0

KINH tế KHU vực NĂNG lực CẠNH TRANH và PHÁT TRIỂN địa PHƯƠNG

30 5 0
  • KINH tế KHU vực NĂNG lực CẠNH TRANH và PHÁT TRIỂN địa PHƯƠNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:45

LOGO KINH TẾ KHU VỰC CHƯƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG ThS Lê Thu Trang NỘI DUNG CHƢƠNG Giới thiệu chung Năng lực cạnh tranh Khung phân tích PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG Phân tích cụm ngành ThS Lê Thu Trang 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh (NLCT) Năng lực cạnh tranh thể thực lực lợi chủ thể kinh doanh so với đối thủ cạnh tranh việc thỏa mãn tốt đòi hỏi khách hàng để thu lợi ngày cao Năng lực cạnh tranh phải so với đối thủ cạnh tranh cụ thể, sản phẩm hàng hóa cụ thể thị trƣờng thời gian ThS Lê Thu Trang 1.2 Các cấp độ lực cạnh tranh (NLCT) 1.2.1 NLCT quốc gia  NLCT quốc gia khả nƣớc đạt đƣợc thành nhanh bền vững mức sống, nghĩa đạt đƣợc mức tăng trƣởng kinh tế cao xác định thay đổi tổng sản phẩm quốc nội đầu ngƣời theo thời gian  Năng lực cạnh tranh quốc gia đƣợc đo lƣờng suất sử dụng lao động, vốn tài nguyên thiên nhiên ThS Lê Thu Trang 1.2 Các cấp độ lực cạnh tranh (NLCT) 1.2.2 Năng lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp dựa việc khai thác, sử dụng thực lực lợi bên trong, bên nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn ngƣời tiêu dùng để tồn phát triển, thu đƣợc lợi nhuận ngày cao cải tiến vị trí so với đối thủ cạnh tranh thị trƣờng ThS Lê Thu Trang 1.2 Các cấp độ lực cạnh tranh (NLCT) 1.2.3 Năng lực cạnh tranh sản phẩm  Lý thuyết thƣơng mại truyền thống xem xét lực cạnh tranh sản phẩm thông qua lợi so sánh chi phí sản xuất suất so với đối thủ cạnh tranh  Năng lực cạnh tranh sản phẩm đƣợc đo thị phần sản phẩm cụ thể thị trƣờng Cạnh tranh sản phẩm thể lợi sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh ThS Lê Thu Trang Mối quan hệ NLCT cấp độ  Giữa lực cạnh tranh cấp độ có mối quan hệ ảnh hƣởng qua lại với chặt chẽ Năng lực cạnh tranh quốc gia điều kiện cần thiết để ngành, doanh nghiệp sản phẩm phát triển bền vững cải thiện lực cạnh tranh  Mơi trƣờng kinh tế tự thể chế sách thơng thống lực cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm cao ThS Lê Thu Trang Khung phân tích phát triển địa phương 2.1 Các cơng cụ then chốt  Ba tiêu then chốt: VIỆC LÀM, THU NHẬP VÀ THU NGÂN SÁCH  Ba đối tƣợng cần thu hút: DOANH NGHIỆP, NGƢỜI GIỎI VÀ NGƢỜI GIÀU  Ba nhân tố định: tinh thần doanh nhân công cộng, liên minh ủng hộ tham gia đối tác có lợi ích dài hạn ThS Lê Thu Trang 2.2 Phân tích khả tạo việc làm nguồn thu ngân sách Ma trận BCG (Boston Consulting Group – BCG) xác định chu trình sống sản phẩm ThS Lê Thu Trang Phân tích ma trận BCG Vinamilk ThS Lê Thu Trang 10 2.3.2 Một số xếp hạng NLCT địa phương VN  Chỉ số NLCT cấp tỉnh (PCI)  Chỉ số hiệu Quản trị Hành cơng cấp tỉnh VN (PAPI)  Chỉ số cách hành (PAR Index) ThS Lê Thu Trang 16 ThS Lê Thu Trang 17 Lƣu ý, ngồi đặc tính nêu cần phải nhấn mạnh đến vai trị quyền địa phƣơng việc hoạch định thực thi sách kinh tế hƣớng đến việc cải thiện suất Nhân tố hoạt động chiến lƣợc DN đánh giá điều kiện bên nhằm giúp DN đạt đƣợc mức suất trình độ đổi sáng tạo cao ThS Lê Thu Trang 18 Cơ sở lý thuyết cụm ngành 3.1 Khái niệm cụm ngành Cụm ngành (cluster) tập trung mặt địa lý DN, nhà cung ứng DN có tính liên kết nhƣ cơng ty ngành có liên quan thể chế hỗ trợ (ví dụ nhƣ trƣờng đại học, cục tiêu chuẩn, hiệp hội thƣơng mại…) số lĩnh vực đặc thù vừa cạnh tranh vừa hợp tác với -> Nhƣ KN cụm ngành đem đến cách tiếp cận NLCT ThS Lê Thu Trang 19 Cơ sở lý thuyết Cụm ngành 3.2 Vai trò cụm ngành NLCT nâng cấp công nghiệp  Cụm cung cấp cho DN thêm ƣu cạnh tranh nhờ tăng suất, đổi mới, thƣơng mại hóa khởi nghiệp ThS Lê Thu Trang 20 Cơ sở lý thuyết Cụm ngành Thúc đẩy suất hiệu  Tăng khả tiếp cận với nhân tố đầu vào nhƣ nguyên vật liệu, thông tin, dịch vụ, lao động kỹ năng, thể chế  Tăng tốc độ, giảm chi phí điều phối chi phí giao dịch DN cụm ngành  Tăng khả truyền bá kinh nghiệm kinh doanh hiệu  Tăng động NLCT nhờ so sánh trực tiếp với DN cụm ngành  Tăng sức ép đổi nhu cầu định vị chiến lƣợc (phân biệt hóa) DN với đối thủ cạnh tranh ThS Lê Thu Trang 21 Thúc đẩy đổi  Tăng khả nhận diện hội đổi công nghệ mở rộng thị trƣờng tiếp cận nhiều nguồn thông tin  Tăng cƣờng khả đổi nhờ hữu nhiều nhà cung ứng, chuyên gia hàng đầu thể chế hỗ trợ  Giảm chi phí rủi ro thử nghiệm cơng nghệ nhờ sẵn có nguồn lực tài kỹ năng, dịch vụ hỗ trợ ThS Lê Thu Trang 22 Thúc đẩy thương mại hóa đời DN  Cơ hội cho cơng ty dịng sản phẩm đƣợc cụm ngành “kiểm định” xác so với trƣờng hợp đứng biệt lập bên cụm ngành  Khuyến khích việc hình thành cơng ty độc lập công ty nhờ tập trung công ty ngành  Giảm chi phí thƣơng mại hóa sản phẩm thành lập DN hệ sinh thái cụm ngành nhờ có sẵn nguồn lực tài kỹ ThS Lê Thu Trang 23 III Cơng cụ sách phát triển Vùng Các mục tiêu sách phát triển Vùng 1.1 Mục tiêu chung - Mục tiêu tăng trƣởng - Mục tiêu ổn định - Muc tiêu phân phối lại thu nhập cân đối phát triển 1.2 Mục tiêu cụ thể - Phát huy tối đa nội lực Vùng, huy động nguồn lực cho phát triển Vùng - Nâng cao khả cạnh tranh kinh tế Vùng - Giảm phát triển chênh lệch Vùng - Bảo vệ môi trƣờng trì cân sinh thái ThS Lê Thu Trang 24 III Các cơng cụ sách phát triển Vùng Các cơng cụ sách phát triển Vùng 2.1 Nhóm cơng cụ sách quy định pháp lý 2.1.1 Bắt buộc xây dựng quy hoạch tuân thủ theo quy hoạch phát triển Vùng 2.1.2 Hạn chế đầu tƣ vào Vùng có mật độ xây dựng cao tránh nguy tập trung lãnh thổ mức 2.1.3 Quy định bảo vệ Môi trƣờng ThS Lê Thu Trang 25 III Các cơng cụ sách phát triển Vùng Các cơng cụ sách phát triển Vùng 2.2 Nhóm cơng cụ sách điều tiết nguồn lực 2.2.1 Điều tiết nguồn nhân lực  Mục đích sách: cải thiện phù hợp cung cầu lao động cụ thể: thu hút phận dân cƣ cần thu hút, phân bổ lao động cho vùng có sẵn việc làm tạo thêm việc làm thơng qua chƣơng trình phát triển địa phƣơng  Nội dung sách: di chuyển lao động Vùng, phân bổ lao động tới Vùng có sẵn việc làm nơi có suất lao động cao* ThS Lê Thu Trang 26 Các công cụ sách phát triển Vùng 2.2 Nhóm cơng cụ sách điều tiết nguồn lực 2.2.2 Điều tiết nguồn vốn Mục tiêu điều tiết sách nguồn vốn nhằm phân bổ nguồn lực tài đến Vùng đƣợc ƣu tiên phát triển Các sách cụ thể thƣờng đƣợc áp dụng nhƣ khuyến khích tài khóa, thuế trợ cấp… ThS Lê Thu Trang 27 Các cơng cụ sách phát triển Vùng 2.3 Nhóm cơng cụ hỗ trợ trực tiếp (thuế, trợ cấp, khấu hao) - Thực cải cách cấp tiến nhằm nâng cao lực cạnh tranh nhƣ hoạt động kinh doanh Vùng - Phát triển Vùng bƣớc, đảm bảo tính hiệu cơng thơng qua định hƣớng sách trợ cấp khuyến khích quyền địa phƣơng ThS Lê Thu Trang 28 Các cơng cụ sách phát triển Vùng 2.3 Nhóm cơng cụ hỗ trợ trực tiếp (thuế, trợ cấp, khấu hao) 2.3.1 Hỗ trợ cho DN đầu tƣ vào vùng khuyến khích đầu tƣ 2.3.2 Cho vay vốn lãi suất thấp, giảm thuế, giảm khấu hao tài sản 2.3.3 Đặt hàng nhà nƣớc cho vùng sản xuất ƣu hiên hay ƣu tiên phân bố hạn ngạch có quota ThS Lê Thu Trang 29 Các cơng cụ sách phát triển Vùng 2.4 Nhóm công cụ hỗ trợ gián tiếp 2.4.1 Hạ tầng kỹ thuật 2.4.2 Hồn thiện kết cấu hạ tầng thơng tin 2.4.3 Hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo 2.4.4 Nhóm cơng cụ cung cấp thơng tin tƣ vấn 2.4.5 Nhóm cơng cụ tƣ vấn bồi dƣỡng 2.4.6 Nhóm cơng cụ khuyến khích nghiên cứu chuyển giao công nghệ ThS Lê Thu Trang 30 ... thiệu chung Năng lực cạnh tranh Khung phân tích PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG Phân tích cụm ngành ThS Lê Thu Trang 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh (NLCT) Năng lực cạnh tranh thể thực lực lợi chủ thể kinh doanh... Năng lực cạnh tranh quốc gia đƣợc đo lƣờng suất sử dụng lao động, vốn tài nguyên thiên nhiên ThS Lê Thu Trang 1.2 Các cấp độ lực cạnh tranh (NLCT) 1.2.2 Năng lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp Năng. .. so với đối thủ cạnh tranh thị trƣờng ThS Lê Thu Trang 1.2 Các cấp độ lực cạnh tranh (NLCT) 1.2.3 Năng lực cạnh tranh sản phẩm  Lý thuyết thƣơng mại truyền thống xem xét lực cạnh tranh sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH tế KHU vực NĂNG lực CẠNH TRANH và PHÁT TRIỂN địa PHƯƠNG , KINH tế KHU vực NĂNG lực CẠNH TRANH và PHÁT TRIỂN địa PHƯƠNG

Từ khóa liên quan