0

Xã hội hóa vai trò giới cho con gái trong gia đình việt nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện sóc sơn, thành phố hà nội)

120 0 0
  • Xã hội hóa vai trò giới cho con gái trong gia đình việt nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện sóc sơn, thành phố hà nội)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THU HÀ XÃ HỘI HÓA VAI TRÕ GIỚI CHO CON GÁI TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY (Nghiên cứu trƣờng hợp huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội) LUẬN VĂN THẠC SỸ XÃ HỘI HỌC Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THU HÀ XÃ HỘI HĨA VAI TRÕ GIỚI CHO CON GÁI TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY (Nghiên cứu trƣờng hợp huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội) Ngành: Xã hội học Mã số: 60.31.03.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ XÃ HỘI HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Lê Ngọc Văn Hà Nội – 2016 Luận văn đƣợc chỉnh sửa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS Lƣu Hồng Minh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu, trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Các kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Nguyễn Thu Hà LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới: PGS, TS Lê Ngọc Văn tận tình hướng dẫn, phê bình, góp ý ln động viên, khích lệ tác giả suốt trình ấp ủ, dự định thực nghiên cứu Các thầy, cô giáo sở đào tạo sau đại học Học viện Báo chí Tuyên truyền, người nhiệt tình tạo điều kiện, góp ý đưa dẫn q báu, khuyến khích động viên tác giả trình học tập thực luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cha mẹ, người thân gia đình, nhà khoa học, bạn bè quan, tạo điều kiện, giúp đỡ tài liệu, góp ý, động viên, khích lệ mặt để tác giả hồn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thu Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 15 1.1 Thao tác hóa khái niệm 15 1.2 Các lý thuyết áp dụng nghiên cứu 20 1.3 Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà … 24 Chƣơng : THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA VAI TRÕ GIỚI CHO CON GÁI 31 TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY 31 2.1 Thông tin chung địa bàn mẫu nghiên cứu 31 2.2 Quan niệm giáo dục vai trò giới cho gái 33 2.3 Xã hội hóa vai trò giới cho gái 36 2.4 Phương pháp xã hội hóa vai trị giới cho gái 47 Chƣơng 3: KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM GIA ĐÌNH TRONG XÃ HỘI HĨA VAI TRÕ GIỚI CHO CON GÁI 55 3.1 Trình độ học vấn người mẹ 55 3.2 Nghề nghiệp người mẹ 60 3.3 Mức sống gia đình 64 3.4 Mức độ hiểu biết cha/mẹ Luật bình đẳng giới 67 3.5 Một số vấn đề đặt từ việc Xã hội hóa vai trị giới cho gái gia đình Việt Nam 71 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Gia đình quan niệm giáo dục vai trò giới cho gái trai (%) (n=300)……………………………………………………………… 33 Bảng 2.2: Gia đình sử dụng phương pháp giáo dục 51 vai trò giới cho gái trai (%) (n=100) 51 Bảng 3.1: Gia đình hướng dẫn cho gái cơng việc nhà chia theo trình độ học vấn người mẹ (%) (n=296) 57 Bảng 3.2: Gia đình áp dụng phương pháp giáo dục gáichia theo trình độ học vấn người mẹ (%) (n=300) 59 Bảng 3.3: Gia đình hướng dẫn cho gái công việc nhà chia theo nghề nghiệp người mẹ (%) (n=300) 62 Bảng 3.4: Gia đình áp dụng phương pháp giáo dục gái chia theo nghề nghiệp người mẹ (%) (n=300) 62 Bảng 3.5: Gia đình hướng dẫn gái công việc nhà chia theo mức sống gia đình (%) (n=300) 66 Bảng 3.6: Gia đình áp dụng phương pháp giáo dục gái chia theo mức sống gia đình (%) (n=300) 66 Bảng 3.7: Gia đình giáo dục phẩm chất giới cho gái chia theo mức độ hiểu biết cha mẹ Luật Bình đẳng giới (%) (n=300) 69 Bảng 3.8: Gia đình hướng dẫn cho gái cơng việc nhà chia theo mức độ hiểu biết cha mẹ Luật Bình đẳng giới (%) (n=300) 70 DANH MỤC BIỂU Biểu 2.1: Gia đình giáo dục phẩm chất giới cho gái (%) (n=300) 36 Biểu 2.2: Gia đình giáo dục phẩm chất giới cho gái trai (%) (n=10 38 Biểu 2.3: Gia đình giáo dục cơng việc tạo thu nhập cho gái (%) (n=300) .40 Biểu 2.4: Gia đình giáo dục cơng việc tạo thu nhập cho gái trai (%) (n=100) 41 Biểu 2.5: Gia đình giáo dục cơng việc nhà cho gái (%) (n=300) 43 Biểu 2.6: Gia đình giáo dục cơng việc nhà cho gái trai (%) (n=100) 46 Biểu 2.7: Gia đình sử dụng phương pháp giáo dục vai trò giới cho gái (%) (n=300) 48 Biểu 3.1: Gia đình hướng dẫn cho gái việc lao động tạo thu nhập chia theo trình độ học vấn người mẹ (%) (n=300) 56 Biểu 3.2: Gia đình hướng dẫn cho gái việc lao động tạo thu nhập chia theo nghề nghiệp người mẹ (%) (n=300)……………………………….60 Biểu 3.3: Gia đình hướng dẫn gái việc lao động tạo thu nhập chia theo mức sống gia đình (%) (n=300) 65 Biểu 3.4: Gia đình hướng dẫn cho gái cơng việc tạo thu nhập chia theo mức độ hiểu biết cha mẹ Luật Bình đẳng giới (%) (n=300) 70 Biểu 3.5: Gia đình đầu tư cho gái học tập (%) (n=300) 72 Biểu 3.6: Gia đình đầu tư cho gái trai học tập (%) (n=99) 73 Biểu 3.7: Gia đình định hướng nghề nghiệp cho gái (%) (n=279) 75 Bảng 3.9: Gia đình định hướng nghề nghiệp cho gái 76 chia theo trình độ học vấn người mẹ (%) (n=300) 76 Biểu 3.8: Độ tuổi gái làm việc nhà (%) (n=300) 79 Biểu 3.9: Độ tuổi trai làm việc nhà (%) (n=100) 80 Biểu 3.10: Thái độ gái tham gia vào công việc nhà (%) (n=300) 81 Biểu 3.11: Thái độ gái trai tham gia vào công việc nhà (%) (n=100) 82 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam trải qua nhiều biến đổi xã hội, ngày hội nhập nhiều sâu sắc vào kinh tế quốc tế Những thay đổi lối sống, chuẩn mực xã hội, biến đổi chức gia đình bối cảnh đại hóa, tồn cầu hóa, phát triển đa dạng phương tiện truyền thông đại chúng… tác động nhiều đến sống nhóm trẻ em đặc biệt trẻ em gái gia đình Trong bối cảnh đó, giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em gái nói riêng khơng giới hạn phạm vi gia đình, mà cịn có tham gia nhà trường tổ chức xã hội khác Tuy nhiên, nghiên cứu tâm lý học xã hội học chứng minh gia đình mơi trường giáo dục có ý nghĩa định hình thành phát triển nhân cách người Một nội dung giáo dục gia đình xã hội hóa vai trị giới cho Trong gia đình Việt Nam truyền thống, phân biệt vai trò giới trai gái đặc biệt coi trọng Nếu trai giáo dục để sau trở thành người chủ gia đình thành cơng nghiệp (tề gia, trị quốc, bình thiên hạ), gái lại giáo dục để trở thành người vợ hiền, người mẹ tốt, người dâu hiếu thảo, sẵn sàng hy sinh cho chồng gia đình nhà chồng (lấy chồng để gánh vác giang sơn nhà chồng) Vậy, ngày việc xã hội hóa vai trò giới, đặc biệt vai trò giới cho gái theo khn mẫu truyền thống có thay đổi không thay đổi nào? Những nhân tố tác động đến thay đổi hệ xã hội gì? Đây vấn đề xã hội cần phải làm sáng tỏ giai đoạn xã hội có nhiều biến đổi Để góp phần trả lời cho câu hỏi nêu, tác giả luận văn tiến hành nghiên cứu xã hội học thực nghiệm nhỏ Địa bàn nghiên cứu chọn huyện Sóc Sơn, ngoại thành thủ Hà Nội Việc tìm hiểu thực trạng giáo dục trẻ em nói chung, đặc biệt tìm hiểu vấn đề xã hội hóa vai trị giới cho gái (từ 10 - 17 tuổi) vấn đề cần thiết Nội dung phương pháp để đưa khuyến nghị góp phần giúp nhà hoạch định sách có sở cho việc điều chỉnh xây dựng sách liên quan đến gia đình Việt Nam, đến phát triển hệ trẻ đất nước phát triển ổn định bền vững xã hội Đây vấn đề xã hội mà nhà nghiên cứu cịn nhắc tới thời gian qua Nghiên cứu xã hội hóa vai trị giới cho gái nhiệm vụ nghiên cứu quan trọng hệ vấn đề nghiên cứu xã hội, đặc biệt giai đoạn Là huyện ngoại thành thủ Hà Nội, trước Sóc Sơn huyện nơng, gia đình nằm khn mẫu chung xã hội truyền thống Hiện nay, Sóc Sơn chịu ảnh hưởng lớn q trình thị hóa, phận lao động lớn nông nghiệp chuyển sang ngành nghề phi nông nghiệp Họ thường xuyên làm ăn xa nhà làm việc sở sản xuất bên ngồi gia đình Cơ cấu nghề nghiệp cấu trúc gia đình huyện Sóc Sơn có thay đổi mạnh mẽ, ảnh hưởng đến chức xã hội hóa ban đầu gia đình, đặc biệt xã hội hóa vai trị giới cho gái Từ vấn đề trên, tác giả lựa chọn chủ đề “Xã hội hóa vai trị giới cho gái gia đình Việt Nam nay” thông qua nghiên cứu xã hội học huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nói tới gia đình nói tới mơi trường xã hội hóa đứa trẻ, nơi định hướng giá trị tốt đẹp cho cá nhân, nguồn gốc, cội nguồn người Nhưng tác động kinh tế thị trường, chức gia đình có thay đổi, tác động lớn đến phong tục, tập quán, thói quen ứng xử gia đình Việt Nam truyền thống Trước biến Dong y mot phan Khong dong y Total 54 18.0 18.0 98.7 1.3 1.3 100.0 300 100.0 100.0 Tre em trai khong can lam viec nha Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dong y 10 3.3 3.3 3.3 Dong y mot phan 85 28.3 28.3 31.7 Khong dong y 205 68.3 68.3 100.0 Total 300 100.0 100.0 Tre em gai khong can lam viec nha Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.3 2.3 2.3 58 19.3 19.3 21.7 Khong dong y 235 78.3 78.3 100.0 Total 300 100.0 100.0 Dong y Valid Dong y mot phan Tre em trai khong nen LDTE Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 29 9.7 9.7 9.7 Dong y mot phan 120 40.0 40.0 49.7 Khong dong y 151 50.3 50.3 100.0 Total 300 100.0 100.0 Dong y Valid Tre em gai khong nen LDTE Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 27 9.0 9.0 9.0 Dong y mot phan 117 39.0 39.0 48.0 Khong dong y 156 52.0 52.0 100.0 Total 300 100.0 100.0 Dong y Valid Giao duc pham chat cho gai gia dinh Con gai – Dam dang Frequency Percent Valid Percent Valid Co 283 94.3 94.3 98 Cumulative Percent 94.3 17 5.7 5.7 300 100.0 100.0 Khong Total 100.0 Con gai – cham chi Frequency Percent Valid Percent Co 299 99.7 99.7 99.7 3 100.0 300 100.0 100.0 Valid Khong Total Cumulative Percent Con gai – Trach nhiem Frequency Percent Valid Percent Co 298 99.3 99.3 99.3 7 100.0 300 100.0 100.0 Valid Khong Total Cumulative Percent Con gai - Hy sinh Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 270 90.0 90.0 90.0 30 10.0 10.0 100.0 300 100.0 100.0 Con gai – Quyet doan Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 199 66.3 66.3 66.3 101 33.7 33.7 100.0 300 100.0 100.0 Con gai – Yeu lao dong Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 290 96.7 96.7 96.7 10 3.3 3.3 100.0 300 100.0 100.0 Con gai – TN lao dong Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 289 96.3 96.3 96.3 11 3.7 3.7 100.0 300 100.0 100.0 Con gai – Diu dang 99 Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 285 95.0 95.0 95.0 15 5.0 5.0 100.0 300 100.0 100.0 Con gai – Cham soc hinh thuc Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 251 83.7 83.7 83.7 49 16.3 16.3 100.0 300 100.0 100.0 Con gai - VSTT Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 298 99.3 99.3 99.3 7 100.0 300 100.0 100.0 Con gai - Ngoan ngoan Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 298 99.3 99.3 99.3 7 100.0 300 100.0 100.0 Con gai – Tinh ban Frequency Percent Valid Percent Co Valid 273 91.0 91.3 91.3 26 8.7 8.7 100.0 299 99.7 100.0 300 100.0 Khong Total Missing System Total Cumulative Percent Nhung gia dinh co ca trai, gai (99 truong hop) Con trai – Dam dang Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 49 49.5 49.5 49.5 50 50.5 50.5 100.0 99 100.0 100.0 100 Con gai – Dam dang Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 91 91.9 91.9 91.9 8.1 8.1 100.0 99 100.0 100.0 Con trai – cham chi Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 95 96.0 96.0 96.0 4.0 4.0 100.0 99 100.0 100.0 Con gai – Cham chi Frequency Percent Valid Percent Valid Co 99 100.0 Cumulative Percent 100.0 100.0 Con trai – Trach nhiem Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 97 98.0 98.0 98.0 2.0 2.0 100.0 99 100.0 100.0 Con gai – Trach nhiem Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 98 99.0 99.0 99.0 1.0 1.0 100.0 99 100.0 100.0 Con trai - Hy sinh Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 88 88.9 88.9 88.9 11 11.1 11.1 100.0 99 100.0 100.0 Con gai - Hy sinh Frequency Percent Valid Percent Valid Co 87 87.9 87.9 101 Cumulative Percent 87.9 Khong 12 12.1 12.1 Total 99 100.0 100.0 100.0 Con trai – Quyet doan Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 96 97.0 97.0 97.0 3.0 3.0 100.0 99 100.0 100.0 Con gai – Quyet doan Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 51 51.5 51.5 51.5 48 48.5 48.5 100.0 99 100.0 100.0 Con trai – Yeu lao dong Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 97 98.0 98.0 98.0 2.0 2.0 100.0 99 100.0 100.0 Con gai – Yeu lao dong Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 94 94.9 94.9 94.9 5.1 5.1 100.0 99 100.0 100.0 Con trai - TN lao dong Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 98 99.0 99.0 99.0 1.0 1.0 100.0 99 100.0 100.0 Con gai – TN lao dong Frequency Percent Valid Percent Valid Co Khong Cumulative Percent 98 99.0 99.0 99.0 1.0 1.0 100.0 102 Total 99 100.0 100.0 Con trai – Diu dang Frequency Percent Valid Percent Valid Khong 99 100.0 100.0 Cumulative Percent 100.0 Con gai – Diu dang Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 95 96.0 96.0 96.0 4.0 4.0 100.0 99 100.0 100.0 Con trai - CS hinh thuc Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 42 42.4 42.4 42.4 57 57.6 57.6 100.0 99 100.0 100.0 Con gai – CS hinh thuc Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 74 74.7 74.7 74.7 25 25.3 25.3 100.0 99 100.0 100.0 Con trai - VSTT Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 98 99.0 99.0 99.0 1.0 1.0 100.0 99 100.0 100.0 Con gai - VSTT Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 98 99.0 99.0 99.0 1.0 1.0 100.0 99 100.0 100.0 103 Con trai - Ngoan ngoan Frequency Percent Valid Percent 99 Valid Co 100.0 Cumulative Percent 100.0 100.0 Con gai - Ngoan ngoan Frequency Percent Valid Percent 99 Valid Co 100.0 Cumulative Percent 100.0 100.0 Con trai – Tinh ban Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Cumulative Percent 92 92.9 92.9 92.9 7.1 7.1 100.0 99 100.0 100.0 Con gai – Tinh ban Frequency Percent Valid Percent Co Valid Khong Total Missing System Total Cumulative Percent 92 92.9 93.9 93.9 6.1 6.1 100.0 98 99.0 100.0 1.0 99 100.0 104 Phụ lục PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN (Dành cho cha mẹ có gái độ tuổi từ 10 -17 tuổi) Kính thưa anh/chị, Tơi học viên Học viện Báo chí Tun truyền Tơi thực khảo sát vấn đề Xã hội hóa vai trị giới cho gái gia đình Anh/Chị lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia vào nghiên cứu Những thông tin, ý kiến mà Anh/Chị cung cấp giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu Ngồi khơng sử dụng vào mục đích khác Tơi hy vọng Anh/Chị bớt chút thời gian trả lời câu hỏi mà nêu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác quý báu Anh/Chị Hƣớng dẫn cách trả lời: Anh/Chị vui lòng khoanh tròn vào phương án trả lời mà Anh/Chị lựa chọn thấy phù hợp với Anh/Chị ghi rõ quan điểm anh chị Anh/Chị có phương án khác A MỘT SỐ THƠNG TIN CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NGƢỜI TRẢ LỜI A1 Giới tính Anh/Chị là: Nữ Nam A2 Tình trạng nhân Anh/Chị là? Có vợ/chồng Ly Ly thân Góa A3 Gia đình Anh/Chị có người ăn chung, chung? Số người: ………………………… A4 Gia đình Anh/Chị hệ chung sống? Hai hệ Ba hệ Bốn hệ A5 Có người cao tuổi (người từ 60 tuổi trở lên) sinh sống gia đình Anh/Chị khơng? Có Khơng 105 A6 Anh/Chị có người con? Một Hai Ba Trên ba A7 Xin Anh/Chị cho biết số thông tin người gia đình Anh/Chị? ST Con Sinh Giới tính Đã học Có cịn học T năm xong lớp khơng? 1.Nam 2.Nữ mấy/trình Có Khơng độ gì? Con thứ 2 Con thứ hai 2 Con thứ ba 2 Con thứ tư 2 A8 Xin Anh/Chị vui lòng cho biết số thông tin Anh/Chị vợ chồng Anh/Chị? Nội dung Người vợ Người chồng Năm sinh (ghi năm dương lịch) ………… ……… Trình độ học vấn Trình độ chun mơn Nghề nghiệp Lớp (ví dụ 7/9 9/12, Lớp (ví dụ 7/9 12/12): 9/12, 12/12): 13 Đào tạo nghề 14 Trung cấp 15 Cao đẳng, Đại học 16 Trên Đại học 17 Không đào tạo chuyên môn 1.Công chức/viên chức Công nhân Nông dân Hưu trí Nội trợ 6.Lực lượng vũ trang Nghề tự Thất nghiệp Khác (ghi rõ)… …… …………………… ……… 106 13 Đào tạo nghề 14 Trung cấp 15 Cao đẳng, Đại học 16 Trên Đại học 17 Không đào tạo chuyên môn 1.Công chức/viên chức Cơng nhân Nơng dân Hưu trí Nội trợ Lực lượng vũ trang Nghề tự Thất nghiệp Khác (ghi rõ)……… ………….………………… A9 Anh/Chị tiếp cận với phương tiện truyền thông sau mức độ nào? Phương tiện Hàng ngày 2.Hàng tuần Báo chí Đài phát Ti vi Internet 3.Hàng tháng Không truyền thơng A10 Anh/chị có biết đến Luật Bình đẳng giới không? Biết rõ nội dung Biết phần nội dung Có nghe tên khơng biết nội dung Không biết A11 Anh/Chị tham gia buổi tập huấn/ nói chuyện/ trao đổi chủ đề bình đẳng giới hay chưa? Đã Chưa Không nhớ A12 So với gia đình địa phương, mức sống gia đình Anh/Chị thuộc loại nào? Khá giả Trung bình Nghèo 107 B NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC VAI TRÕ GIỚI CHO TRẺ EM B1 Anh/Chị đồng ý mức độ với nhận định liên quan đến trẻ em sau đây? Nhận định Đồng ý Đồng ý phần Không đồng ý Dạy cho trẻ em gái cơng việc gia đình cần thiết cho sống gia đình chúng sau Dạy cho trẻ em trai cơng việc gia đình cần thiết cho sống gia đình chúng sau Điều quan trọng gái sau gia đình hạnh phúc Điều quan trọng trai sau gia đình hạnh phúc Điều quan trọng gái sau thành công nghiệp Điều quan trọng trai sau thành công nghiệp Cần thiết đầu tư học tập cho trẻ em trai Cần thiết đầu tư học tập cho trẻ em gái Trong xã hội đại, trẻ em trai không cần thiết phải làm việc nhà Trong xã hội đại, trẻ em gái không cần thiết phải làm việc nhà Không nên cho trẻ em trai tham gia vào công việc lao động tạo thu nhập (kể việc phụ giúp công việc tạo thu nhập gia đình) Khơng nên cho trẻ em gái tham gia vào công việc lao động tạo thu nhập (kể việc phụ giúp cơng việc tạo thu nhập gia đình) 108 Những câu hỏi muốn hỏi người trai, gái lớn độ tuổi từ 10 -17 gia đình anh chị Trong trường hợp, anh/chị có gái vui lòng bỏ trống phương án trai B2 Những đức tính, kiến thức sau gia đình Anh/Chị thường dạy cho trai/con gái độ tuổi từ 10-17? Đức tính/phẩm chất Trẻ em trai Trẻ em gái Có 2.Khơng Có 2.Khơng Đảm 2 Chăm chỉ, cần cù 2 Tinh thần trách nhiệm 2 Hy sinh, nhường nhịn 2 Quyết đoán 2 Tình yêu lao động 2 Trách nhiệm/ nghĩa vụ phải 2 Dịu dàng 2 Chăm sóc hình thức 2 Vệ sinh thân thể 2 Ngoan ngoãn lễ phép 2 Tình bạn, tình yêu 2 tham gia lao động 109 B3 Trong gia đình Anh/Chị, trẻ em trai/trẻ em gái có hướng hẫn làm công việc sau không? Công việc Trẻ em trai Có Trẻ em gái 2.Khơng Có 2.Khơng Lao động đóng góp vào thu nhập gia đình (làm ruộng, vườn, bán hàng ) 2 Đi chợ mua thức ăn 2 Nấu nướng 2 Rửa bát 2 Dọn dẹp nhà cửa 2 Giặt quần áo 2 Sửa chữa đồ điện/dụng cụ gia đình 2 Chăm sóc trẻ em, người già/người ốm 2 B4 Trẻ em gia đình Anh/Chị bắt đầu tham gia làm việc nhà việc có thu nhập từ tuổi? Công việc Trẻ em trai Số tuổi Không tham gia Trẻ em gái Số tuổi Không tham gia Các việc mang lại thu nhập (làm ruộng, vườn, bán hàng ) 0 Việc nhà (nấu cơm, rửa bát, dọn nhà ) 0 110 B5 Trẻ em gia đình Anh/Chị tham gia vào công việc nhà tự nguyện hay bị bắt buộc? Trình độ Con trai Con gái Tự nguyện 1 Bắt buộc 2 B6 Dự định đầu tư gia đình Anh Chị cho gái/con trai học đến trình độ nào? Trình độ Con trai Con gái Hết Tiểu học (cấp 1) 1 Hết THCS (cấp 2) 2 Hết THPT (cấp 3) 3 Học trường nghề 4 Học Cao đẳng, Đại học 5 Sau đại học 6 Tùy khả cháu 7 B7 Anh/Chị định hướng gái/con trai trưởng thành làm nghề gì? (chọn phương án) Ngành/Nghề Con trai Con gái Quân đội, Công an 1 Công chức hành 2 Bác sỹ, giáo viên 3 Nhà khoa học 4 Nhà văn, nhà báo, luật sư 5 Diễn viên, Nhạc công 6 Vận động viên thể thao 7 Bảo vệ, lái xe, phục vụ cá nhân khác 8 Buôn bán, kinh doanh 9 Thủ công, mỹ nghệ 10 10 111 Sửa chữa khí 11 11 Thợ xây, thợ mộc, thợ hàn… 12 12 Công nhân kỹ thuật, vận hành máy móc 13 13 Cơng nhân may, dệt, dây chuyền lắp ráp 14 14 Giúp việc gia đình 15 15 Lao động chân tay 16 16 Khác, (ghi rõ) …………………….…… ………………………………………… 17 17 B8 Trong phương pháp giáo dục trẻ vị thành niên liệt kê đây, Anh/Chị chọn phương pháp mà Anh/Chị thường áp dụng với mình? Cách thức giáo dục Con trai Con gái Ông bà, cha mẹ làm gương Qua giảng giải, tâm sự, trò chuyện cha mẹ, ông bà Thông qua việc nêu gương xã hội Động viên, khuyến khích, thưởng phạt kịp thời Đề quy tắc gia đình để thực Bắt phải làm theo ý kiến cha mẹ Đáp ứng nhu cầu hợp lý Đáp ứng yêu cầu/ý thích Đánh đập (trừng phạt thể xác) Quát mắng (trừng phạt tinh thần) Cảm ơn Anh/Chị dành thời gian trả lời! 112 ... QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THU HÀ XÃ HỘI HÓA VAI TRÕ GIỚI CHO CON GÁI TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY (Nghiên cứu trƣờng hợp huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội). .. sở giới việc phân chia lao động xã hội 1.1.4 Xã hội hóa vai trị giới cho gái gia đình Căn vào khái niệm ? ?xã hội hóa? ?? khái niệm ? ?vai trị giới? ?? trên, khái niệm ? ?xã hội hóa vai trị giới cho gái gia. .. hóa vai trị giới cho gái Từ vấn đề trên, tác giả lựa chọn chủ đề ? ?Xã hội hóa vai trị giới cho gái gia đình Việt Nam nay? ?? thơng qua nghiên cứu xã hội học huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội làm luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Xã hội hóa vai trò giới cho con gái trong gia đình việt nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện sóc sơn, thành phố hà nội) , Xã hội hóa vai trò giới cho con gái trong gia đình việt nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện sóc sơn, thành phố hà nội)