện cho người dân KCB nhiều thời gian chờ đợi năm trước Các dịch cung cấp thực phẩm, nước uống, vệ sinh sở thực tương đối tốt Hiện nay, 100% sở y tế đề sử dụng dịch vụ thuê hoạt động chất lượng thời gian đảm bảo, đáp ứng yêu cầu phục vụ người bệnh Tóm lại: Thực trạng chất lượng BHYT xem xét khía cạnh là: Năng lực KCB sở y tế tham gia dịch vụ BHYT, khả tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng KCB, mức độ bao phủ chi phí KCB cho thấy địa bàn huyện Hồng Ngự sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật nguồn nhân lực chưa đáp ứng toàn diện nhu cầu sử dụng dịch vụ BHYT người dân, hệ thống sở y tế tham gia dịch vụ BHYT chưa mở rộng để người tham gia BHYT quyền 87 sách BHYT, ảnh hưởng đến cân quỹ BHYT Quản lý đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế hiệu chưa cao, có chênh lệch bất hợp lý số thuốc bệnh viện cao bệnh viện khác tỉnh gây lãng phí quỹ BHYT Những hạn chế, tồn phát triển BHYT nguyên nhân Vai trị hệ thống trị xã, thị trấn chưa có phối hợp nhịp nhàng, trình độ hiểu biết sách BHYT cịn hạn chế đến thực thi quy định sách thiếu hiệu quả, thiếu đồng Công tác tra, kiểm tra chấp hành pháp luật BHYT chưa ngành quản lý chức nhà nước thực thường xuyên; việc phát hành vi gian lận, trục lợi quỹ khám bệnh BHYT cịn đề nghị xử lý với mức độ hành nhắc nhỡ rút kinh nghiệm Nhân làm công tác giám định BHYT huyện thiếu số lượng yếu chuyên môn Nhận thức người dân lợi ích tham gia BHYT cịn hạn chế, thường có bệnh tham gia ngược lại nguyên tắt chia sẻ rủi ro sách BHYT Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động ban, ngành UBND xã, thị trấn chưa chặt chẽ, hiệu chưa cao, hình thức nội dung tuyên truyền chưa đổi mới, cán thực công tác tuyên truyền xã, thị trấn thiếu số lượng, yếu kỹ năng; mạng lưới đại lý, cộng tác viên làm công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT thiếu tính chuyên nghiệp nên tính thuyết phục hiệu chưa cao Những hạn chế, tồn phát triển BHYT toàn dân huyện Hồng Ngự, bên cạnh nguyên khách quan (yếu tố kinh tế, trị pháp luật, VHXH, yếu tố khách hàng…) nguyên nhân chủ quan cần nhìn nhận cách xác đáng: Hệ thống trị địa phương số nơi chưa thực quan tâm đạo thực sách BHYT cách liệt; chưa đánh giá vai trị, ý nghĩa sách BHYT Điều dẫn đến địa phương thiếu chủ động mở rộng đối tượng, chưa đưa tiêu bao phủ BHYT cụ thể vào nghị hay chương trình hành động xã, thị trấn Cơ sở khám chữa bệnh BHYT huyện chưa đầu tư mở rộng trang thiết bị máy móc y tế cịn nghèo nàn, lạc hậu, bên cạnh sở y tế tư nhân chưa đưa vào tham gia khám, chữa bệnh BHYT Công tác tổ chức khám chữa bệnh nhiều thời gian chờ đợi, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng hài lòng người bệnh Việc chăm sóc, khám bệnh điều trị cho người có thẻ BHYT chưa trú trọng; thái độ phục vụ số y, bác sĩ Đây rào cản, thách thức cơng tác phát triển BHYT tồn dân Các văn hướng dẫn thực BHYT Bộ, Ngành thường xuyên sửa đổi, tính ổn định chưa cao sau triển khai thực nội dung sửa đổi, bổ sung số điều Luật BHYT nhiều vấn đề bất cập chưa quy định r , nên khó khăn triển khai thực Về khả tiếp cận dịch vụ y tế quyền lợi người tham gia BHYT cịn thấp nên; tình trạng thiếu thuốc cục thường xuyên số trạm y tế, người bệnh phải mua thuốc bên gây bứt xúc cho người bệnh Mức đóng BHYT thấp giá thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh BHYT có xu hướng tăng hàng năm Do chưa có cân mức đóng quyền lợi hưởng Cơng tác tun truyền chưa sâu rộng, trình độ dân trí phận người dân thấp nên nhận thức, hiểu biết lợi ích sách BHYT người dân cịn hạn chế Tính tn thủ pháp luật tham gia BHYT, đặc biệt doanh nghiệp chưa cao, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật Về phát triển quỹ BHYT, có tăng qua năm không bền vững, nguyên nhân gây bội chi quỹ là: tình trạng “lựa chọn ngược” tức người có bệnh tham gia, làm giảm tính chia sẻ rủi ro Chính phủ hỗ trợ mức đóng BHYT cịn thấp khơng đảm bảo có khả tham gia BHYT, nhóm yếu xã hội cịn chiếm tỷ lệ cao dân số, dẫn 88 đến nguy rơi vào bẩy đói nghèo chi phí y tế lớn sung trẻ em chưa có thẻ để cấp thẻ BHYT kịp thời cho trẻ em khám bệnh Cơ chế kiểm soát đấu thầu, mua sắm, quản lý giá thuốc lỏng lẻo, thiếu minh bạch, dẫn đến có chênh lệch bất hợp lý giá thuốc bệnh viện cơng lập, tình trạng tồn đọng thuốc – vật tư y tế hết hạn sử dụng bệnh viện, trạm y tế, gây lãng phí quỹ BHYT Nhóm đối tượng NSNN hỗ trợ phần mức đóng BHYT: Chỉ tiêu phát triển hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên năm 2020 năm đạt 100% Riêng đối tượng có mức sống trung bình phấn đấu năm 2022 đạt 98% Vận động nguồn xã hội đóng góp để hỗ trợ song song với nguồn NSNN Việc kiểm tra, giám sát thực sách pháp luật BHYT chưa đồng bộ, hiệu chưa cao Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: Chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 đạt 90% số người tham gia Ngoài mức miễn giảm thành viên hộ gia đình Đề nghị UBND huyện Tỉnh cân đối nguồn ngân sách, huy động hội đồn thể, doanh nghiệp địa bàn hỗ trợ nhóm đối tượng mua BHYT Về phía quan BHXH đào tạo mở rộng đại lý thu, tăng chi phí hoa hồng để đảm bảo cho đại lý qua hệ thống Bưu điện Đại lý thu UBND cấp xã hoạt động có hiệu cao Tình hình giới diễn biến nhiều phức tạp, ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ Trung Quốc, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa, phát triển lao động bắt buộc doanh nghiệp tư nhân không thuận lợi Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân phát triển BHYT huyện Hồng Ngự cho thấy cần có giải pháp bản, đồng khả thi để khắc phục, tạo bước tiến thuận lợi cho BHXH huyện Hồng Ngự tiến tới thực đạt mục tiêu BHYT toàn dân Giải pháp phát triển chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT Đổi phương pháp tổ chức làm thủ tục khám, chữa bệnh, hạn chế thấp thời gian chờ khám bệnh; tăng số bàn khám, diện tích buồng bệnh trực tiếp phục vụ người bệnh Trang bị sở vật chất tạo không gian “điểm chờ”, trang bị hệ thống điện tử “lấy số - tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả” ập hệ thống bảng dẫn đầy đủ, dễ hiểu bệnh viện tuyến huyện đảm bảo người tham gia khám bệnh thực theo trình tự bước khám bệnh mà khơng cần phải có nhân viên y tế hướng dẫn; đổi phương thức toán toán chi phí khám, chữa bệnh dễ dàng, tiên lợi cho người dân Giải pháp phát triển BHYT toàn dân huyện Hồng Ngự thời gian tới Giải pháp phát triển theo nhóm đối tượng Nhóm đối tượng lao động người sử dụng lao động người lao động đóng BHYT: Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2022 thực đạt 100% Đề xuất giải pháp trình UBND huyện đạo để có kế hoạch khai thác lực lượng lao động doanh nghiệp chưa tham gia BHYT cho người lao động để buộc phải có nghĩa vụ tham gia BHYT Nâng cao lực sở khám, chữa bệnh BHYT: Tạo niềm tin cho người tham gia BHYT khám chữa bệnh, nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để bảo đảm chất lượng phục vụ hài lịng người bệnh có thẻ BHYT; mở rộng loại hình điều trị, như: khám bệnh từ xa, khám bệnh trực tuyến Đầu tư trang thiết bị, xây dựng, cải tạo mở rộng sở hạ tầng, đảm bảo cấu tỷ lệ giường bệnh, phát triển mạng lưới bác sỹ gia đình cho đối tượng BHYT; có sách thu hút nguồn nhân lực, bác sỹ trẻ cho y tế Nhóm đối tượng tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng BHYT: Tiếp tục thực 100% số người tham gia Theo đó, chủ động rà sốt lập danh sách tăng, giảm từ đầu năm để đóng BHYT kịp thời cho đối tượng thụ hưởng Nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng BHYT: hộ nghèo, trẻ em tuổi tiếp tục thực 100% Bằng biện pháp Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, thị trấn rà sốt trẻ em có thẻ, hướng dẫn lập danh sách bổ 89 tuyến xã, trung ương cần ưu tiên cho bệnh viện tuyến huyện, Trạm y tế xã cập mạng xã hội nên việc mở rộng hình thức tuyên truyền cần thiết Đổi chế tài chính, phương thức tốn: Bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước mua BHYT cho người nghèo, người thuộc diện bảo trợ xã hội, trẻ em tuổi đối tượng sách khác hỗ trợ mức đóng cho hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên Sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ yếu tố chi phí; đổi mới, áp dụng phương pháp toán chi trả phù hợp như: chi trả trọn gói theo “ca bệnh” theo “nhóm chẩn đốn”, Cải cách thủ tục hành cơng tác thu cấp thẻ BHYT: giai đoạn 20202025, ngành BHXH cần tiếp tục rà soát, bãi bỏ số thành phần hồ sơ, thủ tục tham gia BHYT; đẩy mạnh ứng dụng giao dịch hồ sơ điện tử đăng ký tham gia BHYT, cấp thẻ BHYT, điều chỉnh thông tin, thay đổi nơi khám chữa bệnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động người dân lựa chọn hình thức giao dịch điện tử qua dịch vụ cơng trực tuyến Ngành BHXH Cổng dịch vụ công Chính phủ, khơng phải thời gian lại, chờ đợi, nộp hồ sơ trực tiếp quan BHXH; trì việc việc tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành phận “một cửa” huyện trả kết qua dịch vụ Bưu cơng ích mà tổ chức, cá nhân khơng phải trả phí giao dịch Giải pháp nâng cao độ bao phủ BHYT Chủ động công tác tham mưu, lãnh đạo, đạo phối hợp thực sách, pháp luật BHYT: Từ thực tiễn tổ chức thực sách BHYT thời gian qua, thấy việc chủ động công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND&UBND huyện chủ động phối hợp với Ban, ngành đồn thể, tổ chức trị - xã hội giúp huy động vào hệ thống trị tổ chức triển khai thực sách BHYT, sách có liên quan mật thiết đến việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám định y tế: UBND Tỉnh tăng cường lãnh đạo, đạo quan tra nhà nước, quan quản lý nhà nước cấp BHYT tổ chức tra, kiểm tra chuyên đề việc thực sách BHYT địa bàn Tỉnh, huyện Thanh tra ngành BHXH tăng cường công tác tra chuyên ngành pháp luật BHYT, chủ động phối hợp với Cơ quan tra Sở Y tế, Sở ao động - Thương binh Xã hội, thành lập đoàn tra, kiểm tra liên ngành tổ chức tra, kiểm tra sở khám, chữa bệnh BHYT, doanh nghiệp tổ chức liên quan đến việc chấp hành pháp luật BHYT Tiếp tục đổi mơ hình tổ chức, phương pháp quy trình giám định BHYT; đẩy mạnh việc giám định hồ sơ khám bệnh điện tử; thực nghiêm biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật BHYT Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác truyền thông: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, sách Đảng, Pháp luật Nhà nước BHYT; tuyên truyền vào hệ thống trị tạo đồng thuận, thống tổ chức thực sách BHYT; tun truyền vai trị, trách nhiệm cấp ủy đảng, quyền cấp lãnh đạo, đạo thực BHYT Tuyền thông ý nghĩa, vai trị, lợi ích sách BHYT đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân nhằm; trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia, quyền lợi hưởng; mức đóng, phương thức đóng, sách hỗ trợ nhà nước Ngồi ra, truyền thơng qua mạng xã hội qua hình thức Livertream Fanpage ngành BHXH, tổ chức cung ứng dịch vụ công trang cá nhân, ngày kh ng định vị trí, vai trị hiệu bối cảnh công nghiệp 4.0, người lao động người dân có xu hướng sử dụng thiết bị di động truy KẾT LUẬN Về hệ thống trị tác động xã hội: Tạo tâm bước tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân theo nghị Đảng, pháp luật nhà nước; đảm bảo mục tiêu cơng chăm sóc sức khỏe Đối với cá nhân, tham gia BHYT thể nghĩa vụ trách nhiệm cơng dân thực sách pháp luật BHYT; xem việc tham gia BHYT cách 90 thức dự phịng rủi ro tài ốm đau bệnh tật có tính ổn định đảm bảo, giảm gánh nặng chi tiêu từ tiền túi cá nhân, tránh rơi vào bẫy nghèo đói chi phí y tế Đối với doanh nghiệp, buộc phải nghiêm túc thực mua BHYT cho người lao động theo quy định để đảm bảo quyền lợi người lao động, khắc phục nguyên nhân phát sinh đình cơng, lãn cơng, ảnh hưởng đến hiệu sản xuất, thiệt hại vật chất tác động bất lợi đến môi trường đầu tư hưởng lợi mà trường hợp người tham gia BHYT Với người lao động người dân tham gia BHYT họ đảm bảo tài thân người thân ốm đau, họ yên tâm làm việc, góp phần làm suất hiệu lao động tăng Đối với nhóm đối tượng hộ gia đình bn bán tự tham gia BHYT gánh nặng gia đình họ yên tâm chẵng mai ốm đau quỹ BHYT chi trả từ 80% chi phí dịch vụ y tế Hiệu kinh tế cho nhà nước người dân thụ hưởng: Việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT đảm bảo nguồn thu Quỹ BHYT, sở quan trọng để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT Từ thực tiễn cho thấy, số người tham gia quy mô lớn, quỹ BHYT đảm bảo hầu hết nhu cầu KCB người dân, cân đối thu chi vừa điều kiện vừa cách thức để điều chỉnh sách viện phí, sách phân bổ tài từ nguồn NSNN, theo mục tiêu thay đầu tư cho sở cung ứng dịch vụ sang đầu tư cho người Đối với hệ thống khám chữa bệnh: Nguồn kinh phí quỹ BHYT tốn ngày tăng theo mức độ mở rộng đối tượng tham gia BHYT mức độ mở rộng phạm vi quyền lợi Tỷ trọng kinh phí quỹ BHYT tốn đến 80% tổng dự toán UBND Tỉnh giao Tỷ trọng ngày tăng, với việc đổi phương thức tốn chi phí khám chữa bệnh BHYT tạo điều kiện để giám sát chi phí hiệu khám chữa bệnh thông qua quỹ BHYT TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 [2] Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 đẩy mạnh cơng tác BHYT tình hình [3] Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 [4] Tạp chí Khoa học số 121, trang 151 – 156 [5] Thông tin chuyên đề: “Bảo hiểm y tế toàn dân, thực trạng kiến nghị” Trung tâm thông tin khoa học thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp Ủy Ban Thường vụ Quốc hội – tháng 10/2013 [6] Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 Họ tên : Nguyễn Hữu Phƣớc Đơn vị : Bảo hiểm xã hội huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp Điện thoại : 0945.939.919 Email: nguyenhuuphuocbhxh@gmail.com Thành Phố Hồ Chí Minh , Ngày 10 tháng 11 năm 2020 Xác nhận GVHD PGS.TS Nguyễn Duy Thục 91 ... luận bảo hiểm y tế phát triển bảo hiểm y tế Chương 2: Thực trạng phát triển BHYT huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Chương 3: Giải pháp phát triển bảo hiểm y tế toàn dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. .. trạng tham gia bảo hiểm y tế huyện Hồng Ngự Đồng thời đề xuất giải pháp để phát triển bảo hiểm y tế tồn dân huyện Hồng Ngự, từ thúc đ? ?y nhanh lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân Kết cấu dự... khắc phục tồn tại, hạn chế 54 Chƣơng GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BHYT TOÀN DÂN TẠI HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP 58 3.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển BHYT toàn dân huyện Hồng Ngự 58 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp, Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp