0

KINH tế KHU vực PHÂN TÍCH các mô HÌNH tác ĐỘNG đến PHÁT TRIỂN VÙNG

20 5 0
  • KINH tế KHU vực PHÂN TÍCH các mô HÌNH tác ĐỘNG đến PHÁT TRIỂN VÙNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:45

LOGO CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÙNG ThS Lê Thu Trang CÁC MƠ HÌNH PHÂN TÍCH I Mơ hình phân tích sở kinh tế II Mơ hình phân tích thu nhập – chi tiêu III Mơ hình đầu vào – đầu ThS Lê Thu Trang I MƠ HÌNH PHÂN TÍCH CƠ SỞ KINH TẾ Mơ tả mơ hình P = C+I+G+E-M (1) Trong đó: GRP (Gross Regional Product) tổng sản phẩm Vùng C: Tiêu dùng, I: đầu tư, G: Chi tiêu phủ địa bàn, E/M: Xuất khẩu/nhập sản phẩm vùng nghiên cứu vùng Câu hỏi: Yếu tố làm tăng trưởng KT Vùng? ThS Lê Thu Trang Ứng dụng mơ hình thực tế 2.1 Những khó khăn ứng dụng MH thực tế  Giả định ban đầu kinh tế trạng thái cân bằng, cân bị phá vỡ có thay đổi nhu cầu bên ngồi hàng hóa XK  Việc lựa chọn đơn vị đo lường hoạt động kinh tế Vùng: mức sx vật, thu nhập cá nhân, doanh số, giá trị gia tăng hay số việc làm giải (việc làm thời vụ việc làm thường niên)  Mục tiêu phân biệt hoạt động sở hoạt động phục vụ Vùng ThS Lê Thu Trang 2.2 Các giải pháp phân biệt hoạt động sở hoạt động phục vụ 2.2.1 Nhận định chủ quan - Đây cách thô sơ để phân biệt hoạt động sở (áp dụng kinh tế Vùng đơn giản) 2.2.2 Điều tra - Áp dụng giao dịch Vùng tương đối phức tạp (vd: tiêu dùng trung gian sx gỗ) ThS Lê Thu Trang 2.2 Các giải pháp phân biệt hoạt động sở hoạt động phục vụ ThS Lê Thu Trang Bảng 6.1: Việc làm kinh tế Vùng quốc gia giả định  Vùng Bột giấy R1 = 100 Sản xuất giấy Tổng việc làm R2 = 200 R = 10.000 Cả nước N1=50.000 N2 =300.000 N = 10.000.000 ThS Lê Thu Trang Đánh giá chung mơ hình  Mơ hình sở kinh tế áp dụng tốt cho kinh tế Vùng đơn giản (vd: Vùng khai hoàn tồn khai thác tài ngun để xk nơng nghiệp, khai khoáng, trồng rừng, đánh cá…)  Hạn chế lớn mơ hình giả định kinh tế Vùng phụ thuộc hồn tồn vào xk  Mơ hình ngắn gọn, dễ hiểu, thường áp dụng ngắn hạn ThS Lê Thu Trang II MƠ HÌNH PHÂN TÍCH THU NHẬP – CHI TIÊU Nội dung mơ hình Y= C+I Trong đó, tiêu dùng mơ tả hàm tuyến tính thu nhập: C= C0 + c1Y C0: phần tiêu dùng tự định c1: xu hướng tiêu dùng biên (c1= ∆C/∆Y) ThS Lê Thu Trang Hình 6.2: Nền kinh tế Vùng giả định đơn giản Phần thu nhập tăng thêm để dành cho tiêu dùng tiết kiệm 0.2 Tiết kiệm Y 0.8 Tiêu dùng nội Vùng ThS Lê Thu Trang 10 Hình 6.3: Nền kinh tế Vùng giả định mở có Chính phủ 0.2 0.1 Thuế Tiết kiệm 0.7 Y 0.3 Tiêu dùng Vùng 0.2 Nhà hàng 0.3 0.4 Nhập Y Tiêu dùng nội Vùng 0.9 0.8 Nhập Bách hóa 0.1 Y Xác định thu nhập tạo cuối vòng Y=? ThS Lê Thu Trang 11 ThS Lê Thu Trang 12 II MƠ HÌNH PHÂN TÍCH THU NHẬP – CHI TIÊU Những hạn chế Mô hình  Giả định hệ số nhân khơng đổi Vd: hình thái tiêu dùng vịng nhau?  Các ngành sản xuất đồng Vd: HH ngoại vùng HH sản xuất nội Vùng  Mơ hình gỉa định khơng gặp hạn chế lực ngành sản xuất (có khả đáp ứng cầu tăng lên mà không cần tăng giá) ThS Lê Thu Trang 13 II MƠ HÌNH PHÂN TÍCH THU NHẬP CHI TIÊU Đánh giá chung mơ hình  Mơ hình thu nhập- chi tiêu xác định hình thái tiêu dùng Vùng (hình thái tiêu dùng người nhập cư)  MH góp phần theo dõi kênh rò rỉ thu nhập Vùng đánh giá lĩnh vực có nhiều khả tạo thêm thu nhập cho Vùng ThS Lê Thu Trang 14 III MƠ HÌNH ĐẦU VÀO – ĐẦU RA Mơ tả mơ hình lý thuyết 1.1 Xuất xứ mơ hình  Năm 1973, GS Wassily Leontief – ĐH Havard đạt giải Nobel kinh tế nhờ công trình nghiên cứu bảng cân đối liên ngành (bảng cân đối đầu vào – đầu ra)  Mơ hình đầu vào - đầu cấp Vùng đưa bảng số chi tiết ngành tranh Vùng  Số ngành tham gia vào kinh tế Vùng phân chia theo nhiều yếu tố tùy thuộc vào mục đích sử dụng mơ hình ThS Lê Thu Trang 15 Bảng 6.4: Bảng giao dịch liên ngành giả định (triệu đôla) Ngành NN CN DV C I G E Tổng Nông nghiệp 10 5 10 10 25 70 Công nghiệp 20 30 25 5 10 100 Dịch vụ 10 10 35 10 80 Nhập 15 Giá trị gia tăng 30 40 35 Tổng cộng 70 100 80 ThS Lê Thu Trang 16 Kết luận  Mơ hình I-O làm rõ mối quan hệ liên ngành kinh tế Vùng Tổng doanh thu bán = Tổng chi phí + lợi nhuận  Các khoản mua sắm công ty ngành hay người tiêu dùng cuối gây phản ứng dây chuyền tồn kinh tế  Đóng góp mơ hình I-O cho phép theo dõi ma trận phản ứng tương tác ngành nhằm chuỗi phản ứng kết thúc mức tăng đầu ngành bao nhiêu? ThS Lê Thu Trang 17 1.2 Mơ hình I-O mở rộng  Mơ hình I-O mở rộng có thêm góp mặt hộ gia đình Bảng 6.5: Tỷ lệ sử dụng trực tiếp đơn vị đầu NN CN DV HGĐ NN 0.14 0.05 0.06 0.15 CN 0.29 0.30 0.31 0.08 DV 0.07 0.10 0.12 0.54 HGĐ 0.14 0.25 0.38 0.00 ThS Lê Thu Trang 18 1.3 Hạn chế mơ hình  Giả định hệ số mua sắm trực tiếp cố định Vd: Xuất công ty Vùng  Giả định mơ hình I-O có tính chất tuyến tính Vd: Ngoại ứng  Giả định ngành đồng VD: ngành đóng tàu, cầu thuyền du lịch tăng x USD khơng thể có tác động đến kinh tế giống cầu tàu chở hàng tăng x USD ThS Lê Thu Trang 19 Đánh giá mơ hình  Cải tiến so với mơ hình sở kinh tế tính đến tiêu dùng cá nhân  Hạn chế hệ số sử dụng cố định, quan hệ tuyến tính đồng ngành  Yêu cầu cao số liệu => cần điều tra thu thập số liệu sơ cấp  Được áp dụng phổ biến kinh tế có mức độ phức tạp cao, đo mối quan hệ giữa đơn vị sản xuất kinh tế ThS Lê Thu Trang 20 ...CÁC MƠ HÌNH PHÂN TÍCH I Mơ hình phân tích sở kinh tế II Mơ hình phân tích thu nhập – chi tiêu III Mơ hình đầu vào – đầu ThS Lê Thu Trang I MƠ HÌNH PHÂN TÍCH CƠ SỞ KINH TẾ Mơ tả mơ hình P... tiêu phân biệt hoạt động sở hoạt động phục vụ Vùng ThS Lê Thu Trang 2.2 Các giải pháp phân biệt hoạt động sở hoạt động phục vụ 2.2.1 Nhận định chủ quan - Đây cách thô sơ để phân biệt hoạt động. .. Mơ hình sở kinh tế áp dụng tốt cho kinh tế Vùng đơn giản (vd: Vùng khai hồn tồn khai thác tài ngun để xk nơng nghiệp, khai khoáng, trồng rừng, đánh cá…)  Hạn chế lớn mơ hình giả định kinh tế Vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH tế KHU vực PHÂN TÍCH các mô HÌNH tác ĐỘNG đến PHÁT TRIỂN VÙNG , KINH tế KHU vực PHÂN TÍCH các mô HÌNH tác ĐỘNG đến PHÁT TRIỂN VÙNG

Từ khóa liên quan