0

Quản lý đội ngũ viên chức ở học viện báo chí và tuyên truyền hiện nay

90 4 0
  • Quản lý đội ngũ viên chức ở học viện báo chí và tuyên truyền hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN TIẾN VINH QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN TIẾN VINH QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HIỆN NAY Chuyên ngành : Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc Mã số : 60 31 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Xuân Học Hà Nội - 2016 Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2015 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) PGS, TS Lƣu Văn An LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định TÁC GIẢ Nguyễn Tiến Vinh BẢNG TỪ VIẾT TẮT CNXH Chủ nghĩa xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa QL Quản lý ĐN Đội ngũ ĐNVC Đội ngũ viên chức CNH- HDH Cơng nghiệp hóa – đại hóa GD&ĐT Giáo dục đào tạo KT-XH Kinh tế - xã hội MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò quản lý đội ngũ viên chức trƣờng đại học 1.2 Nội dung quản lý đội ngũ viên chức trƣờng đại học 22 1.3 Nguyên tắc quản lý đội ngũ viên chức trƣờng đại học 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 35 2.1 Thực trạng đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền 35 2.2 Những ƣu điểm, hạn chế nguyên nhân ƣu điểm, hạn chế quản lý đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền 45 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 62 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng quản lý đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền 62 3.2 Một số giải pháp tăng cƣờng quản lý đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền 64 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giáo dục đại học chiếm vị trí quan trọng hệ thống giáo dục đất nƣớc Đây bậc đào tạo cao có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lƣợng cao Đội ngũ viên chức trƣờng đại học nhân tố thiếu công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học đại học đáp ứng nhu cầu phát triển công CNHHĐH đất nƣớc Họ phận quan trọng cấu thành nên đội ngũ nhà giáo XHCN Chỉ có quản lý phát triển ĐNVC trƣờng đại học nâng cao đƣợc chất lƣợng giáo dục đại học, “Đội ngũ nhà giáo có vai trị đặc biệt quan trọng việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài” [47] Nền kinh tế đất nƣớc đà hội nhập ngày sâu rộng với nƣớc khu vực giới, với đòi hỏi cấp bách nguồn nhân lực, cán có tri thức cao động lực thúc đẩy để giáo dục đại học phát triển Trong bối cảnh đó, địi hỏi cán quản lý nói chung ĐNVC làm cơng tác giảng dạy, chuyên môn lĩnh vực đào tạo nói riêng trƣờng đại học phải khơng ngừng đƣợc hồn thiện, nâng cao cách có hệ thống lý luận thực tiễn Việc quản lý ĐNVC đạt hiệu không đơn vấn đề mặt thực tiễn mà cần phải làm sáng tỏ mặt lý luận Tuy nhiên, nƣớc ta số phận nhà giáo cán quản lý chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục thời kỳ Đội ngũ nhà giáo vừa thừa, vừa thiếu cục bộ, vừa không đồng cấu chuyên môn Tỉ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học giáo dục ĐH thấp… lực phận nhà giáo cán quản lý giáo dục chƣa cao, sách lƣơng phụ cấp theo lƣơng, chƣa thỏa đáng, chƣa thu hút đƣợc ngƣời giỏi vào ngành giáo dục, chƣa tạo đƣợc động lực phấn đấu vƣơn lên hoạt động nghề nghiệp Hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi giáo dục Thực chủ trƣơng, Nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nƣớc, quy định, hƣớng dẫn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cơng tác cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền ban hành nhiều văn công tác quản lý cán bộ, nhằm nâng cao chất lƣợng ĐNVC Học viện Qua cơng tác quản lý ĐNVC Học viện có nhiều chuyển biến tích cực, ĐNVC đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ trị đƣợc giao Tuy nhiên cơng tác quản lý ĐNVC hạn chế định cần đƣợc củng cố nhƣ: cấu độ tuổi viên chức học viện chƣa hợp lý, hạn chế chiến lƣợc quy hoạch viên chức, chất lƣợng quản lý ĐNVC chƣa theo kịp yêu cầu thực tiễn đổi Học viện Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “ Quản lý đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ mong muốn đóng góp số nội dung thiết thực công tác quản lý ĐNVC Học viện 2.Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề quản lý ĐNVC nói chung ĐNVC cơng tác trƣờng đại học nói riêng có nhiều đề tài khoa học nghiên cứu công bố Các công trình nghiên cứu kho tƣ liệu quý giá tƣơng đối tồn diện cơng tác quản lý ĐNVC Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu sau: - Phan Công Khanh: “Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức cấp xã vùng nông thôn đồng sông Cửu Long nay” Luận án tiến sĩ năm 2000 - TS Đỗ Minh Cƣơng, PGS TS Nguyễn Thị Loan, 2001, “Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam” NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Cuốn sách đề cập đến vai trò ngƣời định hƣớng phát triển nguồn nhân lực nói chung ngành giáo dục nói riêng Nội dung sâu phân tích đặc thù nghiệp phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học, đồng thời kiến nghị số giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm: “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 Các tác giả đƣa sở lý luận tiêu chuẩn cho việc sử dụng cán Đảng phù hợp với giai đoạn cách mạng, đƣa quan điểm, phƣơng hƣớng chung để nâng cao chất lƣợng công tác cán Những luận khoa học cơng trình nghiên cứu sở để tác giả luận văn tiếp thu làm đánh giá việc quản lý cán bộ, viên chức - Thang Văn Phúc: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng đòi hỏi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2004 Cơng trình đƣa sở lý luận thực tiễn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng đòi hỏi Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ, viên chức - Bài viết PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển: “Chiến lược Hồ Chí Minh đào tạo người cán bộ, viên chức”, tạp chí Tổ chức Nhà nƣớc, số năm 2007 - Nguyễn Quang Huy: “Quản lý đội ngũ cán thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ, Thành phố Hà Nội quản lý giai đoạn nay” Luận văn Thạc sĩ 2006 - Bạch Tú Anh: “Tăng cường quản lý Nhà nước đội ngũ giảng viên trường Đại học công lập địa bàn Thành phố Hà Nội” Luận văn thạc sĩ năm 2010 Tác giả luận văn nêu đƣợc sở lý luận thực tiễn đội ngũ giảng viên quản lý Nhà nƣớc đội ngũ giảng viên trƣờng đại học địa bàn thành phố Hà Nội, cần thiết phải tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc đội ngũ giảng viên Đồng thời luận văn đƣa giải pháp để nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên trƣờng đại học địa bàn thành phố Hà Nội nhƣ: Hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nƣớc đội ngũ giảng viên đại học điều kiện hội nhập phát triển kinh tế quốc tế, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức thực hoạt động quản lý Nhà nƣớc giáo dục đào tạo, tăng cƣờng nguồn lực tài nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục - Nguyễn Thị Thu Trang: “Quản lý Nhà nước phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng công lập địa bàn Thành phố Hà Nội”, Luận văn nghiên cứu lý luận thực tiễn quản lý Nhà nƣớc phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng cao đẳng công lập địa bàn Thành phố Hà Nội Nội dung luận văn đề cập dựa khảo sát phạm vi rộng nhiều đơn vị, giải pháp đƣa cịn mang tính khái quát chƣa sâu vào thực tế đơn vị - TS Trần Xuân Học, 2012, “Hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Học viện Báo chí Tuyên truyền nay” Đề tài khoa học cấp sở đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, cơng chức Học viện Báo chí Tuyên truyền đƣa quan điểm, giải pháp chủ yếu đổi công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, cơng chức Học viện Báo chí Tuyên truyền - Bài viết Nguyễn Thị Thu Hƣơng 2012, “Xây dựng đôi ngũ giảng viên trường đại học”, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Bài viết đƣa nhìn tổng quan thực trạng đội ngũ giảng viên hoạt động quản lý đội ngũ giảng viên trƣờng đại học Tác giả đề xuất giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên trƣờng đại học 70 dụng viên chức để luôn chủ động có phƣơng hƣớng cho đào tạo, bồi dƣỡng chuẩn bị thay cần thiết Từng chức danh phải có nhiều viên chức dự nguồn Căn vào tiêu chuẩn viên chức nhiệm vụ tổ chức để lựa chọn viên chức dự nguồn lãnh đạo, phải thực sâu sát để nắm lực, phẩm chất yêu cầu nhiệm vụ để lựa chọn viên chức nhằm đảm bảo tính kế thừa, liên tục trẻ hoá đội ngũ Phải phát huy vai trị trách nhiệm Bí thƣ chi bộ, nêu cao trách nhiệm tham gia với tinh thần dân chủ xây dựng tổ chức cơng đồn, đồn niên Các bƣớc quy hoạch viên chức phải đảm bảo cơng tâm, khách quan, khoa học tránh hình thức Trong quy hoạch ĐNVC phải ý đến độ tuổi, bảo đảm tính kế thừa, trọng lực lƣợng trẻ Khi xem xét phải lấy tiêu chuẩn làm chính, nhƣng đồng thời phải ý đến cấu, bảo đảm đồng toàn diện lĩnh vực, ý viên chức nữ Thƣờng xuyên kiểm tra, tổng kết, nâng cao chất lƣợng quy hoạch có biện pháp kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh Thứ ba, tổ chức thực đào tạo bồi dƣỡng ĐNVC Trên sở làm tốt công tác quy hoạch viên chức vấn đề đào tạo, bồi dƣỡng viên chức đạt hiệu cao đáp ứng đƣợc yêu cầu trƣớc mắt lâu dài Việc giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng ĐNVC phải xuất phát từ yêu cầu thực nhiệm vụ đơn vị Trong giai đoạn nay, viên chức phải có đủ phẩm chất, lực, lập trƣờng, tƣ tƣởng vững vàng, nhạy cảm trị, có khả giải tốt lực chun mơn nghiên cứu khoa học Muốn có nguồn viên chức dồi phải quan tâm đến việc đào tạo, bồi dƣỡng ĐNVC sở làm tốt công tác quy hoạch viên chức Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng loại viên chức Phấn đấu 100% phải đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ, muốn Học viện phải có chƣơng trình, kế hoạch đào tạo 71 dành phần kinh phí thoả đáng để khuyến khích, đồng thời bắt buộc việc học tập, tự học, tự nghiên cứu viên chức, định kỳ kiểm tra kiến thức trình độ nghiệp vụ loại viên chức, có quy chế kiểm sốt việc sử dụng viên chức sau đào tạo 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện chế độ sách đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền Theo phân cấp quản lý, Học viện Báo chí Tuyên truyền đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Xuất phát từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng Học viện từ sách đội ngũ viên chức Học viện thời gian vừa qua đƣợc thƣờng xuyên đƣợc quan tâm, bao gồm sách tiền lƣơng, phụ cấp, phụ cấp giảng dạy, thâm niên, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ đào tạo, bồi dƣỡng… Trong đặc biệt chế độ tiền lƣơng nhằm hƣớng tới bảo đảm nhu cầu mức trung bình cho viên chức Tuy nhiên, sách ĐNVC chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế, lƣơng thấp so với nhu cầu thực tế Để viên chức yên tâm cơng tác viên chức phải sống đƣợc đồng lƣơng ni đƣợc ngƣời thứ hai Tuy nhiên lƣơng viên chức lại phụ thuộc vào ngân sách nên khó để tăng lƣơng Học viện đơn vị nghiệp có thu Ngồi ngân sách hàng năm Học viện cịn có khoản thu khác Từ đó, Học viện nên chủ động việc cải cách chế độ thu nhập cho viên chức Học viện cần vận dụng linh hoạt chế độ, sách Nhà nƣớc viên chức, để mang lại lợi ích cao cho viên chức Học viện Để tăng cƣờng công tác quản lý ĐNVC Học viện cần phải có sách viên chức từ để họ n tâm cơng tác, gắn bó với cơng việc, tránh tƣợng tiêu cực thu hút nguồn nhân lực có chất lƣợng cơng tác Học viện Nếu có sách đãi ngộ tƣơng xứng góp 72 phần hạn chế tiêu cực, nguyên nhân dẫn đến tiêu cực thu nhập thấp Để tăng cƣờng công tác quản lý ĐNVC việc xây dựng chế độ sách, cho viên chức cần tập trung vào hai vấn đề sau: Một là: Giải vấn đề thu nhập viên chức chức Học viện Mức thu nhập vừa vấn đề sách, vừa phản ánh chất xã hội, phản ánh mục đích lao động ngƣời Thu nhập phản ánh trình độ, lực thực tế viên chức, đồng thời phản ánh khả hữu ích họ xã hội, Hai là: Cùng với việc cải cách thu nhập, cần xây dựng kế hoạch khuyến khích với lĩnh vực, hoạt động khác nhƣ: sách thu hút nhân tài, khuyến khích tài năng, sách đào tạo bồi dƣỡng sử dụng viên chức, khuyến khích tự học tập, tự đào tạo… Chế độ đãi ngộ điều kiện để thu hút giữ chân viên chức có khả năng, tâm huyết Học viện làm việc Nhà vấn đề quan tâm ngƣời lao động nói chung viên chức Học viện nói riêng vậy, cần quan tâm tới vấn đề nhà Xƣa cụ có câu “an cƣ lạc nghiệp”, nghĩa có chỗ ổn định tập trung cho cơng việc đƣợc Trong thực tế, để sở hữu nhà Hà Nội thực giấc mơ viên chức, với mức lƣơng nhƣ viên chức mua hộ Viên chức phải tự lo chỗ ở, nhiều ngƣời phải thuê trọ, viên chức trẻ, nhƣng giá thuê chiếm nửa tháng lƣơng viên chức Viên chức an cƣ tập trung tâm huyết cho cơng việc, lúc nói tới cống hiến, chẳng cống hiến mà phải lo nơi ăn chỗ ngày, phải lo tiền thuê nhà hàng tháng Học viện can thiệp với thành phổ Hà Nội để viên chức đƣợc mua nhà xã hội theo hình thức trả góp 73 3.2.4 Nhóm giải pháp xác định chức danh tiêu chuẩn viên chức Học viện Báo chí Tun truyền Để có sở tuyển dụng, bố trí, đánh giá viên chức Học viện Báo chí Tun truyền Học viện Báo chí Tuyên truyền cần phải vận dụng linh hoạt tiêu chuẩn cụ thể vị trí, chức danh Vận dụng tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể, phù hợp với thực tiễn Học viện, phù hợp với giai đoạn phát triển đất nƣớc Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, Học viện Báo chí Tun truyền vân dụng nhiều văn pháp luật cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp cơng lập văn quy định tiêu chuẩn ĐNVC Học viện sở văn Trung ƣơng ban hành Việc vận dụng quy định có ý nghĩa quan trọng làm sở cho việc xây dựng tuyển chọn, bồi dƣỡng, bố trí, sử dụng viên chức hợp lý, làm để đánh giá nhận xét viên chức thời kỳ định hƣớng quy hoạch, đào tạo, thay có cần thiết Nếu vận dụng đƣợc tiêu chuẩn cách đắn giúp cho cơng tác quản lý ĐNVC khoa học, thuận lợi * Xác đinh tiêu chuẩn chung viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền: - Có tinh thần yêu nƣớc sâu sắc, tận tuỵ với công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực có kết chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, sách pháp luật Nhà nƣớc - Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tƣ, không tham nhũng kiên đấu tranh chống tham nhũng, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, khơng hội - Có trình độ hiểu biết lý luận trị, quan điểm chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, sách pháp luật Nhà nƣớc, có trình độ chun 74 mơn, đủ lực sức khoẻ để làm việc có hiệu đáp ứng yêu cấu nhiệm vụ đƣợc giao Các tiêu chuẩn có quan hệ mật thiết với nhau, coi trọng Đức Tài, lấy Đức làm gốc Ngoài tiêu chuẩn chung nói trên, viên chức Học viện Báo chí Tun truyền phải có tiêu chuẩn riêng * Đối với cán lãnh đạo đơn vị Học viện cần phải có kiến thức khoa học lãnh đạo quản lý, học tập có hệ thống trƣờng Đảng, Nhà nƣớc, trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả; Gƣơng mẫu đạo đức lối sống, có tác phong sƣ phạm, khoa học, đoàn kết * Đối với viên chức giảng viên phải có lực chun mơn sâu, có khả sƣ phạm tốt, tân tụy với nghề * Đối với viên chức phòng ban chun mơn phải có trình độ học vấn chun môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt Có trình độ đại học chun mơn, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao Có trình độ trung cấp lý luận trị trở lên Tuy nhiên, ĐNVC phận chƣa đạt chuẩn trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị Để tăng cƣờng quản lý ĐNVC Học viện Báo chí Tuyên truyền cần thực hiện: Một là, kiểm tra, rà soát văn tiêu chuẩn viên chức đơn vị nghiệp công lập, vân dụng kịp thời văn quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh viên chức cho phù hợp với điều kiện thực tế Học viện Hai là, sở tiêu chuẩn quy định chức danh viên chức, hàng năm Học viện phải xây dựng kế hoạch, chƣơng trình, tiến hành cơng tác thống kê, đánh giá, rà sốt ĐNVC nhằm phát viên chức chƣa đạt tiêu chuẩn, yếu lực để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng Việc đánh giá, rà soát tiêu chuẩn ĐNVC Học viện Báo chí Tuyên truyền sở để thực tốt công tác quy hoạch nhƣ bố trí, xếp, sử dụng, khen thƣởng, kỷ luật viên chức 75 Ba là, cần giáo dục viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm công tác, tuân thủ lề lối làm việc, kỷ luật công vụ, ý thức tự phấn đấu vƣơn lên, giúp họ nhận thức đƣợc việc tự chuẩn hóa, tự học, tự nghiên, cứu trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ Các chi đảng phải lắng nghe, chia sẻ, ghi nhận mong muốn,nguyện vọng đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ viên chức; đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ vật chất viên chức học 3.2.5 Nhóm giải pháp tăng cường đội ngũ viên chức làm công tác cán bộ, công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền Để tăng cƣờng công tác quản lý ĐNVC Học viện Báo chí Tun truyền với việc bố trí, sử dụng viên chức hợp lý, cần có kiểm tra, giám sát kịp thời hoạt động ĐNVC Khi phát có hành vi vi phạm nhiệm vụ, công vụ… phải xử lý kịp thời Kiểm tra, giám sát hoạt động nhằm nắm thông tin, diễn biến tƣ tƣởng, hoạt động ĐNVC giúp cho chi đơn vị phát vấn đề nảy sinh, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh, làm cho ĐNVC chấp hành tốt chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc, quy định Học viện để hoạt động định hƣớng, nguyên tắc Để công tác tra, kiểm tra, giám sát viên chức Học viện Báo chí Tun truyền có hiệu quả, cần thực nội dung sau: - Các chi đơn vị tăng cƣờng quán triệt chủ trƣơng, đƣờng lối, quy định công tác tra, kiểm tra, giám sát Đảng Nhà nƣớc tới toàn thể viên chức Học viện - Tăng cƣờng lãnh đạo Đảng ủy hoạt động kiểm tra, giám sát Các chi đơn vị thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát, đề chƣơng trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, viên chức 76 chi Kiểm tra định kỳ đột xuất việc tổ chức thực Đảng ủy, Ban Giám đốc lắng nghe chi đơn vị báo cáo kết thực nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Thanh tra nhân dân phụ trách kiểm tra, giám sát - Đảng ủy Ban Giám đốc cần kiểm tra công tác đánh giá hàng năm viên chức Học viện Việc đánh giá viên chức cuối năm phải tiến hành thật khách quan, dân chủ - Coi trọng việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm thực công tác kiểm tra, giám sát, tra, rút học kinh nghiệm để phát huy, khắc phục kịp thời yếu kém, hạn chế tồn Cũng nhƣ u cầu, địi hỏi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nƣớc, trƣớc hết phải ngƣời Để có đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm công tác đào tạo giảng viên cho trƣờng lý luận, cán báo chí truyền thông Yêu cầu khách quan đặt công tác cán Đảng ủy Học viện Báo chí Tuyên truyền phải tiến hành củng cố, tăng cƣờng đội ngũ làm công tác cán Đổi nâng cao chất lƣợng ĐNVC làm công tác tổ chức Trƣớc hết phải xác định rõ: Chức nhiệm vụ, mối quan hệ Ban tổ chức cán với đơn vị Học viện - Thấu hiểu quan điểm Đảng, đặc biệt nội dung nghị Đại hội Đảng VIII; nghị TW3 (khoá VIII) chiến lƣợc cán Đảng; Kết luận hội nghị TW6 (khoá IX) - Có lĩnh trị vững vàng, am hiểu chun mơn, nghiệp vụ, có tính đốn cao, dám làm dám chịu trách nhiệm - Lắng nghe ý kiến khác tìm đƣợc ý kiến tích cực, đắn cơng tác cán 77 - Nắm tình hình ĐNVC Học viện, có khả tƣ độc lập, phân tích tổng hợp dự đốn tình hình xác - Có khả thực hố cao định, qui chế, qui trình, qui định, hƣớng dẫn Đảng công tác cán cho phù hợp với tình hình ĐNVC Học viện - Đảng ủy, Ban Giám đốc cần có quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo bồi dƣỡng ĐNVC làm công tác tổ chức, nhằm đảm bảo việc nắm thông tin, xử lý thông tin, giải thủ tục công tác cán quy trình nguyên tắc, tổ chức song phải đảm bảo xác, kịp thời Hiện đại hố trang bị sở vật chất, phƣơng tiên thông tin lƣu trữ liệu phân tích, tổng hợp số liệu công tác cán Học viện Tiểu kết chƣơng Quán triệt sâu sắc chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc viên chức quản lý ĐNVC Trên sở đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐNVC Học viên Báo chí Tuyên truyền khách quan Tác giả mạnh dạn đề xuất phƣơng hƣớng số giải pháp tăng cƣờng quản lý ĐNVC Học viên Báo chí Tuyên truyền Hệ thống giải pháp có quan hệ chặt chẽ với nhau, trình thực phải tiến hành cách đồng giải pháp Thực tốt hệ thống giải pháp này, chắn thời gian tới Học viện có ĐNVC đủ số lƣợng, hợp lý cấu, chuẩn trình độ, tốt kỹ lãnh đạo quản lý nhƣ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn đặt nhằm thực thắng lợi mục tiêu giáo dục, đào tạo 78 KẾT LUẬN Quản lý đội ngũ viên chức yếu tố quan trọng đóng vai trị định chiến lƣợc xây dựng phát triển ĐNVC thời kỳ đáp ứng yêu cầu đặt công CNH-HĐH đất nƣớc nhằm đƣa đất nƣớc phát triển ngang tầm nƣớc khu vực giới Nghị Đại hội X đề ra: “Xây dựng đội ngũ cán có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất cách mạng, có đạo đức có lối sống lành mạnh, khơng tham ơ, tham nhũng, lãng phí, có tƣ đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chun mơn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH-HĐH” Học viên Báo chí Tuyên truyền với sứ mệnh đào tạo cán bộ, sinh viên thuộc cách ngành lý luận, báo chí, truyền thông Học viện đặc biệt coi trọng công tác quản lý ĐNVC Học viện từ khâu tuyển dụng, phân công, đào tạo, bồi dƣỡng, đánh giá, khen thƣởng, kỷ luật đạt đƣợc nhiều thành công Xây dựng đƣợc ĐNVC vững vàng chun mơn, có phẩm chất trị sáng, có trình độ lý luận cao, ngoại ngữ, tin học đảm bảo triển khai hiệu mục tiêu xây dựng phát triển Học viện Phấn đấu xây dựng Học viện trở thành trƣờng đại học trọng điểm quốc gia Bên cạnh thành tựu đạt đƣợc Học viện cịn số hạn chế định: cơng tác quản lý ĐNVC nhiều bất cập, chế độ lƣơng thƣởng chƣa theo kịp với thay đổi xã hội, số viên chức cịn chƣa thật hết lịng cơng việc, Nhằm nâng cao chất lƣợng cơng tác quản lý ĐNVC Học viện, đòi hỏi phải nghiên cứu, đánh giá khách quan, khoa học thực trạng ĐNVC Học viện, đồng thời thực đồng giải pháp từ xác định nhu cầu, tiêu chí cơng tác tuyển dụng đến phân cơng công tác, đào tạo, bồi dƣỡng, khen thƣởng, kỷ luật Chú trọng xây dựng mục tiêu cụ 79 thể, phƣơng pháp khoa học, tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá gắn với chế độ khen thƣởng hợp lý, kịp thời để khích lệ viên chức Đó điều kiện để quản lý tốt ĐNVC đáp ứng tốt yêu cầu công xây dựng đất nƣớc thời kỳ CNH-HĐH 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bạch Tú Anh (2010), luận văn thạc sĩ, “Tăng cường quản lý Nhà nước đội ngũ giảng viên trường Đại học công lập địa bàn Thành phố Hà Nội” Ban Tổ chức Trung ƣơng (2006), Tài liệu học tập, nghiên cứu thi nâng ngạch chuyên viên tƣơng đƣơng lên ngạch chuyên viên tƣơng đƣơng (lƣu hành nội bộ), Hà Nội Bộ Nội vụ (2011), Thông tƣ 03/2011/TT-BNV, hƣớng dẫn số điều nghị định số 18/2010/NĐ-CP đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ (2011), Thông tƣ 08/2011/TT-BNV, hƣớng dẫn số điều nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định ngƣời công chức Chỉ thị số 40 – CT/TƢ, Ban Bí thƣ xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, ngày 15/6/2008 Chiến lƣợc phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg, ngày 13/6/2012 Thủ tƣớng Chính phủ Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, ngày 05 tháng 03 năm 2010 đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, cơng chức Chính phủ (2010), Nghị định số 21/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 03 năm 2010 quản lý biên chế công chức TS Đỗ Minh Cƣơng, PGS TS Nguyễn Thị Loan, 2001, “Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 81 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Văn kiện Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành TƢ khóa VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Sự thật, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành TƢ khóa VIII, Nxb Sự thật, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Sự thật, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Sự thật, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành TƢ khóa X, Nxb Sự thật, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành TƢ khóa X, Nxb Sự thật, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Sự thật, Hà Nội 22 Đảng Công sản Việt Nam (2002), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam NXB Chính trị quốc gia 23 Tơ Tử Hạ (1998), công chức vấn đề xây dựng đội ngũ cản cơng chức nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Học viện Hành (2008), giáo trình Quản lý nguồn nhân lực xã hội, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 25 Học viện Hành quốc gia (2002), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội 82 26 Trần Xuân Học 2012, “Hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Học viện Báo chí Tuyên truyền nay”, đề tài khoa học cấp sở 27 Lê Thị Hƣơng – Bùi Đức Kháng – Nguyễn Bá Chiến 2005, “Kỹ giám sát, kiểm tra hành chính” 28 Nguyễn Thị Thu Hƣơng 2012, “ Xây dựng đôi ngũ giảng viên trường đại học”, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 29 Nguyễn Quang Huy: “Quản lý đội ngũ cán thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy Tây Hồ, Thành phố Hà Nội quản lý giai đoạn nay” , luận văn Thạc sĩ 2006 30 Phan Công Khanh: “Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vùng nông thôn đồng sông Cửu Long nay”, luận án tiến sĩ năm 2000 31 PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển: “Chiến lược Hồ Chí Minh đào tạo người cán bộ, cơng chức”, tạp chí Tổ chức Nhà nƣớc, số năm 2007 32 Vũ khoan: “Một số suy nghĩ vê xây dựng luật viên chức”, (2009), tạp chí tổ chức Nhà nƣớc số trang 7-8 33 GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, PGS.TS Đặng Quốc Bảo, TS Nguyễn Trọng Hậu, TS Nguyễn Quốc Chí, TS Nguyễn Sỹ Thƣ (2012), “Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 34 Luật viên chức, Giáo trình, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội (2011) 35 Luật cán bộ, công chức, Luật số 22/2008/QH12, ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quốc hội 36 Luật viên chức 2010, luật số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010, Quốc hội, điều 20 83 37 Phan thị Cẩm Ly (2012) “Đổi quản lý nhà nước ĐNGV đại học từ thực tiễn Đại học Quốc gia Hà Nội”, Học viện Hành 38 C.Mac - F.Angghen - V.Lenin - J.Stalin (1968), vấn đề cán bộ, Nxb Sự thật, Hà Nội 39 Thang Văn Phúc: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức đáp ứng địi hỏi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2004 40 Phạm Hồng Thái : “Sự điều chỉnh pháp luật viên chức” (2009), tạp chí Tổ chức Nhà nƣớc, số 1, trang 27-29 41 TS Nguyễn Vũ Tiến: Giáo trình khoa học quản lý, Hà Nội, 2008 42 Bùi Quang Trinh Bùi Thị Tuyết Khanh: Từ điển tiếng Việt, (2000), Trung tâm từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng 43 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm: “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà nội , 2003 44 Trần Anh Tuấn : “Tiếp tục đổi chế quản lý viên chức đơn vị nghiệp cơng lập”, (2011), tạp chí tổ chức Nhà nƣớc, số 5, trang 16-19 45 Nguyên Đình Tuấn 2004, Giáo trình Xã hội học quản lý, Nxb Lý luận trị 46 Nguyễn Đình Tuấn 2004: Lý luận hành Nhà nƣớc, Học viện Hành 47 Văn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX 48 Văn kiện Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung ƣơng khoá X, Nxb CTQG, 2008, tr.173,174 49 PGS TS Nguyễn Cửu Việt: Giáo trình Luật Hành chính, Nhà xuất Cơng an Nhân dân, (2008) 84 TĨM TẮT LUẬN VĂN - Tên đề tài: “Quản lý đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền nay” - Mã số: 60 31 02 03 - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Xuân Học - Học viên thực hiện: Nguyễn Tiến Vinh Đây luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc nghiên cứu “Quản lý đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền nay” Luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận liên quan tới lý luận quản lý đội ngũ viên chức trƣờng đại học Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền Nêu rõ phƣơng hƣớng nhằm tăng cƣờng quản lý đội ngũ viên chức Học viện Báo chí tuyên truyền Kiến nghị giải pháp tăng cƣờng hiệu quản lý đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền Đây giải pháp góp phần nâng cao chất lƣợng quản lý đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền, đồng thời, dùng làm tài liệu tham khảo cho việc quản lý đội ngũ viên chức trƣờng đại học, nhằm nâng cao hiệu quản lý ... tắc quản lý đội ngũ viên chức trƣờng đại học 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 35 2.1 Thực trạng đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên. .. TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 2.1 Thực trạng đội ngũ viên chức Học viện Báo chí Tuyên truyền 2.1.1 Một số nét khái quát Học viện Báo chí Tuyên truyền 2.1.1.1...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN TIẾN VINH QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HIỆN NAY Chuyên ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ viên chức ở học viện báo chí và tuyên truyền hiện nay , Quản lý đội ngũ viên chức ở học viện báo chí và tuyên truyền hiện nay