0

Yeu me

18 2 0
  • Yeu me

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:52

Mẹ đi làm Từ sáng sớm Dậy thổi cơm Mua thịt cá Em kề má Được mẹ thơm Ơi mẹ ơi Yêu mẹ lắm!. 15..[r] (1)HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH: THƠ Tên bài dạy: Yêu mẹ (Nguyễn Bao) Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Hạnh Ngày thực hiện: 15/11/2016 (2) (3) (4) Hoạt động 1: Cô đọc mẫu bài thơ: Yêu mẹ (5) Mẹ làm Từ sáng sớm (6) Dậy thổi cơm Mua thịt cá (7) Em kề má Được mẹ thơm Ơi mẹ Yêu mẹ lắm! (8) (9) (10) 10 (11) 11 (12) Ai đây ? Mẹ đâu? Mẹ làm vào lúc nào? Ai đây ? Mẹ đâu? Mẹ làm vào lúc nào? 12 (13) Mẹ đã làm công việc gì? 13 (14) Em kề má mẹ, mẹ đã làm gì? Em đã nói gì với mẹ? 14 (15) YÊU MẸ! Mẹ làm Từ sáng sớm Dậy thổi cơm Mua thịt cá Em kề má Được mẹ thơm Ơi mẹ Yêu mẹ lắm! 15 (16) Hoạt động 2: Cô cho trẻ đọc bài thơ 16 (17) 17 (18) 18 (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Yeu me, Yeu me