0

Phân tích hoạt động kinh tế báo chí cơ quan báo mạng điện tử (nghiên cứu trường hợp báo điện tử vietnamnet năm 2015)

119 6 0
  • Phân tích hoạt động kinh tế báo chí cơ quan báo mạng điện tử (nghiên cứu trường hợp báo điện tử vietnamnet năm 2015)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN NGƠ CAO TÙNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ BÁO CHÍ CƠ QUAN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ (Nghiên cứu trường hợp Báo điện tử VietNamNet năm 2015) Chuyên ngành : Báo chí học Mã số : 60 32 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN: PGS, TS Hà Huy Phƣợng HÀ NỘI - 2016 Luận văn chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS,TS Nguyễn Văn Dững LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn hồn thành hướng dẫn PGS.TS Hà Huy Phượng Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày Luận văn trung thực xác Những kết Luận văn chưa công bố cơng trình Tác giả Luận văn NGƠ CAO TÙNG LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, xin cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo Học viện Báo chí Tuyên truyền, Khoa Báo chí học Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học – Học viện Báo chí Tuyên truyền tạo điều kiện để tơi hồn thành khố học trình bày Luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hà Huy Phượng – người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp chia sẻ nhiều tư liệu kinh nghiệm quý báu liên quan đến vấn đề nghiên cứu Luận văn Tôi xin cảm ơn hợp tác giúp đỡ lãnh đạo, phòng chuyên môn đồng nghiệp báo điện tử VNN giúp tơi thực thành cơng Luận văn Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ BÁO CHÍ CỦA CƠ QUAN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ– NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 10 1.1 Các khái niệm liên quan 10 1.2 Vai trò hoạt động kinh tế báo chí .18 1.3 Nguyên tắc phương thức hoạt động kinh tế báo chí quan báo mạng điện tử 24 1.4 Những yêu cầu việc hoạt động kinh tế báo chí quan báo mạng điện tử 33 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ BÁO CHÍ CỦA CƠ QUAN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ QUA NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP VIETNAMNET.VN 46 2.1 Tổng quan Báo mạng điện tử VietNamNet 46 2.2 Khảo sát hoạt động kinh tế báo chí quan Báo mạng điện tử VietNamNet .54 2.3 Đánh giá kết hoạt động tế báo chí quan báo mạng điện tử VietNamNet .60 2.4 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế báo chí quan Báo mạng điện tử VietNamNet 66 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BÁO CHÍ CỦA CƠ QUAN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 75 3.1 Những vấn đề đặt hoạt động kinh tế báo chí quan báo mạng điện tử nước ta 75 3.2 Giải pháp xây dựng thương hiệu sản phẩm báo mạng điện tử nói chung, Báo mạng điện tử VietNamNet nói riêng để phát triển kinh tế báo chí .83 3.3 Giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt động kinh tế báo chí quan báo mạng điện tử nói chung, Báo VietNamNet nói riêng .93 3.4 Một số khuyến nghị khoa học nhằm phát triển hoạt động kinh tế báo chí quan báo mạng điện tử nói chung, Báo mạng điện tử VietNamNet nói riêng 96 KẾT LUẬN .101 TÀI LIỆU THAM KHẢO .103 PHỤ LỤC 107 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH Bảng 2.1 Nguồn thu từ quảng cáo sản phẩm báo VNN năm 2015 56 Bảng 2.2 Doanh thu từ kinh doanh đầu số 997 57 Bảng 2.3 Nguồn thu từ hoạt động kinh tế báo mạng điện tử VNN năm 2015 57 Biểu đồ 2.1 – Biểu đồ nguồn thu từ hoạt động quảng cáo VNN năm 2015 56 Biểu đồ 2.2 – Biểu đồ nguồn thu từ hoạt động kinh tế báo chí báo VNN năm 2015 58 Biểu đồ 2.3 Nguồn thu quảng cáo từ 2013 đến 2015 báo VNN 62 Biểu đồ 2.4 – Biểu đồ nguồn thu từ kinh doanh dịch vụ đầu số 977 giai đoạn 2013 - 2015 62 Hình 2.1 - Giao diện trang chủ báo mạng điện tử VNN 47 Hình 2.2 - Giao diện báo mạng điện tử VNN từ 30/12/2015 49 CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN GS : Giáo sư PGS.TS : Phó Giáo sư, Tiến sĩ TSKH : Tiến sĩ Khoa học TS : Tiến sĩ XHCN : Xã hội Chủ nghĩa ĐBSCL : Đồng Sông Cửu Long VNE : VnExpress VNN : VietNamNet MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau “cách mạng thương mại” năm 1830 – 1840 nước tư phát triển, phương tiện thông tin đại chúng trở thành doanh nghiệp tư sinh lời Vì vậy, than chúng chịu tác động tất quy luật hoạt động kinh doanh như: cạnh tranh hạn chế cạnh tranh, tập trung hoá, độc quyền hoá luật lệ khác Tất điều để lại dấu ấn hoạt động báo chí hàng ngày hoạt động tổ chức hữu quan Chính sau “cuộc cách mạng thương mại”, nguồn thu báo chí định kỳ chủ yếu đến từ quảng cáo từ số lượng phát hành nên tổ chức đặt in quảng cáo bắt đầu hướng đến ấn phẩm có số lượng phát hành cao Điều làm cho nhà báo phải thay đổi nội dung cách trình bày ấn phẩm Khơng thể phủ nhận rằng: kỷ nguyên số giúp cho báo chí tồn giới phát triển nhanh mặt Cơng nghệ số làm cho báo chí tồn giới có bước nhảy vọt thời gian thơng tin, không gian bao phủ, cách thức tiếp cận thông tin, tăng số lượng bạn đọc, số lượng chất lượng thông tin… Mới qua chừng thập niên công nghệ thông tin bùng nổ, dễ dàng nhận thấy thực tế kỷ nguyên số, báo chí phải cạnh tranh khốc liệt hơn, làm nảy sinh thách thức chưa có, trở thành vấn đề ngày cấp bách báo chí nói chung, giới Việt Nam Internet làm giảm đáng kể chi phí đầu vào cho muốn xuất nội dung truyền thông Nhiều người tiêu dung sản phẩm báo chí tự trở thành nhà sản xuất nhà xuất nội dung – gọi “nhà sản xuất Qua tất phương tiện truyền thơng, người tiếp cận nội dung qua đa tảng người điều tiết thị trường độc giả Độc giả xác định họ muốn làm để có chúng Kinh tế báo chí Việt Nam sau so với giới nhiều thập kỷ Vào đầu năm 90 kỷ trước, quan hệ thị trường khẳng định rõ ràng trở thành đòi hỏi quản lý, phát triển doanh nghiệp toàn kinh tế, quan báo chí cịn lạ lẫm với vấn đề tự chủ tài Tuy nhiên, vào thời điểm có hàng trăm quan báo chí hồn tồn tự chủ tài chính, tự đảm bảo nguồn lực kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động nghiệp vụ khả mở rộng quy mô sản phẩm Theo số liệu Bộ thông tin Truyền thông Việt Nam, đến hết năm 2015, nước có 857 quan báo chí, có 199 quan báo chí in (86 báo trung ương, 113 báo địa phương), 658 tạp chí (521 tạp chí trung ương, 137 tạp chí địa phương), 01 hãng thông quốc gia Năm 2015, số lượng quan báo chí in tăng 12 quan, chủ yếu tạp chí nghiên cứu khoa học chuyên ngành trường đại học Nhiều quan báo chí báo điện tử trang thông tin điện tử tổng hợp nhằm phục vụ nhu cầu thông tin nhanh công chúng Trong năm (2011-2015), số lượng quan báo chí tăng 71 quan (05 báo, 66 tạp chí) Trong đó, 300/857 quan báo chí tự chủ tài Khối quan báo Đảng phần lớn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Báo bộ, ngành tổ chức đồn thể phần lớn tự hạch tốn, tiếp tục gặp nhiều khó khăn Khối tạp chí viện nghiên cứu bù lỗ; khối tạp chí giải trí cân đối thu chi lượng quảng cáo lượng phát hành tiếp tục giảm Một số quan báo chí có doanh thu cao trước (Tuổi trẻ TP.HCM, Thanh Niên, Bóng đá, báo ngành Công an ) năm qua tiếp tục sụt giảm doanh thu đáng kể Nhiều quan báo chí in xin báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp để thu hút công chúng, mở rộng phạm vi ảnh hưởng thông tin Trước xu hướng tăng nhanh số người sử dụng internet truyền thơng xã hội, bối cảnh khó khăn chung kinh tế, quảng cáo báo điện tử tăng trưởng chậm, phần lớn quảng cáo tập trung số báo điện tử có số lượng người truy cập lớn Cụ thể, báo điện tử hàng đầu Việt Nam như: VNN, VnExpress, Dân trí… có dịch vụ giá trị gia tăng hoạt động tương đối hiệu thời gian vừa qua Có thể nói, dù hình thành phát triển sau nhiều thập kỷ với lợi xu hướng cập nhật cơng nghệ, kinh tế báo chí Việt Nam, đặc biệt loại hình báo mạng điện tử phát triển sôi động, thu hút quan tâm nhiều đối tượng, đặc biệt đối tượng ngành Luận văn nghiên cứu “Hoạt động Kinh tế Báo chí Cơ quan Báo mạng Điện tử” (Nghiên cứu trường hợp Báo điện tử VietNamNet năm 2015) Trong năm qua, tình hình kinh tế báo chí Báo VNN có chuyển biến đáng kể xét tính bền vững cịn thiếu; mục đích nghiên cứu nhằm làm tốt vấn đề kinh tế báo chí báo VNN, từ đó, khái quát lên thực trạng phát triển kinh tế báo chí báo mạng điện tử nói chung, để có hướng phát triển bền vững cho hoạt động Luận văn kỳ vọng đưa nhiều đánh giá hoạt động vốn mẻ lĩnh vực báo chí Việt Nam chưa có nhiều phân tích đề cập đến Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hoạt động kinh tế báo chí bắt đầu đề cập nước ta, để phân tích có sở lý luận thực tiễn đồng thời đánh giá phản biện cách khoa học chưa có nhiều cơng trình đề cập tới Phần lớn thơng tin, kiến thức kinh tế báo chí Việt Nam thể qua kết luận quan quản lý nhà nước kiện, vấn đề mang tính thực tiễn cấp bách qua tài liệu nước ngồi, chưa có đúc kết hoạc thuật vấn đề Về đề tài nghiên cứu khoa học liên quan tới hướng nghiên cứu này, kể đến: - Báo chí chế thị trường, Tác giả: Dương Xuân Sơn (1993), Nghiên cứu tác động chế thị trường (từ 1986 đến 1992) hoạt động báo chí thời kỳ Đổi phương diện tích cực tiêu cực từ tác động 98 tốn, đầu tư trang thiết bị; số quan báo chí tự mua, thuê trụ sở làm việc Trong số này, nhiều quan báo chí hoạt động có lãi, sau nộp thuế cho Nhà nước chi phí phục vụ cho hoạt động quan báo chí, cịn nộp cho quan chủ quản hàng chục tỷ đồng Một số quan báo chí tổ chức cơng ty, xí nghiệp hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quan báo chí Nguồn thu từ hoạt động đóng góp phần quan trọng việc đầu tư phát triển nghiệp báo chí giúp quan tự chủ mặt tài Những kết đạt kinh tế báo chí năm qua khởi đầu Xu phát triển kinh tế báo chí địi hỏi phải có loạt giải pháp cụ thể tạo chuyển biến tích cực lĩnh vực Bộ Thông tin Truyền thông nên đề xuất số giải pháp cấp thiết sau: + Nhà nước phải thực bước việc xếp, quy hoạch lại hệ thống báo chí; sửa đổi số sách cụ thể hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoạt động báo chí phù hợp với loại hình báo chí, tạo điều kiện để quan báo chí tăng nguồn thu, giảm đầu tư ngân sách nhà nước cho hoạt động báo chí + Nhà nước tạo điều kiện pháp lý, chế, sách để quan báo chí tăng nguồn thu từ quảng cáo, hoạt động kinh tế hỗ trợ, hoạt động kinh doanh, dịch vụ, mở rộng hợp tác quốc tế in ấn, phát hành thuộc lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Thử nghiệm xây dựng số tổ hợp báo chí để có điều kiện mở rộng phạm vi tác động phát triển kinh tế báo chí có hiệu + Coi trọng việc xây dựng sách kinh tế hoạt động báo chí theo hướng tăng thêm quyền tự chủ tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng khả sáng tạo đội ngũ làm công tác Việc nghiên cứu, xây dựng chế, sách phát triển kinh tế báo chí tạo điều kiện để quan 99 báo chí tự chủ tài việc làm cần thiết, quan trọng Thực tốt điều vừa bảo đảm báo chí giữ tính chất, vị trí, vai trị mình, đồng thời tạo điều kiện cho báo chí khơng ngừng phát triển 3.4.2 Nhận thức Ban biên tập Báo điện tử VNN - Tổng biên tập Tổng biên tập báo VNN phải người đầu cơng đại hố hoạt động quan báo chí làm chủ, để bứt phá tảng công nghệ lịch sử xây dựng lâu đời Như vậy, tư người đứng đầu phải thay đổi thức thời, linh hoạt để theo kịp xu thị trường Có vậy, quan báo chí có đường lối chiến lược rõ nét nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh Thông thường, kết hoạt động quan báo chí phụ thuộc nhiều vào ý chí người đứng đầu Vì vậy, người đứng đầu khơng cập nhật xu tìm hiểu phương thức phát triển báo mạng điện tử giai đoạn tiếp theo, khó để định hình phong cách cho tờ báo - Các phó tổng biên tập Là người có tiếng nói quan báo chí trực tiếp điều hành phận quan trọng, phó tổng biên tập báo VNN phải tham mưu cho tổng biên tập nhu cầu thị hiếu thị trường, từ đó, xây dựng sản phẩm đến thẳng người dùng Đây đường ngắn để đạt hiệu kinh tế quan báo chí - Các trưởng, phó ban chuyên môn Trực tiếp tiếp nhận phê duyệt đề tài phóng viên, tư tưởng tờ báo truyền tải trước hết thông qua phận Bởi vậy, địi hỏi trưởng, phó ban chuyên môn VNN nắm vững hết tơn mục đích tờ báo Nhiệm vụ trị đặt lên hàng đầu phục vụ cho nhiệm vụ kinh tế 100 + Nhận thức cán bộ, nhân viên Báo điện tử VNN - Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên báo mạng điện tử VNN phận sáng tạo sản phẩm báo chí phục vụ cơng chúng phục vụ phận kinh doanh làm quảng cáo Do vậy, người cần nhận thức sâu sắc vai trị kinh tế báo chí quan Kinh tế báo chí tác động tích cực đến đời sống người lao động công chúng song tác động tiêu cực tới hành vi tiếp nhận độc giả uy tín tờ báo Do vậy, xác đinh rõ định vị thương hiệu quan để hoạt động yêu cầu bắt buộc, bên cạnh đòi hỏi kỹ chuyên môn nghiệp vụ Tiểu kết Chƣơng Ở chương 3, tác giả phân tích giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh tế báo chí báo mạng điện tử VNN dựa vào: phương thức kinh doanh, tổ chức máy, quy trình hoạt động kinh tế báo chí u cầu địi hỏi phận trực tiếp tham gia vào q trình hoạt động kinh tế báo chí Có thể nói, kinh tế báo chí phát triển mạnh mẽ Việt Nam, thể hệ thống quan điểm quản lý Đảng Nhà nước định hướng chiến lược quan báo chí Do vậy, hiểu rõ hoạt động kinh tế báo chí loại hình báo chí mà quan hoạt động cần thiết thiếu để có kế hoạch phát triển phù hợp Chương cho thấy, hoạt động kinh tế báo chí xây dựng từ nhiều nguồn, hữu hình vơ hình Các giá trị mang lại từ hoạt động to lớn Song, tựu chung lại, tất từ yếu tố người mà Do đó, nhận thấy người làm người quản lý vấn đề kinh tế báo chí đặc biệt quan trọng giải vấn đề mở vấn đề khác Nhận thức ấy, bao gồm quan quản lý báo chí Bởi vì, dù đổi nhanh hệ thống sách quan điểm kinh tế báo chí Việt Nam cần phải tiếp tục hồn thiện thời gian tới 101 KẾT LUẬN Kinh tế báo chí vấn đề lớn báo chí Việt Nam Trong chế thị trường, quan báo chí có hội điều kiện để mở rộng phát triển cách hiệu kinh tế báo chí Luận văn hệ thống vấn đề lý luận hoạt động kinh tế báo chí nay, đặc biệt chuyên trang báo điện tử VNN, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh tế báo chí chuyên trang Chương 1, tác giả đề cập đến thuật ngữ kinh tế báo chí Đó thuật ngữ để ngành kinh tế cụ thể kinh tế, với quan điểm, báo chí sản phẩm hàng hoá, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng độc giả, thính giả, khán giả Cùng với phát triển xã hội sở hạ tầng, nhu cầu sản phẩm báo chí người dùng ngày cao đòi hỏi cạnh tranh gay gắt quan, đặc điểm kinh tế báo chí Việt Nam thời kỳ trước đổi sau đổi Chương 2, tác giả tập trung phân tích hoạt động kinh tế báo chí chuyên trang báo VNN năm 2015 Theo đó, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, doanh thu báo VNN đạt 40 tỷ đồng Trong đó, doanh thu từ kinh doanh dịch vụ đầu số 977 đạt 50%, tương đương với 24 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động quảng cáo chiếm khoảng 40%, đạt 17 try đồng So với mặt chung, doanh thu báo VNN mức cao tờ báo trì doanh thu tương đối ổn định Trên sở phân tích nguồn thu báo VNN so sánh tổng thể giai đoạn 2013 – 2015, tác giả mặt chưa hoạt động kinh tế báo chí tờ báo Các chuyên trang VNN có hoạt động tương đối đồng phù hợp với nội dung mà trang theo đuổi Dẫu vậy, quan báo chí nhiều hạn chế hoạt động kinh tế báo chí Đó hạn chế khách quan, chịu tác động từ tình hình chung hạn chế chủ quan, đến từ yếu tố người sở vật chất 102 Ở chương 3, tác giả phân tích, báo điện tử VNN, phát triển kinh tế báo chí phải đơi với việc thực nhiệm trị Điều địi hỏi quan báo chí phải hiểu rõ hoạt động kinh tế báo chí bối cảnh Đó vững vàng kiên định nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đường lối, sách Đảng Nhà nước Đây lợi ích lâu dài, tồn cục Phát triển kinh tế lợi ích cục bộ, trước mắt Điều quan trọng phải hài hồ hai lợi ích Để làm điều này, báo VNN cần tổ chức máy theo quy chuẩn rõ ràng với mô tả chi tiết vị trí cơng việc, từ lãnh đạo quan báo chí cộng tác viên phát hành quảng cáo Bên cạnh đó, tờ báo cần khai thác hiệu yếu tố đa phương tiện để làm phong phú nội dung nâng cao chất lượng tác phẩm tờ báo Đặc biệt, hoạt động kinh tế báo chí, VNN cần thống quan điểm quy trình hoạt động từ xuống để đạt hiệu cao đồng thời, tạo sức đột phát bối cảnh cạnh tranh gay gắt thị trường quảng cáo Là tờ báo có lịch sử phát triển sớm Việt Nam, VNN xây dựng hình thành thương hiệu riêng, gắn liền với độc giả chuyên biệt Nâng cao chất lượng thông tin, đội ngũ người làm người quản lý, liên tục cập nhật hình thức thể bắt mắt việc tận dụng tối đa yếu tố đa phương tiện… giải pháp để báo điện tử VNN hoạt động thực hiệu kinh tế báo chí thời gian tới Việc nghiên cứu, khảo sát đề tài không bổ ích, thiết thực hoạt động kinh tế báo VNN nói riêng mà cho báo điện tử nói chung Tuy nhiên, hạn chế thời gian, điều kiện giới hạn kiến thức hạn hẹp mình, tác giả chưa thể nghiên cứu sâu sắc tồn góc cạnh vấn đề kinh tế chuyên trang tờ báo, đưa nhiều giải pháp, kiến nghị Với tinh thần cầu thị, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để tiếp thu kiến thức quý báu, bổ sung cho hoạt động thực tiễn 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường An (2007), Về sách tài báo chí: Cần giao quyền cho Tổng biên tập, tạp chí Người làm báo, số 10/2007 Lê Hồng Anh (2012), Tăng cường mua đọc báo, tạp chí Đảng tình hình mới, báo Nhân dân, 12/4/2012 Vũ Thị Lan Anh (2010), Mơ hình tổ chức kinh doanh quan báo chí kinh tế thị trường, Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐHKHXH NV, Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Thanh Bình (2014), Quản lý phát triển báo chí – xuất bản, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đinh Hoàng Cúc – Đức Dũng (2007), Những vấn đề báo chí đại, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đức Dũng (2002), Sáng tạo tác phẩm báo chí, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà nội Nguyễn Văn Dững (2000), Báo chí - điểm nhìn từ thực tiễntập 1, NXB Văn hố - Thông tin, Hà Nội Nguyễn Văn Dững (2001), Báo chí - điểm nhìn từ thực tiễntập 2, NXB Văn hố - Thơng tin, Hà Nội Nguyễn Văn Dững (chủ biên) (2006), Truyền thông - L thuyết k bản, NXB Lý luận trị, Hà Nội Nguyễn Văn Dững (2007), Tác phẩm báo chí, tập 2, NXB Lý luận trị, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Dững (chủ biên) (2006), Tác phẩm báo chí, NXB Lý luận trị, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Dững (Chủ biên) (2000), Báo chí điểm nhìn từ thực tiễn, tập 1, Nxb Văn hóa – Thơng tin, Hà nội 104 12 Nguyễn Văn Dững (Chủ biên) (2001), Báo chí điểm nhìn từ thực tiễn, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội 13 Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), Đỗ Thị Thu Hằng (2006), Truyền thông - lý thuyết kỹ bản, Nxb lý luận trị, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Dững (2010), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Lao động, Hà Nội 15 Trần Minh Đạo (2007), Giáo trình Marketing bản, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Đát, Lê Sỹ Đạt (2007), Tổng quan viễn thông, NXB Viễn thông, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Trường Giang (2014), Báo mạng điện tử - Đặc trưng phương pháp sáng tạo, Nxb Chính trị Quốc gia] 18 Vũ Quang Hào (2012), Giáo trình ngơn ngữ báo chí (In lần thứ sáu), Nxb Thơng tấn, Hà Nội 19 Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (200&), Giáo trình Khoa học quản lý I - II, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 20 Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2007), Giáo trình Chính sách Kinh tế Xã hội, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 21 Đinh Văn Hường, Bùi Chí Trung (2015), Một số vấn đề kinh tế báo in (sách tham khảo), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 22 Đinh Văn Hường (2004), Tổ chức hoạt động soạn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Đinh Thị Thúy Hằng (2008), Báo chí giới – Xu hướng phát triển, Nxb Thơng tấn, Hà Nội 24 Nguyễn Thanh Liêm (2014), Tác nghiệp báo chí mơi trường truyền thơng đại, Nxb Thông tin Truyền thông, Hà Nội 25 Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Minh Sơn (2010) Thơng báo chí – lý thuyết kỹ năng, NXb Thông tấn, Hà Nội 105 26 Luật Báo chí sửa đổi năm 1999, Điều 17d 27 Lê Thị Nhã (2010), Lao động nhà báo – lý thuyết kỹ bản, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 28 Nguyễn Trí Nhiệm (Chủ biên) (2015), Báo chí truyền thơng, NXb trị Quốc gia, Hà Nội 29 Nhiều tác giả (2008), Quản lý tài doanh nghiệp, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội 30 Trần Hồng Quân (2002), Mạng viễn thông xu hướng phát triển, NXB Bưu điện, Hà Nội 31 Nguyễn Gia Quý, Kinh tế báo chí Hà Nội điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn nay, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hội Nhà báo Hà Nội 32 Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang (2004), Cơ sở lý luận báo chí truyền thơng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 33 Tạ Ngọc Tấn (2001), Truyền thơng đại chúng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên) (2007), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 35 Tạ Ngọc Tấn (2015), Một số vấn đề phát triển báo chí nước ta nay, Tạp chí Cộng sản 36 Nguyên Thống, Cao Hào Thi (1998), Phương pháp định lượng quản lý, NXB Thống kê, Hà Nội 37 Đỗ Hoàng Toàn (2003), Tâm lý học quản lý kinh tế , NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 38 Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu (2007), Quản lý nhà nước kinh tế, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 39 Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Hằng Thu (2011), Giáo trình tác phẩm báo chí đại cương, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 106 40 Trung tâm từ điển học (2009), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 41 GS Hồ Bảo Tú (2010), Kinh tế tri thức Việt Nam, Tạp chí Tia sáng 42 Viện ngơn ngữ học (2001), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 43 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội 44 Adam Smith (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 45 Alfred Marshall (1890), Principles of Political Economy 46 Elena Vartanova (2015), Mapping Brics Media 47 M.Gurevich (2000), Mass Media and Society 48 Picard R (2002), The Economics and Financing of Media Companies 107 PHỤ LỤC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA BÁO CHÍ BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU Kính thưa Anh/ Chị! Tơi là: Ngô Cao Tùng - Lớp Cao học BC K20.2 Hiện thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Đề tài thực “Phân tích hoạt động Kinh tế Báo chí quan Báo mạng Điện tử” (Nghiên cứu trường hợp Báo mạng điện tử VietNamNet năm 2015) Đề tài sâu nghiên cứu hoạt động kinh tế báo chí quan báo mạng điện tử; Từ đề giải pháp nâng cao hiệu kinh tế báo chí cho quan báo mạng điện tử Những ý kiến đóng góp mà Anh/ Chị cung cấp quan trọng, cần thiết hỗ trợ cho Luận văn nhiều, giúp luận văn hoàn thành tốt hơn! A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Phạm Anh Tuấn Tuổi 40 Giới tính: Nam Nghề nghiệp: Nhà báo Chức vụ: Tổng biên tập Báo VNN Địa liên hệ: Tầng 3, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 2, Đống Đa, HN Điện thoại: 091.356.4657 108 B NỘI DUNG PHỎNG VẤN Hỏi: Ông/bà đánh vai trò hoạt động kinh tế báo chí báo VNN? Trả lời: Ơng Phạm Anh Tuấn – Tổng biên tập VNN: Có thể nói, hoạt động kinh tế trở thành hoạt động quan trọng hầu hết quan báo chí Việt Nam, khơng riêng với báo VNN Với VNN, hoạt động kinh tế báo chí quan trọng biết đến tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam, tờ báo có nhiều lợi so với sản phẩm báo mạng điện tử khác Thực tế, để tổ chức hoạt động báo chí VNN tốt nguồn lực từ hoạt động kinh tế báo chí quan trọng Hàng năm, chúng tơi chủ động trích nguồn tài để tái đầu tư xây dựng chiến lược phát triển nội dung hình thức tờ báo Hỏi: Ơng/bà cho biết hoạt vai trị người lãnh đạo quan báo chí hoạt động kinh tế báo chí? Trả lời: Ơng Phạm Anh Tuấn – Tổng biên tập VNN: VNN thương hiệu nhận biết Việt Nam từ ngày báo điện tử bắt đầu phổ biến, với VnExpress, Dantri… Khơng nằm ngồi vận động quy luật phát triển, báo điện tử VNN ngày nâng cao chất lượng, đa dạng hình thức thể không ngừng đầu tư phát triển chuyên trang Tuy nhiên, tính cạnh tranh báo điện tử Việt Nam ngày cao Bởi điều định tồn phát triển tờ báo VNN tờ báo thống hàng đầu Việt Nam, có trách nhiệm làm tốt nhiệm vụ trị Và để vừa làm tốt nhiệm vụ trị vừa kinh doanh hiệu quả, khơng phải việc dễ dàng Hỏi: Ông/bà đánh giá hoạt động kinh tế báo chí VNN năm vừa qua? Trả lời: Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng biên tập VNN: Tôi cho rằng, lớn dù có nhiều biến động tình hình chung chịu cạnh tranh 109 ngày cao doanh thu từ hoạt động kinh tế báo chí VNN ổn định, năm sau cao năm trước Cái chưa dù có tảng có lẽ chúng tơi chưa khai thác hết tiềm có Hỏi: Theo ông nay, VNN vướng mắc điểm việc phát triển hoạt động kinh tế báo chí? Trả lời: Ông Phạm Anh Tuấn – Tổng biên tập VNN: Chúng tơi có đội ngũ phóng viên dày dặn kinh nghiệm đội ngũ phóng viên trẻ động, cơng mà nói, chúng tơi chưa xây dựng đội ngũ nhân kinh doanh giỏi Để phát triển kinh tế báo chí địi hỏi đồng tất phận Đây thách thức chúng tơi Hỏi: Ơng tiết lộ kế hoạch phát triển thời gian tới tờ báo hoạt động kinh tế báo chí? Trả lời: Ơng Phạm Anh Tuấn – Tổng biên tập VNN: Chúng tập trung đầu tư thương hiệu cho chuyên trang để đẩy mạnh mảng quảng cáo Hiện nay, doanh thu phần lớn đến từ đầu sô 977 Tuy nhiên, đầu số khơng đặt VNN nguồn thu tờ báo bị ảnh hưởng nhiều Do đó, đầu tư chất lượng cho chuyên trang đẩy mạnh doanh thu từ hoạt động quảng cáo Đây hoạt động ý thời gian tới Xin chân thành cảm ơn! 110 BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU Kính thưa Anh/ Chị! Tơi là: Ngô Cao Tùng - Lớp Cao học BC K20.2 Hiện thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Đề tài thực “Phân tích hoạt động Kinh tế Báo chí quan Báo mạng Điện tử” (Nghiên cứu trường hợp Báo mạng điện tử VietNamNet năm 2015) Đề tài sâu nghiên cứu hoạt động kinh tế báo chí quan báo mạng điện tử; Từ đề giải pháp nâng cao hiệu kinh tế báo chí cho quan báo mạng điện tử Những ý kiến đóng góp mà Anh/ Chị cung cấp quan trọng, cần thiết hỗ trợ cho Luận văn nhiều, giúp luận văn hoàn thành tốt hơn! B THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Thanh Liêm Tuổi 36 Giới tính: Nam Nghề nghiệp: Nhà báo Chức vụ: Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ quốc Địa liên hệ: Số 20, ngõ 2, phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 0966.041.080 Hỏi: Ông/bà đánh giá hoạt động kinh tế báo chí báo mạng điện tử Việt Nam nay? Trả lời: Ông Nguyễn Thanh Liêm – Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ quốc: Tôi cho rằng, chưa hoạt động kinh tế báo chí Việt Nam lại sôi động Chúng ta khơng có đầy đủ sở pháp lý để hoạt động mà Nhà nước tạo nhiều điều kiện để quan báo chí hoạt động kinh tế báo chí dễ dàng Riêng báo mạng điện tử, hoạt động kinh tế có lẽ lên có cạnh tranh gay gắt tờ báo, sau báo 111 viết có xu hướng thối trào Tơi cho rằng, báo mạng điện tử Việt Nam đánh giá loại hình có nhiều tiềm để phát triển kinh tế báo chí Hỏi: Theo ơng lợi báo điện tử VNN để cạnh tranh với tờ báo khác hoạt động kinh tế báo chí? Trả lời: Ơng Nguyễn Thanh Liêm – Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ quốc: Các chuyên trang báo VNN ngày có chất lượng cao Nhiều Tuanvietnam đánh giá cao quan điểm khách mời Một số chuyên trang chuyên biệt trì tốt thực tốt nhiệm vụ giao Các thông tin VNN cập nhật nhanh chóng, trung thực, khách quan có sức cạnh tranh nhiều trang điện tử khác Hỏi: Báo VNN cho có nhiều tiềm chưa khai thác hết Ông đánh giá vấn đề này? Trả lời: Ông Nguyễn Thanh Liêm – Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ quốc: Đây tờ báo điện tử Việt Nam nên thương hiệu trở nên quen thuộc, lợi tiềm to lớn thương hiệu Báo VNN có nhiều chuyên trang ghi dấu ấn như: tuanvietnam với viết chuyên sâu hay echip dành riêng cho người quan tâm đến công nghệ thông tin… tiềm cho phép báo khai thác độc giả đối tác tương đối chuyên biệt Việc chưa khai thác hết theo nhiều yếu tố Hỏi: Những yếu tố thưa ơng? Trả lời: Ơng Nguyễn Thanh Liêm – Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ quốc: Bất kỳ quan báo chí người quan trọng Sản phẩm báo chí sản phẩm dịch vụ đặc biệt Nhiệm vụ báo chí, trước hết quan trọng tuyên truyền – tức nhiệm vụ trị Do đó, nhiều nhà lãnh đạo, dù giỏi nghiệp vụ kỹ quản lý chưa hẳn giỏi làm kinh doanh Trong khi, quan báo chí hoạt động kinh doanh giỏi quan điểm người lãnh đạo phải rõ ràng Tôi nghĩ rằng, người định hầu hết 112 thành công hay đột phá tờ báo Con người phải hiểu toàn bộ, tất vị trí Hỏi: Ơng cho rằng, VNN nên tập trung vào khâu để phát huy tiềm sẵn có nay? Trả lời: Ơng Nguyễn Thanh Liêm – Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ quốc: Đội ngũ nhân kinh doanh VNN đánh giá chuyên nghiệp so với mặt chung đội ngũ nghiên cứu thị trường lại chưa có Tôi cho rằng, tờ báo nên tập trung cho phận Và song song đó, cần xây dựng lại đặc trưng bật tờ báo để độc giải nhận diện rõ Hiện nay, độc giả biết đến VNN tờ báo tổng hợp, giống VNE, Tuoitre nhiều tờ báo khác Xin chân thành cảm ơn! ... thức hoạt động kinh tế báo chí quan báo mạng điện tử 24 1.4 Những yêu cầu việc hoạt động kinh tế báo chí quan báo mạng điện tử 33 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ BÁO... CHÍ CỦA CƠ QUAN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ QUA NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP VIETNAMNET. VN 46 2.1 Tổng quan Báo mạng điện tử VietNamNet 46 2.2 Khảo sát hoạt động kinh tế báo chí quan Báo mạng điện. .. luận báo chí hoạt động kinh tế báo chí nói chung, vấn đề phát triển kinh tế Báo mạng điện tử tòa soạn báo mạng điện tử VNN - Làm rõ sở lý luận - thực tiễn hoạt động kinh tế báo chí Việt Nam Báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động kinh tế báo chí cơ quan báo mạng điện tử (nghiên cứu trường hợp báo điện tử vietnamnet năm 2015) , Phân tích hoạt động kinh tế báo chí cơ quan báo mạng điện tử (nghiên cứu trường hợp báo điện tử vietnamnet năm 2015)