0

Giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên sóng truyền hình của đài phát thanh truyền hình yên bái hiện nay (khảo sát các chương trình văn hóa văn nghệ, tiếng dân tộc truyền hình từ tháng 6201

127 6 0
  • Giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên sóng truyền hình của đài phát thanh truyền hình yên bái hiện nay (khảo sát các chương trình văn hóa văn nghệ, tiếng dân tộc truyền hình từ tháng 6201

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HOÀNG THỊ THU HIỀN GI G N VÀ QUẢNG BÁ BẢN SẮC V N H A D N TỘC THIỂU SỐ TRÊN S NG TRUYỀN H NH CỦA ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN H NH YÊN BÁI HIỆN NAY os t n tr n tru n n t t n v nn n n nt - 6/2016) Chuyên ngành : Báo chí học Mã số : 60 32 01 01 LUẬN V N THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ NỘI - 2016 ẬU NGỌC N LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Hà Nội, tháng 11 năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN V N Hoàng Thị Thu Hiền LỜI CẢM ƠN ể hoàn thiện luận văn với đề tài: “Gi g n quảng ản sắc v n h n t c thiểu số tr n s ng tru ền h nh củ Đài phát th nh tru ền hình Yên Bái” (Khảo sát chương trình Văn hóa văn nghệ, chương trình Tiếng dân tộc truyền hình từ tháng 6/2015 - 6/2016) tác giả xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ ậu Ngọc ản, người trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn giảng viên Học viện Báo chí Tuyên truyền, bạn đồng nghiệp ài PT-TH Yên Bái tạo điều kiện, giúp đỡ trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Q trình thực luận văn, địa bàn nghiên cứu rộng, mang đặc thù địa hình miền núi, thời gian nghiên cứu hạn hẹp, vậy, luận văn chắn khơng tránh khỏi điểm cịn hạn chế, thiếu sót Tác giả mong tiếp tục nhận hướng dẫn thầy giáo góp ý bạn bè, đồng nghiệp để luận văn chất lượng Hà Nội, tháng 11 năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN V N Hoàng Thị Thu Hiền DANH MỤC CÁC CH CÁI VIẾT TẮT BSVH : Bản sắc văn hóa CT : Chương trình DT : Dân tộc DTTS : Dân tộc thiểu số NQ : Nghị Nxb : Nhà xuất PT-TH : Phát - truyền hình PVS : Phỏng vấn sâu TƯ : Trung ương VH : Văn hóa VHVN : Văn hóa văn nghệ DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Bảng Số lượng phóng văn hóa DTTS chương trình Văn hóa văn nghệ Tiếng dân tộc sóng truyền hình n Bái (6/2015 - 6/2016) 44 Bảng 2: Tần suất nội dung phản ánh tổng số chương trình văn hóa văn nghệ tiếng dân tộc truyền hình (từ tháng 6/2015 – 6/ 2016) 45 Bảng Mức độ quan tâm công chúng nội dung hình thức thể chương trình truyền hình vấn đề giữ gìn, quảng bá BSVH DTDS 66 Bảng ánh giá hình thức thể chương trình truyền hình vấn đề giữ gìn, quảng bá BSVH DTTS 76 Bảng Theo quí vị, để chất lượng chương trình có nội dung tun truyền vấn đề giữ gìn, quảng bá sắc văn hóa dân tộc thiểu số ài PTTH Yên Bái tốt hơn, theo quý vị cần phải làm gì? 87 Bảng ể chất lượng chương trình có nội dung tun truyền vấn đề giữ gìn, quảng bá BSVH DTTS ài PTTH Yên Bái, theo quý vị cần điều chỉnh lượng phát sóng theo hướng nào? 91 DANH MỤC H NH ẢNH nh Lễ cấp sắc người Dao Nậm Lành - Văn Chấn 46 nh 2 Lễ hội Hạn Khuống người Thái Mường Lò 46 nh Múa Xòe - nét sinh hoạt văn hóa truyền thống khơng thể thiếu sống người Thái Mường Lò 50 nh Người H’mông Suối Giàng giã bánh dày 53 nh Biên tập viên dẫn trường quay 68 nh Biên tập viên dẫn trường 68 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CH CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ L LUẬN VỀ GI G N QUẢNG BÁ BSVH CÁC DTTS TRÊN S NG TRUYỀN H NH ĐỊA PHƢƠNG 13 1 Một số khái niệm vấn đề nghiên cứu 13 Quan điểm ảng, Nhà nước, quyền địa phương Yên Bái với vấn đề giữ gìn BSVH DTTS 22 Vai trị báo chí vấn đề gìn giữ BSVH DTTS 30 Chƣơng 2: TH C TRẠNG GI G N QUẢNG BÁ BSVH CÁC DTTS TRÊN S NG TRUYỀN H NH CỦA ĐÀI PT-TH YÊN BÁI 37 Giới thiệu chương trình khảo sát ài PT-TH Yên Bái 37 2 Nội dung tuyên truyền, phản ánh giá trị văn hóa DTTS 45 Hình thức phản ánh 58 24 ánh giá chung hoạt động giữ gìn, quảng bá BSVH DTTS ài PT-TH Yên Bái 69 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP N NG CAO CHẤT LƢ NG CHƢƠNG TR NH NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BSVH DTTS CỦA TRUYỀN H NH YÊN BÁI 82 Một số vấn đề đặt 82 Một số giải pháp 85 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC T M TẮT LUẬN V N MỞ ĐẦU Lý o chọn đề tài Văn hóa đóng vai trị to lớn phát triển xã hội VH tảng tinh thần, mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước nên VH có vai trị vô quan trọng phát triển quốc gia, dân tộc Chăm lo VH chăm lo tảng tinh thần xã hội Trong trình phát triển, hội nhập đất nước; VH có giao thoa, biến đổi mạnh mẽ nên việc giữ gìn BSVH trở nên quan trọng cấp thiết Báo chí lĩnh vực truyền thơng trực tiếp, có vai trò quan trọng nhiệm vụ bảo tồn, giữ gìn quảng bá giá trị VH sống, công cụ truyền bá VH mang lại hiệu cao Báo chí truyền thơng quốc gia có nhiệm vụ truyền thơng VH quốc gia Ở Việt Nam vậy, nhiệm vụ xuyên suốt báo chí truyền thơng văn hóa Việt ặc biệt truyền hình với mạnh làm tốt vai trò Bảo tồn phát huy giá trị, BSVH truyền thống DTTS Việt Nam vấn đề quan trọng sách bảo tồn phát triển VH thời kì đổi ảng ta Trong trình lãnh đạo Cách mạng, ảng Cộng sản Việt Nam coi trọng mặt trận VH, mà cốt lõi BSVH dân tộc NQ TƯ khóa VIII đánh dấu bước phát triển đường lối VHVN ảng Với phương hướng, mục tiêu chung “Xây dựng phát triển VH Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc DT, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”; nói, Nghị TƯ khóa VIII văn kiện chuyên đề, sâu sắc toàn diện VH sau ề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 NQ TƯ khóa VIII rõ “Nền VH Việt Nam VH thống mà đa dạng cộng đồng DT Việt Nam” Mỗi vùng miền, dân tộc cộng đồng người Việt có BSVH riêng Yên Bái tỉnh miền núi nằm sâu nội địa, nằm vùng ông Bắc Tây Bắc Phía Tây Bắc giáp tỉnh Lào Cai, phía ơng Nam giáp tỉnh Phú Thọ, phía ơng Bắc giáp tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang phía Tây Nam giáp tỉnh Sơn La Yên Bái có đơn vị hành cấp huyện, thị (1 thành phố, thị xã huyện) với tổng số 180 xã, phường, thị trấn; có 70 xã vùng cao 70 xã đặc biệt khó khăn đầu tư theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước Tỉnh có huyện vùng cao xếp vào danh sách 61 huyện nghèo nước Mù Cang Chải Trạm Tấu Tỉnh Yên Bái có gần 30 DT, có bề dày lịch sử truyền thống VH, nơi hội tụ sắc màu VH DT độc đáo, đậm đà sắc thể qua lễ hội, điệu dân ca, dân vũ, nghi lễ, phong tục tập quán, chữ viết, ngôn ngữ, ẩm thực, nghề truyền thống, trang phục… Trong không gian VH DT đặc sắc Yên Bái, bật BSVH Thái, H’mông, Dao Nhưng nay, giá trị BSVH DTTS tỉnh Yên Bái có xu hướng mai một, bị pha tạp đồng hóa VH; từ nghi thức sinh hoạt, lễ hội, tín ngưỡng, phong tục tập quán đến tiếng nói, trang phục truyền thống Ở nhiều DT, lớp trẻ khơng cịn biết nói tiếng dân tộc mình; khơng thích mặc trang phục truyền thống; điệu dân ca dân vũ DT cịn số người cao tuổi biết đến… Nhận thức rõ tầm quan trọng ý nghĩa công tác bảo tồn phát huy giá trị VH DTTS số địa bàn tỉnh, góp phần tuyên truyền thực NQ TƯ (khóa VIII); NQ 33 Hội nghị TƯ 9, Ban Chấp hành TƯ ảng (khóa XI) xây dựng phát triển VH, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; góp phần thực có hiệu ề án “Bảo tồn, phát triển VH DTTS Việt Nam đến năm 2020” , năm qua, ài PT-TH n Bái có nhiều chương trình tác động mạnh tới nhận thức cơng chúng, xã hội, góp phần nâng cao ý thức vị trí, vai trị VH phát triển xã hội; ý thức giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị VH truyền thống tốt đẹp DT Tuy nhiên, thực tế việc tun truyền, quảng bá BSVH DTTS sóng truyền hình Yên Bái năm qua nhiều bất cập, hạn chế như: Nội dung thể chưa đa dạng, phong phú, chưa hấp dẫn, chưa nhiều vấn đề việc giữ gìn, bảo lưu VH; đội ngũ phóng viên, biên tập viên chưa có chun mơn sâu am hiểu VH DTTS, chưa có kế hoạch tun truyền theo chủ điểm… Trước tình hình trên, cần phải có nghiên cứu khoa học cụ thể, tìm giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng hiệu tuyên truyền, quảng bá, giữ gìn BSVH DTTS Yên Bái Bản thân người viết luận văn sinh lớn lên vùng đồng bào DTTS Yên Bái có gần 10 năm cơng tác phịng nghệ - ài PT-TH n Bái, thường xuyên thực chương trình gắn với nội dung tuyên truyền, phản ánh BSVH đồng bào DTTS tỉnh Với lí đó, tơi chọn đề tài “ n v qu n tru n n n s p t t v n n tru n n t n t u s tr n s n Yên Bái” (Khảo sát chương trình Văn hóa văn nghệ, chương trình Tiếng dân tộc truyền hình từ tháng 6/2015 - 6/2016) T nh h nh nghi n cứu c li n qu n Các cơng trình nghiên cứu VH DT Việt Nam nói chung sắc thái VH vùng miền vấn đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, tìm hiểu khảo sát nhiều cấp độ khác nhau, phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn Nhìn từ cấp độ VH tổng qt, người viết nhận thấy có nhiều cơng trình nghiên cứu công bố, đăng tải phương tiện truyền thơng đại chúng Theo trình tự thời gian, kể số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu như: - Trần Ngọc Thêm (1997), “Tìm sắc văn hóa Việt Nam”, Nxb Hồ Chí Minh Trong “Tìm BSVH Việt Nam”; PGS TS khoa học Trần Ngọc Thêm triển khai theo hướng tìm nét sắc - đặc trưng cần thiết cho việc hiểu VH Việt Nam quy luật hình thành phát triển chúng Theo đó, tiến trình VH Việt Nam, hệ thống VH Việt Nam xem xét, giới thiệu theo cách nhìn hài hịa đồng đại lịch đại Tác giả xâu chuỗi vấn đề VH thành tranh tổng quan VH Việt Nam lưu tâm bảo tồn phát triển VH DT - Trần Quốc Vượng (2003), “Văn hóa Việt Nam tìm tịi suy ngẫm”, Nxb Văn học ây tuyển tập tập hợp nghiên cứu VH giáo sư Trần Quốc Vượng, chia thành phần mục theo góc độ cụ thể: vấn đề chung, diễn trình VH, VH dân gian, nghệ thuật, ứng xử, danh nhân úng tên gọi “tìm tòi suy ngẫm”, tác giả Trần Quốc Vượng nêu lên nhiều vấn đề VH Việt Nam, đưa cứ, luận chứng rõ ràng phân tích, so sánh, bàn luận để làm rõ vấn đề Bao trùm lên tất vấn đề việc kế thừa tinh hoa truyền thống, giữ gìn cho đúng, cho phù hợp với nhịp sống đại ngày biến đổi - Phan Ngọc (2004), “Bản sắc văn hóa Việt Nam”, Nxb Văn học Cuốn sách gồm 14 chương, chia làm phần: phần “Những khái niệm mở đầu”; phần hai “Giao lưu văn hóa”; phần ba “Bảo vệ phát huy VH”; giúp người đọc trả lời câu hỏi liên quan đến người Việt VH Việt như: BSVH Việt Nam gì? Văn hóa Việt Nam khác văn hóa Trung Hoa, văn hóa Pháp… chỗ nào? Vì có khác biệt đó? Làm để giữ gìn phát huy VH Việt thời hội nhập? - Vy Trọng Tốn (2005), “Bản sắc văn hóa, hành trang dân tộc”, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội Tập sách tập hợp phần viết tác giả Vy Trọng Toán thời gian bắc cầu hai kỉ, ông Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thơng tin ây thời kì mà ảng ta tồn xã hội nhận thức vai trò VH phát triển, đồng thời thấy rõ nguy mai BSVH DT Tuy nhiên từ nhận thức đến tổ chức hoạt động thực tiễn khoảng cách bất cập Vì vậy, vấn đề đặt giải pháp mang tính khả thi viết tác giả có giá trị thực tiễn cao, dễ vận dụng cấp độ, địa bàn văn hóa khác Quan niệm “BSVH hành trang DT” đóng góp quan 107 Cao ức Thái (2015), “Tự báo chí với nhiệm vụ ổn định trị giữ gìn sắc văn hóa dân tộc”, http://tapchiqptd.vn/ Bùi Huy Mai (2009), “Bảo tồn lễ hội dân gian dân tộc vùng Văn Chấn Mường Lò”, http://www.yenbai.gov.vn/ Phan Quang (2012), “Báo chí văn hóa”, http://vov.vn/ Nguyễn Hồng Sơn (2014), “Nghị Trung ương khóa VIII - phát triển toàn diện sáng tạo đường lối xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam”, http://lyluanchinhtri.vn/ Thụy Văn (2015), “Báo chí với nghiệp giữ gìn văn hóa đậm đà sắc dân tộc Việt Nam”, http://www.bienphong.com.vn/ 10 Nguyễn Hồng Vinh (2015), “Phát huy vai trị báo chí cách mạng thời kỳ đổi hội nhập”, http://vanhien.vn/ 11 http://www.vja.org.vn/ 12 http://www.nxbctqg.org.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN H NH Y nB PHIẾU TH M DÒ n t n n m KIẾN (Dành cho đồng bào dân tộc xem truyền hình) Mã số: Hiện nay, ảng, Nhà nước tỉnh Yên Bái quan tâm đến việc giữ gìn quảng bá sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Ở tỉnh Yên Bái, ài PT-TH tỉnh đầu tư xây dựng chương trình truyền hình tiếng dân tộc (Tiếng H’mơng, tiếng Dao, tiếng Thái) chương trình văn hóa văn nghệ truyền hình để phục vụ nhu cầu thơng tin giải trí cho q vị Nhằm tìm hiểu rõ nhu cầu nghe nhìn q vị khả đáp ứng thông tin ài TH Yên Bái cho người dân, học viên lớp cao học khoa Phát Truyền hình - Học viện Báo chí Tuyên truyền tiến hành nghiên cứu đề tài: “Gi g n quảng ản sắc v n h nt c thiểu số tr n s ng tru ền h nh củ Đài phát th nh tru ền h nh Y n Bái” Rất mong nhận ý kiến quí vị vấn đề Xin q vị vui lịng đánh dấu X vào phương án mà quí vị lựa chọn Xin ch n thành cảm ơn! C u 1: Xin quý vị cho iết đôi điều ản th n? Họ tên:…………………………………… Nơi sinh sống:……………………………………………………………… Dân tộc: Kinh H’mông Dao Thái ộ tuổi: ………… tuổi Trình độ học vấn:………………………… Tiểu học Trung học sở Cao đẳng Trung học phổ thông ại học Sau đại học Trình độ khác…………… C u 2: Xin quí vị cho iết m nh c h theo õi chƣơng tr nh Tiếng n t c tru ền h nh củ Đài PTTH Yên Bái không? Thường xun Thỉnh thoảng Ít Khơng 2.1 Nếu c th xin quí vị cho iết s o (chọn nhiều đáp án) ể biết thông tin thời Học cách phát triển kinh tế, làm nông nghiệp Biết thêm pháp luật Biết thêm văn hóa dân tộc dân tộc khác ể giải trí Các lý khác ………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.2 Khi theo õi chƣơng tr nh Tiếng n t c tru ền h nh quí vị thƣờng xem nhƣ Xem từ đầu đến cuối Xem 1/2 chương trình Xem 1/3 chương trình Thỉnh thoảng xem C u 3: Khi theo õi chu n mục “Gi g n cho muôn đời s u” chƣơng tr nh tiếng n t c tru ền h nh củ đài PTTH Y n Bái quí vị qu n t m đến nh ng n i ung ƣới đ ? Phản ánh ngày Tết, lễ hội, tín ngưỡng tâm linh dân tộc Phản ánh văn hóa văn nghệ dân gian Phản ánh giá trị sắc qua ẩm thực, kiến trúc, trang phục… Tiết mục dân ca, dân vũ dân tộc C u Khi theo õi tin ài chƣơng tr nh tiếng nt c tru ền h nh củ đài PTTH Y n Bái quí vị thƣờng qu n đến ếu tố ƣới đ ? Mức đ Quan tâm B nh thƣờng Không quan tâm N i ung Nội dung tin, Âm Hình ảnh Người dẫn chương trình C u Quý vị đánh giá ếu tố s u chƣơng tr nh tiếng n t c tru ền h nh củ đài PTTH Y n Bái Mức đ N i ung Kết cấu chương trình Nội dung tin, Âm Hình ảnh Người dẫn chương trình Tốt B nh thƣờng Chƣ tốt Câu Theo quí vị ph ng n i ản sắc v n h nt c thiểu số tr n tru ền h nh Y n Bái thực tế chƣ ? úng Chưa Một phần Ý kiến khác……………………………………………… C u 7: Theo quí vị để chất lƣợng chƣơng tr nh c n i ung tu n tru ền vấn đề gi g n quảng ản sắc v n h n t c thiểu số củ Đài PTTH Y n Bái đƣợc tốt theo quý vị cần phải làm g ? A Người dẫn chương trình cần đổi hấp dẫn B Phóng viên cần sâu tìm hiểu lĩnh vực đời sống đồng bào dân tộc thiểu số C Quan tâm đến nhu cầu, thị hiếu người dân D Phản ánh sắc văn hóa đồng bào cần gần gũi, chi tiết, cụ thể E Có viết phê phán tồn tại, hạn chế cơng tác giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc địa bàn tỉnh F Tăng thêm chương trình ca nhạc tiếng dân tộc G Có nhiều viết gắn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng H Thời lượng phát sóng chun mục “Giữ gìn cho mn đời sau”: Tăng Giảm Giữ nguyên Phụ lục KẾT QUẢ PHIẾU TH M DÒ KIẾN C u 1: Xin quý vị cho iết đôi điều ản th n? Nơi sinh sống: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Nghĩa Lộ Dân tộc: Tỷ lệ Kinh H’mông Dao Thái Khác 15/300 95/300 95/300 95/300 0/300 ộ tuổi: 18 - 45 tuổi Trình độ học vấn: Tiểu THCS THPT học Tỷ lệ 10/300 Cao đẳng 20/300 88/300 152/300 C u 2: Xin quí vị cho iết m nh c h Tiếng Đại học Sau Khác ĐH 30/300 0/300 0/300 theo õi chƣơng tr nh n t c tru ền h nh củ Đài PTTH Y n Bái không? Thường Mức đ Thỉnh thoảng Ít Khơng xun Số phiếu 152/300 120/300 8/300 0/300 Tỷ lệ (%) 50.7 40.0 2.3 2.1 Nếu c th xin quí vị cho iết s o? Lý ể biết thông tin thời Số phiếu Tỷ lệ (%) 80/300 26,7 Học cách phát triển kinh tế, làm nông nghiệp 225/300 75 Biết thêm pháp luật 93/300 31 Biết thêm văn hóa dân tộc 195/300 65 210/300 70 dân tộc khác ể giải trí 2.2 Khi theo õi chƣơng tr nh Tiếng n t c tru ền hình, quí vị thƣờng xem nhƣ Mức đ Số phiếu Tỷ lệ (%) Xem từ đầu đến cuối 135/300 45 Xem 1/2 chương trình 80/300 26,7 Xem 1/3 chương trình 60/300 20 Thỉnh thoảng xem 25/300 8,3 C u 3: Khi theo õi chu n mục “Gi g n cho muôn đời s u” chƣơng tr nh tiếng n t c tru ền h nh củ đài PTTH Y n Bái quí vị qu n t m đến nh ng n i ung ƣới đ ? N i ung Số phiếu Tỷ lệ (%) Phản ánh ngày Tết, lễ hội, tín ngưỡng tâm linh 210/300 70 Phản ánh văn hóa văn nghệ dân gian 152/300 50,7 Phản ánh giá trị sắc qua ẩm thực, kiến trúc, 195/300 65 263/300 87,7 dân tộc trang phục… Tiết mục dân ca, dân vũ dân tộc C u Khi theo õi tin ài chƣơng tr nh tiếng n t c tru ền h nh củ đài PTTH Y n Bái quí vị thƣờng ý đến ếu tố ƣới đ ? Mức đ N i ung Quan tâm B nh thƣờng Không quan tâm Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ phiếu (%) phiếu (%) phiếu (%) Nội dung tin 270/300 90 24/300 6/300 Âm 215/300 71,6 56/300 18,7 29/300 9,7 Hình ảnh 270/300 90,0 19/300 6,3 11/300 3,7 C u Quý vị đánh giá ếu tố s u chƣơng tr nh tiếng n t c tru ền h nh củ đài PTTH Y n Bái Mức đ Tốt N i ung B nh thƣờng Chƣ tốt Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ phiếu (%) phiếu (%) phiếu (%) Kết cấu chương trình 80/300 26,7 200/300 66,6 20/300 6,7 Nội dung tin, 75/300 25 215/300 71,7 10/300 3,3 Âm 122/300 40,7 173/300 57,6 5/300 1,7 Hình ảnh 137/300 45,6 101/300 33,7 62/300 20,7 chương 260/300 86,6 32/300 8/300 2,7 Người dẫn 10,7 trình C u Theo quí vị ph ng n i ản sắc v n h nt c thiểu số tr n tru ền h nh Y n Bái thực tế chƣ ? Số phiếu Tỷ lệ (%) 165/300 55 Chưa 20/300 6,7 Một phần 105/300 35 Mức đ úng C u 7: Theo quí vị để chất lƣợng chƣơng tr nh c n i ung tu n tru ền vấn đề gi g n quảng ản sắc v n h n t c thiểu số củ Đài PTTH Y n Bái đƣợc tốt theo quý vị cần phải làm g ? N i ung Số phiếu Tỷ lệ (%) Người dẫn chương trình cần đổi hấp 63/300 21 213/300 71 dẫn Phóng viên cần sâu tìm hiểu lĩnh vực đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Quan tâm đến nhu cầu, thị hiếu 245/300 81,7 75/300 25 130/300 43,3 162/300 54 người dân Phản ánh sắc văn hóa đồng bào cần gần gũi, chi tiết, cụ thể Cần có viết phê phán tồn tại, hạn chế cơng tác giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc địa bàn tỉnh Tăng thêm chương trình ca nhạc tiếng dân tộc Thời lượng phát sóng chun mục “Giữ gìn cho mn đời sau T ng 253/300 84,3 Giảm 0/300 47/300 15,7 Gi nguyên Phụ lục MẪU BIÊN BẢN PHỎNG VẤN S U KIẾN CHUYÊN GIA LÃNH ĐẠO ĐÀI LÃNH ĐẠO PHÒNG PH NG VIÊN BIÊN TẬP VIÊN ín t n ị! Tơi Hoàng Thị Thu Hiền - Học viên lớp Cao học PT-TH K20.2 Học viện Báo chí Tun truyền Tơi thực nghiên cứu luận văn chuyên ngành báo chí v nh ề tài thực là: “Gi g n quảng ản sắc n t c thiểu số tr n s ng tru ền h nh củ Đài phát th nh tru ền h nh Yên Bái” ề tài sâu nghiên cứu vai trò chương trình Văn hóa văn nghệ, Tiếng dân tộc truyền hình nói riêng chương trình ài PT-TH n Bái nói riêng việc giữ gìn quảng bá sắc văn hóa dân tộc thiểu số Từ nội dung, hình thức thể hiện, phương thức tổ chức sản xuất có ưu điểm, hạn chế để từ đề giải pháp nâng cao chất lượng việc giữ gìn quảng bá sắc văn hóa dân tộc thiểu số sóng truyền hình n Bái Những ý kiến đóng góp mà anh / chị cung cấp quan trọng, cần thiết hỗ trợ cho người nghiên cứu nhiều Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ anh / chị! A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:………………… Tuổi………… Giới tính…………… Chức danh………………………… Chức vụ………………… ịa liên hệ nay………………………………………… iện thoai……………………………… Email…………………… * Phỏng vấn s u lãnh đạo đài lãnh đạo phòng v n nghệ Câu 1: Anh / chị đánh chương trình Văn hóa văn nghệ truyền hình ài PT - TH Yên Bái? Ý kiến anh chị……………………………………………… Câu 2: Theo anh / chị, mơ hình tổ chức sản xuất cách thể (Kết cấu, bố cục chương trình, Hình ảnh, Âm thanh, Ngơn ngữ, Người dẫn chương trình) chương trình văn hóa văn nghệ truyền hình có ưu điểm gì? Ý kiến anh chị………………………………………………… Câu Theo anh / chị, mơ hình tổ chức sản xuất cách thể chương trình văn hóa văn nghệ truyền hình có hạn chế gì? Ý kiến anh chị………………………………………………… Câu ể nâng cao hiệu giữ gìn quảng bá BSVH DTTS chương trình Văn hóa văn nghệ truyền hình, anh / chị có đề xuất nào? Ý kiến anh chị……………………………………………… * Phỏng vấn s u lãnh đạo phòng Tiếng nt c Câu 1: Xin bà cho biết phòng Tiếng dân tộc tự sản xuất % tin, cho chương trình Tiếng dân tộc truyền hình? Cụ thể lượng tin, có nội dung tuyên truyền sắc văn hóa dân tộc thiểu số? Ý kiến anh chị………………………………………………… Câu 2: Việc biên dịch lại chương trình Văn hóa văn nghệ truyền hình phịng Văn nghệ sang chương trình Tiếng dân tộc truyền hình có ưu điểm hạn chế gì? Ý kiến anh chị…………………………………………… Câu 3: Anh / chị đánh nội dung cách thể chương trình Tiếng dân tộc truyền hình ài PT - TH Yên Bái? Ý kiến anh chị………………………………………… Câu 4: ể nâng cao hiệu giữ gìn quảng bá BSVH DTTS chương trình Tiếng dân tộc truyền hình, anh / chị có đề xuất nào? Ý kiến anh chị………………………………………… * Mẫu phiếu th m ò ý kiến Y nB PHIẾU TH M DÒ n t n n m KIẾN (Dành cho phóng viên, biên tập viên chương trình truyền hình tiếng dân tộc) Các anh (chị) đồng nghiệp thân mến! ể có thơng tin sát thực phục vụ đề tài nghiên cứu “Gi g n quảng ản sắc v n h n t c thiểu số tr n s ng tru ền h nh củ Đài phát th nh tru ền h nh Y n Bái”, học viên lớp cao học khoa Phát Truyền hình - Học viện Báo chí Tuyên truyền tiến hành khảo sát thực tế nội dung, chất lượng chương trình truyền hình tiếng dân tộc (Tiếng H’mông, tiếng Dao, tiếng Thái) ài PTTH Yên Bái, xin anh (chị) phóng viên, biên tập, phát viên làm chương trình truyền hình tiếng dân tộc ài PTTH Yên Bái dành chút thời gian trả lời câu hỏi phiếu Rất mong nhận ý kiến anh (chị) vấn đề Xin q vị vui lịng đánh dấu X vào phương án mà quí vị lựa chọn Xin ch n thành cảm ơn! Câu 1: Anh ị) ôn t P HY nB đ ợ Dưới năm Từ 5- 10 năm Từ 10-15 năm Nhiều C u : Côn v nn n ị) l Phóng viên Cán quản lý Biên dịch viên Phát viên C u 3: C u n n n đ o t o Chuyên ngành báo chí Dưới đại học n o l u? ? Biên tập ị)? Ngành khác ại học, đại học C u 4: An n p vụ tru n ị đ ợ tập uấn qu tr n n o đ n vị tổ Chưa C u 5: An nn v n n nt Trung bình Khá Yếu n đ mm n HY nB v n nt n tr n nn t tru n n tru n n mứ đ n o? Tốt P s ị) đ n HY nB N lớp đ o t o ứ ? ã P lần l n ? ỉl tn u s so vớ n nt tu n tru n v đ t un k p ù ợp n ? Nội dung: ……………………………………………………… Hình thức thể hiện: n ị n s n t n tron n tr n v n nt n tr n n H N ị v nn ặp k k n p òn n t n đồn o ?C ần ũ s t t ự vớ v n ? Nội dung: …………………………………………………… Hình thức thể hiện: C u 6: t lự u s tron n ứv on ọn tn n tr n n t u tu n tru n đ t n nt tru n n ns n nt ịt ờn í n o? Câu 7: ron qu tr n t ự ns k n v n đồn o nt n t ? Không chủ động nguồn tin Thiếu tài liệu tham khảo thực tế tn us p n n n đờ s n v ị ặp n n k Chưa xây dựng kịch chi tiết Do thời gian công tác ngắn Do sở không cung cấp thông tin Khơng biết tiếng khơng hiểu văn hóa đồng bào Những nguyên nhân khác… C u 8: eo n ……………… ị) n u n n nk k n tr n l o? ịa bàn xa, giao thông lại khó khăn Chưa xây dựng kịch chi tiết E kíp làm chương trình thiếu ăn ký, khơng hiểu ý Phương tiện kỹ thuật lạc hậu ội ngũ làm chương trình chưa đào tạo Nguyên nhân khác…………………………………………………… C u 9: eo n tron ut n tr n ị) đ n n nt un tu n tru n v BS H tru n n t t nt D ần n ? Sự phối hợp tốt lãnh đạo phòng, PV biên tập, PV quay phim Cần nâng cao đào tạo kiến thức chuyên môn Phương tiện kỹ thuật phù hợp với công nghệ Phương tiện lại để phóng viên tác nghiệp Chính sách đãi ngộ Thay đổi maket chương trình Những vấn đề khác………………………… C u : ôn t n n n n …… ị Họ tên:…………… ………… Biên tập viên tiếng…………… S n T M TẮT LUẬN V N Văn hóa đóng vai trò to lớn phát triển xã hội VH tảng tinh thần, mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước Bảo tồn phát huy giá trị, BSVH truyền thống DTTS Việt Nam vấn đề quan trọng sách bảo tồn phát triển VH thời kì đổi ảng ta Trong trình lãnh đạo Cách mạng, ảng Cộng sản Việt Nam coi trọng mặt trận VH, mà cốt lõi BSVH dân tộc Trong xã hội đại, giá trị VH giao lưu truyền tải qua báo chí - truyền thơng đường phương thức nhanh nhất, hiệu Mặc dù tỉnh miền núi cịn nhiều khó khăn kinh tế, xã hội nhận thức rõ tầm quan trọng công tác bảo tồn phát huy giá trị BSVH DTTS nên năm qua, ài PT-TH Yên Bái trọng đến công tác bảo tồn, giữ gìn, phát huy, quảng bá BSVH DTTS địa phương sóng phát thanh, truyền hình Yên Bái Với mong muốn đóng góp thêm nghiên cứu vai trị giữ gìn quảng bá BSVH DTTS đài PT-TH Yên Bái, người viết lựa chọn đề tài “Giữ gìn quảng bá BSVH DTTS sóng truyền hình n Bái” làm đề tài bảo vệ luận văn thạc sĩ Thông qua luận văn, tác giả trình bày hệ thống quan điểm, lý luận giữ gìn, quảng bá BSVH DTTS chương Dựa sở lý luận đó, chương 2, tác giả sâu phân tích, nghiên cứu, đánh giá vai trò thực trạng chương trình VHVN, Tiếng DT truyền hình ài PT-TH Yên Bái nay; từ thành cơng, hạn chế chương trình Vận dụng lý thuyết phân tích, tác giả đưa đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu chương trình ài PT-TH n Bái nói chung chương trình VHVN, Tiếng DT truyền hình nói riêng chương Những giải pháp vào tình hình hoạt động thực tế ài PT-TH Yên Bái - nơi tác giả có gần 10 năm cơng tác ... kết cấu chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn giữ gìn, quảng bá BSVH DTTS sóng truyền hình Yên Bái Chương 2: Thực trạng giữ gìn, quảng bá BSVH DTTS sóng truyền hình ài PTTH Yên Bái Chương. .. trạng giữ gìn, quảng bá BSVH DTTS địa phương chương trình VHVN, Tiếng dân tộc sóng truyền hình PT-TH n Bái ài 37 Chƣơng TH C TRẠNG GI G N QUẢNG BÁ BẢN SẮC V N H A CÁC D N TỘC THIỂU SỐ TRÊN S NG TRUYỀN... pháp phát huy vai trò truyền hình việc giữ gìn, quảng bá BSVH DTTS ài PT-TH Yên Bái 13 Chƣơng CƠ SỞ L LUẬN VÀ TH C TIỄN VỀ GI G N QUẢNG BÁ BẢN SẮC V N H A CÁC D N TỘC THIỂU SỐ TRÊN S NG TRUYỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên sóng truyền hình của đài phát thanh truyền hình yên bái hiện nay (khảo sát các chương trình văn hóa văn nghệ, tiếng dân tộc truyền hình từ tháng 6201 , Giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên sóng truyền hình của đài phát thanh truyền hình yên bái hiện nay (khảo sát các chương trình văn hóa văn nghệ, tiếng dân tộc truyền hình từ tháng 6201